ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία

Μαθηματική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία

Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις

Γενική Γεωλογία

2ο Εξάμηνο

Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Γεωδαισία Ι (Εισαγωγή στη Γεωδαισία)

Φυσική Ι (Μηχανική)

Χαρτογραφία Ι (Γενική Χαρτογραφία)

Προγραμματιστικές Τεχνικές

Προβολική Γεωμετρία

3ο Εξάμηνο

Αριθμητική Ανάλυση
Διαφορική Γεωμετρία

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική)

Βάσεις Δεδομένων

Γεωδαισία ΙΙ (Γεωδαιτικές Μέθοδοι και Όργανα

Τεχνική Μηχανική

4ο Εξάμηνο

Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις - Χαράξεις)

Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση

Χαρτογραφία ΙΙ (Αναλυτική Χαρτογραφία)

Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών)

Γεωτεχνική Μηχανική

5ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Γεωδαισία IV (Ανώτερη Γεωδαισία)

Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι

Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία)

Μηχανική των Ρευστών

Φιλοσοφία των Επιστημών

6ο Εξάμηνο

Γεωδαισία V (Δορυφορική Γεωδαισία)

Φωτογραμμετρία ΙΙ (Αναλυτική Φωτογραμμετρία)

Εφαρμοσμένη Υδραυλική

Τεχνική Υδρολογία

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας

Τεχνικά Υλικά

Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ

Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ 

7ο Εξάμηνο

Κτηματολόγιο

Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (ψηφιακή Φωτογραμμετρία)

Υδραυλικά Έργα

Δομικές Μηχανές - Οργάνωση Εργοταξίων

Αρχές Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Εδαφομηχανική - Θεμελιώσεις

Οδοποιία ΙΙ (Κυκλοφοριακή Τεχνική)

8ο Εξάμηνο

Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Εγγειοβελτιωτικά Έργα

Οδοποιία ΙΙΙ (Σχεδιασμός και Λειτουργία Κόμβων)

Τεχνολογία Κατασκευών

9ο Εξάμηνο

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακή Ερευνα

Οδοποιία ΙV (Κατασκευαστικά Στοιχεία Έργων Οδοποιίας)

Τεχνική Γεωδαισία

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παραπάνω,

επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων, θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους διδακτορικούς επιστήμονες  με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους καθώς και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα παρέχει βοήθεια σε εργασίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια 
 • καθοδήγηση και συμβουλές για τη  συγγραφή 
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.