Υπεύθυνη προετοιμασία για το διαγωνισμό των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με εξειδικευμένους καθηγητές και επαγγελματίες του χώρου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016

Αφορά την πλήρωση 32 θέσεων μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με γραπτό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

προσόντα για το διορισμό
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2.  Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1985 έως και το έτος 1994
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
5. Πιστοποιητικό Υγείας Γ ́ Κατηγορίας, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 890/1962 «Περί Υγειονομικής εξετάσεως Ιπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας»
6. Να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
7. Να έχουν τα ειδικά πρόσθετα προσόντα διορισμού (άριστη γνώση ξένης γλώσσας*, χειρισμού Η/Υ).
8. Τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις  του ν. 2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους (παρ. 5 άρθρο 10 του ν. 2839/2000).

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων, με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό.

Συνολική βαθμολογία- προσαυξήσεις
Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, ο τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης προσαυξάνεται λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο:

α) το βαθμό του βασικού του πτυχίου,
β) τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές,
γ) τυχόν εξειδικευμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και
δ) τυχόν εντοπιότητα .

Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού
για τον κάθε υποψήφιο είναι ο τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης, προσαυξημένος με βάση τα ανωτέρω υπό στοιχεία α, β, γ, και δ κριτήρια, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά ακολούθως:
1. Βαθμός τίτλου σπουδών.
Προστίθεται ο βαθμός σε δεκάβαθμη κλίμακα του βασικού τίτλου, ακέραιος ή κλασματικός [με δύο (2) δεκαδικά ψηφία], αφού αφαιρεθεί το πέντε (5) που αποτελεί τη βάση για την απονομή του. Αν ο βαθμός του τίτλου είναι σε άλλη κλίμακα ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10).
2. Μεταπτυχιακές σπουδές
α) Για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, προσαύξηση τέσσερις (4) μονάδες.
β) Για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης προσαύξηση δύο (2) μονάδες.
Σημείωση: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο,
δεν λογίζεται και ως μεταπτυχιακός τίτλος (αφορά κυρίως πτυχία του εξωτερικού).
3. Εμπειρία
Για εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου: μισή (0.5) μονάδα.
Για εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων: μία (1) μονάδα.
Για εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων: μιάμιση (1,5

Περιγραφή της θέσεως εργασίας του κλάδου ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών προσόντων που επιλέγονται μετά από αυστηρές εξετάσεις ως προς τις γνώσεις, την αντίληψη του χώρου, την ευφυΐα, την ψυχραιμία, την ικανότητα διεκπεραίωσης πολλαπλών νοητικών εργασιών συγχρόνως, τη μνήμη, την ψυχραιμία υπό πιεστικές συνθήκες, την παρατηρητικότητα, τη σωστή άρθρωση του λόγου (στα Αγγλικά κυρίως αλλά και στα Ελληνικά) και την προσήλωση στη λεπτομέρεια.
Εξετάζονται σε τακτές και αυστηρά καθορισμένες περιόδους ως προς τη σωματική και ψυχική υγεία τους και επαναξιολογούνται τακτικά ως προς τις δεξιότητες και γνώσεις τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς.
Είναι υπεύθυνοι για: την αποφυγή σύγκρουσης αεροσκαφών στον αέρα και στο έδαφος την παροχή πληροφοριών στα πληρώματα τη Συνέγερση Υπηρεσιών Διάσωσης.
Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με άμεση ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία με τους πιλότους των αεροσκαφών και με τη βοήθεια ορισμένων συστημάτων επιτήρησης (Radar), όπου είναι διαθέσιμα.
Στελεχώνουν 19 Αεροδρόμια στην Ελλάδα καθώς και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας από το οποίο ελέγχονται και επιτηρούνται όλες οι πτήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο ATHINAI FIR/HELLAS UIR, μια περιοχή που περιλαμβάνει Εθνικό αλλά και Διεθνή Εναέριο χώρο.
Ελέγχουν και είναι υπεύθυνοι για περίπου 700,000 πτήσεις (στοιχεία 2014) τον χρόνο που είτε προσγειώνονται και απογειώνονται από Ελληνικά Αεροδρόμια, είτε υπερίπτανται του εναερίου χώρου μας.
Συνεργάζονται στενά με τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας συμβάλλοντας αποφασιστικά στην Εθνική Άμυνα της Χώρας.
Ειδικότερα O Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Control – ATC) είναι μία διεθνής υπηρεσία (εξυπηρέτηση / service) που παρέχεται στους αεροναυτιλόμενους με σκοπό την εξασφάλιση του αναγκαίου − για την αποφυγή συγκρούσεων − διαχωρισμού μεταξύ των πτήσεων.
Ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας αποτελεί ένα κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου υπηρεσιών προς τους αεροναυτιλόμενους που αναφέρονται ως υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Services)
Οι υπηρεσίες ΕΚ είναι:
Η υπηρεσία Έλεγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Control service − ATC)
Η υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσης (Flight information service − FIS) Η υπηρεσία Συνέγερσης (Alerting service)

Σκοπός των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας είναι η:
Α) Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών
Β) Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών στο πεδίο ελιγμών και μεταξύ αεροσκαφών και εμποδίων στην περιοχή αυτή (διάδρομοι και τροχόδρομοι)
Γ) Επιτάχυνση και διατήρηση της ομαλής ροής στην κυκλοφορία
Δ) Παροχή συμβουλών και πληροφοριών που είναι χρήσιμες στην ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή μιας πτήσης
Ε) Ειδοποίηση των κατάλληλων φορέων σχετικά με αεροσκάφη που χρειάζονται Έρευνα και Διάσωση και συνδρομή στο έργο των φορέων αυτών όπου απαιτείται.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε τρία στάδια.

Τα Α και Β ́ στάδια θα διεξαχθούν με γραπτή δοκιμασία και το Γ ́ στάδιο με προφορική εξέταση Ορθοφωνίας. Το  περιεχόμενο κάθε σταδίου περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Α ́ Στάδιο:

«ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» (συντελεστής βαρύτητας 1).
Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

Β ́ Στάδιο:

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΓΡΑΠΤΟ TEST)» (συντελεστής βαρύτητας 2).
Γραπτή δοκιμασία για την αξιολόγηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που περιλαμβάνει: μνήμη, προσοχή − συγκέντρωση, αντίληψη χώρου, χρόνου και προσανατολισμού, εγρήγορση, αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών πληροφοριών τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, την αίσθηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου και τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων.

Προσοχή: Στο Β ́ στάδιο δύνανται να συμμετάσχουν μόνον οι υποψήφιοι που θα λάβουν στο Α ́ στάδιο βαθμολογία, μεγαλύτερη ή ίση της βάσης βαθμολογίας [πενήντα (55) μονάδες] (εδ.6, παρ.Ι, Κεφ. Γ ́.

Γ ́ Στάδιο:

«ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ»
Η εξέταση Ορθοφωνίας θα γίνει από ειδική επιτροπή για τη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων, σε σχέση με την άρθρωση του λόγου και τη μεταφορά μηνυμάτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Η επίδοση στην εξέταση αυτή κρίνεται ως «επιτυχής» ή «μη επιτυχής».

Προσοχή: Στο Γ ́ στάδιο θα κληθούν οι υποψήφιοι που θα καταταγούν σε φθίνουσα σειρά στους πίνακες κατάταξης και μέχρι του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων τουλάχιστον, βάσει του τελικού βαθμού της γραπτής εξέτασης (εδ. 5 παρ.Ι, Κεφ.Γ ́ της παρούσας).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015

 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2015
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση τριάντα δύο (32) θέσεων μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με γραπτό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 2016

θέματα Λεκτικών Δεξιοτήτων και Κατανόησης Κειμένου

ορθές απαντήσεις

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 2008

Δίκαιο, Πολ.Θεσμοί και Οικ.Επιστ - Θετικές και Φυσικές Επιστήμες

Λεκτικές Δεξιότητες