Κατάταξη  πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ,  Αξιωματικών του Τεχνικού Σώματος απόφοιτων της ΣΤΕΑΤΧ και Αξιωματικών των Διαβιβάσεων απόφοιτων της ΣΤΗΑΔ στη ΣΗΜΜΥ.  Ακαδ. έτους 2021-2022.

Ισχύουσα νομοθεσία (Ν3404, ΦΕΚ 260/17-10-05, ΥΑ Φ2/121871/Β3,  ΦΕΚ 1517/03-11-05,  ΥΑ Φ11/192329/Β3,  ΦΕΚ 3185/16-12-2013 και Ν4485/04-08-2017.

Το ποσοστό κατάταξης θα είναι το 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Κατηγορίες κατατασσόμενων
Το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων  στη  ΣΗΜΜΥ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

Σε ό,τι αφορά στην ισοτιμία τίτλων προς τους τίτλους σπουδών των ΤΕΙ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Τομέα της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Δεν θα γίνει κατάταξη κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων καθώς και κατόχων τίτλων ισότιμων προς αυτούς (αρ 1, παρ.5 της ΥΑ Φ2/121871/Β3,  ΦΕΚ1517/03-11-2005), καθώς δεν υπάρχουν τέτοιες σχολές που να είναι αντίστοιχες ή συναφείς με τη Σ.Η.Μ.Μ.Υ

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία κατά το διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου μετά από ανακοίνωση του τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σ.Η.Μ.Μ.Υ στο Νέο Κτ. Ηλεκτρολόγων της Πολυτεχνιούπολης Ζωγράφου, τηλ.  210 772 3995 και 210 7723996

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

Όλοι οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στα παρακάτω τρία μαθήματα. Για κάθε μάθημα, ακολουθεί η εξεταστέα ύλη και τα αντίστοιχα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων.  Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων (αρ. 2, παρ. 5, εδ. ι της ΥΑ Φ2/121871/Β3).

1. Aνάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων
Εισαγωγή στα σήματα και συστήματα. Θεμελιώδεις αρχές ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ηλεκτρικό ρεύμα, τάση, νόμοι Kirchhoff, στοιχεία τοπολογίας κλπ.).
Ανάλυση στοιχείων δικτύου (ωμικός αντιστάτης, πυκνωτής, πηνίο, πηγές ρεύματος και τάσης). Βασικές αρχές ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Απλά θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων. Σύνθεση στοιχείων κυκλωμάτων εν σειρά και εν παραλλήλω, θεώρημα Kennely. Θεωρήματα Thevenin και Norton. Μετασχηματισμός πηγών. Συμμετρικά δίκτυα. Στοιχειώδη μεταβατικά φαινόμενα. Δίκτυα στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση (χρήση μιγαδικών phasors στην ανάλυση κυκλωμάτων, εξισώσεις δικτύου στην ΗΜΚ. Σύνθετη αντίσταση. Ισχύς στην ΗΜΚ. Θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων. Τριφασικά δίκτυα (φασικά μεγέθη και μεγέθη γραμμής. Γενική μέθοδος ανάλυσης τριφασικών κυκλωμάτων. Ισχύς στα τριφασικά δίκτυα. Μέτρηση ισχύος στα τριφασικά δίκτυα).

Αντίστοιχα μέλη της επιτροπής: Ι. Βενιέρης, Π. Φράγκος

2. Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Άλγεβρα Boole, λογικές πύλες. Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Συνδυαστική λογική (Σχεδιασμός, ανάλυση, αθροιστές, αφαιρέτες, μετατροπές κωδίκων, συγκριτές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, ROM, PLAS κλπ.).
Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα (flip flops, ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων, σχεδιασμός ακολουθιακών κυκλωμάτων με ρολόι). Καταχωρητές, μετρητές και μονάδες μνήμης. Μηχανές αλγοριθμικών καταστάσεων. Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα.

Αντίστοιχα μέλη της επιτροπής: Θ. Βαρβαρίγου, Δ. Πνευματάκος

3. Αρχές Προγραμματισμού
Εισαγωγή στον προγραμματισμό και τις δομές δεδομένων με τη γλώσσα προγραμματισμού C++.  Απλές εντολές, δομές ελέγχου, συναρτήσεις, πέρασμα παραμέτρων.  Πίνακες, δείκτες, δυναμική διαχείριση της μνήμης.  Ανάδρομη.  Εισαγωγή στην αλγοριθμική πολυπλοκότητα.  Αλγόριθμοι αναζήτησης: γραμμική αναζήτηση, δυαδική αναζήτηση. Αλγόριθμοι ταξινόμησης: με επιλογή, με  εισαγωγή, με τη μέθοδο της φυσαλίδας, με συγχώνευση, με διαμέριση.  Σύνθετοι τύποι δεδομένων: συμβολοσειρές, δομές, ενώσεις, αρχεία Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός: κλάσεις και αντικείμενα, πεδία και μέθοδοι, κατασκευαστές και καταστροφείς, κληρονομικότητα, κανόνες προσπέλασης, επισκίαση μεθόδων, πολυμορφισμός, εικονικές μέθοδοι, υπερφόρτωση τελεστών, υπερφόρτωση συναρτήσεων και μεθόδων, templates.  Aφηρημένοι και συγκεκριμένοι τύποι δεδομένων.  Δομές δεδομένων: συνδεδεμένες λίστες, στοίβες, ουρές, δυαδικά δέντρα, δέντρα αναζήτησης, ισοζυγισμένα δένδρα, γράφοι, διάσχιση κατά βάθος και κατά πλάτος.

Αντίστοιχα μέλη της επιτροπής: Α. Παγουρτζής  Δ. Φωτάκης

 

Οργάνωση και διδασκαλία

  • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
  • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
  • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
  • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

  • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
  • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

  • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
  • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
  • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
  • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα