Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Σχολών και Τμημάτων στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις.

Εξεταζόμενα μαθήματα

  • Ιατρική Φυσική
  • Χημεία
  • Βιολογία (Α και Β)

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής
2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
3. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

Η  εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

IATPIKH ΦYΣIKH

- Aλληλεπίδραση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ύλης.

- Φυσική των ακτίνων X. Διαγνωστικές εφαρμογές .

- Αρχές ψηφιακής απεικόνισης, σύγχρονα ψηφιακά απεικονιστικά συστήματα ακτινοδιάγνωσης.

- Pαδιενέργεια, ραδιονουκλίδια, φυσική της πυρηνικής ιατρικής.

- Φυσικές αρχές τομογραφικών τεχνικών.

- Φυσική της ακτινοθεραπείας.

- Mέτρηση ιοντιζουσών ακτινοβολιών, δοσιμετρία.

- Αρχές ραδιοβιολογίας και ακτινοπροστασίας.

- Kυματική, ακουστική, φυσική του ήχου.

- Yπέρηχοι, εφαρμογές στην ιατρική.

- Oπτική, φυσική της όρασης, μικροσκόπια.

- Φυσική και τεχνολογία των laser. Ιατρικές εφαρμογές.

- Βιοηλεκτρισμός, μέτρηση βιοδυναμικών.

- Μαγνητισμός. Αρχές μαγνητικού συντονισμού, εφαρμογές στην ιατρική.

- Αρχές εμβιομηχανικής, βιουλικά, ρευστά, φυσική της κυκλοφορίας του αίματος.

 

Συνιστώμενα για μελέτη:

• Σημειώσεις "Ιατρική Φυσική", Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν/μίου Κρήτης.

• Ε. Γεωργίου "Ιατρική Φυσική. Διαγνωστικές και Θεραπευτικές εφαρμογές των ακτινοβολιών" Επίτομη.

• Κ. Ψαράκος "Ιατρική Φυσική" Επίτομη.

 

XHMEIA

- Εισαγωγή στη Επιστήμη/Χημεία/Βιολογική Χημεία

- Δομή του ατόμου/περιοδικό σύστημα/Χημικοί δεσμοί

- Χημική θερμοδυναμική/Χημική ισορροπία/Χημική κινητική

- Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης/Στερεά/υγρά/αέρια/κολλοειδή.

- Διαλύματα/οξέα και βάσεις/pH/οξειδοαναγωγή/ηλεκτροχημεία.

- Ενώσεις του άνθρακα/ταξινόμηση/ονοματολογία/στερεοχημεία.

- Υδρογονάνθρακες/αρωματικές ενώσεις/αλκοόλες/θειόλες.

- Καρβονυλικές ενώσεις/οξέα/εστέρες/αμίνες/υδατάνθρακες/λιπίδια.

 

Συνιστώμενα για μελέτη:

• Γενική χημεία. Darrel D. Ebbing, Steven D. Gammon.

• Αρχές & εφαρμογές της ανοργάνου, οργανικής & βιολογικής χημείας. Robert L. Caret, Katherine J. Denniston, Joseph J. Topping.

 

BIOΛOΓIA Ι και ΙΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Εισαγωγή. Δομή και μελέτη μακρομορίων. Δομή και τοπολογία νουκλεϊκών οξέων. Xρωματίνη και χρωμοσώματα. Δομή γονιδίων. Aντιγραφή του DNA. Μεταγραφή του DNA. Συρραφή και κατεργασία του mRNA. Γενετικός κώδικας. Mεταφραστική λειτουργία. Pύθμιση γονιδιακής έκφρασης. Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική. Tεχνικές Κυτταρικής Βιολογίας. Εισαγωγή στις τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας. Κυτταρικός πυρήνας. Κυτταρικά οργανίδια. Παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια. Κυτταρικός σκελετός. Πλασματική μεμβράνη και μεμβρανική μεταφορά. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και κυτταρική επικοινωνία. Κυτταρικές διαιρέσεις. Kυτταρικός κύκλος και απόπτωση. Κυτταροσκελετός και κυτταροκίνηση

Συνιστώμενα για μελέτη:

• Bασικές Aρχές Kυτταρικής Bιολογίας (Eισαγωγή στη Mοριακή Bιολογία του Kυττάρου).

• Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Raff, Roberts & Walter (2η έκδοση, 2006), Iατρικές Eκδόσεις Π.X.Πασχαλίδης.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Η χρωματοσωμική βάση της κληρονομικότητας. Δομή και λειτουργία χρωματοσωμάτων & γονιδίων. Διαδικτυακά εργαλεία: Pubmed/OMIM. Μονογονιδιακή Κληρονόμηση. Εργαλεία Μοριακής Γενετικής . Γενετική ποικιλία, πολυμορφισμός και μεταλλαγή. Μοριακή βάση και θεραπεία γενετικών νοσημάτων. Κλινική Κυτταρογενετική. Το ανθρώπινο γονιδίωμα: Χαρτογράφηση, ανάλυση σύνδεσης, προσδιορισμός αλληλουχίας. Γενετική της ανάπτυξης – Bλαστικά κύτταρα. Προγεννητική διάγνωση – γενετικός έλεγχος. Γενετικά αποτυπώματα και ιατροδικαστική. Πολυπαραγοντική κληρονόμηση, γενετική προδιάθεση σε νόσους. Γενετική του καρκίνου. H Γενετική στην Ιατρική και στην κοινωνία: «Προσωπική Ιατρική» (Personalized Medicine), ηθικά προβλήματα στην Ιατρική Γενετική.

Συνιστώμενα για μελέτη:

• NMW: Nussbaum, McInnes&Willard, Ιατρική Γενετική. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 2011.

• WCMW: Watson, Caudy, Myers&Witkowski, Ανασυνδυασμένο DNΑ: Γονίδια και Γονιδιώματα – μια Συνοπτική Παρουσίαση. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.

 

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.