Ειδικά προσόντα διορισμού

(i) Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κωδ. 0414).

Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Γενικά προσόντα διορισμού
Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.

Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε΄.

  • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
  • Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Ειδικότερα, όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, διορίζονται με τους τελευταίους, πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων, διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισμός ανακαλείται.
5. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2Π/2008

ΥΛΗ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Κλάδος ΠΕ 04.01

Εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα
κατατάσσονται σε 2 θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα). Η εξέταση διαρκεί τουλάχιστον 4 ώρες.

Πρώτη θεματική ενότητα
Α1. ΦΥΣΙΚΗ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας για τους Φυσικούς)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
α. Μηχανική:
•Κίνηση σε μια διάσταση.
•Κίνηση σε δύο διαστάσεις.
•Νόμοι του Νεύτωνα.
•Έργο – Ενέργεια – Συντηρητικές δυνάμεις - Διατήρηση της ενέργειας.
•Oρμή – Διατήρηση ορμής – Κρούσεις - Ώθηση – Κέντρο μάζας – Κίνηση συστήματος σωματιδίων.
•Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα (Κινηματική περιστροφικής κίνησης – Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής – Υπολογισμός ροπής αδράνειας – Ροπή – Σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης – Έργο στην περιστροφική κίνηση) – Κύλιση σώματος – Στροφορμή υλικού σημείου και στερεού σώματος – Διατήρηση στροφορμής – Ισορροπία στερεού σώματος.
•Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών.
•Μηχανικές – Ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις (Απλές αρμονικές ταλαντώσεις – Ενέργεια στις ταλαντώσεις – Απλό εκκρεμές –Φυσικό εκκρεμές– Φθίνουσες ταλαντώσεις – Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – Στροφικές ταλαντώσεις).
•Νόμος παγκόσμιας έλξης – Πεδίο βαρύτητας – Χαρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας.
β. Μηχανική ρευστών
•Καταστάσεις ύλης – Πίεση – Εξάρτηση πίεσης από το βάθος – Άνωση – Είδη ροής – Ρευματικές γραμμές και εξίσωση συνεχείας
•Εξίσωση Bernoulli – Δυναμική άνωση - Πραγματικά ρευστά (Εσωτερική τριβή-Νόμος Poiseille).
γ. Μηχανικά κύματα
•Eίδη κυμάτων – Οδεύοντα κύματα – Αρμονικά κύματα - Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων – Ταχύτητα κύματος σε γραμμικό ελαστικό μέσο – Αρχή του Huygen - Ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση – Στάσιμα κύματα – Στάσιμα κύματα σε χορδές και ηχητικούς σωλήνες - Ταχύτητα ηχητικών κυμάτων – Ενέργεια και ένταση ηχητικών κυμάτων – Αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά ήχου – Φαινόμενο Doppler.
δ. Θερμοδυναμική
•Μηδενικός νόμος θερμοδυναμικής – Θερμομετρικές κλίμακες - Θερμική διαστολή στερεών και υγρών – Θερμότητα –Εσωτερική ενέργεια – Έργο - Θερμιδομετρία – Διάδοση θερμότητας– 1ο Θερμοδυναμικό αξίωμα - Αντιστρεπτές μεταβολές αερίων - Ισόθερμη μεταβολή – Ισόχωρη μεταβολή – Ισοβαρής μεταβολή - Αδιαβατική μεταβολή – Εξίσωση ιδανικών αερίων -Ειδικές θερμότητες ιδανικών αερίων – Μοριακό μοντέλο της πίεσης ιδανικού αερίου – Μοριακή ερμηνεία της Θερμοκρασίας –Βαθμοί ελευθερίας – Θεώρημα ισοκατανομής – Κατανομή Maxwell-Boltzmann – Καταστατική εξίσωση Van der Waals –Θερμικές μηχανές και 2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα – Μηχανή Carnot – Ψυκτικές μηχανές και αντλίες θερμότητας – Εντροπία –Μεταβολές της εντροπίας στα αέρια- Εντροπία και αταξία, υποβάθμιση της ενέργειας.
ε. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
•Νόμος του Coulomb – Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί – Χαρακτηριστικάτου Ηλεκτρικού πεδίου (Ένταση, Δυναμικό, Διαφορά Δυναμικού). - Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο – Νόμος του Gauss – Χαρακτηριστικά φορτισμένων αγωγών – Χωρητικότητα αγωγού, πυκνωτή – Πυκνωτές με διηλεκτρικό – Συνδεσμολογίες πυκνωτών – Ενέργεια πυκνωτή – Ηλεκτρικό ρεύμα – Αντίσταση και νόμος του OHM – Εξάρτηση της αντίστασης από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού και τη θερμοκρασία – Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγιμότητας – Συνδεσμολογίες αντιστάσεων – Ηλεκτρεγερτική δύναμη - Κανόνες Kirchhoff – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα RC – Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύματος - Μαγνητικό πεδίο, Ένταση μαγνητικού πεδίου – Πείραμα Oesterd – Νόμος Biot-Savart – Νόμος Ampere – Μαγνητικό πεδίο χαρακτηριστικών αγωγών (κυκλική σπείρα, ευθύγραμμος αγωγός άπειρου μήκους, πηνίο) – Μαγνητική ροή – Νόμος του Gauss για μαγνητικό πεδίο-Ρεύματα μετατόπισης – Δύναμη Laplace – Δύναμη Lorenz – Ρευματοφόρος σπείρα σε μαγνητικό πεδίο – Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο - Φαινόμενο Hall – Μαγνητισμός στην ύλη – Μαγνητικό πεδίο της Γης – Νόμος Faraday για την επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε κινούμενους αγωγούς – Κανόνας του Lenz –Ηλεκτρεγερτική δύναμη από αυτεπαγωγή – Αμοιβαία επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο. – Ρεύματα Eddy – Εξισώσεις Maxwell – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα R,L σε σειρά – Εναλλασσόμενο ρεύμα – Κυκλώματα - εναλλασσομένου ρεύματος σε σειρά και παράλληλα. – Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος -Μετασχηματιστές– Ηλεκτρομαγνητικά κύματα – Ενέργεια Ηλεκτρομαγνητικού κύματος – Ορμή και Πίεση ακτινοβολίας.
στ. Οπτική
•Φύση του φωτός – Μετρήσεις της ταχύτητας του φωτός – Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός – Διασπορά και πρίσματα –Ολική ανάκλαση – Αρχή του Fermat – Επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα –Οπτικά όργανα– Λεπτοί φακοί και σφάλματα φακών – Συμβολή του φωτός και πείραμα του Young – Περίθλαση – Γραμμική και κυκλική πόλωση του φωτός – Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης.
ζ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας
•Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου – Πείραμα Michelson-Morley - Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας – Η έννοια του ταυτοχρόνου – Συστολή μήκους – διαστολή χρόνου – Μετασχηματισμοί Lorenz – Σχετικιστική ορμή – Σχετικιστική ενέργεια – Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler – Αρχή της ισοδυναμίας – Πειράματα ελέγχου της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.
η. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής
•Ακτινοβολία μέλανος σώματος – Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο - Φαινόμενο Compton – Άτομο Bohr – Ατομικά φάσματα – Κυματικές ιδιότητες σωματιδίων – Εξίσωση Schrodinger – Αρχή αβεβαιότητας – Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού άπειρου βάθους – Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού πεπερασμένου βάθους – Φαινόμενο σήραγγας – Απλός αρμονικός ταλαντωτής.
θ. Ατομική, Μοριακή και Φυσική Συμπυκνωμένης ύλης
•Το άτομο του Υδρογόνου – Κυματοσυναρτήσεις για το άτομο του υδρογόνου – Κβαντικοί αριθμοί – Το spin του ηλεκτρονίου – Η απαγορευτική αρχή του Pauli – Ατομικά φάσματα και φάσμα των ακτίνων Χ – Διέγερση, αποδιέγερση ατόμων – Lasers – Χημικοί δεσμοί – Θεωρία ζωνών στα στερεά – Θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων στα μέταλλα - Αγωγιμότητα στα μέταλλα, μονωτές και ημιαγωγούς.
ι. Υπεραγωγιμότητα
•Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Ειδική θερμότητα στους υπεραγωγούς – Η θεωρία BCS (Bardeen,Cooper και Schrieffer) – Μετρήσεις ενεργειακού χάσματος – Κβάντωση ροής – Φαινόμενο σήραγγας Josephon – Υπεραγωγιμότητα σε υψηλές θερμοκρασίες –
ια. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής
•Ιδιότητες των σωματιδίων του πυρήνα – Ενέργεια σύνδεσης - Πυρηνικά μοντέλα – Ραδιενέργεια – Πυρηνικές αντιδράσεις –Σχάση - Πυρηνικοί αντιδραστήρες – Σύντηξη.
ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων και Κοσμολογίας
•Στοιχειώδη σωματίδια – Επιταχυντές και ανιχνευτές – Θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόμηση των σωματιδίων – Νόμοι διατήρησης – Το καθιερωμένο (Standard) πρότυπο – Το διαστελλόμενο σύμπαν.
Η εξεταστέα ύλη είναι του επιπέδου των δύο πρώτων ετών του προπτυχιακού κύκλου των τμημάτων Φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Β2. ΧΗΜΕΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Χημικών, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:
α. Βασικές έννοιες
•1. Γνωρίσματα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
•2. Ταξινόμηση υλικών σωμάτων.
•3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
•4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων
•5. Είδη δεσμών, χημική ονοματολογία
•6. Χημικές μονάδες μάζας
•7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόμος μερικών πιέσεων
•8. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί
β. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας
•1. Κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά και αρχές δόμησης.
•2. Τομείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων
•3. Θεωρία Lewis
γ. Πυρηνική Χημεία – ραδιενέργεια
•1. Χρόνος υποδιπλασιασμού
•2. Επιπτώσεις και εφαρμογές της ραδιενέργειας
δ. Θερμοχημεία – Θερμοδυναμική
1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδράσεις
•2. Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία
•3. Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος
•4. Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορροπία
ε. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα
•1. Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Bronsted – Lowry
•2. Ορισμός οξειδίων και αλάτων
•3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης
4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων
στ. Χημική Κινητική
•1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν
•2. Νόμος ταχύτητας και μηχανισμός αντίδρασης
•3. Καταλύτες
ζ. Χημική Ισορροπία
•1. Αμφίδρομες αντιδράσεις
•2. Απόδοση αντίδρασης
•3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier
•4. Σταθερά χημικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν. Βαθμός ιοντισμού οξέων – βάσεων
•5. Ιοντισμός νερού-Ph
•6. Επίδραση κοινού ιόντος
•7. Ρυθμιστικά διαλύματα
•8. Δείκτες- ογκομέτρηση
•9. Γινόμενο διαλυτότητας
η. Οξειδοαναγωγή– Ηλεκτροχημεία
•1. Αριθμός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή
•2. Ηλεκτρόλυση
•3. Γαλβανικά στοιχεία, δυναμικό οξειδοαναγωγής
•4. Μπαταρίες
θ. Μέταλλα και Κράματα
•1. Μεταλλουργία
•2. Ιδιότητες μετάλλων
•3. Βιομηχανικά μέταλλα και κράματα
•4. Διάβρωση και ανακύκλωση μετάλλων
ι. Μελέτη ορισμένων υλικών και ενώσεων πρακτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος
•1. Νερό, αμμωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ
•2. Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλωρικό οξύ)
•3. Κεραμικά, γυαλί, τσιμέντο, σιλικόνες
ια. Οργανική Χημεία
•1. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων-ομόλογες σειρές - ονοματολογία
•2. Ισομέρεια (συντακτική και γεωμετρική και στερεοϊσομέρεια)
•3. Ανάλυση οργανικών ενώσεων
•4. Πετρέλαιο – Πετροχημικά
•5. Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο)
•6. Αλκοόλες, φαινόλες
•7. Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες
•8. Καρβονυλικές ενώσεις
•9. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους
•10. Βιομόρια και άλλα μόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες)
•11. Πολυμερή-πλαστικά, υφάνσιμες ίνες
•12. Στοιχεία μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων.

Γ2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Βιολόγων, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος για την ειδικότητα των Βιολόγων, εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
β. Μοριακή Βιολογία - Γενετική - Κληρονομικότητα:
•7. Γενετική ανθρώπου - Κληρονομικά νοσήματα – Ανευπλοειδίες.
•8. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην Υγεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Βιομηχανία, Προστασία περιβάλλοντος.
γ. Βιολογία του ανθρώπου:
•1. Δομή και λειτουργία των οργανικών συστημάτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κτλ.).
•2. Λεμφικό σύστημα – Άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού (ειδική και μη ειδική).
•3. Ομοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των οργανικών συστημάτων.
γ. Οικολογία:
•5. Οικολογική κρίση (πληθυσμιακή αύξηση, μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης)
•6. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής
•7. Βιώσιμη ανάπτυξη.

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων για τις υπόλοιπες, πλην Γεωλόγων, ειδικότητες του κλάδου ΠΕ 04)
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη (ως κύριου μαθήματος για την ειδικότητα των Γεωλόγων), εκτός των παρακάτω (που δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη):
•1. Ηλιακό σύστημα.
•2. Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόμενα φαινόμενα.
•12. Ορογενετικά συστήματα.
•16. Παράκτια μορφολογία.
•18. Απολιθώματα.

Δεύτερη θεματική ενότητα

1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά τα παρακάτω πεδία:

* ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

* ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

1. Έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:
α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:
(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και
(ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.
γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.
δ) να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
ε) να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:
α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.
β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Ειδικότερα:
Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).
α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:
1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές-ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών
2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες
αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.

Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας "επί χάρτου" εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.
Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].
Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

Την επιμέλεια των θεμάτων έχει ο κ. Αθανάσιος Πρίκας  Δρ. Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

ενδεικτικές ερωτήσεις Μηχανικής

ενδεικτική θεωρία (θεωρία της Σχετικότητας)