Την Παρασκευή 10/12/2021 και επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα του 1ου σταδίου του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

Το 2ο στάδιο του διαγωνισμού θα διεξαχθεί από 17/1/22 ως και 3/2/2022 στο κτίριο της ΕΚΔΔΑ

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από 13/12 - 17/12/2021 ταχυδρομικά (συστημένα) ή να καταθέσουν ιδιοχείρως στο κτίριο του ΕΚΔΔΑ Πειραιώς 211 και Θράκης 2 ΤΚ 177 78 Ταύρος γραφείο 510 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • βασικό τίτλο σπουδών
  • δήλωση επιλογής θεματικής ενότητας στην ενότητα "Φάκελος επίκαιρου θέματος" και -τυχόν- δεύτερης ξένης γλώσσας
  • οι υποψήφιοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να προσκομίσουν και βεβαίωση της υπηρεσίας τους σχετικά με την ιδιότητά τους και σχετική άδεια στις περιπτώσεις που απαιτείται.