Το ποσοστό των επιτυχόντων των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ορίζεται ως το 12% επί του αριθμού των εισακτέων όπως αυτό ορίστηκε στο ΦΕΚ Φ.253.1/80988/Α5 για το Ακαδ. Έτος 2021 - 2022. (101 εισακτέοι) Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με 12 άτομα ανεξαρτήτως Σχολής προέλευσης.

Δικαιολογητικά 
Αίτηση του ενδιαφερομένου (έντυπο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση).
Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός
πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για
την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση τη ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία κατά το διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου μετά από ανακοίνωση του τμήματος.

Χρόνος  διεξαγωγής εξετάσεων
Οι κατατακτήριες θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1-17 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα και λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων
θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 8 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.

Κατάταξη επιτυχόντων
Οι επιτυχόντες πτυχιούχοι όλων των κατηγοριών κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών εκτός των διπλωματούχων πολυτεχνικών σχολών που κατατάσσονται
στο 5ο εξάμηνο.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται κατά περίπτωση από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής.
 

Κατάταξη υποψηφίων
Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 της Φ2/12871/Β3, γίνεται με
φθίνουσα σειρά του βαθμού επιτυχίας μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό επιτυχίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου και για την αποφυγή της υπέρβασης, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μίας μεταβλητής)
Πραγματικοί αριθμοί. Στοιχεία Λογικής. Εισαγωγή στα σύνολα. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών.

Πραγματικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής.
Διαφορικός Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές. Δυναμοσειρές.

Γενικευμένα Ολοκληρώματα. Κριτήρια
Σύγκλισης. Συναρτήσεις Γάμμα και Βήτα. Συνήθεις Διαφορικές

Εξισώσεις πρώτης τάξεως ( γραφική λύση, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, γραμμικές,
Bernoulli.  Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Εφαρμογές.

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών, και Διανυσματική Ανάλυση)
Ο χώρος Rn. Τοπολογία ενός μετρικού χώρου. Συστήματα συντεταγμένων ( πολικές, σφαιρικές κυλινδρικές ).

Όριο και συνέχεια συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Βασικά θεωρήματα

Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Θεώρημα πεπλεγμένων συναρτήσεων και θεώρημα αντίστροφης απεικόνισης.
Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Ακρότατα υπό συνθήκη. Στοιχεία διαφορικής γεωμετρίας.

Καμπυλόγραμμες συντεταγμένες. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.

Διπλά, τριπλά ολοκληρώματα. Εφαρμογές. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Εφαρμογές.

Επιφανειακά ολοκληρώματα. Εφαρμογές. Θεωρήματα Green, Gauss, Stokes.

Διανυσματική ανάλυση (απόκλιση και περιστροφή διανυσματικού πεδίου, ολοκληρωτικοί τύποι, ειδικά διανυσματικά πεδία).

Εφαρμογές στη μηχανική του συνεχούς μέσου.

Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι
Ορθή τάση και ορθή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών.

Ελαστικότητα, πλαστικότητα και ερπυσμός. Γραμμική ελαστικότητα, νόμος Hooke, λόγος Poisson.

Διατμητική τάση και παραμόρφωση. Σχεδιασμός για αξονικά φορτία και απ' ευθείας διάτμηση.

Αξονικά φορτιζόμενες ράβδοι. Υπερστατικές κατασκευές. Επίδραση θερμοκρασίας, ατελειών και προέντασης.

Τάσεις σε κεκλιμένες τομές. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω αξονικής φόρτισης. Κρουστική φόρτιση.

Επαναληπτική φόρτιση και κόπωση. Συγκέντρωση τάσεων. Μη γραμμική συμπεριφορά. Ελαστοπλαστική ανάλυση. Επίπεδη ένταση.

Σχέση μεταξύ μέτρου ελαστικότητας και μέτρου διάτμησης.

Κύριες τάσεις και μέγιστες διατμητικές τάσεις. Κύκλος Mohr. Νόμος Hooke για επίπεδη ένταση. Καθαρή διάτμηση.

Ενέργεια παραμόρφωσης για καθαρή διάτμηση. Τριαξονική εντατική κατάσταση. Επίπεδη παραμόρφωση.

Σφαιρικά και κυλινδρικά λεπτότοιχα δοχεία πίεσης.  Κριτήρια αστοχίας Mises, Tresca, Coulomb.

Ροπές αδράνειας επίπεδων διατομών. Θεώρημα παραλλήλων αξόνων Πολική ροπή αδράνειας.

Γινόμενο αδράνειας. Στροφή αξόνων. Κύριες ροπές αδράνειας.  

Στρέψη ατράκτων κυκλικής διατομής από γραμμικά ελαστικά υλικά. Μη ομοιόμορφη στρέψη.

Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω στρέψης. Μεταφορά ισχύος από περιστρεφόμενους άξονες.

Υπερστατικοί άξονες υπό στρέψη. Στρέψη ατράκτων με λεπτότοιχες διατομές. Καθαρή κάμψη.

Καμπυλότητα δοκού. Διαμήκεις ορθές παραμορφώσεις και τάσεις.

Σχεδιασμός δοκών ως προς τις ορθές τάσεις. Μη πρισματικές δοκοί.

Δοκοί υπό κάμψη με αξονικά φορτία. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω κάμψης.

Οργάνωση και διδασκαλία

  • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
  • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
  • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
  • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

  • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
  • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

  • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
  • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
  • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
  • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα