Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε 3 μαθήματα, το δε εξάμηνο κατάταξης ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου

αίτηση και δικαιολογητικά

αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία κατά το διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου μετά από ανακοίνωση του τμήματος.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 • Ανώτερα Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία.

 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου

 

 

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ Β' 1329-2015

ΦΕΚ 3185/2013

Υ Λ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1. Εισαγωγή στους πραγματικούς αριθμούς. 2. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών. 3. Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής , όρια, συνέχεια. 4. Παράγωγος συνάρτησης και τα βασικά θεωρήματα. 5. Μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, γραφική παράσταση. 6. Αντίστροφες κυκλικές υπερβολικές συναρτήσεις. 7. Αόριστο ολοκλήρωμα, τεχνική ολοκλήρωσης. 8. Ορισμένο ολοκλήρωμα και οι εφαρμογές του. 9. Σειρές πραγματικών αριθμών, σειρές Taylor, δυναμοσειρές. 10. Γενικευμένα ολοκληρώματα. 11. Πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα. 12. Διανυσματικά γινόμενα. 13. Ευθεία, επίπεδο. 14. Διανυσματικοί χώροι. 15. Γραμμικές απεικονίσεις. 16. Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πίνακα. 17. Εσωτερικά γινόμενα, τετραγωνικές μορφές.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Α. Ανάλυση 1. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, SPIVAK MICHAEL

2. Ανάλυση, Τόμος Ι, Παντελίδης Γεώργιος Ν.

3. Μαθηματική Ανάλυση Ι, Ρασσιάς Θ. Β.

Γραμμική Αλγεβρα 1. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Ν. ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ, Σ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

2. Γραμμική Αλγεβρα, Παντελίδης Γ., Κραββαρίτης Δ., Νασόπουλος Β., Τσεκρέκος Π.

3. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Διανυσματική διατύπωση των φυσικών νόμων. Νόμοι του Νεύτωνα. Δυνάμεις: βαρυτικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές. Εξίσωση κίνησης. Μελέτη της κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. Συστήματα αναφοράς. Διατήρηση της ορμής. Κρούσεις. Συστήματα με μεταβλητή μάζα. Έργο. Κινητική ενέργεια. Διατηρητικές δυνάμεις. Δυναμική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Κίνηση συστημάτων σωματιδίων. Ροπή δύναμης. Στροφορμή. Ροπή αδράνειας. Διατήρηση της στροφορμής. Μελέτη της κίνησης του στερεού σώματος. Ταλαντώσεις. Αρμονικός ταλαντωτής. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συζευγμένες ταλαντώσεις δύο και πολλών βαθμών ελευθερίας. Κυματική εξίσωση. Κυματική κίνηση σε μηχανικά συστήματα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Επιλογή από τα συγγράμματα που αναφέρονται παρακάτω: 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ, C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman, A. C. Helmholz, B. J. Moyer

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, Λ. Κ. ΡΕΣΒΑΝΗΣ, Α. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R.

Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Giancoli

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ :Τόμος ΙΒ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΥΜΑΤΑ, ΟΠΤΙΚΗ, Knight Randall D.

ΧΗΜΕΙΑ

Το περιεχόμενο και το επίπεδο της εξέτασης προσεγγίζει αυτό των Εξετάσεων Α΄ εξαμήνου (Ανόργανη Χημεία ) και Β΄ εξαμήνου (Αναλυτική Χημεία) και καλύπτει τα εξής θέματα:

1. Ανόργανη Χημεία:

Η σωματιδιακή αντίληψη για την ατομική δόμηση. Πρότυπα Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfield. H κυματοσωματιδιακή αντίληψη της ύλης. Κβαντική Θεωρία. Αρχή Αβεβαιότητας. Εξισώσεις Schrödinger. Ατομικά τροχιακά. Κβαντικοί αριθμοί. Πολυηλεκτρονιακά άτομα. Βασικές αρχές της ηλεκτρονιακής διαμόρφωσης των ατόμων. Το Περιοδικό Σύστημα των στοιχείων. Δομή περιοδικού πίνακα και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Ιοντικός δεσμός. Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους. Κύκλος Born-Haber. Γεωμετρία κρυσταλλικών πλεγμάτων. Πολωσιμότητα δεσμού. Ομοιοπολικός δεσμός - Σωματιδιακή αντίληψη. Θεωρία Lewis. Τυπικό φορτίο. Συντονισμός. Χαρακτηριστικά ομοιοπολικού δεσμού. Θεωρία VSEPR. Ομοιοπολικός δεσμός - Κβαντομηχανική αντίληψη. Θεωρία δεσμού σθένους. Είδη δεσμών. Υβριδισμός. Θεωρία Μοριακών Τροχιακών. Ομοπυρηνικά και ετεροπυρηνικά μόρια. Κρυσταλλική δομή και μεταλλικός δεσμός. Κρυσταλλικά συστήματα. Θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων. Θεωρία ζωνών. Καταστάσεις της ύλης. Διαμοριακές δυνάμεις. Είδη διαμοριακών δυνάμεων. Διπολική ροπή και πολικότητα μορίων. Διαμοριακές δυνάμεις σε αέρια και υγρά. Κρυσταλλικά στερεά. Εφαρμογές Ανόργανης Χημείας στη σύγχρονη τεχνολογία.

2. Αναλυτική Χημεία:

Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία. Μονάδες έκφρασης συγκέντρωσης. Ταξινόμηση των αναλυτικών μεθόδων. Δειγματοληψία, επεξεργασία δείγματος, στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων. Η έννοια της ενεργότητας. Χημική ισορροπία, θεωρία οξέων-βάσεων, pH, ρυθμιστικά διαλύματα, θεωρία συμπλόκων, οξειδοαναγωγή, καταβύθιση ιζημάτων. Oγκομετρικοί προσδιορισμοί: Οξυμετρία-Αλκαλιμετρία, συμπλοκομετρία, ογκομετρήσεις οξειδοαναγωγής, ογκομετρήσεις καταβύθισης. Σταθμική Ανάλυση.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για την Ανόργανη Χημεία:

1. Σ. Λιοδάκης, «Εφαρμοσμένη Ανόργανη Χημεία». Εκδόσεις Παρισιάνος. 2003 2. Σ. Λιοδάκης, Κ. Κορδάτος, Α. Μαυρόπουλος, «Τράπεζα θεμάτων στη Γενική Ανόργανη Χημεία». 2015. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1241 3. Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης, «Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας». Εκδόσεις Σταμούλη. 2006 4. Ν. Δ. Κλούρας, «Βασική Ανόργανη Χημεία». Εκδόσεις Π. Τραυλός. 2010 5. Γ. Μανουσάκης, «Γενική και Ανόργανη Χηµεία». Εκδόσεις ΑΦΩΝ Κυριακίδη. 2006

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για την Αναλυτική Χημεία:

1. G. Christian, P.K. Dasgupta, K.A. Schug, Αναλυτική Χημεία, μτφ. Ε. Αμανατίδης, Γ. Ζαχαριάδης, Odysseus Pubishing Ltd, Κύπρος, 2020. 2. Α. Καλοκαιρινός, "Αναλυτική Χημεία”, Εκδόσεις Κάλλιπος, 2015, https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/6283/1/13044_KalokairinosfinalKOY.pdf) 3. Α. Ανθεμίδης, Α.Ν. Βουλγαρόπουλος, Γ.Α. Ζαχαριάδης, Ι.Α. Στράτης, Ποσοτική Χημική Ανάλυση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2012. 4. D.C. Haris, “Ποσοτική Χημική Ανάλυση”, Τόμος Α, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2009. 5. Μ. Σταθερόπουλος, Αναλυτική Χημεία, Τόμος Ι, Εκδόσεις ΕΜΠ, 4η Έκδοση, Αθήνα, 2007. 6. Σ. Λιοδάκης, Αναλυτική Χημεία - Θέματα και Προβλήματα. Εκδόσεις Παπασωτηρίου. Αθήνα. 2001

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα