ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    ΕΣΔΔΑ
Bookmark and Share
 
 
Τρίτη, 18 Μαΐου 2021


ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc οργανώνουν νεα τμήματα προετοιμασίας για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΣΔΑ).

Έχοντας μαζί μας Πανεπιστημιακούς καθηγητές, με πολύ μεγάλη εμπειρία, πετυχαίνουμε κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. To 75-80% των μαθητών μας επιτυχγάνει στις εξετάσεις.


ΓΕΝΙΚΑ

Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ 2020

προκήρυξη

Στους 90 ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) οι οποίοι θα ενταχθούν στα τμήματα της ΕΣΔΔΑ ως εξής:

α. Τμήμα Γενικής Διοίκησης 20

β. Τμήμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών 10

γ. Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 20 και ειδικότερα

- Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας  10

- Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής 10

δ. Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων 10

ε. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 10

στ. Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής 10

ζ. Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης 10

Βασικές πληροφορίες για το διαγωνισμό

 • Οι εξετάσεις διενεργούνται σχεδόν κάθε χρόνο
 • Το ποσοστό συμμετεχόντων είναι το καλύτερο σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Περίπου ο 1 στους 8 υποψηφίους πετυχαίνουν στο διαγωνισμό.
 • Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής λογίζονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με ασφαλιστικά δικαιώματα και με υποχρεώσεις, ενώ, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, διορίζονται σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου που έχουν προσδιοριστεί με την προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

 • Έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (αν δεν έχει υπάρξει ορκωμοσία γίνεται δεκτή βεβαίωση από τη γραμματεία του ιδρύματος).
 • Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής, που αποδεικνύεται.
 • Για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άριστη γνώση μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής.
 • Για την εισαγωγή στο τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
 • Για την εισαγωγή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
 • Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  κατέχουν  τους  απαιτούμενους  τίτλους  σπουδών και πιστοποιητικά κατά  την  ημερομηνία  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  περίληψης  της προκήρυξης.
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό των Σχολών οι φοιτούντες στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στην Ε.Σ.Τ.Α., καθώς επίσης και απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α.

Δικαιολογητικά κατά την αίτηση συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής: Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μόνο όταν οι υποψήφιοι καταχωρίζουν ηλεκτρονικά στην  ιστοσελίδα www.ekdd.gr στο σύνδεσμο Εισαγωγικός  Διαγωνισμός  την  αίτηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  και  εν συνεχεία υποβάλλουν   ή ταχυδρομούν  επί  αποδείξει στο  Τμήμα  Διοικητικής  και Εκπαιδευτικής  Υποστήριξης  της ΕΣΔΔΑ  (Πειραιώς 211  και  Θράκης  2,Τ.Κ.  177  78, ΤΑΥΡΟΣ).

Αιτήσεις γίνονται από 11/2/20 ως και 3/3/20.

Δικαιολογητικά

I τίτλος σπουδών

II  πιστοποιητικό άριστης γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

IΙΙ η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης

ΙV Η υπαλληλική τους ιδιότητα

V εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές για τους άντρες υποψηφίους

καθορισμός προσόντων διορισμού Προεδρικό διάταγμα 50/2001 άρθρο 28

διαβάστε το ΦΕΚ

Ταυτότητα και αποστολή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Η ΕΣΔΔΑ, εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ, τροφοδοτεί τη δημόσια διοίκηση με επιτελικά στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Οι επιτυχόντες εκπαιδεύονται για να ανταποκριθούν στην άσκηση διοίκησης και διορίζονται άμεσα.

Οι εισαχθέντες στη Σχολή, εάν δεν υπηρετούν ήδη στο δημόσιο τομέα, λογίζονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κύρια αποστολή της είναι:

-   η δημιουργία στελεχών της διοίκησης, επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα,
-   η αναβάθμιση του δυναμικού μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και την πιστοποιημένη επιμόρφωση,
-  ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου και των φορέων του, μέσω της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της καινοτομίας.

Επιλογή θεμάτων από την ΚΕΕ.

Τα θέματα επιλέγονται από την 7μελή επιτροπή επιλογής θεμάτων, η οποία προκειμένου να προβεί στον καθορισμό θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι, επιλέγει με κλήρωση 3 ενότητες από αυτές που απαριθμούνται στην εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος. εκ των οποίων ενώπιον των υποψηφίων κληρώνεται το 1 στο οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται.

 

Πως γίνεται η βαθμολόγηση

1. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου γίνεται από δυο βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε ενότητα.

2. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από (1) έως πενήντα (50). Υποψήφιος/που δεν πέτυχε τη βάση (25) σε οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες του πρώτου σταδίου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία του δευτέρου σταδίου.
3. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αποτελεί την επίδοση του υποψηφίου στην ενότητα, εφόσον η διαφορά των δυο βαθμών δεν είναι παραπάνω από 8 μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή υπό την προϋπόθεση της βαθμολόγησης τουλάχιστον του ενός βαθμολογητή με βαθμό της βάσης και άνω.
4. Όταν το γραπτό υποψηφίου βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή,  τελικός  βαθμός  είναι  ο  μέσος  όρος  των  βαθμών  και  των  τριών βαθμολογητών.
5. Η βαθμολόγηση της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες» γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τους βαθμολογητές και την κλίμακα (1-50), με βάση τις προκαθορισμένες (από την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων) ορθές απαντήσεις.
7. Για την γραπτή και προφορική εξέταση της ενότητας «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» η βαθμολόγηση γίνεται από τα μέλη των πενταμελών επιτροπών. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται, επίσης, από το (1) έως το (50) με βάση το (25).   Υποψήφιος/α που  δεν  έχει  πετύχει  τη  βάση  της  βαθμολογίας  στην  γραπτή  ή  στην προφορική  εξέταση,  απορρίπτεται.  Ο  μέσος  όρος  της  βαθμολογίας  των  μελών  της πενταμελούς επιτροπής τόσο για την προφορική όσο και για την γραπτή εξέταση  αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο.
8. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος στις 3 ενότητες του 1ου σταδίου συντάσσονται: Αλφαβητικός πίνακας με την επίδοση των υποψηφίων και ο πίνακας υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με φθίνουσα σειρά επιτυχίας.
Με βάση τη βαθμολογία του 2ου σταδίου συντάσσονται: Αλφαβητικός πίνακας με την επίδοση των υποψηφίων και πίνακας βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά.
9. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, πέραν της προβλεπόμενης λόγω βαθμολογικής απόκλισης μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή άνω των οκτώ (8) μονάδων, δεν επιτρέπεται.
10. Ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από το βαθμό επίδοσης του πρώτου  και  του  δεύτερου  σταδίου  αποτελεί  τη  βαθμολογία  του  υποψηφίου 
11. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του εισαγωγικού διαγωνισμού, σε όλα τα στάδια διεξαγωγής  του,  πραγματοποιείται  στο  κτίριο  του ΕΚΔΔΑ,  σε  ειδικά  διαμορφωμένους χώρους.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε 2 στάδια

πρώτο στάδιο

περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στις ενότητες:

«Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» θέματα ανάπτυξης

«Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» θέματα ανάπτυξης

«Γνώσεις και Δεξιότητες».

δεύτερο στάδιο

περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στην ενότητα

«Φάκελος Επίκαιρου Θέματος».


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους: Μορφή του κράτους (αυταρχικό, φιλελεύθερο,ενιαίο, ομοσπονδιακό κλπ.). Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους. Έθνος και κράτος (εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον). Οι λειτουργίες  του κράτους (νομοθετική, διοικητική, δικαστική).
2. Κράτος και πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, πολιτειακό καθεστώς και πολίτευμα Θεωρίες της δημοκρατίας. Το δημοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη. Εκλογές, ομάδες συμφερόντων και διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων. 
3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός. Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός.

4. Το Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο των εξουσιών. Η συνταγματική αναθεώρηση. Η ιεραρχία των κανόνων του δικαίου. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος. Η μορφή του ελληνικού πολιτεύματος (Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία). Η δημοκρατική αρχή. Το κοινοβουλευτικό σύστημα.
Η προεδρευόμενη μορφή του πολιτεύματος. Η διάκριση των λειτουργιών (άρθρο 26 Σ, οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, διασταύρωση). Κράτος Δικαίου. Κοινωνικό κράτος. Η αρχή της νομιμότητας.

5. Θεμελιώδη Δικαιώματα: Έννοια και κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας, περιορισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η αρχή της αναλογικότητας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Θετική και αρνητική ελευθερία. Η αρχή της ισότητας και ειδικότερες εκφάνσεις της. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 4−25 του Συντάγματος), στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο−Τα όργανα του κράτους: Εκλογικό σώμα (σύνθεση, προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές αρχές). Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης. Η Διοίκηση (κεντρική διοίκηση, αποκεντρωμένη διοίκηση). Ανεξάρτητες Αρχές (οι 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, κατηγοριοποίηση, φυσιογνωμία). Δικαστική λειτουργία. Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Δικαστικός έλεγχος των συνταγματικότητας των νόμων.

7. Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Συνθήκη της Λισαβόνας (βασικές αλλαγές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Οι πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. To Eurogroup. Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου. Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΣυνΘΕΕ, ΣυνΘΛΕΕ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις, γνώμες, η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ). Οι γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Οι τέσσερις οικονομικές ελευθερίες και η εσωτερική αγορά. Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου (άρθρο 28 Σ και νομολογία Δικαστηρίου της ΕΕ). Η διάκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης. Η έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

8. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Υπερεθνική, εθνική και τοπική διοίκηση. Επιδράσεις υπερεθνικών θεσμών και πολιτικών στους εθνικούς θεσμούς και τις εθνικές δημόσιες πολιτικές. Διακυβέρνηση, κυβέρνηση και κράτος.
Συγκριτικά μοντέλα κρατών, διακυβέρνησης και δημοκρατίας. Ο ρόλος των επιστημικών (epistemic) κοινοτήτων και των κοινοτήτων πολιτικής στη διακυβέρνηση.

2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός, Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή, Κεϋνσιανισμός.

2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της ζήτησης αγαθών. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς. Θεωρία της παραγωγής του κόστους και της προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισμός, συντονισμός και ισορροπία.
3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.
4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους: Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές επιβαρύνσεις.
5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας: Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών. Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.
6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
7. Ο κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών. Χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δημοσίου δανεισμού).

8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις: Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική), εισοδηματική πολιτική, κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική αντιμετώπισης της φτώχειας, πολιτική ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις.
9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.
10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και προοπτικές. Δημόσια οικονομικά. Ισοζύγιο πληρωμών. Απασχόληση και ανεργία. Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης. Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για τις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική», η Επιτροπή Επιλογής θεμάτων αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και 3 ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και οι λοιποί μέλη του διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ. Η Επιτροπή Επιλογής θεμάτων προβαίνει στον καθορισμό τριών θεμάτων για τις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες, εκ των οποίων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα. 
Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμίας από τις δύο εξεταζόμενες ενότητες ορίζεται σε 2 ώρες.

 

3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οι υποψήφιοι εξετάζονται με 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε γνώσεις γενικής παιδείας, ιδίως ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και διερευνώνται τόσο η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου όσο και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Η διάρκεια  ορίζεται σε 1 ώρα

Οδηγίες συμπλήρωσης ενότητας Γνώσεις και Δεξιότητες

4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα. Ο φάκελος περιέχει διάφορα στοιχεία, όπως ιδίως νομικές ρυθμίσεις, επιστημονικές αναλύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα, που αναδεικνύουν ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Ως τέτοια θέματα νοούνται εκείνα που αφορούν το Κράτος και τη λειτουργία του, τις διεθνείς σχέσεις, την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το περιβάλλον, τον τύπο και τα MME, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας και τον πολιτισμό.

Η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη θέματος/ ερωτήσεων επί του περιεχομένου του φακέλου και στη συνέχεια διενεργείται η προφορική εξέταση/παρουσίαση του φακέλου από τον υποψήφιο ενώπιον πενταμελών επιτροπών, οριζόμενων από την ΚΕΕ,  Η εξέταση της ενότητας αυτής αποσκοπεί στην εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης καταστάσεων εντός περιορισμένου χρόνου καθώς και των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων κάθε υποψηφίου, γι’ αυτό κατά την προφορική εξέταση δεν είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να περιστρέφονται μόνο περί του τεθέντος θέματος.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά με αλφαβητική σειρά, χωρισμένοι σε ομάδες των 5.

Συντελεστές βαρύτητας

1.(α) Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του πρώτου σταδίου κάθε υποψηφίου η επίδοσή  του  στις  δύο  ενότητες  «Οργάνωση  και  Λειτουργία  του  Κράτους»  και «Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) η καθεμία και η τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με 20%.
(β) Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου στο 2ο στάδιο συμμετέχουν ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» με συντελεστή βαρύτητας 50% και ο βαθμός επίδοσης στην προφορική εξέταση στην ίδια ενότητα με συντελεστή βαρύτητας 50%.
2. Για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου υπολογίζονται κατά 70% η βαθμολογία του πρώτου σταδίου και κατά 30% η βαθμολογία του 2ου σταδίου.
3. Σε περίπτωση ισοβάθμισης υποψηφίων κατά την τελική κατάταξη, η σειρά αναγραφής στον πίνακα επιτυχόντων στην ΕΣΔΔΑ προσδιορίζεται από την ΚΕΕ με κλήρωση η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος.

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ANAΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η ανάπτυξη θέματος έγινε από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

διαγωνισμός 2018

αποτελέσματα 2ου σταδίου

αποτελέσματα 1ου σταδίου

πρόγραμμα εξετάσεων 2018

 

21/7/18 Σάββατο Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

22/7/18 Κυριακή Μικρο-οικονομική - Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική


14/5/18 Εκδόθηκε η προκήρυξη για τον ΚΣΤ΄ διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού, 21-22-23 Ιουλίου. Αιτήσεις συμμετοχής από Τρίτη 22 Μαίου έως Δευτέρα 11 Ιουνίου.


Απρίλιος 2018.  100 θέσεις ορίστηκε από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) για τον 26ο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους 2018. 

29/11/2017  Η ΕΣΔΔΑ απέστειλε κάλεσμα στα αρμόδια υπουργεία για να καταγραφούν οι κενές θέσεις που είναι προς κάλυψη για τον επερχόμενο διαγωνισμό του 2018.

Διαγωνισμός 2016

Οι εγγραφές των εισαγομένων του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 03 Απριλίου 2017 έως και την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017, και ώρες 09:00-14:00 στο γραφείο 510 (5ος όροφος) στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος).

2ο στάδιο και αποτελέσματα διαγωνισμού 2016

Πίνακας Υποψηφίων με Δικαίωμα Συμμετοχής στο Δεύτερο Στάδιο

Ημερομηνίες διεξαγωγής 2ου σταδίου

Δικαιολογητικά για το 2ο στάδιο

Αποτελέσματα 1ου σταδίου αλφαβητική σειρά


Κατανομή υποψηφίων-Οδηγίες πρόσβασης υποψηφίων 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Mε ομόφωνη απόφασή του προσδιορίζει στους 160 τον συνολικό αριθμό των σπουδαστών και σπουδαστριών που θα εισαχθούν στην Εθνική Σχολή μετά το πέρας των εξεταστικών διαδικασιών το 2016 και θα αποφοιτήσουν το 2018. Ο αριθμός των εισακτέων προσδιορίστηκε αφού προηγουμένως συνεκτιμήθηκαν τόσο οι απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων σε στελεχιακό δυναμικό, όσο και η επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΣΔΔΑ. Επιπλέον, εισηγείται οι 160 εισακτέοι του επικείμενου 25ου διαγωνισμού να κατανεμηθούν στα οκτώ τμήματα εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής ως εξής:

Τμήμα Εξειδίκευσης    Σπουδαστές
Γενικής Διοίκησης    40
Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών     20
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας    Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας    20
Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας    20
Εμπορικών-Οικονομικών Υποθέσεων    15
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων     10
Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας    10
Ψηφιακής Πολιτικής    10
Πολιτιστικής Διοίκησης    15
Συνολικός αριθμός εισακτέων    160


Σημειώνεται ότι η οριστική κατανομή των υποψηφίων στα τμήματα εξειδίκευσης θα γίνει με Υπουργική Απόφαση.
Ταυτόχρονα, το ΔΣ του ΕΚΔΔΑ εισηγείται και τον ορισμό των ειδικών επιστημόνων, των ειδικών εισηγητών επί θεμάτων διαδικασίας και των γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), καθώς και των αναπληρωτών αυτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τη συγκρότηση της ΚΕΕ, η οποία και θα προκηρύξει το χρόνο διεξαγωγής του 25ου εισαγωγικού διαγωνισμού.

Διαγωνισμός ΕΣΣΔΑ 2015

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), με σημερινή απόφασή της (15.10.2015), προκηρύσσει τον 24ο διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ (ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά). Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015
Γνώσεις και Δεξιότητες: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα και θα διεξαχθεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου σε ημερομηνία που θα οριστεί με νεώτερη απόφαση της ΚΕΕ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους 80, ενώ σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται σε δύο στάδια και η εξέταση στην ξένη γλώσσα αντικαθίσταται από το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ή της αγγλικής, ή της γαλλικής, ή της γερμανικής, ή της ιταλικής, ή της ισπανικής. Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στις ενότητες: «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» και «Γνώσεις και Δεξιότητες». Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος».

Ταυτόχρονα, συστήνονται τα εξής πέντε τμήματα εξειδίκευσης στην ΕΣΔΔΑ: Γενικής Διοίκησης, Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 22ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων κατεβάστε εδώ


Ανακοίνωση προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών δευτέρου σταδίου

Προγραμματισμός διεξαγωγής δευτέρου σταδίου
Ανακοίνωση πιστοποιητικών ξένων γλωσσών

Πίνακας Υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ.Υποψήφιοι με τη βάση της βαθμολογίας (Φθίνουσα σειρά)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ. Υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά

 

Ανακοίνωση Ξένων Γλωσσών
Ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/ες του 24ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ ότι, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου, όσοι/ες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιωτικά έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς ότι το πιστοποιητικό ξένης γλώσσας που κατέχουν είναι επιπέδου άριστης γνώσης, στην περίπτωση που
Αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο ΠΔ 50/2001όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στη
λίστα του ΑΣΕΠ.Η ΚΕΕ με την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ορίσει την αποκλειστική
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
Εξέταση 1ου σταδίου
Στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου 2015 διενεργείται στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) το πρώτο στάδιο του 24ου (ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά) διαγωνισμού εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Τις ημέρες αυτές οι υποψήφιοι/ες θα διαγωνιστούν στα γνωστικά αντικείμενα «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» και «Γνώσεις και Δεξιότητες».

Στον εισαγωγικό διαγωνισμό, που προκήρυξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), υπέβαλαν ηλεκτρονικά και κατέθεσαν δήλωση συμμετοχής 1.883 άτομα, με τον τελικό αριθμό όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο στάδιο να προσδιορίζεται σε 1.874 μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση του σχετικού πίνακα των υποψηφίων από την ΚΕΕ.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στους χώρους των εξεταστικών κέντρων μία (1) ώρα νωρίτερα, έχοντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται οι διαγωνιζόμενοι/ες να κατέχουν στις αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, σημειώσεις, μικροϋπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και διορθωτικό. Θα ακολουθήσει αναλυτική κατανομή των υποψηφίων ανά κτίριο και αμφιθέατρο / αίθουσα.

προκήρυξη διαγωνισμού 2015

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), με σημερινή απόφασή της (15.10.2015), προκηρύσσει τον 24ο διαγωνισμό για την εισαγωγή 80 σπουδαστών και σπουδαστριών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ (ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά). Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015
Γνώσεις και Δεξιότητες: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα και θα διεξαχθεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου σε ημερομηνία που θα οριστεί με νεώτερη απόφαση της ΚΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr στον σύνδεσμο “Εισαγωγικός Διαγωνισμός”, την αίτηση συμμετοχής, η οποία εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη πρέπει να ταχυδρομηθεί συστημένα ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως στην ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος) από τις 20 Οκτωβρίου 2015 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2015.

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους/ις υποψηφίους/ες με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτήριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΣΔΔΑ, γραφείο 510 από τις 09:00 – 15:00 ή/και στα τηλέφωνα: 213 1306 219, 213 1306 242, 213 1306 243, καθώς και στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (Ι. Κωλέττη 25 Δ) ή/και στα τηλέφωνα 231 3321 104 και 231 3321 145.

Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες στο κτήριο του ΕΚΔΔΑ, γραφείο 510, 5ος όροφος, από τις 09:00 – 15:00.

Λόγω της προκήρυξης εθνικών εκλογών οι διαδικασίες έκδοσης της προκήρυξης αναστέλλονται μέχρι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης (άρθρο 28, παρ. 1 και 2, Ν2190/94).


Εξελιξη του διαγωνισμού 2013

Ανακοίνωση για το 2ο σταδιο του διαγωνισμού 2013

Υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής στο 2ο στάδιο

Αποτελέσματα κατά αλφαβητική σειρά

Ανακοίνωση της ΚΕΕ για το τελικό στάδιο του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού

Προκαταρκτικό στάδιο διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013, το προκαταρκτικό στάδιο του 23ου (ΚΓ΄ εκπαιδευτική σειρά) διαγωνισμού εισαγωγής εκατό ατόμων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Στο διαγωνισμό, που προκήρυξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατέθεσαν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής 2.497 άτομα, με τον τελικό αριθμό όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο προκαταρκτικό στάδιο να προσδιορίζεται σε 2.196 μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση του σχετικού πίνακα των υποψηφίων από την ΚΕΕ. Κατά τη γραπτή υποχρεωτική δοκιμασία στο μάθημα «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» συμμετείχαν 1.297 υποψήφιοι, ενώ στο μάθημα «Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική» συμμετείχαν 1.192.

Θα ακολουθήσει το τελικό στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο περιλαμβάνει:

Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.
Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη από την ΚΕΕ, ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις - Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Κοινωνική Διοίκηση - Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή.
Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριμελούς Επιτροπής που ορίζεται από την ΚΕΕ.

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), ο 23ος διαγωνισμός για την εισαγωγή 100 ατόμων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) πρόκειται να διεξαχθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:
- Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013        
- Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Εξεταστικά κέντρα

Πίνακες Υποψηφίων

Υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής

Υποψήφιοι χωρίς δικαίωμα συμμετοχής

19/7/13

Εκατό εισακτέοι στην ΕΣΔΔΑ
Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ, μέσω του επικείμενου 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού έτους 2013, ορίστηκε στους εκατό (100) για το μοναδικό Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΣΔΔΑ.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

2/4/2013
Εγκύκλιος προς όλα τα Υπουργεία και τις Δ/νσεις Διοικητικού Προσωπικού, τις Γενικές Γραμματείες, τις Ειδικές Γραμματείες, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, το Υπ.Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ / Δ/νση Διοίκησης) προκειμένου να ενημερώσουν μέχρι και τις 5 Απριλίου για  τις ανάγκες των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τη διάθεση αποφοίτων της ΚΓ΄εκπαιδευτικής σειράς

ΘΕΜΑ : Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΓ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ/τος 57/2007 «Κωδικοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 59 Α’), με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των Υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό του Υπουργείου στο οποίο κάθε απόφοιτος διορίζεται, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των Υπουργείων σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.24/24/6139/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α’).
Προκειμένου η υπηρεσία μας να επεξεργαστεί τις ανάγκες των υπηρεσιών, ενόψει έκδοσης προκήρυξης για τη διεξαγωγή νέου εισαγωγικού διαγωνισμού στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (άρθρο 57 του Ν. 3966/2011, ΦΕΚ 118 Α’), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ανάγκες της υπηρεσίας σας, καθώς και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τη διάθεση αποφοίτων της ΚΓ’ εκπαιδευτικής σειράς.
Επισημαίνεται ειδικότερα, ότι καθίσταται απαραίτητος και επιβεβλημένος, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα, ο περιορισμός των u945 αιτημάτων των υπηρεσιών στα απολύτως απαραίτητα στελέχη – αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με εξειδίκευση διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης.
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε μέχρι τις 5 Απριλίου 2013 το αργότερο, τις ανάγκες της υπηρεσίας και των φορέων που εποπτεύετε σε αποφοίτους της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι θα διατεθούν μετά την αποφοίτησή τους και όχι νωρίτερα από το ημερολογιακό έτος 2015. Παρακαλούμε τα αιτήματα να αποσταλούν εγγράφως (με υπογραφή Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή του αντίστοιχου οργάνου διοίκησης) και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fenia.golfi@ydmed.gov.gr
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες να διαβιβάσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν. Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. και Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών να κοινοποιήσουν την παρούσα αυθημερόν και να απαντήσουν συγκεντρωτικά για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

30/3/2013

Πληθαίνουν τα σενάρια για την προκήρυξη του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής πριν το Πάσχα.

Μέχρι το τέλος Απριλίου, αναμένεται, να δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη για τον καινούριο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

14/1/2013

Υπό καθεστώς αλλαγών φαίνεται πως βρίσκεται ο εισαγωγικός διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Τα νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο, όσον αφορά τους επόμενους διαγωνισμούς εισαγωγής για τη Σχολή.

Πηγές αναφέρουν πως σαφής πολιτική βούληση είναι να καθιερωθεί ετησίως ο διαγωνισμός, και μάλιστα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η λογική είναι να αναβαθμιστεί άρδην η Δημόσια Διοίκηση, να εξορθολογιστεί, και να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια -που είναι το ζητούμενο των ημερών.

Σκέψεις υπάρχουν πάντως και για το κομμάτι που αφορά την αναδιοργάνωση του διαδικαστικού μέρους του διαγωνισμού, ενώ οι μέχρι τώρα προτάσεις "μιλούν" για την ύπαρξη ενός μόνο σταδίου εξετάσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή συντελεί και το γεγονός ότι το προηγούμενο καθεστώς με δύο στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας με χρονική απόσταση μεταξύ τους αποδείχθηκε τόσο χρονοβόρο, όσο και δυσλειτουργικό.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2012 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ) ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2012

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνεδρίαση της 03/12/2012, επικύρωσε τα αποτελέσματα τόσο του τελικού σταδίου, όσο και τα γενικά αποτελέσματα (προκαταρκτικού και τελικού σταδίου) του 22ου διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Πίνακας κατά φθίνουσα σειρά

Πίνακας αποτελεσμάτων τελικού σταδίου κατά αλφαβητική σειρά

Πίνακας Γενικών Αποτελεσμάτων κατά αλφαβητική σειρά

Οι εισαγόμενοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΕ, καλούνται έως και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 να υποβάλουν δήλωση αποδοχής της κατάταξής τους στο τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης.

Η έγκριση του οριστικού πίνακα των εισαγομένων στην ΕΣΔΔΑ κατά σειρά επιτυχίας, στο τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, θα αποτελέσει θέμα της επόμενης συνεδρίασης της ΚΕΕ την Παρασκευή 07/12/2012, οπότε και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόγραμμα εξετάσεων Β΄σταδίου κατεβάστε εδώ

Αποτελέσματα προκαταρτικού σταδίου 22ου διαγωνισμού ΕΣΣΔΑ (2012)

Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο τελικό στάδιο

Η Βαθμολογία όλων των συμμετεχόντων κατά φθίνουσα σειρά

Αποτελέσματα κατά αλφαβητική σειρά

Η δήλωση συμμετοχής, που αφορά τη γραπτή και προφορική εξέταση στα γνωστικά πεδία της τελικής φάσης του διαγωνισμού, πρέπει να κατατεθεί από τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, είτε με φαξ στους αριθμούς 213 1306 478 και 213 1306 379, είτε αυτοπροσώπως στο κτήριο του ΕΚΔΔΑ επί της οδού Πειραιώς 211 & Θράκης 2 στον Ταύρο, Γραφείο 510 (5ος όροφος), από τις 09:00 έως τις 14:00. (Διαβάστε σχετική ανακοίνωση)

Σε νεότερη ανακοίνωση της ΚΕΕ θα εκδοθούν:

ο πίνακας των συμμετεχόντων στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού που θα περιλαμβάνει κατά ανώτερο όριο το διπλάσιο του αριθμού εισακτέων, δηλαδή 160, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο,
ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής του τελικού σταδίου, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο «Δημόσια Διοίκηση» και

β) γραπτή και προφορική εξέταση σε ένα ακόμη γνωστικό πεδίο από τα παρακάτω:

1. Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής

2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική

4. Κοινωνική Διοίκηση

5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής τους, μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής.

Υψηλά τα ποσοστά της αποχής στον 22ο Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ
Σάββατο 14/7/2012: Στην εξέταση του 1ου μαθήματος εμφανίστηκαν 1600 υποψήφιοι από τους 3800 που είχαν δηλώσει συμμετοχή.  (Ποσοστό αποχής: περίπου 58%).
Κυριακή 15/7/2012:   Στο 2ο μάθημα εμφανίστηκαν 1200 υποψήφιοι.
(Ποσοστό μείωσης από την πρώτη ημέρα: 25%).

Μετατίθενται οι ημερομηνίες των εξετάσεων για Ιούλιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
"Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για τη διεξαγωγή του 22ου διαγωνισμού εισαγωγής στην (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) σε συνεδρίασή της, αποφάσισε τη μετάθεση των γραπτών εξετάσεων των μαθημάτων του προκαταρκτικού σταδίου για τις 14 και 15 Ιουλίου 2012.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στα Εξεταστικά Κέντρα τουλάχιστον μία (1) ώρα νωρίτερα (δηλαδή στις 10.00) και στην αίθουσα εξετάσεων τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα (δηλαδή στις 10.30) πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται οι διαγωνιζόμενοι να κατέχουν στις αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, σημειώσεις, μικροϋπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και διορθωτικό.

 

Εκδόθηκε η προκήρυξη της ΕΣΔΔΑ για το διαγωνισμό του 2012.  26 και 27 Μαίου οι εξετάσεις.

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων προκηρύσσεται ο 22ος διαγωνισμός για την εισαγωγή στην, ενιαία πλέον, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 26 και 27 Μαΐου 2012. Στη νέα εκπαιδευτική σειρά θα λειτουργήσει ένα ενιαίο Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους ογδόντα (80), ενώ με την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ θα καλύψουν ανάγκες της κεντρικής και της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.   κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

Έγκριση της απόφασης για τον καθορισμό των εξεταζόμενων μαθημάτων και των γνωστικών πεδίων του διαγωνισμού της (ΕΣΔΔΑ) Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η συγκρότηση, με υπουργική απόφαση, της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων απομένει προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του 22ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ του ΕΚΔΔΑ και να οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του.
Ήδη, με αποφάσεις του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ντ. Ρόβλια, στην καινούργια εκπαιδευτική σειρά θα λειτουργήσει ένα ενιαίο Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους ογδόντα (80),

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΣΔΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Arendt, H., G. Agamben & Ε. Traverso (2015), Εμείς οι Πρόσφυγες: Τρία Κείμενα, εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
2. Ball, A. & G. Peters (2000), Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση, εκδ. Παπαζήςη
3. Baylis, J. & S. Smith (2013), Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής, εκδ. Επίκεντρο
4. Dahl, R. (1979), Σύγχρονη Πολιτική Ανάλυση, εκδ. Παπαζήσης
5. Duverger, M. (1985), Εισαγωγή στην Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης
6. Hague R. & M. Harrop (2013), Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση, αναθεωρημένη έκδοση, εκδ. Κριτική
7. Hay, C., Μ. Lister & D. Marsh (επιμ.) (2011), Το κράτος, εκδ. Σαββάλα
8. Held, D. (2007), Mοντέλα δημοκρατίας, εκδ. Πολύτροπον
9. Heywood Α. (2014), Βασικές Έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης, εκδ. Επίκεντρο
10. Hix, S. (2009), Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαικής Ένωσης, εκδ. Μεταίχμιο
11. Muller, P. & Τ. Surel, (2002), Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους, εκδ. Τυπωθήτω
12. Nugent, N. (2009), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαική Ένωση, εκδ. Σαββάλα
13. Schmidt, G. M. (2004) Θεωρίες της δημοκρατίας, εκδ. Σαββάλα
14. Tilly, Ch. (2011), Δημοκρατία, εκδ. Gutenberg
15. Δαγτόγλου, Π. (20124), Συνταγματικό δίκαιο – ατομικά δικαιώματα, εκδ. Α. Σάκκουλα
16. Κοντιάδης, Ξ., Υ. Σπυρόπουλος & K. Τσουκαλάς (επιμ.) (2012), Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης, Μελέτες στη μνήμη του Δημήτρη Θ. Τσάτσου, εκδ. Σαββάλας
17. Κουζέλης, Γ. & Χριστόπουλος Δ. (επιμ.) (2012), Ιδιότητα του Πολίτη: Πολιτικός Λόγος, Ιστορία και Κανόνες σε Συγκριτικές Προοπτικές, εκδ. Πατάκη
18. Μάνεσης Α (2007), Συνταγματική Θεωρία και Πράξη, ΙΙ, 1980-2000, Εκδ. Σάκκουλα
19. Μάνεςησ Α. (1980), Συνταγματικό Δίκαιο, Ι, εκδ. Σάκκουλα
20. Μανιτάκησ Α. (2009), Συνταγματική οργάνωση του κράτους, εκδ. Σάκκουλα
21. Μανιτάκησ Α. (2009), Τι είναι πολίτευμα, εκδ. Σαββάλας
22. Μαυριάσ, Κ. (2014), Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα
23. Μούςησ, Ν. (2011), Ευρωπαική Ένωση: Δίκαιο - Οικονομία - Πολιτικές, εκδ. Παπαζήση
24. Παντελήσ, Α. (2016), Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Εκδ. Λιβάνης
25. Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (2002), Το Φύλο της Δημοκρατίας: Ιδιότητα του Πολίτη και Έμφυλα Υποκείμενα, εκδ. Σαββάλας
26. Παπαγιάννης, Δ. (20114), Ευρωπαικό Δίκαιο, εκδ. A. Σάκκουλα.
27. Σαχπεκίδου, Ε. (2013), Ευρωπαικό δίκαιο, 2η έκδοση, εκδ. A. Σάκκουλα
28. Σπηλιωτόπουλος Ε. (201314), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
29. Σπυρόπουλος, Υ. (2006), Ειςαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο, εκδ. A. Σάκκουλα
30. Σωτηρέλης Γ. Φ. / Πικραμένος Μ.Ν. / Ξηρός Θ. Γ., (2011) Η Μεταρρύθμιση του Κράτους στην εποχή των μεγάλων προκλήσεων, Εκδ. Παπαζήςη
31. Σωτηρέλης, Γ. (2000), Σύνταγμα και δημοκρατία την εποχή τησ παγκοσμιοποίησης, εκδ. A. Σάκκουλα
32. Το Σύνταγμα της Ελλάδας, (2008) http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma (11.5.2018)

33. Τσουκαλάς, Κ. (2013), Η Γυμνή Βασίλισσα: Έργα και Ημέρες του Οικονομικού Λόγου, εκδ. Καστανιώτη
34. Χρυσόγονος Κ. (2014), (συνδρομή Στυλιανού Κουτνατζή), Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα
35. Χρυσόγονος, Κ. (2006), Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη
36. Ψυχοπαίδης, Κ. (2010), Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη, εκδ. Ποταμός

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Begg, D., Fisher, S. & Dornbush, R. (2006), Εισαγωγή στην Οικονομική, τόμοι Α΄ και Β΄, εκδ. Κριτική
2. Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2010), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με αναφορά
3. Rosen, H., Gayer T., Ράπανος & Β. Καπλάνογλου, Γ. (2011), Δημόσια οικονομική. Σύγχρονη θεωρία και ελληνική πραγματικότητα, εκδ. Κριτική
4. Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2002), Οικονομική, τόμοι Α΄ και Β΄, εκδ. Παπαζήση
5. Stiglitz J. & Walsh, C. (2009), Αρχές της Μακροοικονομικής, εκδ. Παπαζήςη
6. Βαρουφάκης, Γ. (2007) Πολιτική Οικονομία, εκδ. Gutenberg
7. Γεωργακόπουλος, Θ. (2005), Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, εκδ. Μπένου
8. Γραφείο Προυπολογισμού του Κράτους, Ενδιάμεση έκθεση του 2014, Η νέα οικονομική Διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και η Ελλάδα (https://goo.gl/dheCDy, 11.5.2018)
9. Ινστιτούτο Εργαςίασ ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληςη, Ετήσια Έκθεση 2017
10. Καράγιωργας, Δ. Π. (1981), Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, εκδ. Παπαζήση
11. Καράγιωργας, Δ. Π. (1979), Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους, εκδ. Παπαζήςη
12. Μαραβέγιας, Ν. & Σακελλαρόπουλος, Θ. (2006), Ευρωπαική ολοκλήρωση και Ελλάδα, Οικονομία, κοινωνία, πολιτικές, εκδ. Διόνικος
13. Μπένος, Θ. κ.α. (20077) Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, εκδ.Μπένου.
στις Ευρωπαικές Οικονομίες, τόμος Α΄ και Β΄, εκδ. Gutenberg
14. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2017, Φεβρουάριος 2018

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

έναρξη τμήματος

Δεκεμβρίου

2/12/2020

 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00-22.00


 

 

 

 


 

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • test
 • προσομοίωση εξετάσεων
 • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και πανεπιστημιακοί.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009