Διαγωνισμός 2017

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο υποψήφιος εφόσον:

α) έχει συμπληρώσει το 22ο και δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται ότι επέρχεται στην 1 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το 22ο και στις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το 40ο έτος.

β) είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο, και έχει συμπληρώσει έξι (6) μηνών άσκηση σε δικαστικό επιμελητή

γ) Στην παράγραφο 2 του  άρθρου 3 του ν. 2318/1995  μετά την περίπτωση δ) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εγγεγραμμένοι ασκούμενοι πριν από την 8η Μαΐου 2012 μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και για την επόμενη τριετία.»

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2318/1995 καταργείται.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η αίτηση πρέπει αν συνοδεύεται και από τα εξής δικαιολογητικά:
1.  Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.
2.  Τίτλο σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου)
3.  Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του Ν. 2318/1995.
4. Απόδειξη καταβολής ποσού 50 ευρώ ως εξέταστρα

χρόνος προκήρυξης διαγωνισμού

Το Μάρτιο κάθε έτους ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφαση του προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση των κενών κατά τον χρόνο της προκηρύξεως οργανικών θέσεων της περιφέρειας κάθε πρωτοδικείου..

Νομικό καθεστώς

Το νομικό καθεστώς που διέπει το διορισμό των δικαστικών επιμελητών περιέχεται στις εξής νομοθετικές διατάξεις: Άρθρα 2 έως και 15 του Ν. 2318/1995 ( ΦΕΚ 126 τ.Α') όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν. 2479/1997 ( ΦΕΚ 67 τ.Α'), 22 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 τΑ') και 59 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 τ.Α'), υπ αριθμ. 11664/27-2-1996 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 155 τ.Β') όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 17822/21-3-2008 (ΦΕΚ 558 τ.Β') όμοια απόφαση και υπ αριθμ. 39782/23-4-1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 358 τ,Β ').

Οι δικαστικοί επιμελητές είναι ελεύθεροι επαγγελματίες στους οποίους το κράτος αναθέτει την άσκηση καθηκόντων δικαστικού επιμελητή. Δουλειά τους είναι η εκτέλεση εκτελεστών τίτλων προς όφελος των προσώπων που εξουσιοδότησαν τον εκάστοτε δικαστικό επιμελητή για τη διενέργεια τέτοιων πράξεων. Επιπροσθέτως, μπορούν, επί παραδείγματι, να παρέχουν νομική υποστήριξη, να συντάσσουν έγγραφα (ιδίως πρακτικά εκτέλεσης), να προβαίνουν σε κατάσχεση μετρητών, αξιογράφων και άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να επιδίδουν ή να κοινοποιούν δικόγραφα.

Σχετικά με το διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός, που είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και την απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης. «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄358/1997).

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να καταθέσουν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους, αίτηση συμμετοχής στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την Περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.  Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ανώτερο όριο ηλικίας για διορισμό Δικαστικού Επιμελητή το 35ο έτος. 

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται με γραπτή εξέταση στα παρακάτω:

1. Στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία.

2. Στον Ποινικό Κώδικα και Ποινική Δικονομία.

3. Στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο.

Ποιοι θεωρούνται Επιτυχόντες, Τρόπος βαθμολόγησης

Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι  και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2318/1995 απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον 5 με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του Ν. 2318/1995.

Τα γραπτά αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολόγησης από 0 μέχρι 10. Κάθε εξεταστής πέραν των τριών βαθμών για τα αντίστοιχα πιο πάνω μαθήματα βαθμολογεί και με τέταρτο βαθμό συνολικά το γραπτό, εκτιμώντας το βαθμό γνώσεως της ελληνικής γλώσσας, την ορθή γραφή και την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να διατυπώνει σωστά τα νοήματά του.

Το άθροισμα των τεσσάρων βαθμών, διαιρούμενο δια του αριθμού 4, δίνει το μέσο όρο βαθμολόγησης του κάθε εξεταστή, το δε άθροισμα των μέσων όρων όλων των εξεταστών, διαιρούμενου δια του αριθμού 4, είναι ο τελικός γενικός βαθμός του υποψηφίου. Διαγωνιζόμενος που δεν συγκεντρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 5 στα τρία μαθήματα θεωρείται οριστικά αποτυχών, ανεξάρτητα από το αν ο τέταρτος βαθμός βελτιώνει τον τελικό γενικό βαθμό.

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες βαθμολογίας που έχουν ισοβαθμήσει με τον τελευταίο επιτυχόντα, διορίζονται στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, για τις θέσεις του οποίου διαγωνίσθηκαν και καταλαμβάνουν κατά την σειρά κατάταξής τους στον πίνακα βαθμολογίας τις κενούμενες μέχρι λήξεως του έτους του διαγωνισμού θέσεις.

 

Για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού
Οι επιτυχόντες επειδή θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28, Τ.Κ 104 37 Αθήνα, τηλ. 210 33.07.127) η οποία σύμφωνα με τον νόμο αρμόδια για να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα τα σεμινάρια.

Για την αίτηση διορισμού
Όσοι αποφοιτήσουν, είναι υποχρεωμένοι εντός 40 ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων,  να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορισμού.  Στην αίτησή τους πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά.

1. Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος.
2. Πιστοποιητικό υγείας, που θα εκδοθεί από την οικεία πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
3. Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του ΕΤΑΑ – Τομέας Ασφάλισης Ταμείου Νομικών (από το ΤΑΝ ή την Εθνική Τράπεζα).
Πρέπει να αναφερθεί ότι η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (για τους άνδρες) αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Διορισμός δικαστικού επιμελητή
ΣτΕ 261/2003, Γ΄ Τμήμα
Επαγγελματική ελευθερία (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.) - Δημόσιο συμφέρον Οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Η θέσπιση ορίου ηλικίας για διορισμό σε θέση δικαστικού επιμελητή επιβάλλεται ενόψει των συνθηκών στις οποίες ασκείται το επάγγελμα και δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. Το όριο που καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2318/1995) είναι εύλογο και σύμφωνο με την κοινή πείρα. Μειοψηφία. Η διαφορά παραπέμπεται, λόγω σπουδαιότητας, στην επταμελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος.

1. Επειδή, στα άρθρα 1, 2, 3 και 5 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126) ορίζεται ότι : «΄Αρθρο 1.1. Ο δικαστής επιμελητής είναι μισθός δημόσιος λειτουργίας. 2 Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι: α) η ενέργεια επιδόσεως δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, β) η εκτέλεση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτελεστών τίτλων και γ) η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που του έχει ανατεθεί με νόμο. 3. Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου που είναι διορισμένος ...

΄Αρθρο 2. 1 Δικαστικός επιμελητής διορίζεται σε κενή οργανική θέση περιφέρειας πρωτοδικείου κάθε Έλληνας πολίτης, εφόσον επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό, έχει τα αναγκαία προσόντα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα σχετικά κωλύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 2. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού μπορούν να διορισθούν δικαστικοί επιμελητές χωρίς διαγωνισμό, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος άσκηση για πτυχιούχους νομικής. Ο διορισμός γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία αυτός ορίζει το πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να διορισθεί... Οι προϋποθέσεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3... ισχύουν αναλόγως για τον κατά την παρούσα διάταξη διορισμό. Οι διοριζόμενοι με αυτόν τον τρόπο καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις...

΄Αρθρο 3. Το Μάρτιο κάθε έτους ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφαση του ... προκηρύσσει διαγωνισμό ... για την πλήρωση των κενών κατά τον χρόνο της προκηρύξεως οργανικών θέσεων της περιφέρειας κάθε πρωτοδικείου... 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο υποψήφιος εφόσον: α) έχει συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο και δεν έχει υπερβεί το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται ότι επέρχεται στην 1 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το εικοστό δεύτερο και στις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το τριακοστό πέμπτο έτος..., γ) έχει συμπληρώσει ετήσια άσκηση σε δικαστικό επιμελητή ή τουλάχιστον εξάμηνο εάν είναι πτυχιούχος νομικού τμήματος ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού ...

΄Αρθρο 5 ... Το όριο ηλικίας πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κρίσιμος χρόνος για μεν τα προσόντα και κωλύματα είναι χρόνος υποβολής της αιτήσεως και του διορισμού, για δε την ηλικία ο χρόνος υποβολής της αιτήσεως».
5. Επειδή, οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και η εργασία τους έχει τα χαρακτηριστικά του ελευθέρου επαγγέλματος. Κατά την άσκηση όμως του επαγγέλματός τους οι δικαστικοί επιμελητές διέπονται από ιδιαίτερους κανόνες και περιορισμούς που περιγράφονται λεπτομερώς στον ισχύοντα κατά τον κρίσιμο χρόνο ως άνω Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1995). Συγκεκριμένα, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών επιμελητών, ο αριθμός των οποίων ορίζεται για κάθε περιφέρεια Πρωτοδικείου με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κάθε τριετία με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης (άρθρο 48), πληρούνται κατά κανόνα με διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν κάτοχοι επιμελητή που έχει τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους ορισμένα κωλύματα (άρθρα 2 έως 6).

Οι δικαστικοί επιμελητές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (άρθρα 15 παρ. 3) και εγγράφονται στα μητρώα της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών και του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών (άρθρα 17 και 19). Υποχρεούνται να διατηρούν γραφείο στην έδρα του Πρωτοδικείου στο οποίο είναι διορισμένοι (άρθρο 31 παρ. 1) και έχουν ως έργο την εκτέλεση των αποφάσεων και εν γένει των εκτελεστών εγγράφων και την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων (επιδόσεων και κοινοποιήσεων) και παντός άλλου καθήκοντος που τους ανατίθεται με νόμο (άρθρο 1 παρ. 2), δέχονται δε παραγγελίες προς εκτέλεση από οποιονδήποτε εντολέα έχει σχετική απαίτηση. Η εντολή αυτή δημιουργεί κατά νόμο σχέση δημοσίου δικαίου, ο δε δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενεργεί ως όργανο της πολιτείας και στην περίπτωση αυτή είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 25 παρ. 1).

Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται, εξάλλου, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, να ζητάει τη συνδρομή της αρμόδιας για την τήρηση της τάξεως αρχής, η οποία υποχρεούται να τον συνδράμει αμέσως, χωρίς να παρεμβαίνει στα καθήκοντά του (άρθρο 24 παρ. 1). Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται εκάστοτε με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 50), ενώ, τέλος, η παράβαση των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα (άρθρο 53), το οποίο τιμωρείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια.


Δικαιολογητικά εγγραφής νέων Δικαστικών Επιμελητών

Κάθε διοριζόμενος ή επαναδιοριζόμενος Δικαστικός Επιμελητής για να εγγραφεί στα Μητρώα του Τομέα πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω:
1.Αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο του Τομέα
2.Βεβαίωση Aσφάλισης στο Ε.Τ.Α.Α. Τ.Α.Ν. (Ταμείο Νομικών) (Κύριος Φορέας) στην οποία να αναφέρεται εάν είναι ΝΕΟΣ Ή ΠΑΛΑΙΟΣ Ασφαλισμένος, η  Ασφαλιστική Κατηγορία που έχει επιλέξει και την οποία  υποχρεωτικά θα  διατηρεί και στο Τ.Π.Δ.Επιμελητών εκτός εάν στο μέλλον επιλέξει ανώτερη κατηγορία οφείλει να προσκομίσει νέα βεβαίωση για την Ασφαλιστική Κατηγορία που έχει επιλέξει στο Τ.Α.Ν..
3.Πρωτόκολλο ορκωμοσίας ως Δικαστικός Επιμελητής
4.Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 προς το Ταμείο:
α) δηλώνω ότι: πριν την 1/1/1993 δεν ήμουν ασφαλισμένη/ος σε άλλον φορέα Κύριας Ασφάλισης (εντάσσεται στους ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ)
β) δηλώνω ότι πριν την 1/1/1993 ήμουν ασφαλισμένη/ος στον φορέα Κύριας Ασφάλισης του ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ κ.λ.π (εντάσσεται στους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ)
(στην β΄περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται I)σχετική βεβαίωση του φορέα ή επικυρωμένη φωτοτυπία του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (πρώτη σελίδα) με τα ατομικά στοιχεία και να αναφέρεται σε έτη: 1992 και πρίν II)φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Γραμμάτιο πληρωμής εισφοράς διορισμού-φωτοαντίγραφο- (σήμερα το ποσό είναι 44,02? στον λογαριασμό μας 85484311 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  Π.Δ.14/2000 Άρθρο 4 )
6.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών

Φ.Ε.Κ. 1968 Β’/31.12.2004 Αριθμός 140236
Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών». 2) Τις γνώμες των αρμοδίων Εισαγγελέων Πρωτοδικών του Κράτους. 3) Τις γνώμες των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών του Κράτους. 4) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε.

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέρεια Πρωτοδικείου καθορίζεται ως εξής :
Ι. Εφετείο Αθηνών 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών 739 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας 38 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας 28 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών 12 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 10 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Παρνασσίδος 6 7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ευρυτανίας 4
II. Εφετείο Πειραιά 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά 160
III. Εφετείο Αιγαίου 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σύρου 10 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μυτιλήνης 16 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σάμου 9 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χίου 9 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Νάξου 5
ΙV. Εφετείο Δωδεκανήσου 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου 28 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κω 10
V. Εφετείο Θεσσαλονίκης 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 182 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών 22 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κιλκίς 9 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Έδεσσας 14 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης 21 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκιδικής 16 7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βέροιας 29 8.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών 9
VI. Εφετείο Λάρισας 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας 43 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου 37 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων 24 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καρδίτσας 21 VII. Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης 21 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γρεβενών 7 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καστοριάς 10 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Φλώρινας 8
VIΙI. Εφετείο Θράκης 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ροδόπης 11 2 Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας 16 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ξάνθης 15 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας 21 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Έβρου (Αλεξανδρούπολης) 15 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ορεστιάδας 8
IΧ. Εφετείο Ιωαννίνων 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 22 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άρτης 12 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πρέβεζας 9 Χ. Εφετείο Κέρκυρας 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας 21 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας 8
ΧΙ. Εφετείο Ναυπλίου 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ναυπλίου 24 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου 40 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τριπόλεως 16 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας 13 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σπάρτης 11 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαμάτας 32 7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γυθείου 6
XII. Εφετείο Πατρών 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών 64 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας 17 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου 17 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρινίου 16 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου 9 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαβρύτων 8 7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λευκάδας 7 8.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αμαλιάδος 17 9.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 7 10.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αιγίου 11
ΧΙΙΙ. Εφετείο Κρήτης 11.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανίων 18 12.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου 44 13.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης 10 14.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασηθίου 17

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2004
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 

 

 

Α. Από τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν.2318/19-6-1995).
1. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Κεφάλαια Α μέχρι και ΙΑ         Άρθρα   1-89
2. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ    
Κεφάλαιο Α- Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών    Άρθρα   90-95
Κεφάλαιο Ε- Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών   Άρθρο  117

(στο τέλος της ενότητας μπορείτε να διαβάσετε τα επίμαχα άρθρα από τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών)


Β. Από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
1.ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων       Άρθρα   1-3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην       Άρθρα  12-21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- Αρμοδιότητα κατά τόπο    Άρθρα  22-27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αρμοδιότητα κατά τόπο    Άρθρα  32-37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Διάδικοι                   Άρθρα  62-64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εκθέσεις    Άρθρο  117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικόγραφα    Άρθρα  118-121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ- Επιδόσεις    Άρθρα  122-143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ- Προθεσμίες    Άρθρα  144-151

2.ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Άσκηση αγωγής    Άρθρα         215-216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εισαγωγή για συζήτηση    Άρθρα  228-230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ- Διόρθωση- Ερμηνεία     Άρθρα  315-316
Αποφάσεων    Άρθρο   320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Δεδικασμένο    Άρθρα   321-325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ- Απόδειξη    Άρθρα   432-465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Μικροδιαφορές    Άρθρο   468
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διανομή    Άρθρα   478-484
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διανομή    Άρθρα   491-494

3.ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις    Άρθρο   495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ανακοπή ερημοδικίας    Άρθρα   501-503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Έφεση    Άρθρα    511-522
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αναψηλάφηση     Άρθρα  538-539-546
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναίρεση    Άρθρα  552-553
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ     Άρθρα 564 και 565
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ανακοπή, τριτανακοπή    Άρθρα  583 και 589

4.ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαταγή πληρωμής    Άρθρα  623-634
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ- Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους     Άρθρο  639
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου           Αρθρα 662Α, 662Β, 662Δ, 662 ΣΤ, 662Ζ
5.ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις    Άρθρα  682-703
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Προσημείωση Υποθήκης     Άρθρο  706
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Συντηρητική κατάσχεση     Άρθρα  707-724
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαστική μεσεγγύηση    Άρθρα  725-727
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ- Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων     Άρθρο  728
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ- Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως    Άρθρα  731-736

6.ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές Διατάξεις    Άρθρα  807-819

7.ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις    Άρθρα  904-940Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- Μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης    Άρθρα  941-952
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κατάσχεση κινητών    Άρθρα  953-981
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατάσχεση στον τρίτο    Άρθρα  982-991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κατάσχεση ακινήτων    Άρθρα  992-1016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Κοινές διατάξεις    Άρθρα 1017-1021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών  στοιχείων    Άρθρα 1022-1033
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Αναγκαστική Διαχείριση    Άρθρα 1034-1046
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προσωπική κράτηση    Άρθρα 1047-1054

8.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρα 29,41,42,50, 55 και 56

Γ. Από τον Ποινικό Κώδικα
1.ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 1,2 και 13
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 14,18 και 26-28
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 45-47
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 50-55 και 59-68
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 111-116

2.ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 134-137Δ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρο 138
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 167- 171  και 175-181
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 207-215
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 216,220 και222
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 224-225
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 235,236,239,241, 242,243,244,246, 251,252,253,255, 258 και 259
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 299,303 και 306
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 330-334
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 361-363 και 368
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 370-371
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 372, 375 και 378
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 386,390,397 και404

Δ. Από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
1.ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία    Άρθρα 1-2
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινικά δικαστήρια    Άρθρα 3-12
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές Διατάξεις    Άρθρα 27-33
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο    Άρθρο 57
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι     Άρθρο 72
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πολιτικώς ενάγοντες    Άρθρο 82
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αστικώς υπεύθυνοι    Άρθρο 89
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων    Άρθρο 96
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην    Άρθρα 109-117
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα κατά τόπο    Άρθρα 122-126
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις    Άρθρα 148-153
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις    Άρθρα 154-165
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες    Άρθρα 166-168

2.ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρο 275

3.ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ     Άρθρα 320-326
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ θεμελιώδεις αρχές διαδικασίας    Άρθρο 329
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στα μικτά δικαστήρια    Άρθρο 379

4. ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ    Άρθρα 462-464
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση    Άρθρα 477-481
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση    Άρθρο 482
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση    Άρθρο 486
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση    Άρθρα 504-505

5. ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκτελεστές αποφάσεις    Άρθρα 546-549
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τέλος των ποινών     Άρθρα 567-569

6.ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ    Άρθρο 574

Ε. Από τον Αστικό Κώδικα

1.ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κανόνες δικαίου    Άρθρα 1-3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο    Άρθρα 4-33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Φυσικό πρόσωπο    Άρθρα 34-60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Νομικά πρόσωπα    Άρθρα 61-126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαιοπραξίες     Άρθρα 127-137
Άρθρα 158-166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αιρέσεις και προθεσμίες    Άρθρα 201-210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αντιπροσώπευση, πληρεξουσιότητα    Άρθρα 211-235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προθεσμίες    Άρθρα 240-246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Παραγραφή, αποσβεστική προθεσμία    Άρθρα 247-251
Άρθρα 260-268

2.ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Υποχρέωση παροχής γενικά     Άρθρα 287-292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αδυναμία παροχής – υπερημερία    Άρθρα 345-346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ενοχές από συμβάσεις    Άρθρα 361 και 369
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αρραβώνας, ποινική ρήτρα    Άρθρα 402-404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόσβεση ενοχών    Άρθρα 416-454
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Εκχώρηση    Άρθρα 455-470
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Αναδοχή χρέους    Άρθρα 471-479
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ενοχή σε ολόκληρο    Άρθρα 480-495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δωρεά    Άρθρα 496-512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση, ανταλλαγή    Άρθρα 513-515
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση, ανταλλαγή    Άρθρο 540
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Μίσθωση πράγματος    Άρθρα 574-618
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κοινωνία     Άρθρα 785-805
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Δάνειο    Άρθρα 806-809
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Χρησιδάνειο    Άρθρα 810-821
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Παρακαταθήκη    Άρθρα 822-833
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγύηση    Άρθρα 847-857
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Αδικοπραξίες     Άρθρο 914
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ – Καταδολίευση δανειστών    Άρθρα 939-946

3.ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Πράγματα, δικαιώματα σ’ αυτά     Άρθρα 947-973
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Νομή    Άρθρα 974-998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κυριότητα, περιεχόμενο    Άρθρα 999-1032
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κτήση κυριότητας    Άρθρα 1033-1093
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Προστασία κυριότητας    Άρθρο 1094
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συγκυριότητα    Άρθρα 1113-1117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Έννοια δουλείας    Άρθρο 1118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Προσωπικές δουλείες     Άρθρα 1142-1191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Μεταγραφή    Άρθρα 1192-1208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ενέχυρο    Άρθρα 1209-1256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Υποθήκη    Άρθρα 1257-1345

4.ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Τεκμήριο κινητών    Άρθρο 1398
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Γονική Μέριμνα     Άρθρο 1510
Παύση γονικής μέριμνας    Άρθρα 1538-1541

5.ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κληρονομική διαδοχή γενικά    Άρθρα 1710-1715
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Διαθήκες    Άρθρα 1716-1780
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαδοχή εξ αδιαθέτου    Άρθρα 1813-1824
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Νόμιμη μοίρα    Άρθρο 1825
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αποδοχή- Αποποίηση κληρονομίας    Άρθρα 1846-1859
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Σχολάζουσα κληρονομία    Άρθρα 1865-1870
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις κληρονόμων    Άρθρα 1884-1894
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Κληρονόμος με απογραφή     Άρθρα 1901-1912
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Κληρονομητήριο     Άρθρο 1956

6.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 1932/1983 Περί προίκας    Άρθρα 56-59

7.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ουσιαστικές διατάξεις    Άρθρο 103

ΣΤ. Από το Εμπορικό Δίκαιο
1.ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Περί εμπόρων    Άρθρο 1
Περί εταιρειών    Άρθρα 18-50
Ν. 3588/2007 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, Αρθρο 1
Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης  άρθρα 2-9
Εξασφαλιστικά μέτρα    άρθρα 10-11
Αντίκλητοι, προθεσμίες   άρθρα   12-14                       
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συνέπειες πτώχευσης,   άρθρα  15-28

2.Ν.5325/1932
Περί συναλλαγματικών και γραμματίων    Άρθρα 1-98

3.Ν.5638/1932
Περί καταθέσεων σε κοινό λογαριασμό    Άρθρα 1-4

4.Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923
Ειδικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών
Περί ενεχύρου    Άρθρα 35-47
Περί υποθήκης    Άρθρα 48-67
Δικονομικές διατάξεις    Άρθρα 87-93

5.Ν. 3816/1958
Κώδικας ιδιωτικού ναυτικού δικαίου   
Περί πλοίων και πλοιοκτησίας    Άρθρα 1-9
Περί υποθήκης επί πλοίων    Άρθρα 195-204
Αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίων    Άρθρα 211-214

6.Ν. 1815/1988
Κώδικας αεροπορικού δικαίου
Περί αεροσκάφους    Άρθρο 1
Μητρώα αεροσκαφών     Άρθρα 17-19

7.Ν. 5960 της 23 Δεκεμβρίου 1933
Περί τραπεζιτικής επιταγής
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 1,9,12
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρο 16

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1996
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  διαγωνισμού  υποψήφιων  δικαστικών  επιμελητών


Έχοντας   υπόψη:
1.Τις  διατάξεις  των  άρθρων: α) 3 - όπως τροποποιήθηκε  με τις  παραγράφους  9,10 και 12 του  άρθρου 326 του ν. 4072/2012-  έως  και 14 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) «Κώδικας  Δικαστικών  Επιμελητών», β) 7 παρ.2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει  και γ)  της υποπαραγράφου  Γ3 της  παραγράφου  Γ του  ν. 4336/2015 (Α΄ 94)

2. Τη με αριθ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού  Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό  Γραμματέα  Αντεγκληματικής  Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών  Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ: α) 11664/27.2.1996 «Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών» (Β΄155), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.17822/21.3.2008 όμοια απόφαση (Β΄ 558) και β)  39782/23.4.1997 «Ρύθμιση  λεπτομερειών που  αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού  Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 358)
4. Τη διάταξη του  άρθρου 3 παρ. 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας» (Α΄  45), όπως  ισχύει     και
5. Το γεγονός ότι  από τις  διατάξεις  της απόφασης  αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί  την Παρασκευή  26 Μαΐου 2017 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι  θέσεις αυτές ανά  περιφέρεια Συλλόγου είναι  οι εξής:

Α)  Περιφέρεια  Συλλόγου  Δικαστικών  Επιμελητών   Εφετείων   Αθηνών,                          
Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας

1.  Εφετείο  Αθηνών                     32
2.  Εφετείο  Πειραιώς                     7
3.  Εφετείο  Βορείου Αιγαίου           3
4.  Εφετείο  Αιγαίου                         2
5.  Εφετείο   Ευβοίας                       2                   
6.  Εφετείο  Λαμίας                          2
7.  Εφετείο  Δωδεκανήσου            1

Β) Περιφέρεια  Συλλόγου Δικαστικών  Επιμελητών Εφετείου  Θεσσαλονίκης

Εφετείο  Θεσσαλονίκης                23                                  

Γ) Περιφέρεια  Συλλόγου Δικαστικών  Επιμελητών  Εφετείων Πατρών       
και Δυτικής  Στερεάς  Ελλάδος

1.    Εφετείο  Πατρών                            8
2. Εφετείο  Δυτικής Στερεάς   Ελλάδος  5


Δ) Περιφέρεια   Συλλόγου  Δικαστικών  Επιμελητών  Εφετείων  Ναυπλίου  και  Καλαμάτας

1.  Εφετείο  Ναυπλίου                                   2
2.  Εφετείο  Καλαμάτας                                 2                                          

Ε) Περιφέρεια  Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών  Εφετείων Λάρισας και Δυτικής  Μακεδονίας

1.  Eφετείο   Λάρισας                                         6
2.  Εφετείο  Δυτικής  Μακεδονίας                      2                                   

ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών  Εφετείων  Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης
1. Εφετείο    Κρήτης                                         2
2. Εφετείο   Ανατολικής Κρήτης                        1                                     

Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών  Εφετείου Θράκης

Εφετείο  Θράκης                                             10

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2318/1995 και  τη με αριθ. 39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1977  έως  και 1995.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν  αίτηση  συμμετοχής   στον Γραμματέα του  Εφετείου της επιλογής τους, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τον διαγωνισμό. Στην αίτηση μπορεί  να δηλωθεί  και δεύτερη προτίμηση μόνο για την  περιφέρεια  Εφετείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου  Συλλόγου.
Στην  αίτηση αυτή  επισυνάπτονται τα  εξής:
α. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική  και πρακτική  άσκηση.
β. Τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου).
γ. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως  ισχύει  και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
δ.  Απόδειξη  καταβολής ποσού πενήντα ( 50) ευρώ ως εξέταστρα.
- Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ)  στον  Αστικό Κώδικα  και  το  Εμπορικό Δίκαιο.
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική  Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- Επιτυχόντες θεωρούνται  κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου  εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων  διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση.

- Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό οι ανωτέρω πρέπει να απευθυνθούν
στην Ομοσπονδία  Δικαστικών  Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-3307127 / FAX 210-3306109), η  οποία σύμφωνα με το νόμο  είναι  αρμόδια  για τον  καθορισμό  των  λεπτομερειών  και του τόπου όπου  θα λάβουν χώρα  οι ως  άνω  επιμορφωτικές  διαδικασίες.
- Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία  σαράντα (40) ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  αίτηση  διορισμού, στην οποία  επισυνάπτονται τα εξής  δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της  Ομοσπονδίας  Δικαστικών Επιμελητών  Ελλάδος
β. Πιστοποιητικό  υγείας, που θα προκύπτει  από γνωμάτευση παθολόγου  και ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε  ιδιώτη  και
γ. Φωτοαντίγραφο  δελτίου  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου.
Τα  λοιπά  απαιτούμενα  δικαιολογητικά, ήτοι αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου γενικής  χρήσης  και  πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (προκειμένου  για  άνδρες),  αναζητούνται  αυτεπάγγελτα  από  την  υπηρεσία.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΑΡΛΗΣ

 

 

Η Προκήρυξη για το διαγωνισμό Δικαστικών Επιμελητών έτους 2012 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ atc

Διαγωνισμός για την πλήρωση 35 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών έτους 2012

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ  Δ3
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
& ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/vση       : Λ. Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας  : 115 27
Πληροφορίες   : Κ. Σπανομίχου
Τηλέφωνο        : 210.7767235-6 & 246
Fax                   : 210.7767450    Αθήνα,  26.03.2012
Αριθ. πρωτ:  25778 οικ.ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  διαγωνισμού  υποψήφιων  δικαστικών  επιμελητών


Α Π Ο Φ Α Σ Η


Έχοντας   υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 14 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» όπως  ισχύουν
2.Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ. α) 11664/27-2-1996 «Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών» (Β΄ 155), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.17822/21-3-2008 όμοια απόφαση (Β΄ 558) και β) 39782/23-4-1997 «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 358)
3. Τη με αριθ.56568/28-5-2004  απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 842), όπως  ισχύει
4.Τη διάταξη του  άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄  45), όπως ισχύει
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του Κρατικού  Προϋπολογισμού


Α π ο φ α σ ί ζ ου μ ε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου  Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής:

Α) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας

1.Πρωτοδικείο Αθηνών 11

2.Πρωτοδικείο Πειραιώς 4

3.Πρωτοδικείο Ρόδου 1

4.Πρωτοδικείο Σάμου  2

Β) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης

1.Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 3

2.Πρωτοδικείο Κατερίνης 1

Γ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος

1.Πρωτοδικείο Αγρινίου 4

2.Πρωτοδικείο Καλαβρύτων 1

3.Πρωτοδικείο Λευκάδας 1

Δ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας

1.Πρωτοδικείο Καστοριάς 1

2.Πρωτοδικείο Τρικάλων 2

Ε) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης

1.Πρωτοδικείο Λασιθίου 1

2.Πρωτοδικείο Ρεθύμνου 1

ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης

Πρωτοδικείο Ροδόπης 1

Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας 1

 

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη με αριθ.39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1977 έως και 1990.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από το διαγωνισμό, αίτηση συμμετοχής  στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.
Στην αίτηση αυτή  επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική  και πρακτική άσκηση.
2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου).
3. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
4. Απόδειξη καταβολής ποσού 50 ? ως εξέταστρα.
Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ) στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο.
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Επιτυχόντες θεωρούνται  κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων  διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση.
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-3307127 και FAX 210-3306109), η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω  επιμορφωτικές  διαδικασίες.

Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
1.Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
2.Πιστοποιητικό υγείας, που θα εκδοθεί από την οικεία πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή
3.Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Ταμείου Νομικών (από το Τ.Α.Ν. ή την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος)
4.Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (από την Εμπορική Τράπεζα).
Τα  λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:   
α)  Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,
β)  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης   και
γ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (προκειμένου  για άνδρες), αναζητούνται  αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.


Ο  Γενικός  Γραμματέας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ