Για τις εξετάσεις 2022-2023

Στο Π.Τ.Δ.Ε. μπορούν να καταταγούν πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Εξεταζόμενα μαθήματα

 • Παιδαγωγική
 • Βασικές έννοιες της Γλωσσικής Επιστήμης
 • Μαθηματικά.

Εξεταστέα ύλη

α. Παιδαγωγική

Χατζηδήμου, Δ. & Χατζηδήμου, Κ., (2014). Προγραμματισμός διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη: Εκπαιδευτικές-διδακτικές τεχνικές, σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια για το Δημοτικό. Αθήνα: Διάδραση.

Χατζηδήμου, Δ., (2013). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

β. Βασικές έννοιες της Γλωσσικής Επιστήμης

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της σύγχρονης γλωσσολογίας.

Βασικές ενότητες του μαθήματος

1. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες της γλώσσας

2. Γλώσσα, Λόγος, Ομιλία.

3. Συγχρονία και διαχρονία.

4. Η διπλή άρθρωση. Παραδειγματικές και συνταγματικές σχέσεις

5. Το αυθαίρετο του γλωσσικού σημείου

6. Γλωσσική ποικιλία: προφορικός και γραπτός λόγος. Διάλεκτοι, κοινωνιόλεκτοι, επίπεδα χρήσης

7. Κατανόηση της έννοιας ‘επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης’, εξοικείωση με τους όρους ‘φθόγγος’, ‘φώνημα’, ‘μόρφημα’

8. Φωνητική: η παραγωγή των φθόγγων

9. Φωνολογία: η οργάνωση και λειτουργία των φθόγγων μέσα σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα

10. Μορφολογία: η δομή των λέξεων

11. Σύνταξη

12. Σημασιολογία

Προτεινόμενα συγγράμματα:

Γούτσος, Δ. 2012. Γλώσσα, κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα. Κριτική.

Fromkin, V. Rodman, R. & N. Hyams. 2008. Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

Καμπάκη-Βουγιουκλή, Π. 2008. Εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση. Ξάνθη: Σπανίδης.

Lyons, J. 2002. Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Παυλίδου, Θ. 1997, Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Φιλιππάκη-Warburton, Ει. 1992. Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη.


γ. Μαθηματικά

1. Θεωρία συνόλων [έννοια του συνόλου, υποσύνολο, πράξεις συνόλων, διμελείς σχέσεις]
2. Μαθηματική Λογική [Λογικές προτάσεις, λογικοί σύνδεσμοι, πίνακες αληθοτιμών]
3. Αριθμοί και η θεωρία τους [Το σύνολο των πραγματικών αριθμών R, συστήματα αρίθμησης, στοιχεία θεωρίας αριθμών (Διαιρετότητα και κριτήρια διαιρετότητας, πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί, Μ.Κ.Δ. και Ε.Κ.Π.)]
4. Ευκλείδεια Γεωμετρία
(4α). Γεωμετρία του επιπέδου: Παράλληλες ευθείες. Βασικά γεωμετρικά σχήματα, ιδιότητες και σχέσεις μεταξύ αυτών (τρίγωνο, παραλληλόγραμμα, τραπέζιο, κύκλος, κανονικά πολύγωνα). Ισότητα και ομοιότητα τριγώνων. Το πυθαγόρειο θεώρημα.
(4β). Γεωμετρία του χώρου: Βασικά γεωμετρικά στερεά, ιδιότητες και σχέσεις μεταξύ αυτών (κύβος, παραλληλεπίπεδα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα).
(4γ). Μετρήσεις: μήκους, εμβαδού, όγκου.
5. Βασικές έννοιες Αναλυτικής Γεωμετρίας – Καρτεσιανό επίπεδο
6. Βασικά στοιχεία στοχαστικών μαθηματικών [διαδικασίες δειγματοληψίας, συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας και αναπαράστασης δεδομένων, μέτρα κεντρικής τάσης, έννοια της τυχαιότητας, της πιθανότητας και μέτρηση πιθανότητας]

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1. Θ. Βουγιουκλής & Θ. Δραμαλίδης, Α. (2010). Εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές έννοιες. Ξάνθη, Εκδ. Σπανίδη.
2. Βουγιουκλής. Θ. (2009). Γεωμετρία και Αναλυτική Γεωμετρία. Ξάνθη, Εκδ. Σπανίδη.
3. Λεμονίδης, Χ. (2000). Στοιχεία αριθμητικής και θεωρίας αριθμών για το δάσκαλο. Αθήνα. Πατάκης.
4. Τριανταφυλλίδης, Τ. & Σδρόλιας, Κ. (2005). Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός
5. Λουλάκης, Μ., Διαμαντίδης, Δ. & Στουραίτης, Κ. (2020). Μαθηματικά – Στοιχεία Πιθανοτήτων και  Στατιστικής. Αθήνα: ΙΕΠ & Διόφαντος.
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/5311/22-0269-01_Stoicheia-Pithanotiton-kai-Statistikis_G-LykeiouAnthrSp_Vivlio-Mathiti.pdf

 

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ. τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης Σπουδών
 • Βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας τίτλου Σπουδών στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι πτυχιούχοι σχολών εξωτερικού.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις γίνονται  1-15 Νοεμβρίου μετά από ανακοίνωση του τμήματος.

διενέργεια εξετάσεων

από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους ύστερα από  ανακοίνωση του τμήματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • εργασίες/ασκήσεις
 • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
 • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία με αξιώσεις.

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013