Παράταση ισχύος του πίνακα ειρηνοδικών μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018

Την παράταση ισχύος του πίνακα ειρηνοδικών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία:

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων στον διαγωνισμό για την πρόσληψη δόκιμων ειρηνοδικών Δ' Τάξης, που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθ. 104572/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Γ’ 1756/29.12.2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 104586/31.12.2014 όμοια (ΦΕΚ Γ 1819/31.12.2014), ο οποίος δημοσιεύθηκε την 9.2.2016 (ΦΕΚ Γ’ 81), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και οι κενές θέσεις ειρηνοδικών που θα ανακύψουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 θα πληρωθούν από τον πίνακα αυτόν.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσληψης νέων ειρηνοδικών, σε αναπλήρωση όσων συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται, δεδομένου ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ειρηνοδικών είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ο δε πίνακας επιτυχόντων είναι πρόσφατος, στοιχείο που διασφαλίζει τη στελέχωση των ειρηνοδικείων με πρόσωπα διαπιστωμένης ικανότητας και προσόντων.

διαβάστε την τροπολογία

Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών

Με την ίδια τροπολογία προβλέπονται σημαντικές αλλαγές και στη δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών.

Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3869/2008 (Α' 164), η διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, οι οποίοι προέρχονται από τον διαγωνισμό του έτους 2016, ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύντμηση της διάρκειας της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από τον διαγωνισμό του 2016 (23' εκπαιδευτική σειρά), από δέκα (10) σε δύο (2) μήνες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυνση του διορισμού των δόκιμων δικαστικών λειτουργών που θα προέλθουν από τον διαγωνισμό του 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.

 

Γραπτή και προφορική εξέταση στα παρακάτω

Αστικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Πολιτική Δικονομία

Ποινικό Δίκαιο

Ποινική Δικονομία

Στοιχεία Ευρωπαικού και Κοινοτικού Δικαίου