ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Εξάμηνο

Ανόργανη Χημεία

Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Τεχνικό Σχέδιο

Φυσική Ι

2ο Εξάμηνο

Αναλυτική Χημεία

Θερμοοδυναμική Ι

Μαθηματικά ΙΙ (Γραμμική Άλγεβρα)

Μαθηματικά ΙΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών

Τεχνική Μηχανική

Φυσική ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Δομή και Καταστάσεις της Ύλης

Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦΜΑ)

Θερμοδυναμική ΙΙ

Μααθηματικά IV (Διαφορικές Εξισώσεις)

Στατιστικά και Σχεδιασμός Πειραμάτων

4ο Εξάμηνο

Οργανική Χημεία

Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς

Φαινόμενα Μεταφοράς Ι Μηχανική Ρευστών

Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία

 

Επιλογές - Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Εισαγωγή στην Οικονομία

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας

5ο Εξάμηνο

Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοχημείας

Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών 

Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών

Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι

Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

6ο Εξάμηνο

Μηχανική Πολυμερών

Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ

Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι

Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (για Μηχανικούς)

 

Επιλογές - Τομέας Τεχνικών Επιστημών

Ανόργανη Χημική Τεχνολογία

Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς

7ο Εξάμηνο

Ενεργειακές Τεχνολογίες

Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ

Ρύθμιση Διεργασιών

8ο Εξάμηνο

Περιβαλλοντική Μηχανική

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Διεργασιών

Εμβάθυνση: Μηχανική Διεργασιών

Προχωρημένη Θερμοδυναμική

Εμβάθυνση: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση: Περιβάλλον - Ενέργεια

Εμβάθυνση: Περιβάλλον

Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

Πράσινη Χημεία και Μηχανική

Εμβάθυνση: Ενέργεια

Υγρά Καύσιμα

9ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Υλικά

Εμβάθυνση: Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά

Σχέσεις Δομής και Ιδιοτήτων Υλικών

Εμβάθυνση Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά

Επιστήμη Πολυμερών

______________________________________________________________________

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω,

επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.