ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1o Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι
Μικροοικονομική Ι
Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών
Στατιστική Ι

2o Εξάμηνο

Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

3o Εξάμηνο

Η/Υ (+εργαστήριο)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Εμπορικό Δίκαιο
Χρηματοοικονομική Διοικητική

4o Εξάμηνο

Χρήμα και Τράπεζες
Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Οικονομετρία

5o Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Παράγωγα Αξιόγραφα

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Τραπεζική

7o Εξάμηνο

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

___________________________________________________________

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Αναλογιστικά Μαθηματικά
Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Εισαγωγή στην Ασφάλιση
Ελεγκτική
Μακροοικονομική ΙΙ
ΝευροΧρηματοοικονομική
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Στοχαστική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία


Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Αποτίμηση Αξιογράφων
Διοικητική Λογιστική
Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Εργαστήριο Τραπεζικής
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Θεωρία Παιγνίων
Μικροοικονομική ΙΙ
Οικονομική της Πληροφορίας
Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Φορολογική Λογιστική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

___________________________________________________________

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.