ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο εξάμηνο

Εισαγωγή στη Ναυπηγική και Θαλάσσια Τεχνολογία
Μηχανολογικό Σχέδιο
Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία και Εργαστήριο
Προγραμματισμός με MATLAB
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής)
Στατική Στερεού Σώματος
Φυσική Ι (Μηχανική)
Υποχρεωτικά με Επιλογή Ενός
Κοινωνιολογία της Επιστήμης της Τεχνολογίας και του Πολιτισμού
Πολιτική Οικονομία
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

2ο εξάμηνο

Μηχανολογικό Σχέδιο με την Βοήθεια Υπολογιστή
Ναυπηγικό Σχέδιο
Fortran & αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση)
Τεχνολογική Οικονομική
Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι & Εργαστήριο
Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός)

3ο εξάμηνο

Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου Ι
Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι και Εργαστήριο (Μεταλλικά Υλικά)
Ηλεκτροτεχνία
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις
Αριθμητική Ανάλυση και Εργαστήριο
Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού ΙΙ
Εργαστηριακή Φυσική

4ο εξάμηνο

Μηχανική των Ρευστών
Θερμοδυναμική Ι (Θερμοδυναμική μιας Συνιστώσας)
Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο
Στοιχεία Μηχανών (Αντοχή Στοιχείων Μηχανών, Στοιχεία Μετάδοσης, Οδοντώσεις)
Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ και Εργαστήριο (Μη Μεταλλικά Υλικά, Διάβρωση)
Δυναμική Στερεού Σώματος

5ο εξάμηνο

Βασικές Αρχές Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου
Αντοχή Πλοίου
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον και Εργαστήριο.
Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο

6ο εξάμηνο

Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου ΙΙ
Δυναμική Πλοίου και Εργαστήριο
Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών
Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών
Μεταφορά Θερμότητας Ι (Γενικές Αρχές & Εφαρμογές)
Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως Ι και Εργαστήριο

7ο εξάμηνο

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι (Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου)
Θέμα Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου Ι
Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών Ι
Συστήματα και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου (Δίκτυα, Υδραυλικά Συστήματα, Μηχανήματα Καταστρώματος)
Εγκαταστάσεις Πρόωσης
Δυναμική και Ταλαντώσεις Μηχανημάτων και Αξονικών Συστημάτων Πλοίου
Ναυπηγική Τεχνολογία και Εργαστήριο

8o εξάμηνο

Θέμα Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου Ι
Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ (Στοιχεία Λεπτομερούς Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου)
Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα - Θεματικές Ενότητες
Θ.Ε. Α: Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση με Πλοία και Πλωτά Μέσα
Στοιχεία Μελέτης και Σχεδίασης Πλωτών Κατασκευών
Ευστάθεια Πορείας και Ελικτικότητα Πλοίου
Υπολογιστική Υδροδυναμική και Εργαστήριο
Στοχαστική Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Θαλασσίων Συστημάτων
Συμπεριφορά Πλοίου σε Κυματισμούς και Εφαρμογές
Θ.Ε. Β: Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων
Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου ΙΙα
Ανάλυση και Σχεδίαση Σκαφών από Σύνθετα Υλικά
Επιστήμη και Τεχνική των Συγκολλήσεων
Θ.Ε. Γ: Ναυτική Μηχανολογία και Πρόωση Πλοίου
Ναυτικοί Κινητήρες Diesel
Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας Ι
Υδροδυναμική Σύγχρονων Συστημάτων Πρόωσης Πλοίου
Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου
Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών με Έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Θ.Ε. Δ: Λειτουργία Πλοίου και Διοίκηση Συστημάτων Θαλασσίων Μεταφορών

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ομάδα Α
Ελληνική και Διεθνής Εμπορική Ναυτιλία
Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών
Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ
Προχωρημένα Θέματα Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων - Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
Θεωρία Ελαστικότητας
Δίσκοι - Πλάκες - Κελύφη
Γενική Χημεία
Επεξεργασία Πληροφοριών
Ηλεκτρονική
Μηχανική των Θραύσεων

Ομάδα Β
Υδροδυναμικές Μηχανές Ι
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής Ι
Ψύξη Ι
Μεταφορικές και Ανυψωτικές Μηχανές
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας

Ομάδα Γ
Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση (με Παραδείγματα σε Προβλήματα Μηχανικού)
Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Πρακτική Άσκηση
Θέμα Σχεδίασης Πλοίου Ι, ΙΙ, III, IV

_______________________________________________________________________________

9ο εξάμηνο

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα - Θεματικές Ενότητες
Θ.Ε. Α: Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση με Πλοία και Πλωτά Μέσα
Αγκυρώσεις Πλωτών Κατασκευών
Υδροδυναμική Σχεδίαση Μικρών Σκαφών
Ευστάθεια Διατοιχισμού και Υπόβαθρο Κανονισμών
Κυματικά Φαινόμενα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Μαθηματική Μοντελοποίηση Ροών με Άνωση

Θ.Ε. Β: Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων
Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίου με τη Βοήθεια Υπολογιστή
Ταλαντώσεις Γάστρας και Κατασκευαστικών Στοιχείων Πλοίου
Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Ναυπηγικές Κατασκευές
Ανάλυση της Μεταλλικής Κατασκευής Θαλάσσιων Κατασκευών στην Ελαστοπλαστική Περιοχή

Θ.Ε. Γ: Ναυτική Μηχανολογία και Πρόωση Πλοίου
Τεχνολογία Κραδασμών και Θορύβων στη Ναυπηγική και τη Ναυτική Μηχανολογία
Καύση

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Στοιχεία Δικαίου και Ναυτικού Δικαίου
Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη του Μηχανικού Ι
Αναλυτική Μηχανική
Φυσική ΙΙΙ (Κυματική)
Διάβρωση Υλικών και Κριτήρια Επιλογής τους για Ναυπηγικές και Μηχανολογικές Χρήσεις
Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών

Στοιχεία Μηχανών Ι
Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Ατμοπαραγωγοί Ι
Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ
Θερμικές Στροβιλομηχανές
Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ
Βιομηχανική Ρευστομηχανική
Κλιματισμός

Εισαγωγή στα Μη-Γραμμικά Συστήματα και Εφαρμογές στη Ναυπηγική
Κυματιδιακή Ανάλυση, Ανάλυση Χρόνου-Συχνότητας και Εφαρμογές
Θέμα Σχεδίασης Πλοίου Ι, ΙΙ, III, IV
Πρακτική Άσκηση

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω, επικοινωνήστε

με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.