ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο εξάμηνο

Γενική Οικοδομική και Σχέδιο

Γεωλογία Μηχανικού

Μαθηματική Ανάλυση και Γραμμική Άλγεβρα

Μηχανική του Στερεού Σώματος

Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς

από την υποχρεωτική επιλογή ενός μαθήματος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

Παραστατική Γεωμετρία

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ   Εργαστήριο Υλικών

2ο εξάμηνο

Διαφορικές Εξισώσεις

Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής και Αρχιτεκτονική Σύνθεση

Τεχνικά Υλικά 1

Φυσική

3ο εξάμηνο

Αντοχή των Υλικών

Αριθμητική Ανάλυση

Γεωδαισία Δυναμική του Στερεού Σώματος

Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Εργαστήριο Κατασκευών - Γεωτεχνικής

4ο εξάμηνο

Εδαφομηχανική 1

Μηχανική των ρευστών

Οργάνωση και Ασφάλεια Εργοταξίων - Δομικές Μηχανές

Πιθανότητες - Στατιστική

Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων

5ο εξάμηνο

Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών

Εδαφομηχανική ΙΙ

Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων

Τεχνική Υδρολογία

Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

 

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία

Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

Παραστατική Γεωμετρία

6ο εξάμηνο

Θεμελιώσεις

Κατασκευή Οδών

Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς

Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι

Σιδηρές Κατασκευές Ι

Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων

Εργαστήριο Υδατικών Πόρων

7ο εξάμηνο

Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

Δυναμική των Κατασκευών

Δυναμική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών

Κυκλοφοριακή Ροή

Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων, Οδών και Αεροδρομίων

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Τεχνική Γεωλογία

8ο εξάμηνο

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ

Αστικά Οδικά Δίκτυα

Αναμεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Εργα

Μιγαδική Ανάλυση

Τεχνικά Υλικά ΙΙ

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

9ο εξάμηνο

Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία

Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές

Ξύλινες Κατασκευές

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ

Τεχνική Σεισμολογία

Γεφυροποιία Ι

Σύμμικτες Κατασκευές

Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα

Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού

Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια 

Σχεδιασμός και Διαχείριση Αεροδρομίων

Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων

Εδαφομηχανική

Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων

Μηχανική της Τοιχοποιίας

Στοχαστικές Μέθοδοι

Σύνθετα Υλικά 

Γεφυροποιία  ΙΙ

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ

___________________________________________________________________________________

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.