ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟΥ)
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟΥ)


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι..

«Αν ο αριθμός που προκύπτει από το προβλεπόμενο ποσοστό των κατατάξεων έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα».Υ.Α. Φ.253.1/40818/Α5

 

Ο νόμος για τις κατακτήριες ΦΕΚ 3185/2013

Ως έτος κατάταξης ορίζεται το 1ο εξάμηνο σπουδών.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι (Κ.Μ.6002)
2.Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ (Κ.Μ.6012)
3.Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Ψυχολογία Ι (ΚΜ.6119)
4.Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι (Κ.Μ. 6043)

Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Γ.Σ. της 17.6.2009, στους επιτυχόντες επιτρέπεται “Η εφάπαξ κατάθεση αίτησης περί αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη φοίτηση από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, με επισύναψη του περιεχομένου των μαθημάτων, μέσα στον πρώτο χρόνο από την εγγραφή τους”. Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2, §9 «Απαλλαγή από μαθήματα»
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα κατωτέρω γνωστικά αντικείμενα:
1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
2. Μεθοδολογία Έρευνας
3. Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος  το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος

Χρόνος εξέτασης

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 

Υποβολή αιτήσεων δικαιολογητικών
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό  ολοκλήρωσης σπουδών.

Yποβολή αιτήσεων 1-15 Νοεμβρίου στη γραμματεία του τμήματος

- Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή ΔΟΑΤΑΠ, καθώς επίσης και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας.
- Προκειμένου για πτυχιούχους ισότιμων Ανωτέρων Σχολών του εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση τίτλου σπουδών τους από το Ι.Τ.Ε. ή το Συμβούλιο ισοτιμιών Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
- Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών χαρακτηρίζεται χωρίς αντίστοιχη ειδικότητα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα αποφανθεί για την αντιστοιχία και τη συνάφεια της ειδικότητας.
Στη συνεδρίαση της Γ.Σ. της 17.6.2009 αποφασίστηκε όσον αφορά στους επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων, “Η εφάπαξ κατάθεση αίτησης περί αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη φοίτηση από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές με επισύναψη του περιεχομένου των μαθημάτων, μέσα στον πρώτο χρόνο από την εγγραφή τους”

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΕ Α.Ε.Ι.

Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχουν οριστεί δύο βαθμολογητές και ένας αναβαθμολογητής και έχει συγκροτηθεί επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων, από τη Γ.Σ. του Τμήματος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων (1) ώρα νωρίτερα.
Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποιητικό της ταυτότητάς του.
Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις εξετάσεις και σημειώνεται η παρουσία ή απουσία κάθε υποψήφιου κατά την εξέταση σε κάθε μάθημα. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με την συνοδεία επιτηρητή.
Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, βιβλίων, τετραδίων ή σημειωμάτων.
Ο επιτηρητής αποκλείει από την εξέταση όποιον επιχειρεί να αντιγράψει ή να διευκολύνει άλλους στην αντιγραφή. Όποιος υποψήφιος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες των επιτηρητών που αναφέρονται στην σωστή και αδιάβλητη διενέργεια των εξετάσεων αποκλείεται συνολικά των εξετάσεων.
Στο γραπτό δοκίμιο οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται το κάθε γραπτό δοκίμιο. Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που έχει οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

Βαθμολόγηση

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.
Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.
Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.
Επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ΤΕΙ, που τυχόν προκύπτουν μετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτηρίων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων Πανεπιστημίου.
Επίσης επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίων, που τυχόν προκύπτουν μετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτήριων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων ΤΕΙ.

Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από την κατηγορία αυτή με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την πλήρωση των κενών θέσεων και για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού των κατατάξεων, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 3404/05”.
Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται . Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων, οπότε με ευθύνη του Δ.Σ. καταστρέφονται κατόπιν σχετικού πρακτικού τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 2016-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2015 - 2016

Aνακοίνωση κατατάξεων πτυχιούχων για το ακαδ. έτος 2013-2014

 

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 29/03/2017 και αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β ́ 3185) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ν.4186/2013 (Α ́ 193) με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και εφεξής (Φ2/194545/Β3/18.12.2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ)
2. Το Φ2/1350/Β3/8.1.2014 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ «Σας ενημερώνουμε ότι σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ.Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β ́ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της υπ’ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 (Β ́ 1758/05-12-2006) υπουργικής απόφασης, ως ειδικές διατάξεις»
3. Την Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015 (1329 Β ́) «Τροποποίηση της αρ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β ́) υπουργική απόφαση «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3.1.Άρθρο 4 «Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:
Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
..............
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Σχολή, στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά συστήματος πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.
4. Την Υ.Α. Φ.253/155439/Β6/2009 (2544 Β ́) «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
5. Η Φ.251/73238/Α5/08-05-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, «Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»


 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 2017-2018

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καατακτήριες εξετάσεις Ψυχολογίας Παντείου

Οι πτυχιούχοι όλων των κατηγοριών εξετάζονται στα κατωτέρω μαθήματα:
- Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
- Μεθοδοι Έρευνας
- Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

1. UΙστορική και επιστημολογική προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας

2. 2 Κλασσικές θεωρίας της Κοινωνικής Ψυχολογίας , της ισορροπίας, της κοινωνικής σύγκρισης, της γνωστικής ασυμφωνίας, της ψυχολογικής αναδραστικότητας, της κοινωνικής απόδοσης

3. 3Κοινωνική νόηση, κοινωνική σκέψη, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνική μνήμη, ιδεολογία

4. 4Εαυτός και ταυτότητα

5. 5Στάσεις, πειθώ, αλλαγή στάσεων

6. 6Κοινωνική επιρροή

7. 7Κοινωνικά στερεότυπα, προκατάληψη, διακρίσεις, διομαδική συμπεριφορά και διομαδικές σχέσεις

8. 8Διαπροσωπική έλξη και διαπροσωπικές σχέσεις

9. 9Εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο χώρο του πολιτισμού, της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομίας, των οργανισμών και της πολιτικής.

«ΕΙ
Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Baron R., Branscomde N., Byrne D. (2012). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος
2. Hewstone, M. & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις
Παπαζήση
3. Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
4. Lippa, R. (2003). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος
5. Martin, R., & Hewstone, M. (2001). Μειονοτική επιρροή και καινοτομία. Αθήνα: Πεδίο
6. Mαντόγλου, Ά. (2010). Κοινωνική μνήμη, κοινωνική λήθη, έκδηλες και λανθάνουσες μορφές κοινωνικής σκέψης. Αθήνα: Πεδίο
7. Γαρδικιώτης, Α. (2008). Κοινωνική επιρροή, επισκόπηση και αξιολόγηση της έρευνας και των θεωριών. Αθήνα: Gutenberg
8. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς.Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω
9. Κορδούτης, Π. & Παυλόπουλος, Β. (2011). Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία, πολιτισμός,
μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Διάδραση
10. Παπαστάμου, Στ (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Β’: Η Παράδοση. Αθήνα:
Εκδόσεις Πεδίο
11. Παπαστάμου, Στ. (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Α’: Επιστημολογικοί
προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο
12. Παπαστάμου, Στ., Προδρομίτη, Γ., & Παυλόπουλου (2010). Κοινωνική σκέψη, νόηση και
συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανακρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Πεδίο
13. Χρυσοχόου, Ξ. (2011). Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί
της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Πεδίο
14. Μαντόγλου, Α., Μελέτη, Κ., 2013 Επιστημονικός Λόγος περί κοινωνικών αναπαραστάσεων και
ιδεολογιών. Αθήνα: Παπαζήση

 

Β) Μεθοδοi Έρευνας

1. Δημιουργία ερευνητικών υποθέσων και ερωτημάτων

2. Σύσταση Ερευνητικής ομάδας

3. Κατηγορίες μεταβλητών, λειτουργικός ορισμός, ζητήματα μέτρρησης, ερευνητικά πλαίσια

4. Διαφορετικά είδη αξιοπιστίας και εγκυρότητας

5. Η παρατήρηση η συμετοχική παρατήρηση, η άμεση παρατήρηση, η συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο

6. Ο πειραματισμός πειραματική μέθοδος, πειραματικοί σχεδιασμοί (μεταξύ ομάδων, εντός ομάδας), οιονεί πειράματα, παραγοντικοί σχεδιασμοί, χρονολογική σειρά, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

7. Ζητήματα δειγματοληψίας

8. Φιλοσοφικές βάσεις της ερευνητικής διαδικασίας (ιδεαλισμός, ρεαλισμός κτλ)

9. Φιλοσοφικά μοντέλα και μέθοδοι έρευνας (εμπειρισμός, δομισμός κτλ)

10. Ποιοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί (συνέντευξη, ποιοτικά μοντέλα ανάλυσης κτλ)

11. Σύστασηομάδων ελέγχου

12. Ανάλυση περίπτωσης

13. Ζητήματα δεοντολογίας

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Grawitz, M.(2006). Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών, Τόμος Α & Β (Επιμ. Γ. Κατερέλος). Αθήνα:
Εκδόσεις Οδυσσέας.
2. Robson C. (2007), H έρευνα του πραγματικού κόσμου, Αθήνα: εκδ. Gutenberg (Μιχαλοπούλου Κ.
επιμ.)
3. Babbie E. (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα: εκδ. Κριτική (Ζαφειρόπουλος Κ. επιμ.)
4. Σταλίκας, Α., Ρούσση, Π., &Τριλίβα, Σ. (2012). Τα Ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα:
Πεδίο.
5. Christensen, L.B. (2007). H πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα. (Επιμ. Μ. Ντάβου).
Αθήνα: Παπαζήση.
6. Σταλίκας, Α. (2011). Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία. Αθήνα: Τόπος
7. Hock, R. (2009). 40 μελέτες που άλλαξαν την ψυχολογία.Αθήνα: Τόπος

 

Γ) Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

1. Θερητικά μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία

2. Αξιολόγηση των νοητικών Πιθανοτήτων της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας στην κλινική ψυχολογία

3. Η Συνέντευξη στην Κλινική Ψυχολογία

4. Ψυχομετρική αξιοπιστία και εγκυρότητα

5. Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πριακτική Ψυχαναλυτική προσέγγιση, Συμπεριφοριστική προσέγγιση, Γνωσιακή προσέγγιση, Προσωποκεντρική προσέγγιση

6. Προκαλούμενη συμπεριφορά στην κλινική πρακτική

7. Συντελεστική συμπεριφορά στην κλινική πρακτική

8. Ο κλινικός ψυχολόγος στα πλαίσια του γενικού νοσοκομείου, του ψυχιατρικού νοσοκομείου, των κέντρων απεξάρτησης από ουσίες, των κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας, των καταστημάτων κράτησης.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. L. Heiden & M. Hersen (2011) Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
2. P. Bennett (2010) Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
3. Γ. Ποταμιάνος & Φ. Αναγνωστόπουλος (Επιμ.) (2012) Προσωπικότητα: Θεωρίες, κλινική πρακτική &
έρευνα (2η βελτ. έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
4. Ρ. Mέλλον (2013) Ψυχολογία της συμπεριφοράς (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
5. Ρ. Μέλλον (2010) Κλινική ψυχομετρία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
6. Γ.Ποταμιάνος & Φ.Αναγνωστόπουλος (Επιμ.) (2011) Κλινική ψυχολογία στην πράξη: Όψεις της
Ελληνικής πραγματικότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009