Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Εξεταζόμενα μαθήματα

I. Μεθοδολογία Έρευνας Ι:

 • Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας.
 • Φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας.
 • Ζητήματα δεοντολογίας.
 • Είδη επιστημονικής έρευνας.
 • Ποιοτικές-Ποσοτικές προσεγγίσεις.
 • Κριτήρια επιλογής του δείγματος της έρευνας.
 • Η έννοια της μεταβλητής-Είδη Μεταβλητών
 • Ερευνητική Υπόθεση.
 • Αρχές κατασκευής ερευνητικών εργαλείων. Δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας των μετρήσεων.
 • Παρατήρηση, Συνέντευξη, Ερωτηματολόγιο.
 • Πειραματική έρευνα. Τύποι πειραματικών σχεδίων.
 • Μελέτες σύγκρισης (συγχρονικές- διαχρονικές, διαπολιτισμικές).

II. Θεωρίες Προσωπικότητας

 • Ψυχοδυναμική θεωρία
 • Φαινομενολογική Θεωρία
 • Θεωρία των Χαρακτηριστικών
 • Συμπεριφορικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις μάθησης
 • Θεωρία Προσωπικών Εννοιολογικών Κατασκευών της Προσωπικότητας
 • Κοινωνικογνωστική θεωρία
 • Βιολογικές βάσεις της προσωπικότητας
 • Κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες και προσωπικότητα

III. Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι

 • Βασικά ζητήματα στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Μέθοδοι έρευνας. Η δεοντολογία στην έρευνα.
 • Στάδια ανάπτυξης σύμφωνα με Piaget, Freud, Erikson, Vygotsky.
 • Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης.
 • Γενετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
 • Προγενετική ανάπτυξη και γέννηση.
 • Τα νεογνά. Η βρεφική ηλικία: σωματική & κινητική, γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική & κοινωνική ανάπτυξη.
 • Πρώτη παιδική ηλικία: σωματική & κινητική, γνωστική, γλωσσική ανάπτυξη. Προκοινωνική συμπεριφορά & επιθετικότητα. Συνομήλικοι και παιχνίδι, συναισθηματική ρύθμιση, κατανόηση του εαυτού & των άλλων.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων   

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων υποβάλλονται στο Τμήμα Ψυχολογίας από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου  ΜΟΝΟ σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η διεύθυνση της οποίας θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.psy.auth.gr

Δικαιολογητικά  

 • Αίτηση του/της υποψήφιου/ας (θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 • Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων  

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν το χρονικό διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • εργασίες
 • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
 • συστηματική προσέγγιση sos θεμάτων
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες καθώς και μάχιμοι ψυχολόγοι του χώρου με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013