Διαγωνισμός 2008.  (δεν πραγματοποιήθηκε)

Αφορά Διοικητικές Θέσεις


Η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκαπαίδευσης (ΤΕ) Δοικητικού πραγματοποιείται με διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο (Προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 185/2008).


Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 2 στάδια

  • Ο αριθμός των θέσεων στον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα είναι περίπου στις 190
  • Γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ
  • Ο διαγωνισμός διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, από πενταμελή Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) η οποία δε δημοσιεύεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.


* Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται απαραίτητα: α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος της, β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και δ) λοιπά απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)


Ο διαγωνισμός του Υπ. Εξωτερικών διενεργείται σε δύο στάδια: το προκαταρκτικό και το τελικό

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (γραπτή δοκιμασία στα ακόλουθα 4 μαθήματα)

Πρωτεύοντα μαθήματα
Ι. Ελληνικά (διάρκεια εξέτασης 3 ώρες)
Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος σε 550-750 λέξεις (70 μονάδες)    Συνοπτική απόδοση – περίληψη κειμένου έως 2 σελίδες σε 70-100 λέξεις  (30 μονάδες)

ΙΙ. Αγγλικά ή Γαλλικά (διάρκεια εξέτασης 3 ώρες)
Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος 300-350 λέξεις (50 μονάδες)
Μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα (25 μονάδες)
Μετάφραση 10-15 στίχων από την ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα (25 μονάδες)

Δευτερεύοντα μαθήματα

Ι. Δίκαιο (διάρκεια εξέτασης 2,5 ώρες)
α) Δημόσιο Δίκαιο (25 μονάδες)
Πολίτευμα-οργανωτικές βάσεις, πηγές δικαίου-ιεραρχία των κανόνων δικαίου, όργανα και οργάνωση κράτους, οργάνωση δημόσιας διοίκησης

β) Αστικό Δίκαιο (25 μονάδες)
Κανόνες  του  δικαίου   εν  γένει, φυσικά  και   νομικά   πρόσωπα,  γενικά στοιχεία δικαιοπραξιών,
αντιπροσώπευση  και πληρεξουσιότητα, συναίνεση  και έγκριση, στοιχεία   κληρονομικού δικαίου

γ) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (25 μονάδες)
Ιθαγένεια (κτήση, αποβολή, αναγνώριση και ανάκτηση), γενικά χαρακτηριστικά της έννοιας της δημόσιας τάξης, κατοικία και διαμονή ως συνδετικά στοιχεία

δ) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (25 μονάδες)
Βασικοί  θεσμοί Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου (Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Δικαστήριο,
κατηγορίες κανόνων δικαίου, προσφυγή για μη συμμόρφωση κράτους-μέλους

ΙΙ. Οικονομία και Δημόσια Οικονομική (100 μονάδες) (διάρκεια εξέτασης 2,5 ώρες)
Βασικές οικονομικές έννοιες, προσδιορισμός τιμών, μορφές αγοράς, συνολική ζήτηση και προσφορά, προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος, οικονομική ανάπτυξη, δημόσια οικονομικά, δημόσια έξοδα, βασικά μεγέθη ελληνικής οικονομίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ –Προφορική εξέταση (100 μονάδες)
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική εξέταση των γενικών τους γνώσεων στα πεδία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας από ίδρυσης του Ελληνικού κράτους, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της παγκόσμιας γεωγραφίας.
Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προκαταρκτικού σταδίου.

Παρέχουμε:

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
  • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
  • τεστ προσομοίωσης
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.


Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και οι περισσότεροι απ΄ αυτούς κατέχουν την Πανεπιστημιακή ιδιότητα.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.