ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

26/7/2021

Εκδόθηκε η προκήρυξη του 28ου διαγωνισμού για τους 160 εισακτέους.  Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού Σάββατο 23/10/2021.

πρόγραμμα εξετάσεων 2018

21/7/18 Σάββατο Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

22/7/18 Κυριακή Μικρο-οικονομική - Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική


14/5/18 Εκδόθηκε η προκήρυξη για τον ΚΣΤ΄ διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού, 21-22-23 Ιουλίου. Αιτήσεις συμμετοχής από Τρίτη 22 Μαίου έως Δευτέρα 11 Ιουνίου.


Απρίλιος 2018.  100 θέσεις ορίστηκε από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) για τον 26ο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους 2018. 

29/11/2017  Η ΕΣΔΔΑ απέστειλε κάλεσμα στα αρμόδια υπουργεία για να καταγραφούν οι κενές θέσεις που είναι προς κάλυψη για τον επερχόμενο διαγωνισμό του 2018.

Διαγωνισμός 2016

Mε ομόφωνη απόφασή του προσδιορίζει στους 160 τον συνολικό αριθμό των σπουδαστών και σπουδαστριών που θα εισαχθούν στην Εθνική Σχολή μετά το πέρας των εξεταστικών διαδικασιών το 2016 και θα αποφοιτήσουν το 2018. Ο αριθμός των εισακτέων προσδιορίστηκε αφού προηγουμένως συνεκτιμήθηκαν τόσο οι απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων σε στελεχιακό δυναμικό, όσο και η επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΣΔΔΑ. Επιπλέον, εισηγείται οι 160 εισακτέοι του επικείμενου 25ου διαγωνισμού να κατανεμηθούν στα οκτώ τμήματα εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής ως εξής:

Τμήμα Εξειδίκευσης    Σπουδαστές
Γενικής Διοίκησης    40
Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών     20
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας    Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας    20
Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας    20
Εμπορικών-Οικονομικών Υποθέσεων    15
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων     10
Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας    10
Ψηφιακής Πολιτικής    10
Πολιτιστικής Διοίκησης    15
Συνολικός αριθμός εισακτέων    160


Σημειώνεται ότι η οριστική κατανομή των υποψηφίων στα τμήματα εξειδίκευσης θα γίνει με Υπουργική Απόφαση.
Ταυτόχρονα, το ΔΣ του ΕΚΔΔΑ εισηγείται και τον ορισμό των ειδικών επιστημόνων, των ειδικών εισηγητών επί θεμάτων διαδικασίας και των γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), καθώς και των αναπληρωτών αυτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τη συγκρότηση της ΚΕΕ, η οποία και θα προκηρύξει το χρόνο διεξαγωγής του 25ου εισαγωγικού διαγωνισμού.

Διαγωνισμός ΕΣΣΔΑ 2015

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), με σημερινή απόφασή της (15.10.2015), προκηρύσσει τον 24ο διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ (ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά). Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015
Γνώσεις και Δεξιότητες: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα και θα διεξαχθεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου σε ημερομηνία που θα οριστεί με νεώτερη απόφαση της ΚΕΕ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους 80, ενώ σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται σε δύο στάδια και η εξέταση στην ξένη γλώσσα αντικαθίσταται από το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ή της αγγλικής, ή της γαλλικής, ή της γερμανικής, ή της ιταλικής, ή της ισπανικής. Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στις ενότητες: «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» και «Γνώσεις και Δεξιότητες». Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος».

Ταυτόχρονα, συστήνονται τα εξής πέντε τμήματα εξειδίκευσης στην ΕΣΔΔΑ: Γενικής Διοίκησης, Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ανακοίνωση Ξένων Γλωσσών
Ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/ες του 24ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ ότι, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου, όσοι/ες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιωτικά έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς ότι το πιστοποιητικό ξένης γλώσσας που κατέχουν είναι επιπέδου άριστης γνώσης, στην περίπτωση που
Αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο ΠΔ 50/2001όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στη
λίστα του ΑΣΕΠ.Η ΚΕΕ με την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ορίσει την αποκλειστική
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
Εξέταση 1ου σταδίου
Στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου 2015 διενεργείται στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) το πρώτο στάδιο του 24ου (ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά) διαγωνισμού εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Τις ημέρες αυτές οι υποψήφιοι/ες θα διαγωνιστούν στα γνωστικά αντικείμενα «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» και «Γνώσεις και Δεξιότητες».

Στον εισαγωγικό διαγωνισμό, που προκήρυξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), υπέβαλαν ηλεκτρονικά και κατέθεσαν δήλωση συμμετοχής 1.883 άτομα, με τον τελικό αριθμό όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο στάδιο να προσδιορίζεται σε 1.874 μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση του σχετικού πίνακα των υποψηφίων από την ΚΕΕ.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στους χώρους των εξεταστικών κέντρων μία (1) ώρα νωρίτερα, έχοντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται οι διαγωνιζόμενοι/ες να κατέχουν στις αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, σημειώσεις, μικροϋπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και διορθωτικό. Θα ακολουθήσει αναλυτική κατανομή των υποψηφίων ανά κτίριο και αμφιθέατρο / αίθουσα.

προκήρυξη διαγωνισμού 2015

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), με σημερινή απόφασή της (15.10.2015), προκηρύσσει τον 24ο διαγωνισμό για την εισαγωγή 80 σπουδαστών και σπουδαστριών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ (ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά). Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015
Γνώσεις και Δεξιότητες: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα και θα διεξαχθεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου σε ημερομηνία που θα οριστεί με νεώτερη απόφαση της ΚΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr στον σύνδεσμο “Εισαγωγικός Διαγωνισμός”, την αίτηση συμμετοχής, η οποία εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη πρέπει να ταχυδρομηθεί συστημένα ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως στην ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος) από τις 20 Οκτωβρίου 2015 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2015.

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους/ις υποψηφίους/ες με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτήριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΣΔΔΑ, γραφείο 510 από τις 09:00 – 15:00 ή/και στα τηλέφωνα: 213 1306 219, 213 1306 242, 213 1306 243, καθώς και στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (Ι. Κωλέττη 25 Δ) ή/και στα τηλέφωνα 231 3321 104 και 231 3321 145.

Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες στο κτήριο του ΕΚΔΔΑ, γραφείο 510, 5ος όροφος, από τις 09:00 – 15:00.

Λόγω της προκήρυξης εθνικών εκλογών οι διαδικασίες έκδοσης της προκήρυξης αναστέλλονται μέχρι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης (άρθρο 28, παρ. 1 και 2, Ν2190/94).

 

Προκαταρκτικό στάδιο διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013, το προκαταρκτικό στάδιο του 23ου (ΚΓ΄ εκπαιδευτική σειρά) διαγωνισμού εισαγωγής εκατό ατόμων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Στο διαγωνισμό, που προκήρυξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατέθεσαν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής 2.497 άτομα, με τον τελικό αριθμό όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο προκαταρκτικό στάδιο να προσδιορίζεται σε 2.196 μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση του σχετικού πίνακα των υποψηφίων από την ΚΕΕ. Κατά τη γραπτή υποχρεωτική δοκιμασία στο μάθημα «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» συμμετείχαν 1.297 υποψήφιοι, ενώ στο μάθημα «Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική» συμμετείχαν 1.192.

Θα ακολουθήσει το τελικό στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο περιλαμβάνει:

Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.
Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη από την ΚΕΕ, ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις - Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Κοινωνική Διοίκηση - Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή.
Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριμελούς Επιτροπής που ορίζεται από την ΚΕΕ.

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), ο 23ος διαγωνισμός για την εισαγωγή 100 ατόμων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) πρόκειται να διεξαχθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:
- Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013        
- Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

19/7/13

100 εισακτέοι στην ΕΣΔΔΑ
Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ, μέσω του επικείμενου 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού έτους 2013, ορίστηκε στους εκατό (100) για το μοναδικό Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΣΔΔΑ.

2/4/2013
Εγκύκλιος προς όλα τα Υπουργεία και τις Δ/νσεις Διοικητικού Προσωπικού, τις Γενικές Γραμματείες, τις Ειδικές Γραμματείες, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, το Υπ.Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ / Δ/νση Διοίκησης) προκειμένου να ενημερώσουν μέχρι και τις 5 Απριλίου για  τις ανάγκες των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τη διάθεση αποφοίτων της ΚΓ΄εκπαιδευτικής σειράς

ΘΕΜΑ : Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΓ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ/τος 57/2007 «Κωδικοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 59 Α’), με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των Υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό του Υπουργείου στο οποίο κάθε απόφοιτος διορίζεται, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των Υπουργείων σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.24/24/6139/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α’).
Προκειμένου η υπηρεσία μας να επεξεργαστεί τις ανάγκες των υπηρεσιών, ενόψει έκδοσης προκήρυξης για τη διεξαγωγή νέου εισαγωγικού διαγωνισμού στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (άρθρο 57 του Ν. 3966/2011, ΦΕΚ 118 Α’), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ανάγκες της υπηρεσίας σας, καθώς και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τη διάθεση αποφοίτων της ΚΓ’ εκπαιδευτικής σειράς.
Επισημαίνεται ειδικότερα, ότι καθίσταται απαραίτητος και επιβεβλημένος, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα, ο περιορισμός των u945 αιτημάτων των υπηρεσιών στα απολύτως απαραίτητα στελέχη – αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με εξειδίκευση διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης.
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε μέχρι τις 5 Απριλίου 2013 το αργότερο, τις ανάγκες της υπηρεσίας και των φορέων που εποπτεύετε σε αποφοίτους της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι θα διατεθούν μετά την αποφοίτησή τους και όχι νωρίτερα από το ημερολογιακό έτος 2015. Παρακαλούμε τα αιτήματα να αποσταλούν εγγράφως (με υπογραφή Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή του αντίστοιχου οργάνου διοίκησης) και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fenia.golfi@ydmed.gov.gr
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες να διαβιβάσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν. Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. και Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών να κοινοποιήσουν την παρούσα αυθημερόν και να απαντήσουν συγκεντρωτικά για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

30/3/2013

Πληθαίνουν τα σενάρια για την προκήρυξη του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής πριν το Πάσχα.

Μέχρι το τέλος Απριλίου, αναμένεται, να δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη για τον καινούριο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

14/1/2013

Υπό καθεστώς αλλαγών φαίνεται πως βρίσκεται ο εισαγωγικός διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Τα νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο, όσον αφορά τους επόμενους διαγωνισμούς εισαγωγής για τη Σχολή.

Πηγές αναφέρουν πως σαφής πολιτική βούληση είναι να καθιερωθεί ετησίως ο διαγωνισμός, και μάλιστα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η λογική είναι να αναβαθμιστεί άρδην η Δημόσια Διοίκηση, να εξορθολογιστεί, και να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια -που είναι το ζητούμενο των ημερών.

Σκέψεις υπάρχουν πάντως και για το κομμάτι που αφορά την αναδιοργάνωση του διαδικαστικού μέρους του διαγωνισμού, ενώ οι μέχρι τώρα προτάσεις "μιλούν" για την ύπαρξη ενός μόνο σταδίου εξετάσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή συντελεί και το γεγονός ότι το προηγούμενο καθεστώς με δύο στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας με χρονική απόσταση μεταξύ τους αποδείχθηκε τόσο χρονοβόρο, όσο και δυσλειτουργικό.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2012 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ) ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2012

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνεδρίαση της 03/12/2012, επικύρωσε τα αποτελέσματα τόσο του τελικού σταδίου, όσο και τα γενικά αποτελέσματα (προκαταρκτικού και τελικού σταδίου) του 22ου διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην ΕΣΔΔΑ του ΕΚΔΑ.
Οι εισαγόμενοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΕ, καλούνται έως και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 να υποβάλουν δήλωση αποδοχής της κατάταξής τους στο τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης.

Η έγκριση του οριστικού πίνακα των εισαγομένων στην ΕΣΔΔΑ κατά σειρά επιτυχίας, στο τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, θα αποτελέσει θέμα της επόμενης συνεδρίασης της ΚΕΕ την Παρασκευή 07/12/2012, οπότε και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υψηλά τα ποσοστά της αποχής στον 22ο Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ
Σάββατο 14/7/2012: Στην εξέταση του 1ου μαθήματος εμφανίστηκαν 1600 υποψήφιοι από τους 3800 που είχαν δηλώσει συμμετοχή.  (Ποσοστό αποχής: περίπου 58%).
Κυριακή 15/7/2012:   Στο 2ο μάθημα εμφανίστηκαν 1200 υποψήφιοι.
(Ποσοστό μείωσης από την πρώτη ημέρα: 25%).

Μετατίθενται οι ημερομηνίες των εξετάσεων για Ιούλιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
"Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για τη διεξαγωγή του 22ου διαγωνισμού εισαγωγής στην (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) σε συνεδρίασή της, αποφάσισε τη μετάθεση των γραπτών εξετάσεων των μαθημάτων του προκαταρκτικού σταδίου για τις 14 και 15 Ιουλίου 2012.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στα Εξεταστικά Κέντρα τουλάχιστον μία (1) ώρα νωρίτερα (δηλαδή στις 10.00) και στην αίθουσα εξετάσεων τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα (δηλαδή στις 10.30) πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται οι διαγωνιζόμενοι να κατέχουν στις αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, σημειώσεις, μικροϋπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και διορθωτικό.

Εκδόθηκε η προκήρυξη της ΕΣΔΔΑ για το διαγωνισμό του 2012.  26 και 27 Μαίου οι εξετάσεις.

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων προκηρύσσεται ο 22ος διαγωνισμός για την εισαγωγή στην, ενιαία πλέον, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 26 και 27 Μαΐου 2012. Στη νέα εκπαιδευτική σειρά θα λειτουργήσει ένα ενιαίο Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους ογδόντα (80), ενώ με την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ θα καλύψουν ανάγκες της κεντρικής και της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.