29/8/23

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή  224 εκπαιδευόμενων  για τις θέσεις δικαστικών  Γραμματέων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Τα φροντιστήρια atc δραστηριοποιούνται με τους διαγωνισμούς δημοσίου από το 1998. Ξεκινούν τμήματα προετοιμασίας με ειδικούς καθηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία, κάποιοι έχουν και την  πανεπιστημιακή ιδιότητα. 

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 31/8/23 - 14/09/23 

Προσόντα υποψηφίων  ΠΕ, ΤΕ(Παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021 – Α’ 68)

  • Για τις θέσεις ΠΕ απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
  • Για τις θέσεις ΤΕ απαιτείται το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος Τ.Ε.Ι.ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Για τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ το ως άνω τυπικό προσόν καλύπτεται, επίσης (άρθρ. 22 παρ. 5 του ν. 4798/2021): α) από κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το  (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α’ 149), β) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή με- τα δευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων  (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), γ) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, 
  • κατόχους τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α’ 178), ε) κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα π.δ. 40/1986 (Α’ 14), 84/1986 (Α’ 31), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986 (Α’ 35), 53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την υπό στοιχεία Α4/5226/1987 (Β’ 613) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρόσθετα προσόντα 
Ι. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
Απαιτείται η γνώση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου  η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται 
ΙΙ. Ξένη γλώσσα:
απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή τίτλους.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων:
Το 1ο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2023 και το 2ο  θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του μηνός Νοεμβρίου.
 
Εξεταζόμενη ύλη:
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:

  • θέμα γενικής παιδείας, 
  • θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68) και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] και
  • στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.

 

Παρακάτω αναφέρουμε την ύλη του προηγούμενου διαγωνισμού

Α) «θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021 (Α’ 68)  και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022 (Α’ 109), η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους παραπάνω νόμους με τις ακόλουθες διευκρινήσεις.

Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021 (Α’ 68), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 5028/2023 (Α’ 54/9-3-2023) και συγκεκριμένα τα ακόλουθα άρθρα:
άρθρα 1 – 10  (γενικές διατάξεις)

άρθρα 12 – 17  (πλήρωση θέσεων)

άρθρα 18 – 22 (τομείς-κατηγορίες-βαθμοί)

άρθρα 84 – 89 (Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια)

άρθρα 90 – 93 (Υπηρεσιακές Συνελεύσεις)

άρθρα 94 – 123 (Δικαιώματα-Υποχρεώσεις)

άρθρα 124 – 129 (Υπηρεσιακή Εκπαίδευση)

άρθρα 130 – 137 (Αξιολόγηση)

άρθρα 138 – 142 (Μονιμοποίηση-Βαθμολογική Εξέλιξη)

άρθρα 159 – 164 (Διαθεσιμότητα-Αργία)

άρθρα 165 -166  (Πειθαρχικά Παραπτώματα-Πειθαρχικές Ποινές)

άρθρα 167 -177 (Γενικοί Κανόνες Πειθαρχικής Δίωξης)

άρθρα 178 -183   (Πειθαρχικά Όργανα)

Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022 (Α’ 109), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 με το ν. 5028/2023 (Α’ 54/9-3-2023) και συγκεκριμένα:
άρθρα 1 και 2 (έκταση εφαρμογής, ίδρυση, συγχώνευση … δικαστηρίων)

άρθρα 3, και 5 -13 (οργανικές θέσεις και συγκρότηση των δικαστηρίων),

άρθρα 14 – 16   (Δικαστικά Συμβούλια και Ολομέλειες),

άρθρα, 17 – 19, και 22  – 26 (Διεύθυνση Δικαστηρίων και Εισαγγελιών),

άρθρα 28 και 29  (Εισαγγελία)

άρθρα 30 και 31 (Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια)

άρθρο 36  (Διοικητικά Δικαστήρια)

άρθρο 92 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)

 

Β) ως προς το μάθημα με τίτλο «στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού».

αναφορικά με το συνταγματικό δίκαιο η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο σύνταγμα. αναφορικά με το δικονομικό δίκαιο, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικής Δικονομίας και Διοικητικής Δικονομίας και στην Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989 ως ισχύει).
 

Ειδικότερα στην εξεταστέα ύλη του δικονομικού δικαίου, περιλαμβάνονται :

 Από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τα κατωτέρω άρθρα:

α. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

άρθρα 1 – 6  (δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων)

άρθρα 52 – 61 (εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της Γραμματείας)

άρθρα 62 – 64 (διάδικοι)

άρθρα 94 – 100 (πληρεξουσιότητα)

άρθρα 106 – 116Α (Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές)

άρθρα 117 – 121 (εκθέσεις-δικόγραφα)

άρθρα 144 και 145 (προθεσμίες)

β. ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

άρθρο 215 (άσκηση αγωγής)

άρθρα 226 -228 (εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση)

άρθρα 233, 237, 242, 246, 252, 253, 256, 257, 258, 260 (συζήτηση στο ακροατήριο)

άρθρο 286 (διακοπή και επανάληψη της δίκης)

άρθρα 293 – 296 και άρθρο 298 (κατάργηση και περάτωση της δίκης)

άρθρα 300, 301, 304 (απόφαση)

άρθρα 315, 316, 318, 320 (διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων)

γ. ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

άρθρα 495 – 500 (γενικές διατάξεις)

 

Από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τα κατωτέρω άρθρα:

α. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 1 και 2 (ποινικά δικαστήρια κλπ)

άρθρα 3 – 7, και άρθρα 9, 10, 12 και 13 (τα ποινικά δικαστήρια)

άρθρα 14 – 16 (αποκλεισμός εξαίρεση και αποχή των Δικαστικών Προσώπων)

άρθρα 37 – 42 (έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης)

άρθρα 51 – 55 (έγκληση)

άρθρα 70, 71, 72, 77 (διάδικοι στην ποινική δίκη)

άρθρα 89 – 91 (δικαιώματα των διαδίκων)

άρθρα 137 – 144 και άρθρα 146, 147 (διαδικαστικές πράξεις-αποφάσεις και πρακτικά)

άρθρα 148 – 153 (εκθέσεις)

β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 209 – 217 και 219 – 222 (αποδείξεις-μάρτυρες)

άρθρα 233, 234, 236 (διερμηνείς)

γ. ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 239 – 242 (προδικασία-ανάκριση)

άρθρα 329 – 332 (κύρια διαδικασία-θεμελιώδεις αρχές)

δ. ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 339, 340 (κύρια διαδικασία στο ακροατήριο)

άρθρα 350, 351, 359 (αποδεικτική διαδικασία-μάρτυρες)

άρθρα 364, 365 (εξέταση κατηγορουμένου)

άρθρα 367 – 371 (τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία)

ε. ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρο 461 (έξοδα μαρτύρων και πραγματογνωμόνων)

στ. ΟΓΔOΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 545 – 547 (αποφάσεις εκτελεστές)

 

Από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 5028/2023)  τα κατωτέρω άρθρα:   

άρθρα 23 – 32  (διάδικοι-νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων),

άρθρα 44 – 62 (εκθέσεις-δικογραφία-επιδόσεις-αντίκλητος-προθεσμίες-ακυρότητες),

άρθρα 63 – 78 (ένδικα βοηθήματα-προσφυγή-αγωγή),

άρθρα 81 – 88 (ένδικα μέσα)

άρθρα 132 – 139Α (συζήτηση στο ακροατήριο),

άρθρο 189 (κατάρτιση-έκδοση-δημοσίευση απόφασης).

 

Από την Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 5028/2023)  τα κατωτέρω άρθρα:   

άρθρα 17 –  40  (άσκηση ενδίκων μέσων- παράσταση στο ακροατήριο-πληρεξουσιότητα-κατάργηση δίκης κλπ)

άρθρα 70, 70α και 71 (έναρξη προθεσμίας-ηλεκτρονική κατάθεση)

 

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς. 

Αιτήσεις και Δικαιολογητικά 
Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν  1 μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. 

ΙΙ. Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ΠΕ ή ΤΕ 
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια.
4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
5. Ποινικό Μητρώο.
6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.
7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.
8. Υπεύθυνη δήλωση απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους
9. Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου 
10. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος, από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ ΤΕ ή ΔΕ)
11. Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
12. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 
13. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας 

 

 

 

Διαβάστε την προκήρυξη 
 

Παρέχουμε:

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.
•    μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων 
•    συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
•    ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων /ασκήσεων και πολλαπλών επιλογών
•    μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
•    τεστ προσομοίωσης
•    Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές


 

Δείγμα της δουλειάς μας από παλιό διαγωνισμό του Υπ. Δικαιοσύνης. Την ευθύνη των απαντήσεων έχουν τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc

Κατηγορια ΠΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.
Ολομέλεια δικαστηρίων
Α. Πως συγκροτούνται και πως διευθύνονται οι ολομέλειες των δικαστηρίων
Β. Ποιος και σε ποιες περιπτώσεις συγκαλεί την ολομέλεια
Γ. Ποιες οι αρμοδιότητες της ολομέλειας

Απάντηση
Η ολομέλεια είναι το κορυφαίο συλλογικό όργανο διοίκησης του δικαστηρίου. Η συγκρότηση και λειτουργία καθώς και οι αρμοδιότητες της ρυθμίζονται στο αρ. 14  του Κώδικα και εξειδικεύονται στον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του κάθε δικαστηρίου

Α. Συγκρότηση και διεύθυνση
•    Συγκρότηση: Στην ολομέλεια συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι δικαστές και οι δικαστικοί πάρεδροι του δικαστηρίου. Στις εργασίες της παρευρίσκονται επίσης α) ο εισαγγελέας του οικείου δικαστηρίου ο οποίος όμως αποχωρεί πριν την ψηφοφορία και β) ο γραμματέας του δικαστηρίου για την τήρηση των πρακτικών (οφείλει να αποχωρήσει εφόσον του ζητηθεί)
•    Διεύθυνση: Πάρεδρος της ολομέλειας είναι ο πρόεδρος του τριμελούς Συμβουλίου εφόσον υπάρχει αυτό το όργανο διαφορετικά ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο

Β. Σύγκληση
•    Η ολομέλεια συγκαλείται από τον πρόεδρο της δυνητικά όταν ο ίδιος κρίνει ότι συντρέχει λόγος
•    Α) Αν ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 των υπηρετούντων μελών της Η ολομέλεια συγκαλείται από τον πρόεδρος της υποχρεωτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: B) Αν ζητηθεί από τον εισαγγελέα (για τις ολομέλειες των  πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων) και από τον Γενικό επίτροπο της Επικρατείας ( για τα διοικητικά δικαστήρια) σε περίπτωση που συντρέχουν ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του δικαστηρίου Γ) Εάν ασκηθεί προσφυγή μέλους της κατά πράξεων του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο, όποτε συγκαλείται για να αποφανθεί έπ’ αυτής Δ) Αν το ζητήσει με απόφαση του ο οικείος δικηγορικός σύλλογος και μόνο για ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Στην περίπτωση αυτή παρίσταται στην συνεδρίαση και αναπτύσσει τη θέση του εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου (αποχωρεί όμως πριν την ψηφοφορία)

* Σημείωση: αν ο πρόεδρος της ολομέλειας δεν την συγκάλεση μέσα σε 5 μέρες από την σχετική αίτηση τότε ο αιτών μπορεί να την συγκαλέσει με σχετική αίτηση που γνωστοποιεί ο ίδιος στα μέλη της

Γ. Αρμοδιότητες
Η Ολομέλεια διαθέτει διοικητικές, κανονιστικές και δικαστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κώδικα (αρ. 14 παρ. 4 και 7) καθώς και στον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες άλλοτε είναι δέσμιες και άλλοτε ασκούνται κατά διακριτική ευχέρεια. Ειδικότερα η Ολομέλεια είναι αρμόδια:
•    Για την κατάρτιση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας καθώς και για την συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων του (κανονιστική αρμοδιότητα)
•    Για ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος κυρίως νομικής φύσεως, ( π.χ αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου ) καθώς και για ζητήματα που αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης (π.χ. χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων)
•    Για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του οικείου δικαστηρίου (π.χ. θέματα εποπτείας, επιθεώρησης, πειθαρχικού ελέγχου κτλ) (διοικητική αρμοδιότητα)
•    Για την κατάρτιση των τμημάτων διακοπών
•    Επίσης  γνωμοδοτεί ή  αποφασίζει για όσα θέματα έχει υπαγάγει στην αρμοδιότητα της ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας
Τέλος η ολομέλεια μπορεί να ανταλλάξει απόψεις για νομικά ζητήματα ώστε να διασφαλιστεί η ενότητα της νομολογίας του δικαστηρίου. Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση δεν εκδίδει δεσμευτική απόφαση αλλά διατυπώνει πόρισμα το οποίο έχει ενδεικτικό για τα δικαιοδοτικά όργανα χαρακτήρα
Αναλυτικότερα βλέπε: αρ. 14 παρ. 1,2,,3,4 και 7 καθώς επίσης και σελ. 201-211 σημειώσεων
Να διαβάσετε επίσης και τα ζητήματα που αφορούν τους κανόνες λειτουργίας της ολομέλειας ( απαρτία, διαδικασία λήψης αποφάσεων, τρόπος λειτουργίας κτλ) που ρυθμίζονται στο αρ, 14 παρ. 5, 6, 8

EΡΩΤΗΣΗ 2.
Αναπλήρωση Γραμματέα
Ο γραμματέας του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης απουσιάζει από την υπηρεσία του λόγω μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας.
Α. Από ποιον και με ποια διαδικασία αναπληρώνεται εφόσον επαρκούν τα μέσα αυτοδύναμης αναπλήρωσης
Β. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του από υπάλληλο της γραμματείας

Απάντηση

Α. Σύμφωνα με τον Κώδικα (αρ. 10 παρ. 4) εφόσον το προσωπικό της Γραμματείας επαρκεί τότε ο προϊστάμενος της γραμματείας δηλαδή στην συγκείμενη περίπτωση ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου του Πρωτοδικείου Θε/σνικης, ορίζει με πράξη του ως αναπληρωτή στην διεύθυνση της γραμματείας τον αμέσως επόμενο στην ιεραρχία υπάλληλο. Παράλληλα ο απουσιάζον γραμματέας που διευθύνει την γραμματεία μπορεί να ορίσει τον υπάλληλο που θα τον αναπληρώσει στα λοιπά δηλαδή τα μη διευθυντικά του καθήκοντα

Β. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διακρίνουμε της δυο δυνατότητες που προβλέπει ο Κώδικας. Δηλαδή την αναπλήρωση από προσωπικό Γραμματείας άλλου Δικαστηρίου (αρ. 10 παρ. 5) και την αναπλήρωση από ημεδαπό ιδιώτη (αρ. 10 παρ. 6). Ειδικότερα: α) στην πρώτη περίπτωση ο προϊστάμενος του δικαστηρίου δηλαδή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα απευθυνθεί με αίτηση του στον προϊστάμενο του Εφετείου Θεσσαλονίκης ζητώντας ενίσχυση. Αυτός με παραγγελιά που θα εκδώσει θα ορίσει ως προσωρινό αναπληρωτή γραμματέα οποιονδήποτε γραμματέα από το δυναμικά των Γραμματειών των δικαστηρίων που ανήκουν στην περιφέρεια του εφετείου Θεσσαλονίκης.

Β) στην δεύτερη περίπτωση και εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση με τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν ο πρόεδρος του τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, θα αναθέσει με πράξη του την εκτέλεση των καθηκόντων του γραμματέα σε οποιανδήποτε βιδωτή πάντα όμως ημεδαπό δηλαδή έλληνα πολίτη είναι κατά την κρίση του κατάλληλος. Η πράξη αυτή κοινοποιείται στον διοριζόμενο ο οποίος οφείλει να παρουσιαστεί στον πρόεδρο , να ορκιστεί και να αναλάβει υπηρεσία.

•    .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΕ
Ερωτήσεις για τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
1. Eρώτηση

Αναπλήρωση Γραμματέα και Απεργία δικαστικών υπάλληλων
Οι δικαστικοί υπάλληλοι κήρυξαν νόμιμα και συνταγματικά απεργία. Το οικείο συνδικαλιστικό όργανο στο Πρωτοδικείο Αθηνών διέθεσε το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας. Επειδή ωστόσο δεν επαρκεί για την λειτουργία του δικαστηρίου ο προϊστάμενος με πράξη του διορίζει ιδιώτη ως γραμματέα στην σύνθεση του μονομελούς πρωτοδικείου.  Αξιολογήστε τη νομιμότητα αυτής της πράξης.

Απάντηση
Η απεργία αποτελεί συνταγματικά και νομοθετικά (Κώδικας δικαστικών Υπαλλήλων) κατοχυρωμένο δικαίωμα και για τους δικαστικούς υπαλλήλους.  Ωστόσο λόγω της ιδιαιτερότητας της δικαστικής λειτουργίας ο Κώδικας προβλέπει ότι εφόσον κηρυχθεί απεργία οι οικίες συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να διαθέσουν στις αντίστοιχες γραμματείες τον αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων ώστε να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά επείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής δικαστικές υποθέσεις ( αρ. 10 παρ. 8).  Στην περίπτωση που εξετάζεται, προκύπτει ότι το συνδικαλιστικό όργανο τήρησε την εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωση του.  Άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί νόμιμα η διαδικασία αναπλήρωσης από ιδιώτη.  Άλλωστε κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από τον κώδικα (αρ. 10 παρ. 6). 
Αναλυτικότερα βλέπε: αρ. 10 παρ. 6 και 8 

2. Ερώτηση
Σχέσεις δικαστικών και αστυνομικών οργάνων.
Α. Ποιες οι υποχρεώσεις των αστυνομικών οργάνων έναντι των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών;
Β. Ποια η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου τους σε περίπτωση που παραβούν τις εν λόγω υποχρεώσεις;

Απάντηση
Α. Για την ευταξία των ακροατηρίων καθώς και για τις επιδόσεις έγγραφων ο κώδικας προβλέπει ειδική κατηγόρια δικαστικών υπαλλήλων τους έμμισθους δικαστικούς επιμελητές (αρ. 10 παρ. 9).  Ωστόσο όταν σε ένα δικαστήριο παρουσιαστεί έλλειψη μέσων εκτέλεσης τότε τα αρμόδια όργανά του μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή αστυνομικών αρχών αλλά και των ενόπλων δυνάμεων (αρ.9 παρ. 1 και 2).  Τη συνδρομή μπορούν να ζητήσουν με την έκδοση σχετικής παραγγελίας: α) Το διευθυντικό όργανο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας β) ο δικαστής που διευθύνει την συζήτηση, γ) ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση δ) ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση καθώς και ε) ο πταισματοδίκης η ειρηνοδίκης που διενεργεί ως προανακριτικό όργανο.
Η παραγγελία απευθύνεται καταρχήν στον ιεραρχικά προϊστάμενο της αστυνομικής υπηρεσίας (π.χ στον διοικητή του Τμήματος).  Όταν όμως επιβάλλεται από τις περιστάσεις μπορεί να απευθυνθεί απευθείας και στο αστυνομικό όργανο.  Οι αποδέκτες τις παραγγελίας οφείλουν να την εκτελέσουν και να παράσχουν την αιτούμενη συνδρομή άμεσα και χωρίς καμία αντίρρηση (απροφασίστως), εκτός και αν αυτή αντίκειται προδήλως στο Σύνταγμα.  Η άρνηση εκτέλεσης συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, συγκεκριμένα αυτό της προσβολής δικαστικής αρχής και τιμωρείται σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο της αστυνομίας (αρ. 9 παρ. 3).

Β. Η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου ρυθμίζεται στον Κώδικα( αρ. 9 παρ. 4, 5, 6). Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας της έδρας του παρανομούντος αστυνομικού οργάνου επιλαμβάνεται της πειθαρχικής ανάκρισης και βάση αυτής μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.  Όμως ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται σε πρώτο βαθμό από το συμβούλιο πλημμελειοδικών και σε δεύτερο βαθμό εφόσον δηλαδή ασκηθεί έφεση από το αστυνομικό όργανο από το συμβούλιο εφετών ( Σημείωση: πρόκειται για δικαστικό όργανα που προβλέπονται στο αρ. 13 του Κώδικα). Οι αποφάσεις τους είναι εκτελεστές και για την εκτέλεση τους φροντίζει ο εισαγγελέας που συμμετείχε στην σύνθεση του οικείου Συμβουλίου.
Αναλυτικότερα βλέπε:  αρ 9 κώδικα…. Και σελ. 310-312 σημειώσεων