Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Εξεταζόμενα μαθήματα:

• Βιολογία

• Φυσική

• Χημεία

Υποβολή Αιτήσεων:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν ακόμη ορκισθεί). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

• Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση των κυττάρων και της κυτταρικής βιολογικής έρευνας

Κεφάλαιο 2 Μόρια και μεμβράνες

Κεφάλαιο 3 Κυτταρικός μεταβολισμός

Κεφάλαιο 4 Βασικές αρχές της μοριακής βιολογίας

Κεφάλαιο 5 Γονιδιωματική, πρωτεωμική και βιολογία συστημάτων

Κεφάλαιο 6 Γονίδια και γονιδιώματα

Κεφάλαιο 7 Αντιγραφή, διατήρηση και αναδιατάξεις του γονιδιωματικού DNA

Κεφάλαιο 8 Σύνθεση και επεξεργασία του RNA

Κεφάλαιο 9 Σύνθεση πρωτεϊνών, επεξεργασία και ρύθμιση της λειτουργίας τους

Κεφάλαιο 10 Ο πυρήνας

Κεφάλαιο 11 Διαλογή και μεταφορά πρωτεϊνών

Κεφάλαιο 12 Μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες και υπεροξειδιοσώματα

Κεφάλαιο 13 Ο κυτταροσκελετός και η κυτταρική κίνηση

Κεφάλαιο 14 Η κυτταροπλασματική μεμβράνη

Κεφάλαιο 15 Κυτταρικά τοιχώματα, εξωκυτταρικό πλέγμα και αλληλεπιδράσεις των κυττάρων

Κεφάλαιο 16 Κυτταρική σηματοδότηση

Κεφάλαιο 17 Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 18 Κυτταρικός θάνατος και κυτταρική ανανέωση

Κεφάλαιο 19 Καρκίνος

Η ύλη περιλαμβάνεται στο σύγγραμμα

«ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΜΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ». (The Cell: A Molecular Approach, Geoffrey M. COOPER & Robert E. HAUSMAN, Boston University, 7th Edition, 2018, SINAUER ASSOCIATES, INC., MA/ASM PRESS Washington, D.C.), Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ

 

ΦΥΣΙΚΗ

Ακτινοφυσική: Βασικά στοιχεία ατομικής και πυρηνικής φυσικής, Ραδιενέργεια, Αλληλεπίδραση φωτονίων (Χ, γ) με την ύλη, Αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων με την ύλη, Παραγωγή ακτίνων – Χ, Δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών, Μέθοδοι και όργανα δοσιμετρίας, Στοιχεία Ραδιοβιολογίας, Στοιχεία Ακτινοπροστασίας στην Ιατρική, Φυσικές αρχές της Ακτινοδιαγνωστικής, Φυσικές αρχές της Πυρηνικής Ιατρικής, Φυσικές αρχές της Ακτινοθεραπείας

Οπτική: Γεωμετρική Οπτική. Ακτινοβολία LASER

Στοιχεία θερμοδυναμικής βιολογικών συστημάτων: Ενέργεια, Έργο και Θερμότητα

Υπέρυθρη ακτινοβολία: Θερμογραφία

Βιολογική Μηχανική: Φυσική του σκελετού,, Κυματική, Ακουστική, Υπέρηχοι, Δυναμική βιολογικών ρευστών (Αιμοδυναμική, Ουροδυναμική), Μεταφορά και Διασπορά της ύλης

Βιοηλεκτρισμός: Ηλεκτρικές ιδιότητες κυττάρων, Ηλεκτρικές ιδιότητες ιστών, Βιοηλεκτρικά δυναμικά, Καταγραφή δυναμικών, Εφαρμογές.

Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού: Μαγνητική ροπή, Μαγνητικός συντονισμός, Χρόνοι αποκατάστασης, Κωδικοποίηση εικόνας, Εφαρμογές

Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες: Φάσμα και χαρακτηριστικά, Απορροφούμενη ενέργεια, Επίπεδα αναφοράς, Επικινδυνότητα

Βιβλιογραφία:

ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Κ. Ψαρράκος, Ε Μολυβδά- Αθανασοπούλου, Α. Γκοτζαμάνη - Ψαρράκου, Α. Σιούντας: UNIVERSITY STYDIO PRESS 2018

 

ΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Χημεία: Μέθοδοι και μετρήσεις ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Δομή του ατόμου ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Δομή και ιδιότητες των ιοντικών και ομοιοπολικών ενώσεων ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Υπολογισμοί και χημική εξίσωση ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Καταστάσεις της ύλης: Αέρια, υγρά και στερεά

Υποκεφάλαιο 6.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Αντιδράσεις και διαλύματα

Υποκεφάλαια 7.4-7.8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Χημικές και φυσικές μεταβολές: Ενέργεια, ταχύτητα και ισορροπία ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Αντιδράσεις μεταφοράς φορτίου: Οξέα και βάσεις και οξείδωση-αναγωγή ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Εισαγωγή στην οργανική χημεία: κορεσμένοι υδρογονάνθρακες

Υποκεφάλαια 11.1-11.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

12. Οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες: Αλκένια, αρωματικές ενώσεις ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αλκοόλες, φαινόλες, θειόλες και αιθέρες

Υποκεφάλαια 13.1-13.6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Αλδεΰδες και κετόνες ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Υδατάνθρακες ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα των καρβοξυλικών οξέων ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Τα λιπίδια και οι λειτουργίες τους στα βιολογικά συστήματα

Υποκεφάλαια 17.1- 17.5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. Αμίνες και αμίδια ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. Εισαγωγή στη μοριακή γενετική

Υποκεφάλαια 24.1- 24.2: Δομή νουκλεοτιδίου, DNA, RNA

Yποκεφάλαια 16.4 και 21.1: ΑΤΡ το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου (δομή, υδρόλυση κλπ)

Βιβλιογραφία:

- Αρχές και Εφαρμογές της Ανοργάνου, Οργανικής και Βιολογικής Χημείας (Caret, Denniston, Topping), Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, (ISBN t: 960-8122-43-0) έκδοση 2000.

 

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • εργασίες
  • προσομοίωση εξετάσεων, τεστ
  • συστηματική προσέγγιση θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.