Νέος διαγωνισμός Υπ. Οικονομικών (ΑΑΔΕ) 2022

Τα Πανεπιστημιακά φροντιστήρια atc διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και υπευθυνότητα στους διαγωνισμούς του Υπ. Οικονομικών (ΑΑΔΕ) από το 1998, με σημαντικό αριθμό επιτυχιών.

Με τη βοήθεια επιστημόνων του χώρου αλλά και Πανεπιστημιακών καθηγητών μπορούμε να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.

Τα τμήματά μας θα ξεκινήσουν για λόγους αξιοπιστίας, αμέσως  μετά την έκδοση της προκήρυξης για την οριστικοποίηση της ύλης.  Λόγω covid τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν  e-learning.

28/2/2022

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Γ/2022 από το ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 822 θέσεων ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αρχίζουν στις 16 Μαρτίου  και λήγουν στις 4 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.

Οι θέσεις είναι 

546 θέσεις: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών
203 θέσεις: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών
73 θέσεις: ΔΕ Τελωνειακών

Πίνακες θέσεων και απαραίτητα πτυχία  διαβάστε εδώ

Τρόπος - Χρόνος διαγωνισμού 
• Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως, με ανακοινώσεις του Α.Σ.Ε.Π..
• Τα θέματα θα μεταδοθούν ταυτόχρονα στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Blanking Internal (V.B.I.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Γενικά προσόντα διορισμού 
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001 οι υποψήφιοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 και 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
5. Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).
Εξαίρεση:
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα  (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής

Απαιτούμενα προσόντα

Αποδεκτοί Τίτλοι Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

(κωδ.τίτλου 101)

Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Οικονομικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Αστικής και Περιφερεακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών - Στατιστικής και Αναλογιστικής. 

(κωδ.τίτλου 106)

Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών - Στατιστικής και Αναλογιστικής.

(κωδ.τίτλου 103)

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Πολιτικού Μηχανικού.

(κωδ.τίτλου 104)

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
και Μηχανικού Η/Υ.

(κωδ.τίτλου 105)

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης
Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Αποδεκτοί Τίτλοι Σπουδών Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (ΤΕ)

(κωδ.τίτλου 201)

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων -Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες.

(κωδ.τίτλου 202)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

(κωδ.τίτλου 203)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης.

Αποδεκτοί Τίτλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (κωδ.τίτλου 301)

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα 

Κωδικός 101 : Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ή απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ από τον τίτλο σπουδών.
Κωδικός 102 : Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 – Lower)
Κωδικός 103 : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (για τις θέσεις που απαιτούνται πτυχία Μηχανικού)

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.

Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, ΠΕ ή/και ΤΕ εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει 4 τουλάχιστον μαθήματα Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001.

 

Ξένες Γλώσσες

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ΚΑΙ με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένο ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων ΔΕ, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον 6 ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα.  Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων 
Ποσοστό 15% στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων εφόσον
υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα.
 

Αιτήσεις - Δικαιολογητικά

  • Αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).   Αρχίζουν στις 16 Μαρτίου  και λήγουν στις 4 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.
  • Αντίγραφο των δύο όψεων ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  • Πτυχίο, τίτλος σπουδών

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Η΄).


Με επιπλέον μόρια

θα πριμοδοτηθούν υποψήφιοι, οι οποίοι, πέραν του απαραίτητου τίτλου σπουδών, θα διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενό τους.

Βαθμολογία της γραπτής εξέτασης 
Η βαθμολόγηση των μαθημάτων, θα γίνει με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟΜR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, ορθές απαντήσεις.
Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι 55 μονάδες για κάθε μάθημα και 60 μονάδες για τη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.
Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100. Εφόσον εφαρμοστεί, κατόπιν απόφασης και αρνητική βαθμολόγηση, ο βαθμός θα προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις. Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδος.
Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα επιμέρους μαθήματα αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων. 
Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης, προστιθεμένων και των προσαυξήσεων που δικαιούται ο υποψήφιος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΑΔΕ 1Γ/2022

 

 

Τα εξεταστέα μαθήματα, η ύλη τους και οι συντελεστές βαρύτητας τους είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα μαθημάτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχει η κάθε κατηγορία.

Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 101 εξετάζονται στην Α΄ Ομάδα Μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 103 εξετάζονται στην Ε΄ Ομάδα Μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 104 ανάλογα με τις θέσεις που θα επιλέξουν, δύναται να εξεταστούν είτε στην Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων είτε στην Ε΄ Ομάδα Μαθημάτων είτε και στις δύο Ομάδες.
Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 105 εξετάζονται στην Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 106 εξετάζονται στην ΣΤ΄ Ομάδα Μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 201 εξετάζονται στην Β΄ Ομάδα Μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 202 εξετάζονται στην Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 203 ανάλογα με τις θέσεις που θα επιλέξουν, δύναται να εξεταστούν είτε στην Β΄ Ομάδα Μαθημάτων είτε στην Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων είτε και στις δύο Ομάδες.

Οι  υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 301 εξετάζονται στην Γ΄ Ομάδα Μαθημάτων.

 

Το μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων είναι κοινό για όλες τις ομάδες.  (Συντελεστής βαρύτητας 1)

Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία όπου θα εξεταστεί η γνώση και η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, καθώς επίσης η ικανότητα κατανόησης του γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  (κωδ.τίτλου 101)
Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Έννοια και φύση των φόρων. Διακρίσεις των φόρων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άμεσων και έμμεσων φόρων. Διάρθρωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Επιδιώξεις και στόχοι της φορολογικής πολιτικής.
Κατανομή του φορολογικού βάρους. Αντιδράσεις φορολογουμένων (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, μετακύληση έμμεσων φόρων). Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Περί δημοσίου προϋπολογισμού γενικά. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Δημοσιονομική και φορολογική πολιτική στον προσδιορισμό.
Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού. Απολογισμός και γενικός ισολογισμός. Γενικά περί διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων και διοικητικής εκτέλεσης. Έννοια, είδη και κανόνες πιστώσεων. Ανάληψη δημοσίων δαπανών και προληπτικός έλεγχος αυτών. Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις προμηθειών και δημοσίων έργων.

Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός - αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων.
Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος - κοστολόγηση. Γενικά περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ελεγκτική Επιχειρήσεων.

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  (κωδ.τίτλου 201)
Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική  (Συντελεστής βαρύτητας 2)

ΕΝΟΤΗΤΑ Μικροοικονομία:
- Ζήτηση (ελαστικότητες, θεωρία καταναλωτού)
- Προσφορά, παραγωγή, κόστος, έσοδο (Παραγωγή με έναν μεταβλητό συντελεστή, παραγωγή με δύο μεταβλητούς συντελεστές, κόστος παραγωγής, περίοδοι παραγωγής, έσοδα επιχείρησης)
- Διαμόρφωση τιμών στις αγορές (Πλήρης ανταγωνισμός, Μονοπώλιο - Διαφορισμός τιμής στις μονοπωλιακές αγορές, Έλεγχοι μονοπωλίου - Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, Ολιγοπώλιο, Μονοψώνιο, Ολιγοψώνιο, Μονοψωνιακός ανταγωνισμός)
- Αμοιβές συντελεστών παραγωγής

ΕΝΟΤΗΤΑ Μακροοικονομία:
- Εθνικοί λογαριασμοί
- Εισοδηματικό κύκλωμα
- Μακροοικονομικά μεγέθη (Ακαθάριστο εισόδημα, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ακαθάριστη δαπάνη, Εθνικό Εισόδημα)
- Θεωρίες κατανάλωσης, αποταμίευσης, επενδύσεων
- Πολλαπλασιαστής
- Χρήμα - Τράπεζες (Λογιστικό χρήμα, αγορά χρήματος, ισορροπία στην αγορά χρήματος, ισορροπία στην αγορά προϊόντων, νεότερες θεωρίες στη ζήτηση χρήματος, ισορροπία στις αγορές προϊόντος και χρήματος).
- Ο δημόσιος τομέας και η δημοσιονομική πολιτική (αίτια παρέμβασης του κράτους, Έσοδα - Έξοδα Δημοσίου, Δημόσια Αγαθά και Θεωρίες επιλογής δημοσίων δαπανών, Προϋπολογισμός - Φόροι - Έξοδα - Δημόσιος δανεισμός, πολλαπλασιαστές, θεώρημα ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, Κρατικός παρεμβατισμός)
- Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Δίδυμα ελλείμματα, ισοζύγιο πληρωμών, απόλυτο - συγκριτικό πλεονέκτημα, όροι εμπορίου, πολλαπλασιαστής Διεθνούς Εμπορίου, Δασμοί, Προστατευτισμός και ελευθερία συναλλαγών, προσδιορισμός τιμής συναλλάγματος, Διεθνή νομισματικά συστήματα)
- Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός - Ύφεση
- Κλασικά, Νεοκλασικά και Κεϋνσιανά υποδείγματα ανάπτυξης

Διοικητική Λογιστική  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
- Έννοιες κόστους, είδη κόστους
- Παραδοσιακές Μέθοδοι Κατανομής Έμμεσου Κόστους
- Σύγχρονες μέθοδοι κατανομής Έμμεσου Κόστους
- Συστήματα κοστολόγησης στη μεταποίηση
- Συστήματα κοστολόγησης στις υπηρεσίες
- Σύγχρονα κοστολογικά συστήματα
- Ανάλυση κόστους marketing με χρήση της μεθόδου ABC
- Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και κοστολόγηση
- Χρήση των κοστολογικών πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων ( ανάλυση κόστους - κέρδους, μέθοδοι στάθμισης επιχειρηματικών αποφάσεων)
- Σχεδιασμός και έλεγχος (προϋπολογισμός εκμετάλλευσης, έλεγχος με πρότυπο κόστος, προϋπολογισμοί επενδύσεων)

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  (κωδ.τίτλου 301)
Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Η έννοια του Κράτους. Μορφές πολιτικής οργάνωσης (διάκριση πολιτευμάτων). Η Δημοκρατία και οι μορφές της. Δημοκρατία και Σύνταγμα. Η Ελλάδα ως δημοκρατική πολιτεία (Όργανα και λειτουργίες του Κράτους). Κοινωνία των Πολιτών. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη. Διεθνής Κοινότητα - Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνείς
Οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Πραγματικοί Αριθμοί:
- Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους.
- Δυνάμεις.
- Μονώνυμα, πράξεις με μονώνυμα.
- Πολυώνυμα, πράξεις με πολυώνυμα.
- Ταυτότητες.
- Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων.
- Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων.
- Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις και πράξεις.
- Διάταξη πραγματικών αριθμών.
- Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού.
- Ρίζες πραγματικών αριθμών.
Εξισώσεις:
- Εξισώσεις 1ου βαθμού.
- Η εξίσωση χν =α.
- Εξισώσεις 2ου βαθμού.
Ανισώσεις:
- Ανισώσεις 1ου βαθμού.
- Ανισώσεις 2ου βαθμού.
Βασικές έννοιες των συναρτήσεων:
- Η έννοια της συνάρτησης.
- Γραφική παράσταση συνάρτησης.
- Η συνάρτηση f(x)=αx+β.
- Κατακόρυφη-Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης.
- Συμμετρίες συνάρτησης.
- Μονοτονία - Ακρότατα συνάρτησης.
- Μελέτη της συνάρτησης f(x)=αx2.
- Μελέτη της συνάρτησης f(x)=α/x.
- Μελέτη της συνάρτησης f(x)=αx2+βx+γ.

Τριγωνομετρία:
- Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας.
- Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες.
- Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο.
- Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
- Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις.
Πολυώνυμα:
- Διαίρεση πολυωνύμων.
- Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις.
- Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.
Συστήματα:
- Γραμμικά συστήματα.
- Μη γραμμικά συστήματα.
Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση:
- Εκθετική συνάρτηση.
- Λογάριθμοι.
- Λογαριθμική συνάρτηση.
Πρόοδοι:
- Αριθμητική πρόοδος.
- Γεωμετρική πρόοδος.
- Ανατοκισμός - Ίσες καταθέσεις.
Στατιστική:
- Βασικές Έννοιες .
-Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων.
- Μέτρα Θέσης και Διασποράς.
Πιθανότητες:
- Δειγματικός Χώρος - Ενδεχόμενα.
- Έννοια της Πιθανότητας.

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (κωδ.τίτλου 202)
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Λογισμικού: Το Λογισμικό, Κατηγορίες Λογισμικού, Το πεδίο της τεχνολογίας Λογισμικού, Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα, Διοίκηση - Διαχείριση έργου ανάπτυξης λογισμικού, Διαδίκτυο και Επικοινωνία, Τεχνολογίες Υπολογιστικού Σύννεφου, Αρχιτεκτονική Εφαρμογών.
Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστήματος: Ανάπτυξη Συστήματος, Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Συστήματος, Κλασσικές προβλέψιμες προσεγγίσεις του Κύκλου ζωής Ανάπτυξης Συστήματος, Ευέλικτες - Προσαρμοστικές προσεγγίσεις του Κύκλου ζωής Ανάπτυξης Συστήματος, Στάδια του Κύκλου ζωής Ανάπτυξης Συστήματος, Μεθοδολογίες, μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές, Δομημένη Ανάπτυξη Συστήματος (SADT), Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Συστήματος, Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη Συστήματος.
Ανάλυση απαιτήσεων και καθορισμός προδιαγραφών: Κατηγορίες απαιτήσεων, Διαδικασία προσδιορισμού απαιτήσεων, Μοντέλα ανάλυσης απαιτήσεων Καθορισμός Προδιαγραφών.
Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών: Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου, Το περιβάλλον ανάπτυξης και η αρχιτεκτονική της εφαρμογής, Προγραμματισμός εξυπηρετητή σε PHP.
Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Σχεσιακές βάσεις δεδομένων: Βασικές έννοιες, προβλήματα, αρχιτεκτονικές.
Θέματα ασφάλειας δεδομένων και ιδιωτικότητας: Εξουσιοδοτήσεις, έλεγχοι πρόσβασης, πολιτικές και μηχανισμοί εξουσιοδοτήσεων, έλεγχοι προσβάσεων με βάση τους ρόλους των χρηστών.
Ολοκλήρωση πληροφορίας στην επιχειρησιακή νοημοσύνη - Προ-επεξεργασία δεδομένων: Επιλογή δεδομένων, καθάρισμα, διαχείριση τιμών που λείπουν, ολοκλήρωση δεδομένων, σημασιολογική ετερογένεια, οπτικοποίηση δεδομένων για λήψη αποφάσεων.
Εξόρυξη γνώσης και ανάλυση κειμένου: Βασικές τεχνικές εξόρυξης γνώσης και η εφαρμογή τους στην επιχειρησιακή νοημοσύνη, τεχνικές εξαγωγής πληροφορίας από διαφορετικές πηγές δεδομένων.

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (κωδ.τίτλου 103)
Διαχείριση Τεχνικών Έργων  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Εισαγωγή στη διοίκηση - διαχείριση έργων. Οργάνωση για την εκτέλεση έργων. Μέθοδοι προγραμματισμού και ελέγχου έργων (Η «φύση» των μεθόδων, Ευθύγραμμα Γραφήματα, Καμπύλες Προόδου (καμπύλες S), Πίνακες Προγραμματισμού, Πολύχρωμα Σαμάρια, Γραμμές Ισορροπίας, η μέθοδος GERT). Μέθοδοι δικτυωτής ανάλυσης (Βασικές έννοιες, μέθοδος CPM, μέθοδος MPM, μέθοδος PERT). Ειδικά θέματα δικτυωτής ανάλυσης (Συμπύκνωση δικτυωτού γραφήματος, σχέση μεταξύ των μεθόδων προγραμματισμού & ελέγχου έργων). Προγραμματισμός χρήσης μέσων παραγωγής (προγραμματισμός με περιορισμούς χρόνου, προγραμματισμός με περιορισμούς μέσων παραγωγής). Κόστος έργων και οικονομικός προγραμματισμός (Βασικές έννοιες, επίπεδο ακρίβειας, παράγοντες επηρεασμού του κόστους, ανάλυση έργου σε επίπεδα ελέγχου (PBS, WBS, OBS), Συμβατικά τεύχη και κόστος, Συμβατικό κόστος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (ΠΚΤΝΜΕ, αναθεώρηση, ΑΠΕ, λογαριασμός), Οικονομικός προγραμματισμός έργου, επιτάχυνση δικτυωτού γραφήματος. Έλεγχος έργων (στοιχεία ελέγχου έργων, έλεγχος οικονομικής και χρονικής προόδου). Διαχείριση της ποιότητας (ορισμοί, ποιότητα τεχνικού έργου, στάδια εξέλιξης, βασικές έννοιες για τη διασφάλιση και τη διαχείριση της ποιότητας, το πρότυπο ISO 9000:2000, το κόστος της ποιότητας). Διαχείριση της υγιεινής και της ασφάλειας στα τεχνικά έργα (Εισαγωγή στην ασφάλεια τεχνικών έργων, ασφάλεια και υγεία εργασίας, ασφάλεια και υγεία εργασίας σε κατασκευαστικές δραστηριότητες).
Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.
1. Διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων-επιλογή των διαδικασιών
2. Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
2.1 Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων
2.2 Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση
3. Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (για τις θέσεις αποκλειστικά με πτυχίο Στατιστικής), ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (για τις θέσεις αποκλειστικά με πτυχίο Στατιστικής)  (κωδ.τίτλου 106)
Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Έννοια και φύση των φόρων. Διακρίσεις των φόρων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άμεσων και έμμεσων φόρων. Διάρθρωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Επιδιώξεις και στόχοι της φορολογικής πολιτικής.
Κατανομή του φορολογικού βάρους. Αντιδράσεις φορολογουμένων (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, μετακύληση έμμεσων φόρων). Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Περί δημοσίου προϋπολογισμού γενικά. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Δημοσιονομική και φορολογική πολιτική στον προσδιορισμό.
Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού. Απολογισμός και γενικός ισολογισμός. Γενικά περί διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων και διοικητικής εκτέλεσης. Έννοια, είδη και κανόνες πιστώσεων. Ανάληψη δημοσίων δαπανών και προληπτικός έλεγχος αυτών. Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις προμηθειών και δημοσίων έργων.
Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός - αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος - κοστολόγηση. Γενικά περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ελεγκτική Επιχειρήσεων.
Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική  (Συντελεστής βαρύτητας 2)
Στατιστικές μονάδες. Στατιστικά γνωρίσματα και Μεταβλητές. Κατανομές συχνοτήτων. Απόλυτη και σχετική συχνότητα. Ιστογράμματα. Αθροιστικές κατανομές συχνοτήτων. Μέτρα θέσης. Μέτρα απόκλισης. Άλλες παράμετροι
κατανομών συχνοτήτων. Παράμετροι κατανομών. Κοινές κατανομές και διάφορες προτάσεις γύρω από τη μέση τιμή και διακύμανση. Έλεγχος Υποθέσεων. Τυπικές Στατιστικές Μέθοδοι Ελέγχου Υποθέσεων. Παραμετρικοί - Μη παραμετρικοί έλεγχοι. Ανάλυση διακύμανσης. Συσχέτιση. Θεωρία Πιθανοτήτων. Παλινδρόμηση.

 

●  Ορθές απαντήσεις Λεκτικών Δεξιοτήτων - Κατανόησης Κειμένου

●  Διευκρίνιση μαθήματος Λεκτικών Δεξιοτήτων - Κατανόησης Κειμένου


●  Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων

●  Ορθές απαντήσεις Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιχειρήσεων


●  Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο

●  Ορθές απαντήσεις Δημοσιονομικού Δικαίου και Φορολογικού Δικαίου

●  Διευκρίνιση μαθήματος Δημοσιονομικού Δικαίου και Φορολογικού Δικαίου

●  Περιγραφική Στατιστική και Επαγωγική Στατιστική

●  Ορθές απαντήσεις Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής

ΘΕΜΑΤΑ 2009

ΘΕΜΑΤΑ  2004

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

ΘΕΜΑΤΑ  2009

ΘΕΜΑΤΑ 2004

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΘΕΜΑΤΑ 2009

ΘΕΜΑΤΑ 2004

 

 

 

 

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έναρξη Tρίτη 12/4/22

Λογιστική και Ελεγκτική                          Παρασκευή 19.00-22.00  

Λεκτικές Δεξιότητες                                 Τρίτη           19.00-22.00  

Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο    Δευτέρα      19.00-22.00 

Έναρξη Πέμπτη 10/3/22

Λογιστική και Ελεγκτική                          Πέμπτη 19.00-22.00  

Λεκτικές Δεξιότητες                                 Σάββατο 11.00-14.00 

Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο   Τρίτη 19.00-22.00  

για άλλες ενάρξεις επικοινωνήστε μαζί μας

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έναρξη Τετάρτη 10/3/22

Διοικητική Λογιστική                                Δευτέρα 19.00-22.00 

Λεκτικές Δεξιότητες                                 Τρίτη      19.00-22.00 

Μικρο-Μακροοικονομική Θεωρία            Πέμπτη  19.00-22.00  

για άλλες ενάρξεις επικοινωνήστε μαζί μας

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  

Έναρξη 12/4/22

Λεκτικές Δεξιότητες                                  Τρίτη              19.00-22.00

Μαθηματικές Γνώσεις & Δεξιότητες         Τετάρτη          19.00-22.00

Πολιτικοί θεσμοί & Οργάνωση Κράτους   Παρασκευή   19.00-22.00

 

ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

Παρέχουμε:
Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα εξασφαλίζουν στους υποψηφίους για την ΑΑΔΕ προετοιμασία αξιώσεων

  • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
  • ολοκληρωμένη  τράπεζα θεμάτων όλων των διαγωνισμών ΑΣΕΠ 
  • Πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης 
  • μεγάλος και ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων  και πολλαπλών επιλογών
  • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών αλλά και επίφοβα θέματα
  • διαγωνίσματα προσομοίωσης
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση, με πολυετή διδακτική εμπειρία.  Αρκετοί έχουν διδάξει και σε ΑΕΙ.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας στους διαγωνισμούς του Υπ. Οικονομικών (ΑΑΔΕ).

Διαβάστε τα σχετικά νέα

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Γ/2022 από το ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 822 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ  Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αρχίζουν στις 16 Μαρτίου  και λήγουν στις 4 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.…
17/2/2022 Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για τις 822 θέσεις  ΠΕ, ΤΕ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή…
Η προκήρυξη  1Γ/2021 πρόκειται να δημοσιοποιηθεί από το ΑΣΕΠ μέχρι τον Ιανουάριο του 2022.  Οι εξετάσεις αναμένονται τον Ιούλιο. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες