Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ως εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων ορίζεται το 1ο.

χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 1-20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος. 

Δικαιολογητικά

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

χρόνος υποβολής αιτήσεων

1.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

 

Ανακοίνωση κατατακτηρίων Νομικής ΕΚΠΑ 2021-2022

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ:

1.Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας

α. Αστικό Δίκαιο:

Τα φυσικά πρόσωπα.

Οι δικαιοπραξίες (έννοια, κατάρτιση, περιεχόμενο, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα).

Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, υπαιτιότητα, ευθύνη από αλλότριες πράξεις, ενοχή προς αποζημίωση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής.

Η πώληση.

Το διαζύγιο (Προϋποθέσεις, διαδικασία και συνέπειες). 

Κτήση και απώλεια της κυριότητας κινητού και ακινήτου. Εξ αδιαθέτου διαδοχή.

β. Πολιτική Δικονομία:

Διαδικαστικές προϋποθέσεις, διάδικοι, αγωγή, απόφαση, απόδειξη, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση.

2.Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

α. Ποινικό Δίκαιο: Έγκλημα, άδικο, καταλογισμός, ποινή

β. Ποινική Δικονομία : Αρχές της ποινικής δίκης, όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η απόδειξη στην ποινική δίκη

3.Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου

Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος

Πηγές Δικαίου Έννοια,

περιεχόμενο και Διακρίσεις της Διοικητικής πράξης

Ανάκληση Διοικητικών πράξεων

Έννοια και διακρίσεις του φόρου

 

(Σημ: Δεν υποδεικνύονται συγγράμματα)