Το φροντιστήριό μας έχει μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 1998 με σημαντικό αριθμό επιτυχιών κάθε χρόνο.

 

Για το Ακ. έτος 2022-2023  οι 8 από τους 26

Τσιώνη Μαρία

Παρασκευά Αικατερίνη

Βσιλείου Χαρά

Σαββίδης Ιωάννης

Ελευθερίου Ιωάννα

Καραχάλιου Ειρήνη

Κούστα Αγγελική

Θεοφίλου Ελένη

Για το Ακ. έτος 2021-2022  οι 9 από τους 27

η 2η στη σειρά κατάταξης και οι

Ζιώγα Μαρία

Βασιλειάδης Γεώργιος

Αργυριάδου Αποστολία

Κρυσταλάκη Ιωάννα

Σαρρή Άννα

Αποστόλου Κων/νος

Πανούση Μαρία

Μπότση Ευαγγελία

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Το ποσοστό κατάταξης

Είναι  το  12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο τμήμα. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 

  • Πτυχιούχοι  ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ή ανήκει στα μητρώα των αναγνωρισμένων αλλοδαπών ιδρυμάτων και τύπων τίτλων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ βάσει του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 

  • Πτυχιούχοι ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών  αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων

Κατάταξη σε εξάμηνο, απαλλαγή μαθημάτων

Οι επιτυχόντες  κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.  Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να επιτύχουν το ελάχιστο 30 μονάδες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα αλλά να έχουν όμως 10 μονάδες σε κάθε μάθημα.  Η βαθμολογία είναι από 1-20.

Οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα 3 μαθήματα που εξετάστηκαν στις κατατακτήριες ή ακόμα και σε άλλα αν το τμήμα αποφασίσει ότι έχουν καλυφθεί επαρκώς από το πρώτο πτυχίο.

Ο χρόνος διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων

είναι το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου  τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις και θα εξειδικευτεί με ξεχωριστή ανακοίνωση από το τμήμα. 

Δικαιολογητικά - Αιτήσεις

  • Αίτηση ενδιαφερομένης/ου 

  • Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η αίτηση και τα  δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο από 1-15 Νοεμβρίου.

στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-protocol.uoa.gr επιλέγοντας «8.ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ»..


ΣΧΕΤ. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Υπουργική. Απόφαση Φ1/192329/Β3/ 16-12-2013. 

Σημειώνεται ότι η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και 6 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η ανωτέρω Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα
αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος


Εξεταζόμενα μαθήματα 

η επιλογή των πτυχιούχων, υποψηφίων για κατάταξη, γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης στα παρακάτω τρία μαθήματα: 

1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Aλληλεπίδραση Α.Π.Σ. και Διδακτικής Πράξης
2. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
3. Μαθηματικά Ι

 

Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδ.έτους 2024 - 2025

1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Αλληλεπίδραση Α.Π.Σ. και Διδακτικής Πράξης

• Βρεττός Ι. & Καψάλης Α. (2014), Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία, Έρευνα και Πράξη (ε΄έκδοση) Αθήνα: Διάδραση. 

Σελίδες: 11-13, 51-95, 161 – 182, 183 – 227, 228 – 250, 310 – 316

• Χατζηγεωργίου, Γ. (2012). Γνώθι το curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής. Αθήνα: Διάδραση, Σελίδες: 31 – 98, 99 -117, 173 – 195, 281 – 295, 297 – 309.

• Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την αγωγή στην εκπαίδευση. Επισημάνσεις στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης 

Αθήνα, Διάδραση Σελίδες: 129 – 172, 175 – 239, 243 – 251.

• Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση Σελίδες: . 117-169, 233-307.

• Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2019). Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία, Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη. 

Αθήνα, Αρμός Σελίδες.: 21-32, 41-63, 418-423, 427-446.

--2. Εισαγωγή στη γλωσσολογία

Μέρος Α: Θεωρία

Θέματα: Βασικές γλωσσολογικές έννοιες, γλωσσικά επίπεδα, ιστορία της ελληνικής γλώσσας

• Μαγουλάς, Γ. & Μαγουλά, Ε. (2019). Γλωσσολογία και ελληνική γλώσσα. Θέματα διαχρονίας και συγχρονίας. 

   Αθήνα: Πεδίο [κεφάλαια: 1, 10, 11]

• Μπαμπινιώτης , Γ. (1998). Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα. [κεφάλαια: 1, 2, 3 και 6 ]

• Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα: Κριτική [κεφάλαια: 6, 7, 8 και 10]

Μέρος Β: Εφαρμογές

Θέματα: το λεξιλόγιο της Ν. Ελληνικής : σημασίες, δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση, λεξιλογικά πεδία κ.λπ.).

Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω:

• Νάκας, Θ & Ντίνας, Κ. (επιμ). (2018). Figura in Praesentia – Τιμητικός τόμος Θανάση Νάκα, 

Αθήνα: Πατάκη. [σελίδες: 151-166 (Κατσούδα) και 167-196 (Κατσούδα-Νάκας)] http://pms-ritorikis.uowm.gr/figura-in-praesentia/

• «Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL GlossikesAskiseis_Lyk.pdf

• Λεξικά της Νέας Ελληνικής (χρηστικά, συνωνύμων, αντωνύμων, παράγωγων και σύνθετων)


3. Μαθηματικά Ι

Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας

Στοιχεία λογικής

Μέθοδοι απόδειξης

Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων

Συστήματα αρίθμησης θέσης

Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους

Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση)

Ευκλείδεια διαίρεση

Διαιρετότητα

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων

Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί

Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά.

Βιβλιογραφία

1. Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α΄ Άλγεβρα

2. Γ. Δημάκος –Κ. Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»

3. Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»

4. Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Σημειώνεται ότι η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και 6 (έξι) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η ανωτέρω Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος.

 

Προφορική εξέταση
Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα: Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%, β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα, γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία,
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Η σχετική αίτηση (πέραν της αίτησης για κατατακτήριες εξετάσεις) υποβάλλεται στη Σχολή, στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν προφορικά.


Ανακοίνωση κατατακτηρίων ΠΤΔΕ 2024-2025

Ανακοίνωση εξεταστέας ύλης κατατακτηρίων ΠΤΔΕ 2023-2024

Ανακοίνωση εξεταστέας ύλης κατατακτηρίων ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 2021-2022

 

ΣΧΕΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

Oι κατατακτήριες γίνοντια σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 (Α΄260) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), το άρθρο έκτο παρ. 10 του ν. 4218/2013 (Α΄268) και το άρθρο 74 παρ.3 του ν. 4485/2017 (Α΄114), την με αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16.12.2013) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 92983/Ζ1 (ΦΕΚ 1329/τ. Β΄/2.7.2015) υπουργική απόφαση, την με αριθμ. 469335/Ζ1 (ΦΕΚ 2031/τ. Β’/21.4.2022) και
την από 17.4.2024 απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για την κατάταξη πτυχιούχων το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025,

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

 

       Έναρξη τμήματος 

      

Πέμπτη 30/5/24 στις 18.30

 

 

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  για το Παιδαγωγικό ΕΚΠΑ που  εξασφαλίζει στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση όλων εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων

  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης

  • σημαντικός αριθμός εργασιών/ασκήσεων

  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ

  • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων

  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διδακτορικοί, διακεκριμένοι επιστήμονες με πολυετή διδακτική εμπειρία και γνωρίζουν ακριβώς τις απαιτήσεις των καθηγητών του ΕΚΠΑ.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία με αξιώσεις.

Διαβάστε τα σχετικά νέα

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία Τετάρτη 15/12/21 18.30-20.30 Μαθηματικά Ι  Πέμπτη 16/12/21  18.30-20.30 Νεοελληνική Γλώσσα Παρασκευή 17/12/21   18.30-20.30