ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2014

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της στην Περιφέρεια.

προυποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν την Ελληνική Εθνικότητα.

Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1),     επιπέδου Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής     Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180 Αθήνα, τηλ.2103443384     και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής     Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,     Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα     από σχετική εξέταση του υποψηφίου.

2. Να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ που περιοριστικά αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες της προκήρυξης ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης  ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο  από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς της σπουδές του πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, με την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ, σε περίπτωση επιτυχίας του.

3. Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1984 και μετά).

4. Να είναι κάτοικοι των Δήμων ή των Νησιών για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται:
•    με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 (για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012) στην περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης ή
•    με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.

Εάν ο υποψήφιος ή ο γονέας του, κατά περίπτωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, το οποίο πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ., με ημερομηνία απόδοσης προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
Εάν ο υποψήφιος δεν έχει Α.Φ.Μ., το οποίο πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προσκομίσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας του, όπως ενδεικτικά λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, πιστοποιητικό του Δήμου κλπ.
Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία.

5. Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.


Oι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να διαγωνισθούν για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε ένα και μόνο από τους προαναφερόμενους Δήμους ή Νησιά.
Σε περίπτωση που, μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων, διαπιστωθεί η υποβολή από υποψήφιο περισσοτέρων της μιας αιτήσεων, θα ακυρώνονται όλες και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό.

Υποβολή αιτήσεων

  • Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν: Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνεται δήλωση ενημέρωσης – συγκατάθεσης του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παροχής συγκατάθεσης περί δημοσιοποιήσεως του ονοματεπώνυμου, καθώς και της αναλυτικής και της συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα και αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τη Μονάδα όπου υπηρετεί ο υποψήφιος ή από άλλη Στρατιωτική Αρχή.
  • Η κατάθεση των αιτήσεων  – δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως και με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της στρατιωτικής ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. (μπορεί να γίνει μόνο αφού έχει υπογραφεί από τον υποψήφιο ειδική εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Ελληνική Προξενική Αρχή στην περίπτωση που βρίσκεται στο εξωτερικό.
  • Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 μέχρι και την 22/07/2014 σε οποιοδήποτε Κατάστημα ο υποψήφιος επιθυμεί και κατά προτίμηση στο πλησιέστερο της κατοικίας του Κατάστημα της Τράπεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα μέχρι  και Πέμπτη από 08:00 – 14:30 και Παρασκευή από 08:00 – 14:00).

Η ημερομηνία, η ώρα διεξαγωγής και τα εξεταστικά κέντρα διενέργειας του ως άνω Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα μέσω του ημερησίου τύπου και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕwww.nbg.gr και στο siteτου Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του.

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014 

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις ενότητες:

α. Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
β. Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
γ. Γενικών Γνώσεων
δ. Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)

Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Θα καταρτισθούν πίνακες βαθμολογικής κατάταξης κατά Δήμο ή  Νησί.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθορισθεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μονάδων των εξεταζόμενων ενοτήτων.
Η κλίμακα βαθμολογίας σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες θα είναι 0 - 100 μονάδες και βάση οι 50 μονάδες.
Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης θα ισχύσει η μέθοδος της αρνητικής βαθμολογίας και αφαίρεση, στην περίπτωση αυτή, του ¼ της αναλογούσης στην ερώτηση βαθμολογίας.    

Επιτυχόντες θα θεωρηθούν όσοι συγκεντρώσουν, τουλάχιστον, τη βάση σε κάθε μία από τις εξεταστέες ενότητες. Συμψηφισμός της βαθμολογίας των ενοτήτων δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των γραπτών. Αυτονόητο είναι ότι από τους επιτυχόντες θα προσληφθούν οι πρώτοι, κατά τη σειρά της βαθμολογικής κατάταξής τους, προς πλήρωση των προβλεπομένων θέσεων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στην οποία θα μπορούν να παρίστανται και οι ισοβαθμήσαντες.
Για κάθε Δήμο και Νησί θα καταρτισθεί ειδικός πίνακας από τον οποίο θα προσληφθούν κατά σειρά επιτυχίας τόσοι υποψήφιοι, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων που προβλέπεται στο γενικό μέρος της παρούσας προκήρυξης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2014

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
----------------------------------------------------------------------------


Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του Κανονισμού Εργασίας της, Διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση κατά Νησί ή Δήμο και αριθμό θέσεων:
Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα ανατεθεί από την Τράπεζα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 10 παρ.6 του ν.3051/2002, ως ισχύει, στο Α.Σ.Ε.Π. να αναλαμβάνει τη διεξαγωγή διαγωνισμών και για φορείς που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, θα διεξαχθεί δε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα  προκήρυξη.
Η διεξαγωγή των εξετάσεων, η επιλογή των θεμάτων, η μετάδοσή τους στα εξεταστικά κέντρα και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την ευθύνη του Α.Σ.Ε.Π.

Α.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αριθμός Θέσεων
•    Νησί Σπέτσες:        3
•    Νησί Αίγινα:           3
•    Νησί Κύθηρα:        1

Β.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ       
1.     Νομός Έβρου       
•    Δήμος Διδυμοτείχου:      1
•    Δήμος Σουφλίου:            1
•    Νησί Σαμοθράκη:            2
2.    Νομός    Δράμας
•    Δήμος Κάτω Νευροκοπίου:    1

Γ.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ       
1.    Νομός Θεσσαλονίκης
•    Δήμος Βόλβης:            2
2.    Νομός    Κιλκίς       
•    Δήμος Παιονίας:          1
3.    Νομός    Πέλλας       
•    Δήμος Αλμωπίας:         1
4.    Νομός    Πιερίας
•    Δήμος Δίου-Ολύμπου:  1
5.    Νομός    Σερρών   
•    Δήμος Βισαλτίας:          1
6.    Νομός Χαλκιδικής   
•    Δήμος Αριστοτέλη:       2
•    Δήμος Σιθωνίας:           1
•    Δήμος Κασσάνδρας:     1

Δ.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.    Νομός Γρεβενών
•    Δήμος Γρεβενών:          3
2.    Νομός Καστοριάς
•    Δήμος Καστοριάς:         3
3.    Νομός Κοζάνης
•    Δήμος Βοΐου:                1
•    Δήμος Κοζάνης:            3
4.    Νομός Φλώρινας
•    Δήμος Φλώρινας:          7

Ε.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1.    Νομός Θεσπρωτίας   
•    Δήμος Ηγουμενίτσας:      1
2.    Νομός    Πρεβέζης       
•    Δήμος Πάργας:                1

Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1.    Νομός    Λάρισας
•    Δήμος Ελασσόνας:        1
2.    Νομός    Μαγνησίας   
•    Νησί Σκόπελος:            1
•    Νησί Σκιάθος:              1
3.    Νομός    Καρδίτσας   
•    Δήμος Παλαμά:            1
4.    Νομός    Τρικάλων
•    Δήμος Τρικκαίων:         1

Η.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                          
1.    Νομός Βοιωτίας   
•    Δήμος Θηβαίων:                      2
•    Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας:    1   
2.    Νομός Ευβοίας           
•    Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού:        4
•    Δήμος Χαλκιδέων:            2
•    Δήμος Ερέτριας:                1
•    Nησί Σκύρος:                1
3.    Νομός    Φθιώτιδας
•    Δήμος Δομοκού:                1
•    Δήμος Μακρακώμης:            2
•    Δήμος Λοκρών:                1
4.    Νομός    Φωκίδας
•    Δήμος Δωρίδος:                1
•    Δήμος Δελφών:                3

Θ.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1.    Νομός Αιτωλ/νίας   
•    Δήμος Ξηρομέρου:            1
•    Δήμος Άκτιου-Βόνιτσας:            2
2.    Νομός    Ηλείας             
•    Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων:        1

Ι.    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1.  Νομός    Αργολίδας       
•    Δήμος Άργους-Μυκηνών:            2
•    Δήμος Ναυπλιέων:            1
2.    Νομός    Αρκαδίας   
•    Δήμος Γορτυνίας:                2
•    Δήμος Νότιας Κυνουρίας:        1
3.    Νομός Κορινθίας             
•    Δήμος Κορινθίων:            1
4.    Νομός Λακωνίας   
•    Δήμος Μονεμβασιάς:            3
•    Δήμος Σπάρτης:                1
•    Δήμος Ευρώτα:                1
5.    Νομός Μεσσηνίας     
•    Δήμος Τριφυλλίας:             2
•    Δήμος Πύλου-Νέστορος:            3
•    Δήμος Οιχαλίας:                1

Κ.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Νομός Κεφαλληνίας
•    Νησί Ιθάκη:            1

Λ.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.    Νομός Σάμου   
•    Νησί Σάμος:            3
•    Νησί Ικαρία:            3
2.    Νομός Χίου    
•    Νησί Οινούσες:            2

Μ.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.    Νομός Δωδεκανήσου       
•    Νησί Ρόδος:            2
•    Νησί Κως:                2
•    Νησί Λέρος:            3
•    Νησί Πάτμος:            3
•    Νησί Κάρπαθος:            2
•    Νησί Μεγίστης (Καστελλόριζο):    1
2.    Νομός    Κυκλάδων           
•    Νησί Σύρος:            2
•    Nησί Άνδρος:            1
•    Νησί Ίος:                2
•    Νησί Νάξος:            1
•    Νησί Πάρος:             4
•    Νησί Σίφνος:            3

Η ημερομηνία, η ώρα διεξαγωγής και τα εξεταστικά κέντρα  διενέργειας του ως άνω Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα μέσω του ημερησίου τύπου και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕ www.nbg.gr  και στο site του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του.


I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1.    Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της     Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της     Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή,     αν δεν υπάρχει, με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1),     επιπέδου Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής     Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180 Αθήνα, τηλ.2103443384     και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής     Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,     Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα     από σχετική εξέταση του υποψηφίου.
2.  Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Σχολών / Τμημάτων που περιοριστικά αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης με αυτές των πινάκων Σχολών/Τμημάτων της  αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ.
Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς της σπουδές του πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, με την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ, σε περίπτωση επιτυχίας του.
3.  Να είναι  ηλικίας μέχρι  30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1984 και μετά).
4.  Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων ή των Νησιών για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται:
•  με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 (για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012) στην περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης ή
•    με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.
Εάν ο υποψήφιος ή ο γονέας του, κατά περίπτωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, το οποίο πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ., με ημερομηνία απόδοσης προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
Εάν ο υποψήφιος δεν έχει Α.Φ.Μ., το οποίο πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προσκομίσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας του, όπως ενδεικτικά λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, πιστοποιητικό του Δήμου κλπ.
Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία.

5.   Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή να απολύσει όσους δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή προέβησαν σε μεταβολή/ αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης και μετά.
Επίσης, δικαιούται να αρνηθεί την πρόσληψη σε υποψήφιο που διώκεται ή έχει καταδικασθεί για αδίκημα, που, κατά την κρίση της, επηρεάζει την υπηρεσία του και θεωρείται ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Τράπεζας (ενδεικτικά αναφέρονται: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών).
Oι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να διαγωνισθούν για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε ένα και μόνο από τους προαναφερόμενους Δήμους ή Νησιά.
Σε περίπτωση που, μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων, διαπιστωθεί η υποβολή από υποψήφιο περισσοτέρων της μιας αιτήσεων, θα ακυρώνονται όλες και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό.

II.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ                                   
Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις ενότητες:
•    Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
•    Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
•    Γενικών Γνώσεων
•    Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)
Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

III.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ                                       
Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνεται δήλωση ενημέρωσης – συγκατάθεσης του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παροχή συγκατάθεσης περί δημοσιοποιήσεως του ονοματεπώνυμου, καθώς και της αναλυτικής και της συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα και αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης υπογεγραμμένο από τον ίδιο και από Υπάλληλο ή Στέλεχος του Καταστήματος.

Η κατάθεση των αιτήσεων – δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως και με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της στρατιωτικής ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
Η κατάθεση της αίτησης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μπορεί να γίνει μόνο αφού έχει υπογραφεί από τον υποψήφιο ειδική εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Ελληνική Προξενική Αρχή στην περίπτωση που βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην περίπτωση στρατευμένου, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τη Μονάδα όπου υπηρετεί ο υποψήφιος ή από άλλη Στρατιωτική Αρχή.

Το έντυπο της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής θα υπάρχει και θα συμπληρώνεται στο Κατάστημα της Τράπεζας, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 μέχρι και την 22/07/2014 σε οποιοδήποτε Κατάστημα ο υποψήφιος επιθυμεί και κατά προτίμηση στο πλησιέστερο της κατοικίας του Κατάστημα της Τράπεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη από 08:00 – 14:30 και Παρασκευή από 08:00 – 14:00). 
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεν θα γίνουν επίσης δεκτές αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία, καθώς και αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα ή θα σταλούν με το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

IV.    ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ                   
Θα καταρτισθούν πίνακες βαθμολογικής κατάταξης κατά Δήμο ή  Νησί.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθορισθεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μονάδων των εξεταζόμενων ενοτήτων.
Η κλίμακα βαθμολογίας σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες θα είναι 0 - 100 μονάδες και βάση οι 50 μονάδες.
Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης θα ισχύσει η μέθοδος της αρνητικής βαθμολογίας και αφαίρεση, στην περίπτωση αυτή, του ¼ της αναλογούσης στην ερώτηση βαθμολογίας.    

Επιτυχόντες θα θεωρηθούν όσοι συγκεντρώσουν, τουλάχιστον, τη βάση σε κάθε μία από τις εξεταστέες ενότητες. Συμψηφισμός της βαθμολογίας των ενοτήτων δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των γραπτών. Αυτονόητο είναι ότι από τους επιτυχόντες θα προσληφθούν οι πρώτοι, κατά τη σειρά της βαθμολογικής κατάταξής τους, προς πλήρωση των προβλεπομένων θέσεων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στην οποία θα μπορούν να παρίστανται και οι ισοβαθμήσαντες.
Για κάθε Δήμο και Νησί θα καταρτισθεί ειδικός πίνακας από τον οποίο θα προσληφθούν κατά σειρά επιτυχίας τόσοι υποψήφιοι, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων που προβλέπεται στο γενικό μέρος της παρούσας προκήρυξης.

Για τους παρακάτω Δήμους και Νησιά σε περίπτωση που δεν υπάρξουν επιτυχόντες, οι θέσεις θα καλυφθούν κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας:
•    Για το Νησί Σπέτσες, από ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των Δήμων του Νομού Αργολίδας για τους οποίους προκηρύσσονται θέσεις.
•    Για το Νησί Αίγινα, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Κορινθίων.
•    Για το Νησί Κύθηρα, από ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των Δήμων του Νομού Λακωνίας για τους οποίους προκηρύσσονται θέσεις.
•    Για το Δήμο Διδυμοτείχου, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Σουφλίου.
•    Για το Δήμο Σουφλίου, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Διδυμοτείχου.
•    Για καθένα από τους Δήμους του Νομού Χαλκιδικής (Αριστοτέλη, Σιθωνίας και Κασσάνδρας), από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των λοιπών Δήμων του Νομού Χαλκιδικής, για τους οποίους προκηρύσσονται θέσεις.
•    Για το Δήμο Βοΐου, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Κοζάνης.
•    Για το Δήμο Κοζάνης, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Βοΐου.
•    Για το Νησί Σκόπελος, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Νησιού Σκιάθος.
•    Για το Νησί Σκιάθος, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Νησιού Σκόπελος.
•    Για το Δήμο Θηβαίων, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας.
•    Για το Δήμο Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Θηβαίων.
•    Για καθένα από τους Δήμους του Νομού Ευβοίας (Ιστιαίας – Αιδηψού, Χαλκιδέων, Ερέτριας και του Νησιού Σκύρος), από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των λοιπών Δήμων του Νομού Ευβοίας, για τους οποίους προκηρύσσονται θέσεις και του Νησιού Σκύρος.
•    Για καθένα από τους Δήμους του Νομού Φθιώτιδας (Δομοκού, Μακρακώμης και Λοκρών), από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των λοιπών Δήμων του Νομού Φθιώτιδας, για τους οποίους προκηρύσσονται θέσεις.
•    Για το Δήμο Δωρίδος, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Δελφών.
•    Για το Δήμο Δελφών, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Δωρίδος.
•    Για το Δήμο Ξηρομέρου, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Άκτιου – Βόνιτσας.
•    Για το Δήμο Άκτιου - Βόνιτσας, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Ξηρομέρου.
•    Για το Δήμο Άργους - Μυκηνών, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Ναυπλιέων.
•    Για το Δήμο Ναυπλιέων, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Άργους – Μυκηνών.
•    Για το Δήμο Γορτυνίας, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
•    Για το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Δήμου Γορτυνίας.
•    Για καθένα από τους Δήμους του Νομού Λακωνίας ( Μονεμβασιάς, Σπάρτης και Ευρώτα), από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των λοιπών Δήμων του Νομού Λακωνίας, για τους οποίους προκηρύσσονται θέσεις.
•    Για καθένα από τους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας ( Τριφυλίας, Πύλου-Νέστορος και Οιχαλίας) από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των λοιπών Δήμων του Νομού Μεσσηνίας για τους οποίους προκηρύσσονται θέσεις.
•    Για το Νησί Iθάκη, από ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των Δήμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
•    Για το Νησί Σάμος, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Νησιού Ικαρία.
•    Για το Νησί Ικαρία, από τον πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του Νησιού Σάμου.
•    Για καθένα από τα Νησιά του Νομού Δωδεκανήσου, από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των λοιπών Νησιών του Νομού Δωδεκανήσου, για τα οποία προκηρύσσονται θέσεις.
•    Για καθένα από τα Νησιά του Νομού Κυκλάδων, από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων των λοιπών Νησιών του Νομού Κυκλάδων, για τα οποία προκηρύσσονται θέσεις.

Σε περίπτωση που:
•    για τους παραπάνω Δήμους και Νησιά δεν καλυφθούν οι θέσεις ούτε με βάση  τους ενιαίους πίνακες που κατά περίπτωση αναφέρονται παραπάνω και
•    για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των λοιπών Δήμων και Νησιών δεν υπάρξουν επιτυχόντες, 
οι θέσεις θα καλυφθούν κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας:
α)    από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων της Διοικητικής Περιφέρειας     που ανήκουν και
β)    από τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων όλης της Επικράτειας.

Η πλήρωση των θέσεων από:
•    τον ειδικό ενιαίο πίνακα κατά Δήμο ή Νησί,
•    τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων λοιπών Δήμων ή Νησιών του Νομού,
•    τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων της Διοικητικής Περιφέρειας και
•    τον ενιαίο πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων όλης της επικράτειας,
θα γίνεται κατά σειρά επιτυχίας και εφόσον ο υποψήφιος, προσκαλούμενος προς πρόσληψη, δηλώσει εγγράφως  ότι δέχεται να υπηρετήσει για μία 7ετία τουλάχιστον στη θέση για την οποία θα προσληφθεί, διαφορετικά θα αποκλείεται και θα καλείται ο επόμενος κατά σειράν επιτυχίας.
Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι επιτυχών – επιλαχών σε περισσότερους του ενός εκ των άνω πινάκων και προκύπτει ότι, βάσει της βαθμολογίας του, δύναται να επιλεγεί να καλύψει, ταυτόχρονα,  περισσότερες της μιας προκηρυχθείσες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί τότε η Τράπεζα θα τον προσκαλεί να αποδεχθεί τη θέση που θα του υποδειχθεί και να υπηρετήσει σ’ αυτή για μια 7ετία ,τουλάχιστον.
Εξυπακούεται ότι εάν δεν αποδεχθεί την προταθείσα θέση θα αποκλείεται  από τους συγκεκριμένους πίνακες και θα καλείται ο επόμενος κατά σειράν επιτυχίας για τον οποίο θα τηρείται, ομοίως η ως άνω διαδικασία.
Οι πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων θα εκδοθούν το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν δε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, στο Κεντρικό Κατάστημα, στις Διευθύνσεις Δικτύου, στα Καταστήματα του Νησιού και του Δήμου για τα οποία προκηρύσσονται θέσεις και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕ www.nbg.gr.

V.    ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ                                       
Οι προσληπτέοι θα ειδοποιηθούν εντός 10 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου με συστημένη επιστολή και οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορίζεται από την Τράπεζα:

Α)    Nα προσκομίσουν:
1.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, των     δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.    Επικυρωμένο αντίγραφο, από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο:
•    του τίτλου σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI ή
•    του πιστοποιητικού ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο εξωτερικού μαζί με απλό φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου.
3.    Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης περί άριστης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1), επιπέδου Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε) (στην περίπτωση πολιτών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
4.        Tο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 ( για     τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012) στην     περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης ή το εκκαθαριστικό     σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του γονέα σε     περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος ή σε περίπτωση     που δεν υπάρχουν τα παραπάνω εκκαθαριστικά σημειώματα, Βεβαίωση     Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη     με σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής δήλωσης, κατά περίπτωση, ή     με Βεβαίωση περί μη Απόδοσης Α.Φ.Μ. συνοδευόμενη από αποδεικτικό μόνιμης     κατοικίας.
5.        Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται η μόνιμη     κατοικία επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή     ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Σε περίπτωση που η δήλωση περί μόνιμης κατοικίας αποδειχθεί ψευδής, η     Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να μην προσλάβει τον δηλούντα ή αν έχει     προσληφθεί, θα προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας του.
6.        Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εργασίας πιστοποιητικά, που θα ζητηθούν. 

Β)    Να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση (γενική καθώς και κάθε ειδική) από γιατρούς που θα ορίζονται από την Τράπεζα. Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας αυτής και της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής αυτής, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω, η πρόσληψη θ’ ανακοινωθεί  στους ενδιαφερόμενους από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου.
Η μη εμφάνιση του ενδιαφερομένου κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή το αργότερο σε 10 ημέρες από αυτήν, θα θεωρηθεί ως μη αποδοχή της πρόσληψής του και θα συνεπάγεται απώλεια κάθε σχετικού δικαιώματος.
Παράταση της αμέσως παραπάνω προθεσμίας θα δίνεται μόνο με έγγραφο της Τράπεζας και μόνο στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να εμφανισθεί και να αναλάβει υπηρεσία εντός της αρχικής προθεσμίας λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας και μέχρι την απόλυσή του. Επισημαίνεται ότι ο απολυόμενος από το στρατό θα πρέπει να παρουσιασθεί στην Τράπεζα εντός 5 ημερών από την απόλυσή του, ημερομηνία που θα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό της αρμόδιας Στρατιωτικής Αρχής, που ο εν λόγω υποχρεούται να προσκομίσει στην Τράπεζα.

΄Οσοι προσληφθούν:
•    Θα υπαχθούν στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας.
•   Θα τοποθετηθούν σε θέσεις των Καταστημάτων που λειτουργούν στο Νησί ή  στο Δήμο, για τις οποίες διαγωνίσθηκαν ή για τις οποίες προσλήφθηκαν  και θα υπηρετήσουν εκεί για μια τουλάχιστον 7ετία. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μεταθέσεώς τους και πριν την παρέλευση της 7ετίας σε οποιαδήποτε Μονάδα της, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.
•    Θα χρησιμοποιηθούν σε λογιστικής φύσεως εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η υποχρεωτική υπηρεσία σε θέση ταμιολογιστού (TELLER) και ο χειρισμός τεχνολογικού εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας της Τράπεζας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή ακόμη να τον αναβάλει ή να τον ματαιώσει, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τους ενδιαφερομένους.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Υπηρεσία Προσλήψεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου ( Αιόλου 86, Γραφείο 72, 1ος όροφος ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 2103341431, 2103341243, 2103342328, 2103342634, 2103341428, 2103341322, 2103341432.


Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014
Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ», «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ»

θέματα εξετάσεων του διαγωνισμού 2010

απαντήσεις 2010

 

ΘΕΜΑΤΑ 2004   Αποφοίτων κατ΄ ελάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»
Για τις επόμενες τέσσερις (4) ερωτήσεις, αριθμημένες από (1) έως (4), να επιλεγεί η ορθή γραφή της λέξης.

1. α) κρησφύγετο
    β) κρυσφήγετο
    γ) κρησφήγετο
    δ) κρησφίγετο

2. α) ανέκλιτα
    β) ανέκλιττα
    γ) ανέκκλητα
    δ) αναίκλητα

3. α) αρχαιοκαπηλεία
    β) αρχαιοκαπηλία
    γ) αρχεοκαπηλεία
    δ) αρχεοκαπηλία

4. α) αλληλλέγγυος
    β) αλληλέγκυος
    γ) αλληλέγγυος
    δ) αληλλέγγυος

Στην καθεμιά από τις επόμενες δεκαπέντε (15) ερωτήσεις, αριθμημένες από (5) έως (19), δίνεται μία πρόταση στην οποία λείπει μία λέξη ή ομάδα λέξεων. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό.

5. Πρέπει να κάνετε …………… της εικόνας.
α) μεγέθυνση
β) μεγέθυση
γ) μεγένθυση
δ) μεγένθυνση

6. …………… τη λέξη.
α) Υπογραμήστε
β) Υπογραμμήστε
γ) Υπογραμμίστε
δ) Υπογραμμείστε

7. Από όσα προηγήθηκαν όφειλε να …………… συμπεράσματα.
α) συνάγει
β) συναγάγει
γ) συνάξει
δ) συντάξει

8. …………… τις προκαταλήψεις και θα χειριστείς το θέμα καλύτερα.
α) Απόβαλε
β) Απέβαλε
γ) Απόβαλλε
δ) Απέβαλλε

9. Αδυνατούν να υπολογίσουν τον όγκο των…………… συναλλαγών.
α) τρεχόντων
β) τρέχων
γ) τρεχουσών
δ) τρέχοντας

10. Είναι γνώρισμα …………… μαθήτριας η αυτοπειθαρχία.
α) επιμελούς
β) επιμελή
γ) επιμελείς
δ) επιμελής

11. Τα δεδομένα ……………
α) επεξεργάστηκαν από ομάδα ειδικών.
β) επεξεργάστηκαν με ομάδα ειδικών.
γ) επεξεργάστηκαν σε ομάδα ειδικών.
δ) επεξεργάστηκε ομάδα ειδικών.

12. Δεν έχει πού την κεφαλήν ……………
α) κλίνη
β) κλίναι
γ) κλίνει
δ) κλίσει

13. Οι …………… είσοδοι βρίσκονται στη δυτική πλευρά.
α) κεντρικοί
β) κεντρικές
γ) κεντρώοι
δ) κεντρώες

14. Διανύουμε περίοδο …………… αγελάδων.
α) παχέων
β) παχείς
γ) παχέος
δ) παχιών

15. Η υποψηφιότητά σας δεν …………… τις προϋποθέσεις πρόσληψης.
α) πληροί
β) πληρεί
γ) πλειρεί
δ) πλειροί

16. Η οικονομία βρίσκεται επί …………… ακμής.
α) ξηρού
β) ξερού
γ) ξυρού
δ) ξερών

17. Στην πρόταση «Όλοι οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι, πρέπει να αγωνιζόμαστε με πάθος για να πετύχουμε τους στόχους μας» υποκείμενο του «πρέπει» είναι:
α) να αγωνιζόμαστε
β) οι άνθρωποι
γ) όλοι
δ) οι νέοι

18. Στην πρόταση «Εργαζόταν σε αποθήκη υφασμάτων» η γενική «υφασμάτων» είναι:
α) αντικειμενική
β) κτητική
γ) περιεχομένου
δ) ιδιότητας

19. Στην πρόταση «Επιθυμούσε πολύ να φύγει» η πρόταση «να φύγει» είναι:
α) βουλητική
β) τελική
γ) ειδική
δ) αιτιολογική

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν είκοσι ένα (21) κενά διαστήματα, αριθμημένα από (20) έως (40).  Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών απαντήσεων την ορθή λέξη ή φράση.

Ο προϋπολογισμός του κράτους …..20….. και θα αρχίσει η συζήτηση στη Βουλή για τις κατευθύνσεις που δίνει στους …..21….. τομείς της κρατικής δραστηριότητας, και κυρίως για τη δυνατότητα να …..22….. στους στόχους της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Καθώς πλησιάζουμε όμως στο τέλος του χρόνου, διαμορφώνονται και οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός, μετά την …..23….. της καταναλωτικής πίστης, επιβαρύνεται με όλο και περισσότερο δανεισμό. Εφόσον διαμορφώνεται με ευθύνη του …..24….., μπορεί, αν ξεπεράσει το 30% του εισοδήματός του, αντί για διευκόλυνση, να γίνει …..25….. με ασφυκτικές συνέπειες στη ζωή του.
Τι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο καταναλωτής σε σχέση με …..26….. σε δανεισμό προκειμένου να μην επιβαρύνει επικίνδυνα τον προϋπολογισμό του; Θα πρέπει να …..27….. τις οικονομικές του δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στις σταθερές μόνιμες αποδοχές του, με τρόπο u974 ώστε, …..28….. το προσδοκώμενο εισόδημά του τα επόμενα χρόνια, να αποφασίσει το συνολικό ποσό του δανεισμού και …..29….. της δόσης που μπορεί να πληρώνει.
…..30….. τη χρήση πιστωτικών καρτών, ο …..31….. πρέπει να κάνει τις αγορές του υπολογίζοντας τις πραγματικές οικονομικές του δυνατότητες. Οι λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται εγκαίρως και τα οφειλόμενα ελάχιστα ποσά να …..32….. …..33….. . Ο καταναλωτής πρέπει να …..34….. σε έρευνα αγοράς για να επιλέξει την τράπεζα που προσφέρει τους ευνοϊκότερους όρους.
Στην περίπτωση καταναλωτικών δανείων, πρέπει να εκτιμά τις πραγματικές
του ανάγκες και να μη δημιουργεί …..35….. ανάγκες από την …..36….. των προϊόντων. Θα πρέπει να συγκεντρώνει την προσοχή του στο συνολικό κόστος και όχι μόνο στην προσφορά της αρχικής …..37….. περιόδου. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγει …..38….. νέων δανείων για να …..39….. ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγουμένων, κάτι που οδηγεί κατά κανόνα σε ….40….. .

20. α) καταβλήθηκε
      β) κατατέθηκε
      γ) παρατέθηκε
      δ) υποβλήθηκε

21. α) κατά μέρος
      β) εν μέρει
      γ) επιμερισμένους
      δ) επιμέρους

22. α) ανταποκριθεί
      β) ανταγωνιστεί
      γ) αντιπαραβληθεί
      δ) αντιπαρέλθει

23. α) αποκέντρωση
      β) απώλεια
      γ) αποκατάσταση
      δ) απελευθέρωση

24. α) δανειολήπτη
      β) δανειστή
      γ) δανειοδότη
      δ) δανειστήριου

25. α) βρόγχος
      β) βρόχος
      γ) βρόχι
      δ) βροχηδόν

26. α) την προσφυγή
      β) τη διαφυγή
      γ) την αποφυγή
      δ) την καταφυγή

27. α) σταθμεύει
      β) σταθεροποιεί
      γ) σταθμίζει
      δ) ευσταθεί

28. α) συνεκτιμώντας
      β) αποτιμώντας
      γ) ανατιμώντας
      δ) διατιμώντας

29. α) την έκταση
      β) το πλάτος
      γ) το μέγεθος
      δ) το ύψος

30  α) Όσους αφορά
      β) Όσον αφορά
      γ) Ως αναφορά
      δ) Αναφορικά

31. α) κύριος
     β) ιδιοκτήτης
     γ) κάτοχος
     δ) υπόχρεος

32. α) καταβάλλονται
      β) συμβάλλονται
      γ) υποβάλλονται
      δ) παραβάλλονται

33. α) ολοκληρωτικά
      β) καθ’ ολοκληρίαν
      γ) ολοκληρωμένα
      δ) εις ολόκληρον

34.  α) προβαίνει
       β) παρεμβαίνει
       γ) μεταβαίνει
       δ) επιβαίνει

35.  α) εικονοπλαστικές
       β) εικονικές
       γ) εικονιστικές
       δ) εικονογραφικές

36.  α) προβολή
      β) προέκταση
      γ) προώθηση
      δ) προτροπή

37.  α) έντοκης
      β) τοκοφόρου
      γ) τοκιστικής
      δ) άτοκης

38. α) τη λήψη
      β) την αποδοχή
      γ) την απολαβή
      δ) την παραλαβή

39.  α) αντεπεξέλθει
      β) αντιμετωπίσει
      γ) αντικρούσει
      δ) αντιδιαστείλει

40. α) υπερεκμετάλλευση
      β) υπερκέρδος
      γ) υπερχρέωση
      δ) υπερεκτίμηση


Β. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΓΓΛΙΚΑ»

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν οκτώ (8) κενά διαστήματα, αριθμημένα από (41) έως (48), στα οποία λείπει μια λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων την ορθή λέξη.


To love children truly, we must listen to them …..41….. , …..42….. their right to be …..43…... and ensuring that their opinions are …..44…... and taken …..45….. When that right is upheld, …..46….. results ensue because the world looks different to children, as these results offer a fresh…..47…. that changes thinking and …..48…... the design of projects and programs.

41.α) intent
     β) intentions
     γ) intently
     δ) intensive

42. α) honorary
     β) honors
     γ) honorable
     δ) honoring

43. α) herd
      β) heard
      γ) hearing
      δ) hear

44. α) value
      β) valuably
      γ) valueless
      δ) valued

45. α) seriously
      β) serious
      γ) seriousness
      δ) serial

46. α) beneficial
     β) benefit
     γ) beneficially
     δ) beneficiary

47.α) perspectively
     β) perspective
     γ) perspect
     δ) perspecting

48. α) improves
     β) improving
     γ) improvement
     δ) improve

Στην καθεμιά από τις επόμενες εικοσιτέσσερις (24) ερωτήσεις αριθμημένες από (49) έως (72),δίνεται μία πρόταση στην οποία λείπει μία λέξη ή ομάδα λέξεων. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό.

49. He won’t contribute anything. It’s no use …………… him.
α) ask
β) asking
γ) for asking
δ) of asking

50. Let us …………… a conclusion.
α) reaching
β) to reach
γ) for reaching
δ) reach

51. They got thirsty on the way, so they stopped…………… something.
α) drinking
β) to drink
γ) drink
δ) drank

52. It was …………… concert that everyone enjoyed it.
α) so an exciting
β) as an exciting
γ) such an exciting
δ) as exciting a

53. Make …………… your mind! We have to go!
α) for
β) up
γ) through
δ) up with

54. Although it tastes …………… I’ll make an effort to sip it.
α) bad
β) badly
γ) worse
δ) nicely

55. The ……………the number of candidates the more chances you have to pass the exam.
α) smaller than
β) smallest
γ) smaller
δ) rather small

56. …………… they decided to go out and have dinner at a restaurant.
α) Although the rain
β) In spite of rain
γ) Despite the rain
δ) Despite of the rain

57. He said ……………hard and they couldn’t visit the campsite.
α) it is raining
β) it was rained
γ) it is been raining
δ) it was raining

58. Major sports events can …………… live.
α) see
β) seeing
γ) be seen
δ) be seeing

59. Don’t forget …………… the door when you leave the house.
α) locking
β) to lock
γ) lock
δ) locked

60. I’d rather buy a woolen coat …………… a leather jacket.
α) from
β) than
γ) to
δ) rather than

61. Unless we …………… today, we won’t watch the debate.
α) mending the TV
β) mended the TV
γ) get the TV mended
δ) get mended the TV

62. Not only …………… but he was also mean.
α) he was rude
β) he was behaving rudely
γ) was he rude
δ) he behaved rudely

63. We were …………….
α) so tiring for us to go up the hill
β) tiring enough to go further up the hill
γ) too tiring for us to go up the hill
δ) too tired to go further up the hill

64. We should avoid having junk food; …………… we will be ill.
α) even
β) provided that
γ) otherwise
δ) unless

65. They were not ……………to get out of the building for safety reasons.
α) permit
β) left
γ) prevented
δ) allowed

66. He …………… heart after he had failed to pass the exams.
α) missed
β) lost
γ) wasted
δ) gained

67. Everybody is ……………for Christmas holidays.
α) longing
β) fond
γ) looking forward
δ) expecting from

68. The regulation …………… to all employees.
α) happens
β) occurs
γ) applies
δ) agrees

69. You …………… more and more experience as the years go by.
α) gain
β) earn
γ) achieve
δ) win

70. Sheila is …………… her doctor tomorrow.
α) looking
β) seeing
γ) giving a call
δ) hearing

71. She was never very strong and after her husband’s death her health …………… .
α) collapsed
β) subsided
γ) fell
δ) deteriorated

72. They are …………… great efforts to pass the examination.
α) making
β) performing
γ) doing
δ) executing

Οι επόμενες οκτώ (8) ερωτήσεις αριθμημένες από (73) έως (80) αναφέρονται στο κείμενο που ακολουθεί. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση.


To anyone in the business of trading stocks, tiny changes in price make an enormous difference. The same is true of small differences in trading rules. This week, America’s brokers and exchanges are in an uproar over proposed trading rules being considered by the Securities and Exchange Commission (SEC). An alteration to the proposal would encourage stock markets to disclose more bid and offer prices, and thus in effect oblige brokers to look through different markets for all prices, not just the best ones, when they are filling orders. This, say some, could spell doom for floor trading on the New York Stock Exchange (NYSE).
The SEC is likely to vote on the proposals, which were first set out in February 2004, at the end of December. But they are still in flux, and the SEC has not published the latest stand (as it was reported by The Wall Street Journal on November 22nd).
Many officials in the trading world are clamouring for formal publication of the changes
and for a delay in the vote in order to allow more public comment.
The cause of the agitation is known as the "trade-through" rule. This obliges markets to ensure that customers get the best price rather than simply the fastest execution. Currently it applies to the NYSE and the American Stock Exchange. The SEC's proposal aims to extend it to other markets, and seeks to ensure that quotes be available electronically in order to be considered as a possible best price. Customers may be able to opt out if they value speed above price.

73. Traders in stocks know what an important part is played by
α) even minute changes in the rules of their trade.
β) an enormous difference in trading stocks.
γ) anyone in the business of stocks.
δ) the fact that the truth lies in small changes.

74. Which effect may a change in the proposal have on brokers?
α) All prices will have to be found.
β) They will be obliged to examine only the best markets.
γ) They will have to reveal their prices to others.
δ) Stock markets will tell them what to do.

75. How many stock exchanges are named in the passage?
α) Four.
β) Three.
γ) Two.
δ) One.

76. If traders have to look through markets for all prices, this might
α) oblige them to fill orders.
β) affect floor trading unfavourably.
γ) affect floor trading favourably.
δ) abolish floor trading in the NYSE immediately.

77. The SEC proposals
α) were finalised earlier this year.
β) will be officially approved this month.
γ) have been published in full in The Wall Street Journal.
δ) have not yet been finalised.

78. People holding offices in trading circles
α) are protesting against the SEC voting on the changes.
β) want voting to take place later
γ) want the SEC to allow them to vote too.
δ) are against any publication.

79. Which advantage will customers get from the "trade-through" rule?
α) Help from the NYSE.
β) Market insurance.
γ) Speed in being served.
δ) Economic benefit.

80. Which aim is promoted by electronic availability of the quotes?
α) Speed.
β) Price.
γ) Both speed and price.
δ) Neither speed nor price.


Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ»

Στα επόμενα είκοσι (20) προβλήματα, αριθμημένα από (81) έως (100), να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων (α, β, γ, δ) την ορθή.

81. Είναι γνωστό ότι 5 μήλα και 3 πορτοκάλια ζυγίζουν όλα μαζί 440 γραμμάρια (g), ενώ 5 πορτοκάλια και 3 μήλα ζυγίζουν μαζί 424 g. Τα πορτοκάλια είναι όλα του ίδιου βάρους, όπως επίσης και τα μήλα είναι μεταξύ τους του ίδιου βάρους. Το ένα μήλο και το ένα πορτοκάλι ζυγίζουν μαζί:
α) 102 g
β) 104 g
γ) 108 g
δ) 110 g

82. Σε μία βιτρίνα ενός καταστήματος ρούχων, δίπλα από την τιμή ενός κουστουμιού υπάρχει η ένδειξη: «πωλείται μειωμένο κατά το 1/3 της τιμής του». Το κουστούμι πουλήθηκε σύμφωνα με την παραπάνω ένδειξη. Αν το κόστος του κουστουμιού ήταν τα 3/4 της τιμής που πουλήθηκε, τότε το κόστος του κουστουμιού σε ποσοστό επί της αρχικής του τιμής ήταν:
α) 25%
β) 40%
γ) 50%
δ) 75%

83. Η Ελένη και ο Γιώργος βαδίζουν μαζί την ίδια απόσταση. Kάθε τρία βήματα του Γιώργου, αντιστοιχούν σε τέσσερα βήματα της Ελένης. Αν το κάθε βήμα της Ελένης είναι ίσο με μισό μέτρο (m), τότε η απόσταση που διανύει ο Γιώργος κάνοντας 24 βήματα, είναι:
α) 9 m
β) 12 m
γ) 16 m
δ) 36 m

84. Ένα δοχείο περιέχει 28 κιλά (kg) λάδι. Αν αφαιρέσουμε μια ποσότητα λαδιού, τότε τα 3/11 του λαδιού που απομένουν είναι ίσα με την ποσότητα που αφαιρέσαμε. Το βάρος του λαδιού που αφαιρέθηκε είναι:
α) 6 kg
β) 8 kg
γ) 10 kg
δ) 24 kg

85. Αγόρασε κάποιος έναν υπολογιστή και πλήρωσε προκαταβολή το 60% της αξίας του. Αν όμως έδινε 360 ? επιπλέον, θα χρωστούσε ακόμα το 25% της αξίας του υπολογιστή. Η προκαταβολή που έδωσε ήταν:
α) 900 ?
β) 1.440 ?
γ) 2.160 ?
δ) 2.400 ?

86. Έμπορος χοντρικής πώλησης πουλάει στον παντοπώλη με κέρδος 8% και ο παντοπώλης πουλάει στον καταναλωτή με κέρδος 15%. Αν ο παντοπώλης πουλάει το λάδι προς 6,21? το κιλό, ο έμπορος χονδρικής πώλησης έχει αγοράσει το κιλό προς:
α) 4,95 ?
β) 5 ?
γ) 5,5 ?
δ) 6 ?

87. Γνωρίζουμε ότι οι σελίδες ενός βιβλίου είναι περισσότερες από 300 και λιγότερες από 320. Όταν μετράμε τις σελίδες του βιβλίου ανά 9, περισσεύουν 7, ενώ, αν τις μετράμε ανά 7, περισσεύουν 5 και, τέλος, αν τις μετράμε ανά 5, περισσεύουν 3. Οι σελίδες του βιβλίου είναι:
α) 307
β) 309
γ) 311
δ) 313

88. Ένας ιός υπολογιστή κατέστρεψε την πρώτη μέρα το 50% του σκληρού δίσκου. Τη δεύτερη μέρα κατέστρεψε το 1/3 του υπολοίπου του δίσκου, ενώ την τρίτη μέρα κατέστρεψε το 1/4 του δίσκου που είχε παραμείνει καθαρό. Το μέρος του δίσκου που δεν προσβλήθηκε από τον ιό είναι:
α) 20%
β) 25%
γ) 30%
δ) 75%

89. Ένας έμπορος πουλάει ύφασμα προς 6 ? το μέτρο και κερδίζει 20% στην τιμή κόστους. Αν θέλει να κερδίσει 24% στην τιμή κόστους, τότε πρέπει να πουλήσει κάθε μέτρο του υφάσματος προς:
α) 5,40 ?
β) 5,80 ?
γ) 6,20 ?
δ) 8,30 ?

90. Μια τράπεζα εξέδωσε 1.200 συλλεκτικά νομίσματα κόστους 0,60 ? το καθένα. Από αυτή την ποσότητα πούλησε 500 νομίσματα με κέρδος 30% και άλλα 300 με ζημιά 10%. Αν η τράπεζα είχε
προγραμματίσει να κερδίσει 20% από την πώληση του συνόλου των νομισμάτων, τότε τα υπόλοιπα νομίσματα πρέπει να πουληθούν με κέρδος:
α) 5 %
β) 10%
γ) 20%
δ) 30%

91. Δύο παιδιά, για να δοκιμάσουν τα τρενάκια που αγόρασαν, τοποθέτησαν σε ευθεία γραμμή μια σιδηροδρομική τροχιά μήκους 5 m και τρεις σταθμούς Α, Γ, Β. Οι σταθμοί Α και Β βρίσκονται στα δύο άκρα της τροχιάς, ενώ ο σταθμός Γ βρίσκεται μεταξύ των Α και Β και απέχει 1,5 m από τον Α.  Το τρενάκι Τ1 που διέθετε το πρώτο παιδί και το οποίο κινείται με ταχύτητα 1 μέτρο το δευτερόλεπτο (1 m/s) τοποθετήθηκε στο σταθμό Α, ενώ το τρενάκι Τ2 που διέθετε το δεύτερο παιδί και το οποίο κινείται με ταχύτητα 90 εκατοστά του μέτρου το δευτερόλεπτο (90 cm/s) τοποθετήθηκε στο σταθμό Β.
Στο σταθμό Γ τοποθετήθηκε ένα παλιό τρενάκι Τ3 που κινείται με ταχύτητα 50 εκατοστά του μέτρου το δευτερόλεπτο (50 cm/s). Τα τρία τρενάκια αναχωρούν συγχρόνως από τους σταθμούς Α, Γ, Β και  κινούνται ως εξής:
Τα τρενάκια Τ1 και Τ3 κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση για να συναντήσουν το τρενάκι Τ2 που κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.
Όταν ένα τουλάχιστον από τα τρενάκια Τ1 , Τ2 συγκρουστεί με το Τ3 , τα τρενάκια Τ1 και Τ2 θα
απέχουν μεταξύ τους:
α) 0 m
β) 0,20 m
γ) 0,25 m
δ) 0,50 m

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ», «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ»


Α. «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Για τις επόμενες πέντε (5) ερωτήσεις, αριθμημένες από (1) έως (5), να επιλεγεί η ορθή γραφή της λέξης.


1.  α) εισιτύριο
     β) ισιτήριο
     γ) εισιτήριο
     δ) εισητίριο

2. α) χειραφέτειση
    β) χηραφέτηση
    γ) χειραφέτιση
    δ) χειραφέτηση

3.  α) έλλειμμα
     β) έλειμα
     γ) έλειμμα
     δ) έλλειμα

4.  α) ανεξιθρησκία
     β) ανεξιθρησκεία
     γ) ανεξειθρησκεία
     δ) ανεξηθρησκεία

5.  α) ευσυνήδειτος
     β) ευσυνείδητος
     γ) ευσυνήδητος
     δ) ευσηνείδητος

Στην καθεμιά από τις επόμενες είκοσι (20) ερωτήσεις, αριθμημένες από (6) έως (25), δίνεται μία πρόταση στην οποία λείπει μια λέξη ή ομάδα λέξεων. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό.

6. Με ………………. εκτίμηση.
α)    πολύ
β)    πολλή
γ)    πολή
δ)    πολλύ

7. Καλείσθε να ………………. αίτηση.
α)    υποβάλλετε
β)    υποβάλεται
γ)    υποβάλετε
δ)    υποβάλαιτε

8. Δεν ξέρω τι ………………. γενέσθαι.
α)    μέλει
β)    μέλι
γ)    μέλη
δ)    μέλλει

9. ………………. το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους.
α)    Απαγορεύετε
β)    Απαγωρεύεται
γ)    Απαγορεύεται
δ)    Απαγορεύαιτε

10. Παρακαλώ, ………………. με πότε θα έρθετε.
α)    ειδοποιήστε
β)    ειδοποιείστε
γ)    ειδοπιείστε
δ)    ειδοποιήσται

11. Θα ήθελα τώρα να ………………. την προσοχή σας στο ακόλουθο θέμα.
α)    επιστήσω
β)    εφιστήσω
γ)    επιστώ
δ)    επιστατήσω

12. Τόλμησε να ταχθεί εναντίον των ………………. αντιλήψεων.
α)    επικρατώντων
β)    επικρατούντων
γ)    επικρατούσων
δ)    επικρατουσών

13. Η καθυστέρηση αποπληρωμής των δανείων είναι ………………. φαινόμενο.
α)    συνήθη
β)    σύνηθες
γ)    συνήθης
δ)    συνήθως

14. Συνταξιοδοτήθηκε μετά απο τριάντα πέντε χρόνια ………………. υπηρεσίας.
α)    ενεργού
β)    ενεργές
γ)    ενεργούς
δ)    ενεργή

15. Τα ακίνητα ………………. σε προσιτές τιμές.
α)    διατίθεται
β)    διαθέτονται
γ)    διατίθενται
δ)    διατίθονται

16. ………………. το κείμενο και διόρθωσέ το.
α)    Αντίγραψε
β)    Αντέγραψε
γ)    Αντέγραφε
δ)    Αντίγραφε

17. Από το πόρισμα κανένας δεν μπόρεσε να ………………. ασφαλή συμπεράσματα.
α)    εξάγει
β)    εξαχθεί
γ)    εξάγεται
δ)    εξαγάγει

18. Οι ενέργειες του στρατηγού ως ………………. των επιχειρήσεων ήταν αποτελεσματικές.
α)    επικεφαλής
β)    επικεφαλούς
γ)    επικεφαλή
δ)    επικεφαλού

19. Η ανάγνωση της ………………. αναφοράς ήταν κουραστική.
α)    εκτενής
β)    εκτενές
γ)    εκτενούς
δ)    εκτενή

20. Το θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας πραγματεύεται ……………….
α)    ομάδα ειδικών
β)    από ομάδα ειδικών
γ)    σε ομάδα ειδικών
δ)    μέσα από ομάδα ειδικών

21. Ο ρόλος του ως ………………. είναι πολύ σημαντικός.
α)    διευθυντής
β)    διευθυντών
γ)    διευθυντή
δ)    διευθυντές

22.  Το έγγραφο βρίθει ……………….
α)    λάθη
β)    λάθος
γ)    λαθών
δ)    λάθους

23. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι ………………. ηλικίας.
α)    ανεξαρτήτου
β)    ανεξάρτητα
γ)    ανεξαρτήτων
δ)    ανεξαρτήτως

24. Δεν έχω άποψη ………………. το θέμα αυτό.
α)    ως αναφορά
β)    όσον αφορά
γ)    όσο με αφορά
δ)    ως αφορά

25. Η πρόταση έτυχε ……………….
α)    ενθουσιώδη υποδοχή
β)    ενθουσιώδους υποδοχής
γ)    ενθουσιώδης υποδοχής
δ)    ενθουσιώδες υποδοχή

26. Στην πρόταση «Ενδέχεται να βρέξει» το «να βρέξει» είναι:
α)    αντικείμενο
β)    κατηγορούμενο
γ)    υποκείμενο
δ)    επιρρηματικός προσδιορισμός

27. Στην πρόταση «Ένα είναι το όνειρο του κόσμου, η ειρήνη», «η ειρήνη» είναι:
α)    κατηγορούμενο
β)    αντικείμενο
γ)    παράθεση
δ)    επεξήγηση

28. Στην πρόταση «Η ανησυχία του κόσμου για τη ραγδαία αύξηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος» η γενική «του κόσμου» είναι:
α)    αντικειμενική
β)    της αιτίας
γ)    υποκειμενική
δ)    κτητική

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν δώδεκα (12) κενά διαστήματα, αριθμημένα από (29) έως (40), στα οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών απαντήσεων την ορθή λέξη.

Σημαντική βελτίωση της …...(29)…… των τραπεζών περιμένει η …...(30)…… αγορά. Οι περισσότεροι αναλυτές …...(31)…… σε αύξηση των κερδών σε σχέση με πέρυσι. Βέβαια, οι …...(32)…… αυτές θα …...(33)…… ή θα διαψευστούν τον ερχόμενο μήνα, οπότε και θα ανακοινωθούν οι λογιστικές …...(34)…… Είναι χαρακτηριστικό ότι ο  …...(35)…… του Χρηματιστηρίου Αθηνών …...(36)…… κέρδη της τάξης του 21,44%, ενώ ο …...(37)…… των τραπεζών ενισχύεται σε ποσοστό 39,82%. Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική από πέρυσι, όταν ο …...(38)…… κλάδος, με απώλειες της τάξης του 43,86%, συμπαρέσυρε τα πάντα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τους επόμενους μήνες, η πορεία της Σοφοκλέους θα κινηθεί υπό την …...(39)…… των μετοχών των τραπεζών, οι οποίες …...(40)……. στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

29. α) κερδοσκοπίας
      β) αφιλοκέρδειας
      γ) κερδοφορίας
      δ) αισχροκέρδειας

30. α) χρηματική
      β) χρηματοδοτική
      γ)  χρηστική
      δ)  χρηματιστηριακή

31. α) προβλέπουν
      β) προσβλέπουν
      γ) διαβλέπουν
      δ) επιβλέπουν

32. α) εκτιμήσεις
      β) διατιμήσεις
      γ) προτιμήσεις
      δ) υποτιμήσεις

33 α) βεβαιωθούν
     β) κατακυρωθούν
     γ) επιβεβαιωθούν
     δ) επικυρωθούν

34. α) περιστάσεις
     β) καταστάσεις
     γ) στάσεις
     δ) παραστάσεις

35. α) δέκτης
      β) δείκτης
      γ) αποδέκτης
      δ) περιέκτης

36. α) μεταφέρει
      β) διακομίζει
      γ) μετακομίζει
      δ) αποκομίζει

37. α) αντίστοιχος
      β) αντίθετος
      γ) δυσανάλογος
      δ) αντίλογος

38. α) τραπεζιτικός
      β) τραπεζικός
      γ) τραπεζοειδής
      δ) τραπεζοϋπαλληλικός

39. α) επήρεια
      β) εκροή
      γ) επιρροή
      δ) διαρροή

40. α) διέρχονται
      β) επανέρχονται
      γ) παρέρχονται
      δ) επέρχονται

Β. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΓΓΛΙΚΑ»

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν οκτώ (8) κενά διαστήματα, αριθμημένα από (41) έως (48), στα οποία λείπει μια λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων την ορθή γραφή της λέξης.

Dreams have always been regarded as significant from earlier times. Some people call dreams ‘The Theatre of Sleep’, where we act out things from our …...(41)……. Whatever we think about the significance or …...(42)…… of dreams, they continue to …...(43)…… us. When they are written down they become a sort of …...(44)…… or …...(45)…… literature. We recognise everyday things in them but the …...(46)…… of these everyday things are somehow changed by unusual …...(47)…… and logically impossible …...(48)……  of the imagination.

41. α) sabconscious
     β)  subconscious
     γ)  subconsious
     δ) subconssious

42. α) interpretassion
      β) interpretasion
      γ) enterpretation
      δ) interpretation

43. α) fascinate
      β) fassinate
      γ) faccinate
      δ) phascinate

44. α) sureal
      β) surreale
      γ) surreal
      δ) sourreal

45. α) absurd
      β) abserd
      γ) abseard
      δ) absurde

46. α) meanning
      β) minning
      γ) miening
      δ) meaning

47. α) combinations
      β) conbinations
      γ) combenations
      δ) combinassions

48. α) lips
      β) leaps
      γ) leeps
      δ) leapes

Στην καθεμιά από τις επόμενες εικοσιτέσσερις (24) ερωτήσεις αριθμημένες από (49) έως (72), δίνεται μία πρόταση στην οποία λείπει μία λέξη ή ομάδα λέξεων. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό.

49.  Mark prefers cycling ...... driving.
α)    than
β)    for
γ)    to
δ)    as

50.   I asked him what ...... .
α)    did he read.
β)    was he reading.
γ)    he was reading.
δ)    is he reading.

51.  I wish you ...... to the party with me tonight.
α)    have come
β)    would come
γ)    might come
δ)    will come

52.  Kate is ...... her sister.
α)    very taller than
β)    as taller than
γ)    much taller than
δ)    much more taller to

53.  She ...... she wanted to come.
α)    told
β)    said me
γ)    said
δ)    told to me

54.  Let’s go to the cinema, ......?
α)    don’t we
β)    shall we
γ)    aren’t we
δ)    are we

55.  Would you mind ...... me a hand ?
α)    to give
β)    give
γ)    giving
δ)    given

56.  They got some valuable ...... from the night watchman.
α)    informations
β)    piece of information
γ)    information
δ)    pieces of informations

57.  Seldom ...... home before 8.30 p.m.
α)    he does go
β)    goes he
γ)    does he go
δ)    he goes

58.  The greenhouse effect is caused ...... heat radiated from the sun.
α)    when does the Earth’s atmosphere trap
β)    does the Earth’s atmosphere trap
γ)    when the Earth’s atmosphere traps
δ)    the Earth’s atmosphere trap

59.  John had an accident. He was lucky ...... seriously.
α)    wasn’t injured
β)    to not have been injured
γ)    not to have been injured
δ)    to being not injured

60.  What’s the use ...... ?
α)    to cry
β)    of being cry
γ)    cry
δ)    of crying

61.  She prefers to study on her own ...... .
α)    rather to attend evening courses.
β)    rather than attend evening courses.
γ)    rather than attending evening courses.
δ)    rather than to attending evening courses.

62.  ...... to watch an outdoor performance.
α)    It has been excited
β)    It is exciting
γ)    As it is exciting
δ)    It is excited

63.  You’d better ...... right now, if you want to get up early in the morning.
α)    have gone to bed
β)    go to bed
γ)    going to bed
δ)    be going to bed

64.  ...... we went swimming.
α)    Even it rained
β)    Although it rained, but
γ)    It rained so that
δ)    Even though it rained

65.  I want to know what time ...... .
α)    the train leaves.
β)    does the train leave.
γ)    leaves the train.
δ)    will leave the train.

66.  Do you like my house ?  ...... .
α)    I’ve just been painted it.
β)    I’ve just had it painted.
γ)    Someone has just my house painted.
δ)    My house was just painted from me.


67.  If you wash this dress in boiling water, it will ...... .
α)    condense.
β)    compress.
γ)    crumple.
δ)    shrink.

68.  ...... how little experience she has, she’s doing very well at her job.
α)    Considering
β)    Regarding
γ)    Assuming
δ)    Allowing

69.  As far as I am ......, you can leave now.
α)    consulted
β)    bothered
γ)    concerned
δ)    regarded

70.  It is wrong not to …… your bank when you have lost your cheque book.
α)    instruct
β)    require
γ)    inform
δ)    identify

71.  Banks are usually open on weekdays but Automated Teller Machines (ATMs) …… for 24 hours seven days a week.
α)    stay
β)    are equipped
γ)    are staffed
δ)    operate

72.  Banking is sometimes a risky business, as, for example, when
money is …… to people who are unable to pay it back.
α)    granted
β)    donated
γ)    lent
δ)    borrowed


Οι επόμενες οκτώ (8) ερωτήσεις αριθμημένες από (73) έως (80) αναφέρονται στο κείμενο που ακολουθεί. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση.

From London to Washington, Sidney or Paris, rising house prices have replaced the stock exchange as the hot dinner-party conversation. House prices have surged in many countries over the past couple of years, rising at the fastest pace since the late 1980s boom. This cannot continue.
Last year average house prices rose by 15 - 20% in Britain, Australia and Spain. America, France, Italy and Canada saw gains of 7 - 10%  -- well ahead of the rate of inflation. Indeed, average American house prices have risen  by more in real terms over the past five years than in any previous five-year period since the second world war. Most dramatic of all  has been Ireland, where prices increased by an incredible annual average of 20%  in the five years to 2001. The rate of climb slowed sharply this year, that is in 2002, but prices still rose. The only two countries to miss out on the party are Japan, where the property price increase of the 1980s is still deflating, and Germany, which is suffering from excess housing as a result of the massive building boom following unification in the early 1990s.


73.  According to the passage, the subject of house prices for some years
α)    has not been discussed very frequently.
β)    has beaten that of the stock exchange.
γ)    has helped the hot dinner parties.
δ)    has been discussed either in Sidney or in Paris.

74.  Before the end of the 1980s, house prices
α)    rose less fast than after the end of the 1980s.
β)    rose only for a couple of years.
γ)    rose fast in only few countries.
δ)    rose in a large number of countries.

75.  In 2002, inflation
α)    in France was higher than the increase in house prices.
β)    in France was lower than the increase in house prices.
γ)    in Canada was very much higher than the increase in house prices.
δ)    in Canada was very much lower than the increase in house prices.

76.  In Ireland, for a five-year period up to 2001, house prices went up
α)    five times more than in any other country.
β)    by nearly 200%.
γ)    by 100%.
δ)    by a rate that cannot be calculated.

77.  In 2002, house prices in Ireland began to fall
α)    and fell to the level of five years earlier.
β)    did not rise any more.
γ)    at a faster pace than ever before.
δ)    though in fact they continued to rise but less fast.

78.  According to the passage, in which of the following five-year periods did house prices in America go up most?
α)    1988 – 1992.
β)    1982 – 1987.
γ)    1993 – 1997.
δ)    1998 – 2002.

79.  The passage implies that the building boom in Germany in the early 1990s was due to
α)    the desire of building companies to earn more.
β)    the special needs arisen during that period.
γ)    the country's suffering from excessive housing then.
δ)    a condition set for reunification.

80.  In Japan, house prices were rising two decades ago and now
α)    they continue doing so.
β)    they are falling.
γ)    they will no longer rise.
δ)    they will remain stable.


Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ»


Στα επόμενα είκοσι (20) προβλήματα, αριθμημένα από (81) έως (100), να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων (α, β, γ, δ) την ορθή.


81.    Καταθέσαμε σε μία Τράπεζα 2500 ? με ανατοκισμό ανά εξάμηνο και με επιτόκιο 4 %.  Τα χρήματα που θα πάρουμε στο τέλος του χρόνου είναι:
α)    2170 ?
β)    2601 ?
γ)    2690 ?
δ)    2080 ?

82.    Τα 3/5 ενός κεφαλαίου κατατέθηκαν στην Τράπεζα με επιτόκιο 5% και τα υπόλοιπα με επιτόκιο 4,5%. Σε ένα χρόνο από την ημέρα κατάθεσης το πρώτο μέρος του κεφαλαίου απέδωσε τόκους  24 ? περισσότερους απ’ ό,τι το δεύτερο. Το κεφάλαιο που κατατέθηκε, σε ευρώ, ήταν:
α)      1000
β)      1500
γ)      2000
δ)    20000

83.    Αν ένα κεφάλαιο τοκίζεται για 4 μήνες, τότε γίνεται μαζί με τους τόκους 4646 ?, ενώ αν τοκίζεται για 1 χρόνο, με το ίδιο επιτόκιο, γίνεται μαζί με τους τόκους 4738 ?. Το επιτόκιο της Τράπεζας είναι:
α)       5 %
β)       4 %
γ)       3 %
δ)    2,5 %

84.    Γραμμάτιο ονομαστικής αξίας 1240 ? προεξοφλήθηκε  8 μήνες πριν λήξει, με το ποσό των 1200 ?. Το επιτόκιο προεξόφλησης ήταν :
α)    4 %
β)    6 %
γ)    8 %
δ)    5 %

85.    Ένα γραμμάτιο ονομαστικής αξίας 3000 ? προεξοφλήθηκε την 10η Απριλίου με 6 % αντί του ποσού  των 2980 ?. Το γραμμάτιο έληγε  το ίδιο έτος στις:
α)    20  Μαΐου
β)    20  Ιουνίου
γ)      5  Μαΐου
δ)      5  Ιουνίου

86.    Ανάμειξε  κάποιος 1500 λίτρα βενζίνης σούπερ αμόλυβδης των 80 λεπτών το λίτρο με 1000 λίτρα αμόλυβδη των 72 λεπτών το λίτρο. Το μείγμα το πούλησε με 78 λεπτά το λίτρο. Το κέρδος, σε ευρώ, ήταν:
α)    25
β)    30
γ)    35
δ)    40

87.    Ένα δοχείο γεμάτο με πετρέλαιο θέρμανσης ζυγίζει 22 Κg και 660 g. Αν το απόβαρο είναι το 1/11 του μεικτού βάρους, τότε το βάρος του περιεχομένου είναι:
α)    18 Κg και 440 g
β)    22 Κg και 420 g
γ)    20 Κg και 600 g
δ)    22 Κg και 600 g

88.    Ένας βιοτέχνης παραγωγής λικέρ αναμειγνύει 3 λίτρα οινόπνευμα με 12 λίτρα χυμό μανταρινιού. Η περιεκτικότητα του λικέρ που θα παραχθεί, σε χυμό μανταρινιού επί τοις εκατό, είναι :
α)    60
β)    80
γ)    36
δ)    40

89.    Τέσσερις δρομείς Α, Β, Γ, Δ κάλυψαν μια απόσταση 16 Κm συνολικά (8 χιλιόμετρα προς μία κατεύθυνση και 8 χιλιόμετρα κατά την επιστροφή). Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι μέσες ταχύτητες κίνησης κάθε δρομέα.

Δρομείς    Μέση ταχύτητα μετάβασης σε Κm/h    Μέση ταχύτητα επιστροφής σε Κm/h
A    18    12
Β    15    15
Γ    16    14
Δ    17    13
Η σειρά που τερμάτισαν ήταν :
α)    Α, Β, Γ, Δ
β)    Γ, Α, Β, Δ
γ)    Β, Γ, Δ, Α
δ)    Α, Β, Δ, Γ

90.    Αγοράσαμε φάρμακα  αξίας 200 ?. Το 70 % της αξίας θα μας το καλύψει το Δημόσιο
Ταμείο  Υγείας. Εμείς θα επιβαρυνθούμε με:
α)    140 ?
β)    100 ?
γ)      70 ?
δ)      60 ?

91.    Ένας έμπορος αγόρασε μία καφετιέρα, η οποία επιβαρύνθηκε με έξοδα μεταφοράς κατά 15% επί της τιμής αγοράς.  Η καφετιέρα πουλήθηκε 138 ?, και έτσι ο έμπορος κέρδισε 20% επί του κόστους (τιμή αγοράς + μεταφορικά).  Η τιμή αγοράς της καφετιέρας ήταν:
α)    100 ?
β)    300 ?
γ)    115 ?
δ)    150 ?

92.    Το πλήθος των ανδρών που εργάζονται σε μία Τράπεζα προς το πλήθος των γυναικών που εργάζονται στην ίδια Τράπεζα είναι 3/5 . Το ποσοστό των ανδρών που εργάζονται στην Τράπεζα αυτή είναι:
α)       45 %
β)       35 %
γ)    37,5 %
δ)       60 %

93.    Από 120 υποψηφίους που προσήλθαν σε ένα διαγωνισμό οι 84 απέτυχαν.  Το ποσοστό των επιτυχόντων είναι:
α)    70 %
β)    30 %
γ)    41 %
δ)    65 %

94.    Η παραγωγή ενός προϊόντος υπέστη δύο διαδοχικές μειώσεις, μία κατά 10% και στη συνέχεια μία άλλη κατά 5%.  Το ποσοστό αύξησης, με ακρίβεια δεκάτου, που πρέπει να γίνει στην παραγωγή ώστε αυτή να επανέλθει στο αρχικό της επίπεδο είναι:
α)    16,3 %
β)    10,5 %
γ)    16,9 %
δ)    15,8 %

95.    Η αρχική τιμή ενός προϊόντος υπέστη δύο διαδοχικές αυξήσεις.  Αν  η συνολική αύξηση είναι 15% και η πρώτη αύξηση ήταν 5%, τότε το ποσοστό της δεύτερης αύξησης με ακρίβεια δεκάτου ήταν:
α)      7,5 %
β)      9,5 %
γ)      3,5 %
δ)    20,5 %

96.    Μία φωτογραφία έχει  διαστάσεις 25 x 24. Στη συνέχεια μεγεθύνεται σε διαστάσεις 25 x 30.  Το ποσοστό μείωσης που απαιτείται για να επανέλθει το εμβαδόν της φωτογραφίας στην αρχική  του τιμή είναι:
α)    20 %
β)    60 %
γ)    40 %
δ)    25 %

97.    Ένας έμπορος αυξάνει την τιμή ενός προϊόντος κατά 8%.  Έτσι, ένα προϊόν που κόστιζε x ?  τώρα θα κοστίζει σε ? :
α)         8 x
β)      0,8 x
γ)      1,8 x
δ)    1,08 x

98.    To 40% μίας ποσότητας αλεύρου ολικής άλεσης ζυγίζει 60 Κg. Το 60% της ίδιας ποσότητας αλεύρου ζυγίζει:
α)      24 Κg
β)      36 Κg
γ)    100 Κg
δ)      90 Κg

99.    Για την ανάδειξη δύο μελών ενός συμβουλίου ο Νίκος πήρε το 60% των ψήφων και η Ιωάννα τις υπόλοιπες ψήφους.  Αν ο Νίκος εξελέγη με διαφορά 24 ψήφων, τότε το πλήθος των ατόμων που ψήφισαν είναι:
α)      40
β)      24
γ)    120
δ)      90

100.    Ένας διαγωνισμός πρόσληψης αποτελείται από 30 ερωτήσεις Άλγεβρας και 50 ερωτήσεις Γεωμετρίας.  Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 1 μόριο.  Ο Γιώργος απάντησε σωστά στο 70% των ερωτήσεων της Άλγεβρας και πήρε βαθμό ίσο με το 80% του άριστα του διαγωνίσματος.  Οι ερωτήσεις της Γεωμετρίας  που απάντησε σωστά ήταν:
α)    45
β)    43
γ)    41
δ)    40

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • ικανοποιητικός αριθμός εργασιών με ανάπτυξη θέματος και προσεγγίσεις από τους καθηγητές
  • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και οι περισσότεροι απ΄ αυτούς κατέχουν την Πανεπιστημιακή ιδιότητα.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.