Δικαίωμα Συμμετοχής

  • Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του ν. 3086/2002, έχουν όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
  • Απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρ. 28 του π.δ. 50/ 2001 (Α΄ 39) όπως ισχύει σήμερα. Περαιτέρω απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3086/2002 και δεν πρέπει να υπάρχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του ίδιου νόμου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 5, 6 και 7 του ν. 3086/2002.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της έναρξης του διαγωνισμού και κατά τον χρόνο του διορισμού.

Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού (άρθρ. 30 παρ. 8 ν. 3086/2002).

Τα κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο του διαγωνισμού, όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού (άρθρο 31 παρ. 2 ν. 3086/2002).

        Αίτηση και Δικαιολογητικά  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:

α. Αίτηση προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με πλήρη τα στοιχεία της αστυνομικής τους, ταυτότητας, η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68 (Γραμματεία, 7ος όροφος) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημέρα κατάθεσης και πρωτοκόλλησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σε περίπτωση έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κάποιου ενδιαφερόμενου, αυτός οφείλει να το αναφέρει στην αίτησή του προκειμένου (αν συντρέχει λόγος) να ληφθεί ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία.

β. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε 90 ημέρες από την ημέρα γέννησης.

γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου για άνδρα, ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκα, από το οποίο να προκύπτει το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντα ως εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές. Για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.

ε. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.

στ. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδάφιο β΄ της προκήρυξης.

Βαθμολογία

1.Η ικανότητα των διαγωνιζομένων βαθμολογείται από κάθε μέλος της επιτροπής με τους εξής βαθμούς και αριθμούς:

Άριστα: 14 και 15 Λίαν Καλώς: 11,12 και 13 Καλώς: 8,9 και 10 Σχεδόν Καλώς: 5,6 και 7 Μετρίως: 2,3 και 4 Κακώς: Ο και 1

 Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν χωριστά ο καθένας κάθε γραπτό, στο οποίο και σημειώνονται οι βαθμοί. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών δίνει τον τελικό βαθμό κάθε γραπτού. Μετά την βαθμολόγηση από όλους τους εξεταστές αποκαλύπτεται το όνομα του υπoψήφιoυ και αναγράφονται κάτω από αυτό ο τελικός βαθμός και οι υπογραφές των μελών.

2. Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού οι υποψήφιοι, των οποίων το άθροισμα των τελικών βαθμών της γραπτής εξέτασης δίνει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8), αλλά σε καμία από τις γραπτές δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του έξι (6).

3. Τα ονόματα των επιτυχόντων με τον βαθμό που έλαβε ο καθένας, αναγράφονται σε πίνακα με αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας τοιχοκολλάται στο κατάστημα του ΝΣΚ

Τελικό στάδιο -Βαθμολόγηση

1. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει πρακτική εξέταση στα θέματα της ύλης που ορίζονται στο άρθρο 21.

2. Οι υποψήφιοι καλούνται στην προφορική εξέταση κατ` αλφαβητική σειρά. Η εξέταση γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει θέματα που τίθενται από την Επιτροπή από ολόκληρη την εξεταστέα ύλη του άρθρου 21.

3. Μετά από την εξέταση κάθε υποψήφιoυ τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν ο καθένας χωριστά την συνολική επίδοση του υποψήφιου. Ο μέσος όρος των τριών βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης.

Καθορισμός τελικής βαθμολογίας

1. Ο βαθμός του μέσου όρου βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και του μέσου όρου της προφορικής εξέτασης, οι οποίοι αθροίζονται και διαιρούνται δια του δύο, παρέχουν τον τελικό βαθμό του υποψηφίου. Θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υπoψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό.

Επιτροπή Εξετάσεων

Η εξέταση των υποψήφιων γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο, ένα Νομικό Σύμβουλο και ένα Καθηγητή Α` βαθμίδος ή Αναπληρωτή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος προτείνεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας του ΝΣΚ.

Για τη σειρά κατάταξης συντάσσεται πίνακας των επιτυχόντων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του. Από τον πίνακα και κατά τη σειρά επιτυχίας θα καλυφθούν πενήντα έξι (56) κενές οργανικές θέσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα εγκριθούν πιστώσεις και για την πλήρωση άλλων κενών οργανικών θέσεων θα καλυφθούν από τον πίνακα αυτόν.

Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4831 ΦΕΚ Α 170/23.9.2021

Στάδια Διαγωνισμού

Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια: προκριματικό και τελικό.

Προκριματικό στάδιο (γραπτή εξέταση)  

α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία

β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

γ) Πολιτική Δικονομία.

Τελικό στάδιο (προφορική εξέταση) σε δημόσια συνεδρίαση 

α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία

β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και

στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξέτασης ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.