ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Κατατάξεις AEI, ΑΤΕΙ και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ  Αριθ: Φ1/192329/Β3 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3185/16.12.2013 Τ.β), οι πτυχιούχοι ΑΕΙ,ΤΕΙ και Ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων εισάγονται στη Σχολή σε ποσοστό 12% επί των εισακτέων.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με εξέταση 3 μαθημάτων

Μεταφορά θερμότητας Ι

Μηχανική Ρευστών Ι

Στοιχεία Μηχανών Ι

στο 1ο εξάμηνο κατατάσσονται

1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής

2. Απόφοιτοι ΤΕΙ (πλην των τμημάτων Μηχανολογίας)

3. Απόφοιτοι Ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων

στο 3ο εξάμηνο κατατάσσονται

1. Πτυχιούχοι του Μαθηματικού, του Φυσικού και του Γεωλογικού τμήματος, του τμήματος Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών Ευελπίδων, Αεροπορίας (Ικάρων) και Ναυτικών Δοκίμων (μαχίμων).

2. Πτυχιούχοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

στο 5ο εξάμηνο κατατάσσονται

1. διπλωματούχοι του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τπυ Πολυτεχνείου Κρήτης

2. Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής

3. Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

4. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

5. Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί  ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

6. Απόφοιτοι των Σχολών Μηχανικών Αεροπορίας, Παραγωγικών Σχολών του Τεχνικού Σώματος και Ναυτικών Δοκίμων (τμήμα Μηχανικών).

7. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής

8. Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

9. Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

10. Αξιωματικοί του ΓΕΣ απόφοιτοι του Τεχνικού Σώματος Στρατού απόφοιτοι ΣΤΕΑΤΧ *

11. Απόφοιτοι των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΑΤΕΙ.

 

* Ειδικά για τα ακαδ. έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 έχει εκδοθεί ΚΥΑ (Φ.331.1/23/1285547Σ.1397  της 4.6.2019 (ΦΕΚ 2274/11.6.2019 τ.Β΄)  η οποία καθορίζει τον αριθμό οκτώ (8) θέσεων κατάταξης των Αξιωματικών του Τεχνικού Σώματος αποφοίτων της ΣΤΕΑΤΧ στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών.

Κατάταξη υποψηφίων
Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 της Φ2/12871/Β3, γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού επιτυχίας μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό επιτυχίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου και για την αποφυγή της υπέρβασης, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεραρίθμων.

Αιτήσεις  - Δικαιολογητικά 
Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να καταταγούν στη Σχολή πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής από 1η έως 15η Νοεμβρίου τα εξής:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Γραμματεία)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία.

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

Μεταφορά  θερμότητας Ι

Μόνιμη αγωγή θερμότητας σε απλά και σύνθετα στερεά σώματα. Μεταβατικά φαινόμενα. Γραφικές και αριθμητικές μέθοδοι. Βέλτιστο πάχος μόνωσης. Συναγωγή. Θεωρία ομοιότητας. Αδιάστατοι αριθμοί Nusselt. Prandtl, Grashoff. Εξαναγκασμένη συναγωγή στο εσωτερικό αγωγών, εγκάρσια σε κυλινδρικά και παράλληλη σε επίπεδα σώματα. Ελεύθερη συναγωγή σε επίπεδα και κυλινδρικά σώματα.  Αλλαγή φάσης (ατμοποίηση, συμπύκνωση).  Εναλλάκτες θερμότητας, τύποι, λειτουργία, λογαριθμική μέση θερμοκρασιακή διαφορά.  Εναλλάκτες ομορροής, αντιρροής, σταυρορροής, με/χωρίς ανάμειξη των ρευμάτων, ΝΤU-μέθοδος, Βαθμός απόδοσης. Αρχές ακτινοβολίας. Νόμοι Max Planck, Stefan-Boltzmann, Kirchhoff, Wien.

Στοιχεία Μηχανών Ι

Εισαγωγή στη μαθηματική μοντελοποίηση των Στοιχείων Μηχανών (ΣΜ) και συναρμολογημάτων. Υλικά κατασκευής (ΣΜ) και διαδικασία εκλογής τους. Είδη καταπονήσεων και αστοχιών σε ΣΜ. Οι εννοιες της διαρκούς αντοχής (design for life) και της ελεγχόμενης καταστροφής (fall safe).  Στατικός και δυναμικός υπολογισμός καταπονήσεων.  Διαγράμματα Woehler, Soderberg και Goodman -Smith για τον υπολογισμό της δυναμικής αντοχής. Στοιχεία μηχανικής των θραύσεων και διαγράμματα Paris. Συντελεστές έντασης τάσεων  και συγκέντρωσης τάσεων σε ΣΜ.  Αθροιστική επίδραση της κόπωσης και κανόνας Palmgren-Miner. Aντοχή διατομών σε σύνθετη καταπόνηση.  Άξονες και άτρακτοι.  Υπολογισμός συγκολλητικών και προσκολλητικών συνδέσεων.  Μηχανική και υπολογισμός σπειρωμάτων και κοχλιοσυνδέσεων. Συνδέσεις άτρακτου-πλήμνης (σφήνες, πολύσφηνα, συνδέσεις τριβής, σφικτές συναρμογές). Σύνδεσμοι, συμπλέκτες (μορφής τριβής) και φρένα.  Εδρανα με στοιχεία κυλίσεως και ξηρά έδρανα τριβής.  Περιστροφικές μηχανολογικές φραγές, ελατήρια και ελαστικά στοιχεία μηχανών.  Συρματόσχοινα και γραμμικά -επιφανειακά εύκαμπτα ΣΜ και εφαρμογές του.  Προστατευτικές επικαλύψεις ΣΜ.

Μηχανική Ρευστών Ι

Ιστορική αναδρομή, επιτεύγματα. Φυσικοχημερία ρευστών. Μηχανική συνεχούς μέσου. Κινηματική. Βασικοί νόμοι σε ολοκληρωματική και διαφορική διατύπωση: διατήρηση μάζας, ορμής, στροφορμής, ενέργειας (1ος και 2ος). Υλικές εξισώσεις. Νευτώνεια και μη νευτώνεια ρευστά. Εφαρμογές, απλοποιήσεις: εξισώσεις Euler και Bernoulli. Εξισώσεις Navier, Stokes. Ακριβείς λύσεις εξισώσεων Navier, Stokes (στρωτή ροή σε σωλήνες). Αστρόβιλο πεδίο ροής ασυμπιέστου ρευστού.  Ροές επαλληλίας στοιχειωδών πεδίων.  Νόμοι ομοιότητας.  Ευστάθεια ροής. Τυρβώδεις ροές.  Έννοια οριακού στρώματος.  Στρωτό οριακό στρώμα σε επίπεδη πλάκα (θεωρία Blasius). Τυρβώδης ροή σε σωλήνα. Δυνάμεις σε στερεά κινούμενα σώματα. Κινούμενα συστήματα αναφοράς. Ασυνέχειες. Μονοδιάσταση, ισεντροπική ροή συμπιεστού ρευστού - Ακροφύσιο Laval.

Οργάνωση και διδασκαλία

  • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
  • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
  • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
  • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

  • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
  • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

  • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
  • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
  • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
  • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα