ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο εξάμηνο

Μαθηματική Ανάλυση Ι 

Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα

Φυσική Ι (Μηχανική) και Εργαστήρια

Μηχανική Ι (Στατική)

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

2ο εξάμηνο

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι )

Εργαστηριακή Φυσική

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό)

Λογισμικό για τα Μαθηματικά, τη Φυσική, και τη διδασκαλία τους

3ο εξάμηνο

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Αριθμητική Ανάλυση I και Εργαστήριο

Φυσική III (Ταλαντώσεις και Κύματα) και Εργαστήριο

Θερμοδυναμική

Μηχανική III (Αντοχή των Υλικών)

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 

Οικονομική Ανάλυση I

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

στορία Οικονομικών Θεωριών

4ο εξάμηνο

Μιγαδική Ανάλυση

Εισαγωγή στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Φυσική IV (Κβαντομηχανική I)

Μηχανική IV (Κινηματική και Δυναμική)

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού

5ο εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Πιθανότητες

Άλγεβρα και Εφαρμογές

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Δυναμικά Συστήματα

Θεωρία Συνόλων

Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Η/Υ

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

Διακριτά Μαθηματικά

[Τ] Μηχανική Συνεχούς Μέσου

(Τ) Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

Κβαντομηχανική ΙΙ

Στατιστική Φυσική

Οπτική και Εργαστήριο

Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής

Γενική Χημεία

Αρχές Παιδαγωγικής

6ο εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Πραγματική Ανάλυση

Μαθηματική Στατιστική

Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική των Μαθηματικών

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Βελτιστοποίηση

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις II

Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμογές

Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ

Στοχαστικές Διαδικασίες

Δομές Δεδομένων

Θεωρία Ελαστικότητας

Ρευστομηχανική

Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Μακροοικονομία)

Μηχανική των Θραύσεων – Πειραματική Αντοχή των Υλικών και Εργαστήριο

Αυτόματα και Υπολογιστικά Μοντέλα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ρευστομηχανική

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Φυσική και Τεχνολογία των Λέϊζερ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Θεωρία Ομάδων στη Φυσική

Ανάλυση Σήματος

Θεωρία Ελαστικότητας

Βιοφυσική

Μηχανική των Θραύσεων – Πειραματική Αντοχή των Υλικών και Εργαστήριο

Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Μακροοικονομία)

7ο εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Αριθμητική Ανάλυση II και Εργαστήριο

Συναρτησιακή Ανάλυση Ι

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Ανάλυση Παλινδρόμησης

Θεωρία Πιθανοτήτων

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά

Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις

Δειγματοληψία

Φιλοσοφία των Μαθηματικών

Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Πυρηνική Φυσική

Στοιχειώδη Σωματίδια Ι

Επιστήμη των Υλικών

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Υπολογιστική Φυσική Ι

Οπτοηλεκτρονική

Διηλεκτρικές, Οπτικές Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών

Μηχανική Συνεχούς Μέσου

Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα

Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις

Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)

8ο εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Μαθηματική Προτυποποίηση I

Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές

Βέλτιστος Έλεγχος

Συναρτησιακή Ανάλυση II

Θεωρία Τελεστών

Γραμμικά Μοντέλα και Σχεδιασμοί

Θεωρία Γραφημάτων

Μαθηματική Λογική

Υπολογιστική Μηχανική Ι

Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων

Εμβιομηχανική

Βάσεις Δεδομένων

Αριθμητικές Μέθοδοι στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ

Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα

Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Οικονομική Ανάλυση ΙV (Οικονομική της Τεχνολογίας)

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Άλγεβρα ΙΙ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο Ι

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Στοιχειώδη Σωματίδια ΙΙ

Γενική Θεωρία Σχετικότητας – Κοσμολογία

Υπολογιστική Φυσική ΙΙ

Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές

Εφαρμογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και Βιολογία

Φυσική των Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων

Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών και Οπτικών Σημάτων

Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά

Υπολογιστική Μηχανική Ι

Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων

Μέθοδοι Χαρακτηρισμού των Υλικών

Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση

Εισαγωγή στη Φυσική και τεχνολογία της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Οικονομική Ανάλυση IV (Οικονομική της Τεχνολογίας)

9ο εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης

Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης

Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου

Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστημάτων

Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ

Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Μηχανικής

Σύνθετα Υλικά

Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου

Μη Γραμμική Ανάλυση

Οικονομική Ανάλυση V (Οικονομική των Επιχειρήσεων)

Δίκαιο

Περιβαλλοντική Πολιτική

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας

Στοχαστικές Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο ΙΙ

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 4

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Θεωρητική Φυσική

Φυσική Πολλών Σωμάτων και Κβαντικοί Υπολογιστές

Πυρηνική Τεχνολογία

Εφαρμογές Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον

Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών

Νέα Τεχνολογικά Υλικά

Μικροσυστήματα και Νανοτεχνολογία

Σύνθετα Υλικά

Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική

Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά Δίκτυα

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου

Τεχνικές Πειραματικής Φυσικής

Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ

Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου

Φυσική του Περιβάλλοντος

Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστημάτων

Διάδοση σε ιονισμένα μέσα

Δίκαιο

Περιβαλλοντική Πολιτική

Οικονομική Ανάλυση V (Οικονομική των Επιχειρήσεων)

ΡΟΕΣ

Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Στατιστική
Μαθηματικά Πληροφορικής
Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση

Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική
Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ
Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά
Μηχανική των Υλικών

_________________________________________________________________

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω,

επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.