ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Εξάμηνο

Θεωρία Πιθανοτήτων
Λογική και Λογικός Προγραμματισμός
Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
Λειτουργικά Συστήματα
Γλώσσα Προγραμματισμού C

2ο Εξάμηνο

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
Διακριτά Μαθηματικά
Στοχαστικές Ανελίξεις
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ          

3ο Εξάμηνο

Σήματα και Συστήματα
Θεωρία Πληροφορίας
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Λογισμικού
Δομές Δεδομένων                      

4ο Εξάμηνο

Βάσεων Δεδομένων
Δίκτυα Υπολογιστών Ι
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Λειτουργικά Συστήματα – UNIX
Στατιστική
Ανάλυση Δεδομένων              

5ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα
Πρωτόκολλα Διαδικτύου
Επικοινωνίες Πολυμέσων
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

6ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα
Πρωτόκολλα Διαδικτύου
Επικοινωνίες Πολυμέσων
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης - Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα

Ασύρματες Επικοινωνίες 

Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης - Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα
Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης
Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών
Τεχνολογία Πολυμέσων
Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης - Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων
Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών

Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης - Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων
Ασύρματες Επικοινωνίες
Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα
Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης
Τεχνολογία Πολυμέσων
Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Τεχνικές Βελτιστοποίησης 

Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης - Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες
Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης - Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες
Ασύρματες Επικοινωνίες
Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα
Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών
Τεχνολογία Πολυμέσων
Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Τεχνικές Βελτιστοποίησης 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Τηλεπικοινωνίες
Δορυφορικές Επικοινωνίες

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Δίκτυα
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Τηλεπικοινωνίες ή Δίκτυα
Προσομοίωση Συστημάτων
Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση
Αναγνώριση Προτύπων
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα
Διαλειτουργικότητα Συστημάτων
Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας
Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
Κρυπτογραφία
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων
Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων
Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών


Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Πληροφοριακά Συστήματα
Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης – Διαχείριση Δεδομένων

Αναγνώριση Προτύπων

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης  Πληροφοριακά Συστήματα ή Διαχείριση Δεδομένων

Πληροφοριακά Συστήματα ή Διαχείριση Δεδομένων
Προσομοίωση Συστημάτων
Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα
Διαλειτουργικότητα Συστημάτων
Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας
Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
Κρυπτογραφία
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων
Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων
Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων
Δορυφορικές Επικοινωνίες 

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Υπολογιστικές Αρχιτεκτονικές & Συστήματα
Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Υπολογιστικές Αρχιτεκτονικές & Συστήματα ή Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναγνώριση Προτύπων
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα
Διαλειτουργικότητα Συστημάτων
Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας
Κρυπτογραφία
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων
Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων
Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων
Δορυφορικές Επικοινωνίες

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Δίκτυα
Διαχείριση Δικτύων 

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Τηλεπικοινωνίες ή Δίκτυα
Ενεργειακά Συστήματα και Πολιτικές
Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων
Κατανεμημένα Συστήματα
Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας
Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών
Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών
Ανάκτηση Πληροφοριών
Ενσωματωμένα Συστήματα
Κοινωνικά Δίκτυα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας
Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων
Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
Διαδικτυακός Προγραμματισμός
Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Πληροφοριακά Συστήματα
Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης – Διαχείριση Δεδομένων
Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Πληροφοριακά Συστήματα ή Διαχείριση Δεδομένων
Κατανεμημένα Συστήματα
Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας
Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών
Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών
Ανάκτηση Πληροφοριών
Ενσωματωμένα Συστήματα
Κοινωνικά Δίκτυα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Υπολογιστικές Αρχιτεκτονικές & Συστήματα
Κατανεμημένα Συστήματα

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης - Υπολογιστικές Αρχιτεκτονικές & Συστήματα ή Ψηφιακές Υπηρεσίες
Ενεργειακά Συστήματα και Πολιτικές
Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων
Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας
Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών
Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών
Ανάκτηση Πληροφοριών
Ενσωματωμένα Συστήματα
Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
Διαδικτυακός Προγραμματισμός
Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Διαχείριση Δικτύων
Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

__________________________________________________________

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.