ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1.1 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)

Εξέταση γενικότερων και πρακτικών γνώσεων (π.χ. οικονομικών, επικαιρότητας, πολιτιστικών), δεξιοτήτων και αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων. 

1.2 Πολιτική Οικονομία (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
α) Οικονομική Ανάλυση

 • Εισαγωγικά: Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας: Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων ή μετασχηματισμού. Ο σχηματισμός των τιμών των αγαθών: a αγαθών, προσφορά αγαθών. Καταναλωτές – Επιχειρήσεις – Κράτος και οι «κανόνες του παιχνιδιού» της αγοράς.
 • Μικροοικονομική Θεωρία: Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή: Προτιμήσεις, εισοδηματικός περιορισμός, επιλογή, συνάρτηση χρησιμότητας. Ισορροπία καταναλωτή. Θεωρία παραγωγής και κόστους: Συναρτήσεις παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, μεγιστοποίηση κερδών μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, καμπύλες κόστους, ελαχιστοποίηση κόστους. Προσφορά προϊόντος μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, κέρδη και πλεόνασμα παραγωγού. Ισορροπία της επιχείρησης και προσδιορισμός παραγωγής και τιμών σε μορφές αγοράς, όπως στον τέλειο ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο, στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό και στο ολιγοπώλιο.
 • Μακροοικονομική Θεωρία: Μακροοικονομικά μεγέθη. Το νεοκλασικό μακροοικονομικό υπόδειγμα: Αγορά εργασίας, αποταμιεύσεις, επενδύσεις, επιτόκια, ποσοτική θεωρία χρήματος, αγορά χρήματος, ισορροπία του υποδείγματος. Το κεϋνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας της οικονομίας: Αγορά προϊόντος, αγορά χρήματος, αγορά εργασίας. Το υπόδειγμα IS-LM-AD-AS. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Επέκταση του κεϋνσιανού μακροοικονομικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας της οικονομίας σε ανοικτή οικονομία. Θέματα πολιτικής. Αγορά εργασίας και ανεργία: πληροφοριακή ανεργία, καμπύλη Philips, πληθωριστικές προσδοκίες, φυσικό ποσοστό ανεργίας. Θεωρίες πληθωρισμού.

β) Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διεθνής Χρηματοοικονομική

 • Χρηματοοικονομικοί δείκτες και ο ρόλος τους στη λήψη εταιρικών αποφάσεων.
 • Διεθνείς Κεφαλαιαγορές: Παραγώγων, Επιτοκίων, Εμπορευμάτων, Συναλλάγματος, Ομολόγων, Μετοχών και λοιπών σύνθετων προϊόντων.

γ) Επενδύσεις και Θεωρία Χαρτοφυλακίου

 • Μέθοδοι λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων (NPV, IRR).
 • Κόστος δανεισμού και αξιολόγηση χρηματοδοτικών προτάσεων.
 • Βασικές έννοιες της θεωρίας Χαρτοφυλακίου: Αξιολόγηση απόδοσης και κινδύνου χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα), κατασκευή αποδοτικών χαρτοφυλακίων (Markowitz), υπόδειγμα Αγοράς για μετοχές (CAPM).


1.3 Λογιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)

α) Εισαγωγή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

 • Βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
 • Περιεχόμενο του Ισολογισμού και της Κατάρτισης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης των κυριότερων στοιχείων των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων.
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β) Διοικητική Λογιστική

 • Βασικές αρχές κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων, ανάλυση αποκλίσεων, λήψη αποφάσεων βάσει κοστολογικών πληροφοριών, ανάλυση σχέσεων κόστους – όγκου -κέρδους.

γ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

 • Γενικές γνώσεις και ειδικότερα, γνώση των παρακάτω Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ):
 • ΔΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων IAS 1: Presentation of Financial Statements
 • ΔΛΠ 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΑS 16: Property Plant and Equipment
 • ΔΛΠ 32: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση IAS 32: Financial Instruments; Disclosure and Presentation
 • ΔΛΠ 39: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση IAS 39: Financial Instruments; Recognition and Measurement

1.4 Στατιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)

 • Περιγραφική στατιστική.
 • Εκτίμηση αριθμητικού μέσου, ποσοστού και διακύμανσης.
 • Έλεγχος υποθέσεων (μέσου και διακύμανσης).
 • Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση.
 • Εκτίμηση τάσης και εποχικότητας σε χρονολογικές σειρές

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΕ)

Γενικές Γνώσεις και Δεξιότητες, Πολιτική Οικονομία

Λογιστική, Στατιστική  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Παρέχουμε:

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία με  αξιώσεις

 • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
 • τεστ προσομοίωσης
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.


Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και αρκετοί κατέχουν την Πανεπιστημιακή ιδιότητα.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.