ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο εξάμηνο

Μαθηματικά Α1, Α2

Μηχανική Α

Χημεία για Μηχανολόγους

Φυσική

Εισαγωγή στη Μηχανολογία

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Μαθήματα Επιλογής

Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

2ο εξάμηνο

Μαθηματικά Β

Μηχανική Β

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό

Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών

Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

3ο εξάμηνο

Μαθηματικά Γ

Μηχανική Γ

Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ

Στοιχεία Μηχανών Ι

Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας

Τεχνολογική Οικονομική Ι

Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά

4ο εξάμηνο

Μαθηματικά Δ

Αριθμητική Ανάλυση

Μεταφορά Θερμότητας

Μηχανική Ρευστών Ι

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Κινηματική και Δυναμική Μηχανισμών

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά

Κατεργασίες Χύτευσης, Συγκόλλησης, Κονιομεταλλουργίας

5ο εξάμηνο

Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική

Στατιστική και Τεχνικές Μετρήσεις

Θερμικοί Σταθμοί Μετατροπής Ενέργειας

Υδροδυναμικές Μηχανές

Δυναμική & Ταλαντώσεις

Κατεργασίες Διαμόρφωσης με Πλαστική Παραμόρφωση

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

6ο εξάμηνο

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Μοντελοποίηση & Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων

Θερμικές Στροβιλομηχανές

Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι

Κατεργασίες Αποβολής Υλικού

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

7ο εξάμηνο

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων

Φαινόμενα Μεταφοράς

Μηχανική Ρευστών ΙΙ

Νέες & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης - Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία

Διαχείριση Ενέργειας

Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ

Δυναμική Περιστρεφόμενων Μηχανών

Θερμική Ακτινοβολία & Εφαρμογές

Λογισμικό Θερμοδυναμικής

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Πειραματική Μηχανική Ρευστών

Κύκλος Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού

Εργαλειομηχανές

Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Αρχές Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Επεξεργασία Σήματος στα Μηχανολογικά Συστήματα

μαθήματα επιλογής
Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ

Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δυναμική Περιστρεφόμενων Μηχανών

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Διοίκηση Ποιότητας

Εφοδιαστική (Μεταφορές - Διανομή)

μαθήματα επιλογής

Παίγνιο Επιχειρήσεων

Διαχείριση Ενέργειας

Βάσεις Δεδομένων

8ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης

Μάθημα επιλογής 

Αιολική Ενέργεια

Αποκεντρωμένα Θερμικά Συστήματα

Βασικές Αρχές Ψύξης

Εναλλαγή Αερίων & Υπερπλήρωση ΜΕΚ

Περιβάλλον & Ανάπτυξη

Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα

Συγκρότηση & Λειτουργία Πυρηνικών αντιδραστήρων Ισχύος

Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών

Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς

9ο εξάμηνο

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού

Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών

Θερμοϋδραυλική Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος

Καύση Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ

Συσκευές & Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών

Αρχές Πυρομηχανικής

Ηλιακή Ενέργεια

Θερμική Συμπεριφορά Κτιρίων

Κλιματισμός

Συστήματα Βιομηχανικής Ψύξης

Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική

Λειτουργία Αεριοστροβίλων & Ατμοστροβίλων

Πολυφασικές Ροές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές

Κύκλος Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού

Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα

Ρομποτική

Ευφυή Συστήματα Κατεργασιών

Αστοχία Υλικών

Κλιματισμός

Μικρό - Νανοκατεργασίες

Τεχνολογία & Μηχανική Σύνθετων Υλικών

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής

Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής

Γνωστική Εργονομία & Διάδραση Ανθρώπου - Μηχανής

Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών Προϊόντων

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων

Λειτουργικά Αεροπορικών Κινητήρων

Διαγνωστική Στροβιλοκινητήρων

Πολυφασικές Ροές

Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική

Τεχνολογία & Μηχανική Σύνθετων Υλικών

Αστοχία Υλικών

Δυναμική Πτήσης

Καύση Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ

Ευφυή Συστήματα Κατεργασιών

Ελαφρές Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές

___________________________________________________________________________

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω,

επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.