Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Εξεταζόμενα μαθήματα

-Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς

-Στοιχεία Μεθοδολογίας & Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες

-Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εξεταστέα ύλη

Α. Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς. 

1. Τα κύτταρα του νευρικού συστήματος: Νευρώνες και νευρογλοιακά κύτταρα

2. Λειτουργική νευροανατομία

3. Νευροφυσιολογία: Δημιουργία, αγωγή και ολοκλήρωση νευρικών σημάτων

4. Συναπτική διαβίβαση

5. Νευροδιαβιβαστές

6. Συνάψεις, φάρμακα και συμπεριφορά

7. Ορμόνες και εγκέφαλος

8. Ομοιόσταση

9. Βασικές αρχές γενετικής.

10. Αλληλεπίδραση γενετικών παραγόντων & εμπειρίας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Breedlove, M., Rosenzweig, M.R., Watson, N.V. (2011). Βιολογική Ψυχολογία. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.

2. Kolb, Β. & Whishaw I.Q. (2009). Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (2η έκδ.). Λευκωσία: Broken Hill Publishers Ltd.

3. Pinel, J.P. (2011). Βιοψυχολογία (7η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.

4. Widmaier, Ε., Raff, H., & Strang, K. (2016). Vander’s Φυσιολογία του Ανθρώπου: Μηχανισμοί της Λειτουργίας του Οργανισμού (2η έκδοση στα Ελληνικά). Λευκωσία: Broken Hill Publishers

5. Παναγής, Γ. (2002). Νευροεπιστήμη της Συμπεριφοράς: Βασικές Αρχές, Μέθοδοι, Τεχνικές & Εργαστηριακές Ασκήσεις. Λευκωσία: Broken Hill Publishers

 

Β. Στοιχεία Μεθοδολογίας & Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες

Στατιστική

1. Κλίμακες Μέτρησης

2. Μεταβλητές

3. Οργάνωση και παρουσίαση Ποσοτικών/Κατηγορικών δεδομένων - Πίνακες και Διαγράμματα.

4. Δείκτες κεντρικής τάσης

5. Δείκτες διασποράς

6. Έλεγχος Υποθέσεων Μεθοδολογία 1. Πειραματική Μέθοδος 2. Δεοντολογία 3. Σχεδιασμός, Μεταβλητές, Έλεγχος 4. Απλά και Σύνθετα Πειραματικά Σχέδια

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Ρούσσος, Π., & Τσαούσης, Ι. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση SPSS. Αθήνα: Τόπος.

2. Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2011). Στατιστικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Τόπος.

3. Χλουβεράκης, Γ. (2012). Εισαγωγή στη Στατιστική: Περιγραφικές μέθοδοι και εφαρμογές στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα. Αθήνα: Πεδίο.

4. Christensen, L. B. (2007). Η Πειραματική Μέθοδος στην Επιστημονική Έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

5. Σίμος, Π., & Κομίλη, Α. (2003). Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία και τη Γνωστική Νευροεπιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

6. Sarris, V. & Reiss, S. (2009). Μεθοδολογία Έρευνας και Πειραματική Ψυχολογία. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

 

Γ. Εισαγωγή στην Ψυχολογία

1. H ψυχολογία ως επιστήμη

2. Ανάπτυξη από τη βρεφική έως την γεροντική ηλικία

3. Θέματα ανάπτυξης γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε βρέφη και παιδιά

4. Αισθητηριακές διεργασίες και αντίληψη

5. Μάθηση

6. Ζητήματα μνήμης

7. Αναπαραστάσεις

8. Γλώσσα και σκέψη

9. Νοημοσύνη

10. Συνείδηση

11. Κίνητρα

12. Συναισθήματα

13. Προσωπικότητα

14. Ατομικές Διαφορές

15. Ενδοατομικές και Διατομικές διαδικασίες

16. Ψυχικές διαταραχές και θεραπείες

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Βοσνιάδου, Σ. (2011). Εισαγωγή στη Ψυχολογία-(Ενιαίο). Αθήνα: Gutenberg.

2. Hayes N. (2011). Εισαγωγή στην ψυχολογία (Τόμος Α’, Τόμος Β’). Αθήνα: Πεδίο

3. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Nolen-Hoeksema, S. (2004). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. (Τόμος Α’, Τόμος Β’). Αθήνα: Παπαζήσης

4. Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner. D. M. (2011). Ψυχολογία. Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.

 

Αιτήσεις

κατατίθενται από 1-15/ Νοεμβρίου κάθε χρόνου με ανακοίνωση από τη γραμματεία της σχολής.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση σε μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης που μπορείτε να εκδώσετε μέσω του https://www.gov.gr/ 

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, όπου θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου.

Η κατάθεση των αιτήσεων & των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους γίνεται ηλεκτρονικά σε σύνδεσμο που θα ανακοινώσει η Γραμματεία του Τμήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο

Διενέργεια εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων και διάρκεια εξέτασης

1) Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εντός του διαστήματος 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους .

2) Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

3) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται από το Τμήμα υποδοχής και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση sos θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες καθώς και μάχιμοι ψυχολόγοι του χώρου με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013