22/7/2021
Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή 150 ιδιωτών πτυχιούχων ΑΕΙ στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό  Ειδικών Καθηκόντων.

 

Προσόντα για διορισμό

1. Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, προσλαμβάνονται ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, ανά κατηγορία και ειδικότητα και θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να μην υπερβαίνουν το 35 ο έτος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. (Δηλαδή όσοι/ες έχουν γεννηθεί από την 1-1-1987 και μεταγενέστερα).

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών των αναφερομένων στο Κεφάλαιο (Α) της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, ενώ για την ειδικότητα των μετεωρολόγων, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, πλέον του βασικού τίτλου σπουδών, και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό τίτλο στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο κατάταξής τους θα την έχουν ολοκληρώσει ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής. Η αναβολή στράτευσης δεν νοείται ως απαλλαγή.

ε. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, μετά από προσκόμιση σε αυτήν από τους υποψηφίους, γνωματεύσεων: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους Υπόδειγμα (Β).

στ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί για λόγους πειθαρχίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης 6 συμμετοχής το, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ηα. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ηβ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ηγ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ηδ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί λόγω προσκόμισης ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

2. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς

β. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Υπόδειγμα (Α) όπου οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι:

i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 38/2021(Α’ 97) και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών,

ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή,

iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, iν) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους,

γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75).

δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της οικείας Σχολής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

• Ειδικά οι υποψήφιοι της ειδικότητας Μετεωρολόγου υποβάλλουν υποχρεωτικά, πλέον του βασικού τίτλου σπουδών, αντίγραφο Διδακτορικού τίτλου σπουδών ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν Μ.Δ.Ε., οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση χρονικής διάρκειας αυτού, εφόσον δεν αναγράφεται στο Δίπλωμα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (1) : Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε πρόκειται για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών που ο βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό (κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν δύναται να προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί η κατώτερη 7 βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, δηλαδή: «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ».Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (2): Γίνονται δεκτά και τα πτυχία των Σχολών/Τμημάτων οι οποίες έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί και σήμερα λειτουργούν ως ισότιμες των ανωτέρω πτυχίων. Οι υποψήφιοι των ανωτέρω περιπτώσεων, με δική τους μέριμνα, οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό των ως άνω μεταβολών, στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, υποβάλλοντας τη σχετική βεβαίωση.

ε. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και/ή τίτλων σπουδών χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: αα. επεξεργασίας κειμένων, ββ. υπολογιστικών φύλλων, γγ. υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το Παράρτημα (Β).

στ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού και/ή τίτλου σπουδών, επιπέδου γνώσης άριστη (Γ2/C2), μίας (1) ξένης γλώσσας εκ της Αγγλικής, Γαλλικής, Ισπανικής ή Γερμανικής, σύμφωνα με το Παράρτημα (Β), επίσημα μεταφρασμένου στην ελληνική γλώσσα. ζ. Μόνο για τους κλάδους - ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

η. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών η πρωτότυπη εξουσιοδότηση (Υπόδειγμα Γ), η οποία θα εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση και για θέση μόνο μιας κατηγορίας και μιας ειδικότητας/πτυχίου. Η υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, και ειδικοτήτων/πτυχίων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

 

Μακροοικονομική Θεωρία
1. Εισαγωγή: Το αντικείμενο μελέτης της Μακροοικονομικής Θεωρίας. Σχολές Οικονομικής Σκέψης. Ανάλυση βασικών εννοιών. Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά. Μακροοικονομική Πολιτική. Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών. Δείκτες Τιμών. Συνιστώσες Ζήτησης. Εθνικολογιστικές Ταυτότητες.

2. Εισόδημα και Δαπάνη: Ισορροπία Παραγωγής. Συνάρτηση Κατανάλωσης και Συνολική Ζήτηση. Η έννοια του Πολλαπλασιαστή. Εισαγωγή Δημοσίου Τομέα. Προϋπολογισμός και Πλεόνασμα Προϋπολογισμού Πλήρους Απασχόλησης.

3. Υπόδειγμα IS‐ LM: Η Αγορά Αγαθών και η καμπύλη IS. Η Αγορά Περιουσιακών Στοιχείων και η καμπύλη LM. Ταυτόχρονη Ισορροπία στις Αγορές Αγαθών και Περιουσιακών Στοιχείων. Προσαρμογή σε Ισορροπία. Νομισματική Πολιτική. Δημοσιονομική Πολιτική και Εκτόπιση Ιδιωτικού Τομέα. Η Σύνθεση του Προϊόντος. Συνδυασμός Πολιτικών.

4. Συνολική Ζήτηση και Συνολική Πρόσφορα: Καμπύλη Συνολικής Ζήτησης. Καμπύλη Συνολικής Προσφοράς και οι Ειδικές της Περιπτώσεις. Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική. Ποσοτική Θεωρία και Ουδετερότητα Χρήματος.

5. Ζήτηση Χρήματος: Ορισμός του Χρήματος. Συνιστώσες Χρηματικού Αποθέματος. Λειτουργίες Χρήματος. Θεωρίες Ζήτησης Χρήματος. Ποσοτική Θεωρία και Εισοδηματική Ταχύτητα Κυκλοφορίας.

6. Πρόσφορα Χρήματος: Συνιστώσες Προσφοράς Χρήματος. Πολλαπλασιαστής Χρήματος και Διαδικασία Προσαρμογής. Έλεγχος Νομισματικής Βάσης. Μέσα Νομισματικού Ελέγχου. Ισορροπία στη Αγορά Χρήματος. Έλεγχος Ποσότητας Χρήματος και Επιτοκίου. Κατάλληλος Ορισμός Στόχου (επιτόκιο ή ποσότητα χτήματος).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
T. Cowen - A. Tabarrok, Αρχές Μακροοικονομικής, εκδ. Παπαζήση Dornbusch, R. και Fischer, S. (1993), Μακροοικονομική. Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα (κεφ. 1 έως και 5, 7, 10 και 11).

Μικροοικονομική Θεωρία
Θεωρία Καταναλωτή: Αγαθά και Καταναλωτικές Προτιμήσεις. Ιδιότητες Καταναλωτικών Προτιμήσεων. Συναρτήσεις Χρησιμότητας. Χάρτης Καμπυλών Αδιαφορίας και Οριακός Λόγος Υποκατάστασης μεταξύ των Αγαθών. Τιμές Αγαθών και Εισοδηματικός Περιορισμός.

Το Πρόβλημα της Μεγιστοποίησης της Χρησιμότητας του Καταναλωτή. Συναρτήσεις Ζήτησης κατά Marshall. Ιδιότητες Συναρτήσεων Ζήτησης. Αθροιστική Συνάρτηση Ζήτησης. Το Πρόβλημα της Ελαχιστοποίησης της Δαπάνης του Καταναλωτή. Συναρτήσεις Ζήτησης κατά Hicks. Συνάρτηση Δαπάνης. Συγκριτική Στατική Ανάλυση. Καμπύλη Εισοδήματος‐ Κατανάλωσης και Καμπύλη Τιμής‐ Κατανάλωσης. Αποτελέσματα Υποκατάστασης και Εισοδήματος. Κανονικά και Κατώτερα Αγαθά. Εξίσωση Slutsky. Ελαστικότητες Ζήτησης ως προς Τιμές και Εισόδημα.

Πλεόνασμα Καταναλωτή. Θεωρία Επιχείρησης: Παραγωγικοί Συντελεστές (Εισροές) και Παραγωγικές Διαδικασίες. Συναρτήσεις Παραγωγής. Μέση και Οριακή Παραγωγικότητα. Καμπύλες Ίσου Προϊόντος και Οριακός Λόγος Τεχνικής Υποκατάστασης μεταξύ των Συντελεστών Παραγωγής. Αποδόσεις Κλίμακας στην Παραγωγή. Κόστος Χρήσης Παραγωγικών Συντελεστών. Εξαγωγή Συνάρτησης Κόστους στη Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Περίοδο.

Σταθμισμένες Συναρτήσεις Ζήτησης Εισροών. Οριακό, Μέσο, Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος. Σχέσεις μεταξύ Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων Καμπυλών Κόστους. Καμπύλες Μέσου και Οριακού Εσόδου της Επιχείρησης. Οριακό Έσοδο και Ελαστικότητα Ζήτησης. Η Επιχείρηση ως Λήπτης Τιμών. Μεγιστοποίηση Κέρδους στη Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Περίοδο. Καμπύλη Προσφοράς Επιχείρησης και Αγοραία Καμπύλη Προσφοράς

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

T. Cowen - A. Tabarrok, Αρχές Μικροοικονομικής , εκδ. Παπαζήση Nicholson W. και Snyder C. (2018), Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις. Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα (Κεφ. 3 έως και 6 και 9 έως και 11)

Λογιστική

• Εισαγωγή στις λογιστικές έννοιες • Βασικές λογιστικές αρχές • Λογιστική ισότητα • Λογαριασμός • Λογιστικό γεγονός • Ισολογισμός • Κατάσταση αποτελεσμάτων • Λογιστικά βιβλία • Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων • Ισοζύγια • Απογραφή

• Εγγραφές προσαρμογής • Εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος • Λογιστικά σφάλματα • Εγγραφές ανοίγματος και κλεισίματος λογιστικής χρήσης • Σύνταξη ετήσιων λογιστικών-χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. και Μπάλιος Δ., «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων», Εκδ. Rosili, 2019. Αγγελόπουλος Ε., Γεωργόπουλος Α., Ντόκας Ι. Προχωρημένη Λογιστική, Α’ έκδοση, Εκδ. Μπένου, 2018. Γεωργόπουλος Α., Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Α’ έκδοση, Εκδ. Μπένου, 2016. Rice A., Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Εκδ. Rosili, 2016. Γκίκας Δ., Παπαδάκη Α., Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδ. Γεωργία Μπένου, 2012. Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ., Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Rosili Εμπορική - Εκδοτική, ISBN 960-7745-17-5, 2005. Νιάρχος Α.Ν. Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Εκδ. Σταμούλη Α.Ε., ISBN13 9789607306999,2004

Δημόσια Οικονομικά
Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική
- Τι είναι η Δημόσια Οικονομική;
- Δημόσια Οικονομική και Ιδεολογία
- Το Κράτος με μια Ματιά δημόσια οικονομική, oργανική άποψη για το κράτος, μηχανιστική άποψη για το κράτος, νομικό πλαίσιο του κράτους, μέγεθος του κράτους, δημόσιες δαπάνες, κρατικά έσοδα. Εργαλεία Θετικής Ανάλυσης
- Ο Ρόλος της Οικονομικής Θεωρίας
- Μέθοδοι Εμπειρικής Ανάλυσης θετική ανάλυση, οικονομική θεωρία, εμπειρική ανάλυση, συνέντευξη, πειραματική μελέτη, οικονομετρική μελέτη
Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης
- Οικονομική της Ευημερίας
- Συνθήκες Αποτελεσματικότητας κατά Pareto
- Το 1ο Θεμελιώδες Θεώρημα της Οικονομικής της Ευημερίας
- Το 2ο Θεμελιώδες Θεώρημα της Οικονομικής της Ευημερίας
- Αποτυχία της Αγοράς
- Αξιολόγηση της Οικονομικής της Ευημερίας κανονιστική ανάλυση, οικονομική της ευημερίας, αποτελεσματικότητα κατά Pareto, βελτίωση κατά Pareto,
καμπύλη δυνατοτήτων ωφέλειας, οριακός λόγος υποκατάστασης, οριακός λόγος μετασχηματισμού, 1ο θεμελιώδες θεώρημα της οικονομικής της ευημερίας, 2ο θεμελιώδες θεώρημα της οικονομικής της ευημερίας, αποτυχία της αγοράς, δημόσιο αγαθό, εξωτερικότητα, ασύμμετρη πληροφόρηση
Δημόσια Αγαθά
- Ορισμός των Δημόσιων Αγαθών
- Αποτελεσματική Παροχή των Δημόσιων Αγαθών
- Η Συζήτηση για την Ιδιωτικοποίηση
αμιγές δημόσιο αγαθό,μη-γνήσιο δημόσιο αγαθό, ιδιωτικό αγαθό που παρέχεται από το δημόσιο, οριακό κοινωνικό όφελος, οριακό κοινωνικό κόστος, κανόνας του Samuelson, κάθετη άθροιση, πρόβλημα του δωρεάν χρήστη, ιδιωτικοποίηση
Εξωτερικότητες
Περιεχόμενα Ενότητας
- Εξωτερικότητες: Ορισμός
- Η Φύση των Εξωτερικοτήτων
- Διαγραμματική Ανάλυση
- Ιδιωτικές Αντιδράσεις στις Εξωτερικότητες
- Κρατικές Αντιδράσεις στις Εξωτερικότητες
- Θετικές Εξωτερικότητες
εξωτερικότητα, oριακή ζημιά, διαπραγματεύσεις, θεώρημα του Coase, συγχωνεύσεις, κοινωνικές συμβάσεις, φόρος κατά Pigou, επιδότηση κατά Pigou, ρυθμίσεις εντολών και ελέγχου, τεχνολογικές προδιαγραφές πρότυπα επιδόσεων, θετική εξωτερικότητα, οριακό εξωτερικό όφελος Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
- Αξιολόγηση Επενδύσεων του Ιδιωτικού Τομέα
- Προεξοφλητικό Επιτόκιο για Δημόσιες Επενδύσεις
- Αποτίμηση Ωφελειών και Κόστους του Δημοσίου
- Παιχνίδια με την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
- Θέματα Διανομής
- Αβεβαιότητα
ανάλυση κόστους-οφέλους, παρούσα αξία, εσωτερικός λόγος απόδοσης,λόγος οφέλους-κόστους, σκιώδης τιμή, πλεόνασμα καταναλωτή, αποτίμηση του χρόνου, αποτίμηση της ζωής, αποτίμηση άυλων αγαθών, παιχνίδι αλυσιδωτής αντίδρασης, παιχνίδι της εργασίας, παιχνίδι διπλού υπολογισμού, κριτήριο Hicks-Kaldor,
βέβαιο ισοδύναμο Φορολογία και Διανομή Εισοδήματος
- Επίπτωση του Φόρου: Γενικές Παρατηρήσεις
- Υποδείγματα Μερικής Ισορροπίας
- Υποδείγματα Γενικής Iσορροπίας
νομική επίπτωση, oικονομική επίπτωση, μετακύλιση φόρου, εφ’ άπαξ φόρος σταθερού ποσού, μέσος φορολογικός συντελεστής, οριακός φορολογικός συντελεστής, αναλογικός φόρος, προοδευτικός φόρος, αντίστροφα προοδευτικός φόρος, υποδείγματα μερικής ισορροπίας, φόρος ανά μονάδα προϊόντος, φορολογική σφήνα, φόρος επί της αξίας, φόρος στους συντελεστές παραγωγής,
μονοπώλιο, φορολογία κερδών, φορολογία ακίνητης περιουσίας και γης, κεφαλαιοποίηση, υποδείγματα γενικής ισορροπίας
Φορολογία και Αποτελεσματικότητα
- Ορισμός του Υπερβάλλοντος Βάρους
- Μέτρηση του Υπερβάλλοντος Βάρους
- Διαφορική Φορολόγηση Εισροών
υπερβάλλον βάρος, ισοδύναμη μεταβολή, αποτέλεσμα εισοδήματος, αποτέλεσμα υποκατάστασης, αντισταθμισμένη (Χικσιανή) καμπύλη ζήτησης, κανονική (Μαρσαλιανή) καμπύλη ζήτησης, διαφορική φορολόγηση εισροών
Αποτελεσματική και Δίκαιη Φορολογία
- Άριστη Φορολογία Αγαθών
- Άριστη Χρέωση του Χρήστη
- Άριστη Φορολογία Εισοδήματος
- Άλλα Κριτήρια για το Φορολογικό Σχεδιασμό
- Φοροαποφυγή-Φοροδιαφυγή
οριακό υπερβάλλον βάρος, κανόνας του Ramsey,κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας, κάθετη ισότητα, άριστη χρέωση στο χρήστη, φυσικό μονοπώλιο, οριζόντια ισότητα, κόστος λειτουργίας του φορολογικού συστήματος, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή
Χρηματοδότηση του Κράτους Μέσω Ελλείμματος
- Το Μέγεθος του Χρέους
- Το Βάρος του Δημόσιου Χρέους
- Φορολογία ή Δανεισμός;
έλλειμμα, πλεόνασμα, ισοζύγιο, κρατικός προϋπολογισμός, προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης, ειδικοί λογαριασμοί εκτός προϋπολογισμού, χρέος, τρέχουσες και επενδυτικές δαπάνες, υλικά περιουσιακά στοιχεία, άδηλες υποχρεώσεις, άποψη του Lerner, υπόδειγμα επάλληλων γενεών, λογιστική των γενεών, νεοκλασικό υπόδειγμα, υπόθεση εκτόπισης, ρικαρντιανό υπόδειγμα, αρχή της ανταποδοτικότητας, λειτουργική χρηματοδότηση
Η Δημοσιονομική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- Ευρωπαϊκή Ένωση- Μια Μικρή Εισαγωγή
- Οι Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Πόροι του Κοινοτικού Προϋπολογισμού
- Πώς Λαμβάνονται οι Αποφάσεις για τον Προϋπολογισμό;
- Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- Η Δημοσιονομική Πολιτική στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.)
- Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγίες, κανονισμοί, συναπόφαση, διαβούλευση, σύμφωνη γνώμη. δημοσιονομικές προοπτικές, ιδίοι πόροι, Οικονομική και Νομισματική Ένωση,
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, πρόγραμμα σταθερότητας και σύγκλισης
Μέγεθος και Εύρος Δραστηριοτήτων του Δημόσιου Τομέα
Περιεχόμενα Ενότητας
- Μέγεθος του Κράτους
- Εύρος Δραστηριοτήτων του Δημόσιου Τομέα μέγεθος του κράτους, φορολογικές στρεβλώσεις, παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα, μακροοικονομικές επιδόσεις, μέγεθος του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, διοικητικές παρεμβάσεις στην αγορά

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
T. Cowen - A. Tabarrok, Αρχές Μικροοικονομικής , εκδ. Παπαζήση
T. Cowen - A. Tabarrok, Αρχές Μακροοικονομικής, εκδ. Παπαζήση
Rosen, H. S., Gayer, T., Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), “Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
Επίσης οι φοιτητές κ. οι φοιτήτριες μπορούν να βοηθηθούν από τα βίντεο μαθημάτων των βιβλίων στη διεύθυνση, www.mru.org.

Μηχανική
Ένταση γραμμικών ισοστατικών φορέων Απλή δοκός Δικτυώματα Αρθρωτή δοκός Πλαίσια Καλωδιακοί φορείς Γραμμές επιρροής Μετακινήσεις ισοστατικών φορέων Ενεργειακές μέθοδοι Γεωμετρικές μέθοδοι Υπερστατικοί φορείς Μέθοδος δυνάμεων Μέθοδος μετακινήσεων Μέθοδος δυσκαμψίας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Στατική των Γραμμικών Φορέων, Βαλιάσης Θωμάς Ν. -Στατική των Κατασκευών Ι, Αβραμίδης Ι. -ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ Θ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Πολεοδομικό Δίκαιο
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός. 1.2. Ο χώρος ως αντικείμενο χωροταξικής και πολεοδομικής ρύθμισης. 1.3. Ο σχεδιασμός του χώρου.

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2.1. Οι κανόνες του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου. 2.2. Το θεσμικό πλαίσιο. 2.3. Το Σύστημα του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 2.4. Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια. 2.5. Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. 2.6. Τοπικά Χωρικά/Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά Χωρικά/Πολεοδομικά Σχέδια.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.1. Οι κανόνες του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου 3.1.1. Ο πρωτεύων ρόλος του δημοσίου δικαίου. 3.1.2. Οι κανόνες ιδιωτικού δικαίου. 3.2. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου 3.2.1. ∆ίκαιο με προγραμματικό και κατευθυντήριο χαρακτήρα. 3.2.2. Δίκαιο με διαφοροποιημένη χωρικά έκφραση. 3.2.3. ∆ίκαιο ευμετάβλητο.

4. ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4.1. Δύο κρίσιμες τροποποιήσεις της δασικής νομοθαεσίας (Ν 998/1979)

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 5.1. Έννοια χρήσεως γης. 5.2. Το σύστημα χρήσεων γης κατά το Π∆ 59/2018 5.2.1. Πεδίο εφαρμογής. 5.2.2. Γενικές και ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης. 5.3. Νομολογιακοί περιορισμοί στην ανάμειξη και μεταβολή των χρήσεων γης. 5.3.1. Ο κανόνας της τυποποίησης των χρήσεων γης. 5.3.2. Ο κανόνας της μη επιδείνωσης του καθεστώτος των χρήσεων γης. 5.4. Έννομες συνέπειες από την παραβίαση των κανόνων περί χρήσεων γης.

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 6.1. Γενικοί κανόνες δόμησης: Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ). 6.2. Κανόνες δόμησης σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως. 6.2.1. Έννοια περιοχών εντός σχεδίου πόλεως. 6.2.2. Ειδικοί κανόνες δόμησης στις εντός σχεδίου πόλεως. 6.2.3. Σχέση των ειδικών κανόνων δόμησης προς τις γενικές διατάξεις του ΝΟΚ. 6.2.4. Ανώτατα όρια συντελεστών δόμησης. 6.3. Κανόνες δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. 6.3.1 Η έννοια του γηπέδου. 6.3.2 Γενικές διατάξεις για τα γήπεδα. 6.3.3 Ειδικές διατάξεις ανά κατηγορία κτιρίου 6.3.4 Περιορισμοί της εκτός σχεδίου δόμησης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ 7.1. Κανόνες δόμησης σε οικισμούς που στερούνται πολεοδομικού σχεδίου. 7.1.1. Τρόπος και διαδικασία καθορισμού ορίων. 7.1.2. Όροι δόμησης. 7.2. Πολεοδόμηση οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους. 7.2.1. Κατηγοριοποίηση οικισμών. 7.2.2. Διαδικασία οριοθέτησης. 7.2.3. Γενικοί όροι δόμησης. 7.3. Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.1. Αντικείμενο και σκοπός της οικοδομικής άδειας. 8.2. Τρόπος ελέγχου οικοδομικών εργασιών. 8.3. Κατηγορίες οικοδομικών αδειών 8.3.1. Οικοδομική άδεια. 8.3.2. Προέγκριση οικοδομικής άδειας. 8.3.3. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. 8.3.4. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών. 8.3.5. Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής. 8.3.6. Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. 8.4. Έκδοση, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών. 8.5. Ελεγκτές δόμησης. 8.5.1. Προσόντα, ασυμβίβαστα και αρμοδιότητες των Ελεγκτών ∆όμησης. 8.5.2. Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών ∆όμησης. 8.5.3. Τα πορίσματα των Ελεγκτών ∆όμησης και η επιβολή των κυρώσεων. 8.6. Κυρώσεις για τη μη ορθή εφαρμογή των οικοδομικών αδειών. 8.7. Αυθαίρετες κατασκευές. 8.7.1. Έννοια και διακρίσεις των αυθαιρέτων. 8.7.2. Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτων. 8.7.3. Απαγόρευση σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας. 8.7.4. Απαγόρευση δικαιοπραξιών. 8.7.5. Κυρώσεις. 8.8. Το ειδικό καθεστώς των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν από την 28.7.2011.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κωνσταντίνος Δ. Καρατσώλης (2020). Εισαγωγή στο Δίκαιο της Πολεοδομίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα .Γεωργία Γιαννακούρου (2019). Δίκαιο Χωροταξίας & Πολεοδομίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Γεώργιος Κ. Βαρελίδης (2006). Πολεοδομική Διάρθρωση και Εξέλιξη της Ελληνικής Πόλης. Εκδόσεις Γεώργιος Κ. Βαρελίδης, Αθήνα. Αθανάσιος Αραβαντινός (2006). Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αστικού Χώρου. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα. Θεοδωρίδου - Σωτηρίου Λίλα, Καριώτου Γλυκερία (2010). Αστικοί Μετασχηματισμοί και Πολεοδομικές Εφαρμογές. Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, Θεσσαλονίκη

Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Μονοβάθμια συστήματα Ελεύθερη ταλάντωση Απόκριση σε αρμονικές, περιοδικές διεγέρσεις Αριθμητικός υπολογισμός δυναμικής απόκρισης Σεισμική απόκριση γραμμικών συστημάτων Σεισμική απόκριση ανελαστικών συστημάτων Γενικευμένα μονοβάθμια συστήματα - Πολυβάθμια συστήματα Ελεύθερη ταλάντωση Απόσβεση στις κατακευές Δυναμική ανάλυση και απόκριση γραμμικών συστημάτων Σεισμική ανάλυση γραμμικών συστημάτων Αριθμητικός υπολογισμός δυναμικής απόκρισης -Σεισμική απόκριση και σχεδιασμός πολυώροφων κτιρίων Σεισμική απόκριση γραμμικώς ελαστικών κτιρίων Σεισμική απόκριση ανελαστικών κτιρίων Σεισμική δυναμική κτιρίων με μονωμένη βάση Δυναμική των κατασκευών σε κτιριακούς κανονισμούς

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δυναμική των κατασκευών, Chopra Anil K. Αντισεισμικές κατασκευές I, Αναστασιάδης Κυριάκος

Διοικητικό Δίκαιο,
1) Πηγές του διοικητικού δικαίου 2) Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης 3) Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια 4 Διοικητικές πράξεις- είδη διοικητικών πράξεων 5) Χαρακτηριστικά ατομικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων- Τεκμήριο νομιμότητας και εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων- Εγκύκλιοι 6) Ανάκληση διοικητικών πράξεων-ακύρωση διοικητικών πράξεων 7) Διοικητικές προσφυγές 8) Η πρόσβαση στα έγγραφα (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) 9) Δικαίωμα ακρόασης 10) Διοικητική σύμβαση 11) Αστική ευθύνη του Δημοσίου 12) Ζητήματα πυροσβεστικής νομοθεσίας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
α) Σύνταγμα. β) Εκλογικός Νόμος. γ) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. δ) Κ.Ε.Υ.Π.Σ (π.δ. 210/1992 (Α 99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος». ε) Ν. 4662/2020 (Α 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» και από τα βιβλία: Σπηλιωτόπουλος Ε.-Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου Δαγτόγλου Π.Δ.-Γενικό διοικητικό δίκαιο
 

 

Συνταγματικό Δίκαιο

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ:

Έννοια και διακρίσεις των συνταγμάτων. Συντακτική εξουσία και Αναθεωρητική λειτουργία.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:

Ιδίως, η σχέση του Συντάγματος με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ:

Ορισμός και διακρίσεις των πολιτευμάτων. Οργανωτικές βάσεις και θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού πολιτεύματος, ιδίως, η αντιπροσωπευτική αρχή, η κοινοβουλευτική αρχή, η δημοκρατική αρχή, η αρχή της «Προεδρευόμενης» Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, η αρχή του Κράτους Δικαίου, η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

Ανάδειξη και νομικό καθεστώς των Βουλευτών. Αρμοδιότητες, σχηματισμοί και λειτουργία της Βουλής.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ:

Πρόεδρος της Δημοκρατίας (εκλογή, αρμοδιότητες, ευθύνη, νομικοπολιτική θέση). Κυβέρνηση (ανάδειξη, αρμοδιότητες και λειτουργία της Κυβέρνησης και των μελών της, Πρωθυπουργός, ευθύνη των Υπουργών.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Οι εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών. Οι αρχές που διέπουν την απονομή της Δικαιοσύνης.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:

Φορείς, αποδέκτες και διακρίσεις των δικαιωμάτων. Θεμελιώδεις αρχές. Διεθνή κείμενα προστασίας και τα αντίστοιχα διεθνή Δικαστήρια.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

ΜΑΥΡΙΑΣ Κώστας, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας. ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Άλκης, Σημειώσεις συνταγματικού δικαίου, Ι. Οργανωτικό Μέρος, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Κ./ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Σ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (Γενικό Μέρος), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

Διοικητικό Δίκαιο,

1) Πηγές του διοικητικού δικαίου 2) Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης 3) Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια 4 Διοικητικές πράξεις- είδη διοικητικών πράξεων 5) Χαρακτηριστικά ατομικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων- Τεκμήριο νομιμότητας και εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων- Εγκύκλιοι

6) Ανάκληση διοικητικών πράξεων-ακύρωση διοικητικών πράξεων 7) Διοικητικές προσφυγές 8) Η πρόσβαση στα έγγραφα (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) 9) Δικαίωμα ακρόασης 10) Διοικητική σύμβαση 11) Αστική ευθύνη του Δημοσίου 12) Ζητήματα πυροσβεστικής νομοθεσίας

Διοικητική Δικονομία

1) Ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα 2)Προσφυγή-αγωγή-ανακοπή 3) Αίτηση ακυρώσεως 4) Έφεση ουσίας 5) Αναθεώρηση 6) Τριτανακοπή 7) Ανακοπή ερημοδικίας 8) Αίτηση αναστολής 9) Γενική διαδικασία 10) Αναίρεση 11) Προσωρινή δικαστική προστασία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Α2 και Α3:

α) Σύνταγμα. β) Εκλογικός Νόμος. γ) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. δ) Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας. ε) Κ.Ε.Υ.Π.Σ (π.δ. 210/1992 (Α 99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος». στ) Ν. 4662/2020 (Α 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» και από τα βιβλία: Σπηλιωτόπουλος Ε.-Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου Δαγτόγλου Π.Δ.-Γενικό διοικητικό δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

α. Ποινικό Δίκαιο

1. Η ποινική και η δικαιολογική της βάση. 2. Η αρχή της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών. Nullumcrimen, Nulla poena sine lege. 3. Oι τρεις βαθμίδες της έννοιας του εγκλήματος. 4. H έννοια της πράξης στο ποινικό δίκαιο. 5. H ειδική υπόσταση του εγκλήματος. 6. Oι διακρίσεις των εγκλημάτων. 7. Αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος και αντικειμενικός καταλογισμός ως στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης. 8. Η υποκειμενική υπόσταση. 9. Ο δόλος. 10. Η αμέλεια. 11. Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα. 12. Τα μη γνήσια εγκλήματα παραλείψεως. 13. Το άδικο. 14. Η προσταγή. 15. Η άμυνα. 16. Η κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο. 17. Η σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσης του άδικου. 18. Η συναίνεση του παθόντος. 19. Ειδικοί λόγοι άρσης του άδικου. 20. Η ενοχή. 21. Η ικανότητα προς καταλογισμό. 22. Η συνείδηση του άδικου. 23. Η βουλητική αδυναμία συμμόρφωσης. 24. Η απόπειρα. 25. Η συμμετοχή στο έγκλημα. 26. Η συναυτουργία. 27. Η ηθική αυτουργία. 28. Η συνέργεια. 29. Η έμμεση αυτουργία. 30. Ειδικά ζητήματα συμμετοχής. 31. Η συρροή εγκλημάτων (αληθινή συρροή). 32. Η συρροή νόμων (φαινομενική συρροή). 33. Οι προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας 34. Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα 35. Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης 36. Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία 37. Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα 38. Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου 39. Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Χ. Μυλωνόπουλος (2020), Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 2η εκδ. εκδ. Π. Ν. Σάκκουλας Λ. Κοτσαλής (2005), Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, τόμος Ι και ΙΙ(2006), Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα Ν. Ανδρουλάκης (2004), Γενικό Ποινικό Δίκαιο – Θεωρία για το έγκλημα, τόμος Ι, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα Ν. Ανδρουλάκης ( 2006), Γενικό Ποινικό Δίκαιο, τόμος ΙΙ: Απόπειρα και συμμετοχή, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα Ν. Ανδρουλάκης ( 2008),Γενικό Ποινικό Δίκαιο, τόμος ΙΙΙ: Συρροή, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα Γ. - Αλ. Μαγκάκης (1984), Ποινικό Δίκαιο-Διάγραμμα Γενικού Μέρους, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση Λ.Κοτσαλής (2004), Η δόμηση του εγκλήματος, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα Ν. Ανδρουλάκης (1974), Ποινικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος: Εγκλήματα κατά του ατόμου, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα Χρ. Μυλωνόπουλος (2005), Ειδικό Ποινικό Δίκαιο: Εγκλήματα περί τα υπομνήματα, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα Χρ. Μυλωνόπουλος (1997), Εφαρμογές Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (2005), Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, εκδ. Σάκκουλας Α.Ε. Δ. Σπινέλλης (1988), Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα Λ. Μαργαρίτης (1986), Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης, εκδ. Σάκκουλας

β.Ποινική Δικονομία

Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί (άρθρο 27) - Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρο 31). -Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 37, 38, 40 έως και 44). - Αποχή από την ποινική δίωξη. Αποχή υπό όρους (άρθρα 45 και 46). – Έγκληση (άρθρα 51 έως και 55). - Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 και 73). - Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 89 έως και 108). - Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153). - Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165) - Προθεσμίες (άρθρα 166 έως και 169). - Ακυρότητες (άρθρα 170 έως και 176). Οι αποδείξεις. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 και 178). - Ενδείξεις και Αυτοψία (άρθρα 179 έως και 182) - Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι (άρθρα 183, 184, 185, 188 και 189). - Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 217 έως και 229). - Διερμηνείς (άρθρα 233 έως και 236). - Ανάκριση. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242). - Προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243 και 244). - Προανάκριση (άρθρο 245). - Κυρία ανάκριση (άρθρα 246 και 247). - Ανακριτικές πράξεις. Γενικές Διατάξεις (άρθρα 251 και 252). - Έρευνες. Ειδικές ανακριτικές πράξεις (άρθρα 253 έως και 259). - Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270 έως και 274). - Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 281). - Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω. (άρθρα 418 έως και 421).

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2020, εκδόσεις Σάκκουλα Βασικές έννοιες Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 9η έκδ., 2019, εκδόσεις Σάκκουλα Θεωρία - Πράξη – Νομολογία