Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998 με  σημαντικό αριθμό επιτυχιών.

Ο αριθμός των θέσεων, θα προκύψει μετά τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων στο τμήμα και σε ποσοστό 12%
 

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο 1ο εξάμηνο σπουδών

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι 

i. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
ii. Μεθοδολογία Έρευνας
iii. Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

Η εξεταστέα ύλη είναι:  

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Θεματικές Ενότητες

1. Ιστορική και επιστημολογική προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας

2. Κλασσικές θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας: της ισορροπίας, της κοινωνικής σύγκρισης, της γνωστικής ασυμφωνίας, της ψυχολογικής αναδραστικότητας, της

κοινωνικής απόδοσης

3. Κοινωνική νόηση, κοινωνική σκέψη, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνική μνήμη ιδεολογία

4. Εαυτός και ταυτότητα

5. Στάσεις, πειθώ, αλλαγή στάσεων

6. Κοινωνική επιρροή

7. Κοινωνικά στερεότυπα, προκατάληψη, διακρίσεις, διομαδική συμπεριφορά και διομαδικές σχέσεις

8. Διαπροσωπική έλξη και διαπροσωπικές σχέσεις

9. Εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο χώρο του πολιτισμού, της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομίας, των οργανισμών και της πολιτικής.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Baron R., Branscomde N., Byrne D. (2012). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος

2. Hewstone, M. & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

3. Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

4. Lippa, R. (2003). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος

5. Martin, R., & Hewstone, M. (2001). Μειονοτική επιρροή και καινοτομία. Αθήνα: Πεδίο

6. Mαντόγλου, Ά. (2010). Κοινωνική μνήμη, κοινωνική λήθη, έκδηλες και λανθάνουσες μορφές κοινωνικής σκέψης. Αθήνα: Πεδίο

7. Γαρδικιώτης, Α. (2008). Κοινωνική επιρροή, επισκόπηση και αξιολόγηση της έρευνας και των θεωριών. Αθήνα: Gutenberg

8. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω

9. Κορδούτης, Π. & Παυλόπουλος, Β. (2011). Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία, πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές

διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Διάδραση

10. Παπαστάμου, Στ (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Β’: Η Παράδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

11. Παπαστάμου, Στ. (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Α’: Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Αθήνα:

Εκδόσεις Πεδίο

12. Παπαστάμου, Στ., Προδρομίτη, Γ., & Παυλόπουλου (2010). Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανακρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Πεδίο

13. Χρυσοχόου, Ξ. (2011). Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Πεδίο

14. Μαντόγλου, Α., Μελέτη, Κ., 2013 Επιστημονικός Λόγος περί κοινωνικών αναπαραστάσεων και ιδεολογιών. Αθήνα: Παπαζήση

 

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Θεματικές Ενότητες

1. Επιστημολογία

2. Δημιουργία ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων

3. Το ερευνητικό σχέδιο

4. Σύσταση Ερευνητικής ομάδας

5. Κατηγορίες μεταβλητών, λειτουργικός ορισμός, ζητήματα μέτρησης, ερευνητικά πλαίσια.

6. Διαφορετικά είδη αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας

7. Τα θεμέλια της μέτρησης

8. παρατήρηση: η συμμετοχική παρατήρηση, η άμεση παρατήρηση, η συνέντευξη,

το ερωτηματολόγιο.

9. Ο πειραματισμός: πειραματική μέθοδος, πειραματικοί σχεδιασμοί (μεταξύ ομάδων, εντός ομάδας), οιονεί πειράματα, παραγοντικοί σχεδιασμοί, χρονολογική σειρά,

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

10. Ζητήματα δειγματοληψίας

11. Η μη πειραματική έρευνα

12. Φιλοσοφικές βάσεις της ερευνητικής διαδικασίας (ιδεαλισμός, ρεαλισμός, κτλ).

13. Φιλοσοφικά μοντέλα και μέθοδοι έρευνας (εμπειρισμός, δομισμός κτλ).

14. Ποιοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί (συνέντευξη, ποιοτικά μοντέλα ανάλυσης κτλ)

15. Σύσταση ομάδων ελέγχου.

16. Ανάλυση περίπτωσης.

17. Ζητήματα δεοντολογίας.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Grawitz, M.(2006). Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών, Τόμος Α & Β (Επιμ. Γ. Κατερέλος). Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας.

2. Robson C. (2007), H έρευνα του πραγματικού κόσμου, Αθήνα: εκδ. Gutenberg (Μιχαλοπούλου Κ. επιμ.)

3. Babbie E. (2018), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα: εκδ. Κριτική (Ζαφειρόπουλος Κ. επιμ.)

4. Σταλίκας, Α., Ρούσση, Π., & Τριλίβα, Σ. (2012). Τα Ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα: Πεδίο.

5. Christensen, L.B. (2007). H πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα. (Επιμ Μ. Ντάβου). Αθήνα: Παπαζήση.

6. Σταλίκας, Α. (2011). Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία. Αθήνα: Τόπος

7. Σταλικας, Α. & Κυριαζος, Θ. (2019) Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστική Με την χρήση R, Αθήνα : Τόπος

8. Hock, R. (2009). 40 μελέτες που άλλαξαν την ψυχολογία.Αθήνα: Τόπος,

 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Θεματικές ενότητες

1. Ορισμός αντικειμένου, πλαίσια εργασίας και εκπαίδευση στην Κλινική Ψυχολογία

2. Ιστορική εξέλιξη της Κλινικής Ψυχολογίας

3. Θεωρητικά μοντέλα και μέθοδοι παρέμβασης στην Κλινική Ψυχολογία

4. Αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας στην κλινική ψυχολογία

5. Η συνέντευξη στην κλινική ψυχολογία

6. Ψυχομετρική αξιοπιστία και εγκυρότητα

7. Ψυχολογικές Θεωρίες προσωπικότητας: Ψυχαναλυτική προσέγγιση, Νεοψυχαναλυτική προσέγγιση, Συμπεριφοριστική προσέγγιση, Γνωστική προσέγγιση, Γενετική
    προσέγγιση, Ανθρωπιστική προσέγγιση, Προσέγγιση κοινωνικής μάθησης, Προσεγγίσεις περιορισμένου βεληνεκούς

8. Προκαλούμενη συμπεριφορά στην κλινική πρακτική

9. Συντελεστική συμπεριφορά στην κλινική πρακτική

10. Ψυχοπαθολογία

11. Μοντέλα κατανόησης και θεραπείας της ψυχοπαθολογίας και των προβλημάτων
     ψυχικής υγείας

12. Βασικές αρχές αξιολόγησης και έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία

13. Διαπολιτισμικά ζητήματα στην Κλινική Ψυχολογία

14. Νομικά και δεοντολογικά ζητήματα στην Κλινική Ψυχολογία


Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. L. Heiden & M. Hersen (2011) Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

2. P. Bennett (2010) Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

3. D.P. Schultz & S.E. Schultz (2021) Ψυχολογικές Θεωρίες Προσωπικότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

4. Ρ. Mέλλον (2013) Ψυχολογία της συμπεριφοράς (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

5. Ρ. Μέλλον (2010) Κλινική ψυχομετρία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

6. Kring, A.M., Davison, G.C., Neale, J.M., & Johnson, S.L. (2010). Ψυχοπαθολογία.  Αθήνα: Gutenberg.

 

Οι Αιτήσεις 

Υποβάλλονται 1-15 Νοεμβρίου

Τα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. (Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού

συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π)0.

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Οι εξετάσεις διενεργούνται από 1-20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

Η αναγνώριση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών 

1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι (Κ.Μ.6002)

2. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ (Κ.Μ.6012)

3. Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινικές Εφαρμογές (ΚΜ.6119)

4. Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι (Κ.Μ. 6043)

Απαλλαγή από μαθήματα:

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Γ.Σ. της 17.6.2009, στους επιτυχόντες επιτρέπεται “Η εφάπαξ κατάθεση αίτησης περί αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη φοίτηση με επισύναψη του περιεχομένου των μαθημάτων, μέσα στον πρώτο χρόνο από την εγγραφή τους”.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης της συνεδρίασης της 13/06/2018: «Η Συνέλευση του Τμήματος αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τα 4 μαθήματα ως ανώτατο αριθμό μαθημάτων που θα μπορούν να αναγνωριστούν από προηγούμενη φοίτηση, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή.

Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2, §9 «Απαλλαγή από μαθήματα»

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση sos θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες καθώς και μάχιμοι ψυχολόγοι του χώρου με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013