Το φροντιστήριό  μας έχει μεγάλη εμπειρία και επιτυχίες στους γραπτούς διαγωνισμούς δημοσίου από το 1998.

Οργανώνουμε με υπευθυνότητα άρτια προγράμματα σπουδών  για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ με εξειδικευμένους καθηγητές αλλά και Πανεπιστημιακούς  και παρέχουμε προετοιμασία με  αξιώσεις.  Συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια σταθερά με τους ίδιους καθηγητές  οι οποίοι διαθέτουν πλέον τεράστια εμπειρία.

Η γνώση και η εμπειρία μας είναι εγγύηση για τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μέχρι το αργότερο το 3ο τρίμηνο του 2022. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται τουλάχιστον μια φορά κάθε 2 χρόνια.

Ο τρόπος εξέτασης θα γίνεται

 • με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions) ή
 • με ανάπτυξη κειμένου ή
 • με συνδυασμό των δύο.

Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) απαιτείται επιπλέον και ατομική δομημένη συνέντευξη, ενώ για την πρόσληψη σε θέσεις όπου απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατή η διεξαγωγή επιπλέον διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων.

Με τη δομημένη συνέντευξη  κρίνονται η καταλληλότητα  των υποψηφίων για την άσκηση των  καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, καθώς και  η επικοινωνιακή τους
ικανότητα. Η δομημένη συνέντευξη  αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και  της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό
αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου.

Ο γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει:

 • Εξέταση Γνώσεων γενικού περιεχομένου καθώς και Ειδικών Γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.
 • Δοκιμασία Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στο χώρο εργασίας, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ποιότητας εργασίας)

Τρόπος βαθμολογίας 

Ι. Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα  γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης, και από έναν αναβαθμολογητή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 60. 

ΙΙ. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

 • ορίζεται σε κλίμακα 1-100   
 • η βάση ορίζεται τουλάχιστον 50 

     Οι συντελεστές βαρύτητας είναι :

 • 50% για την εξέταση Γνώσεων (Γενικών  και Ειδικών ανάλογα με  τον κλάδο)
 • 50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας

     Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση.

Προσαυξήσεις στην βαθμολογία των υποψηφίων

Η βαθμολογία για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ προσαυξάνεται όπως παρακάτω:

1. Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών

α. Κατά 5 μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη
β. Κατά 2 μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου  που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.
γ. Κατά 1 μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Οι προσαυξήσεις των παραπάνω υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

2. Ξένες γλώσσες

Κατά 1 μονάδα για την άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας.    Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα. 

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.

3. Βάσει εμπειρίας ως εξής:

Κατά 1 μονάδα λόγω εμπειρίας ενός  τουλάχιστον έτους.
Κατά 2 μονάδες λόγω εμπειρίας δύο τουλάχιστον ετών.
Κατά 3 μονάδες λόγω εμπειρίας τριών  τουλάχιστον ετών.
Κατά 4 μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων τουλάχιστον ετών.
Κατά 5 μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε τουλάχιστον ετών.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

Για την απόδειξη του χρόνου της εμπειρίας ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

4. Βάσει την εντοπιότητας

Κατά 20 μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:

Μικρών νησιωτικών Δήμων, Μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών Δήμων.
Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς
και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Κατά 10 μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:

Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων, εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, καθώς και όσων υπάγονται στην υποπερ.
Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.
Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκων εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όσων υπάγονται στις υποπερ.

με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αποδεικνύουν την κατοικία τους και δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί τουλάχιστον μια δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις συγκεκριμένες  περιοχές. Η προσαύξηση της εντοπιότητας δεν ισχύει για θέσεις ΕΕΠ.

Η μόνιμη κατοικία πρέπει να αποδεικνύεται 

Η βαθμολογία για την  κατηγορία ΔΕ προσαυξάνεται όπως παρακάτω;

α) Κατά 1 μονάδα για τους κατόχους πτυχίου ή Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Ειδικότητας και Κατάρτισης, επιπέδου 5 ή στους αποφοίτους του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης και Μαθητείας ή στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ύστερα από πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ είτε διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ.

β) Επιπλέον προσαυξήσεις θα ορίζονται από την προκήρυξη.

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Ποσοστό 16% των θέσεων όλων των κατηγοριών καλύπτεται από πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων και ποσοστό 12% από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών

Υποβολή των δικαιολογητικών

θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής. Δικαιολογητικά που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) υποψηφίων του Α.Σ.Ε.Π., αλλά δεν έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση συμμετοχής, δε λαμβάνονται υπόψη.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Κατ’  εξαίρεση, επιτρέπεται η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, όταν προβλέπεται ρητώς από διάταξη και ορίζεται στην προκήρυξη. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και Περιφερειακή Ενότητα ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την προκήρυξη, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

 

Το υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός του Μαίου προκήρυξη για την κατανομή των θέσεων σε υπουργεία, οργανισμούς, δήμους και περιφέρειες για την πρόσληψη  μόνιμου προσωπικού και  αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός περιλαμβάνει:

 • Εξέταση Γνώσεων γενικού περιεχομένου καθώς και Ειδικών Γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.
 • Δοκιμασία Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στο χώρο εργασίας, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ποιότητας εργασίας)

Οι δοκιμασίες διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.

------------------------------------------------------------------------------

Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

Απαιτείται,  και ατομική δομημένη συνέντευξη που αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου.

Είναι δυνατό να ζητηθούν και πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες που μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων (ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ. Η εξέταση ειδικών γνώσεων αφορά στη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο

 

 

.

Ένάρξεις τμημάτων

με την έκδοση της προκήρυξης 

               e-learning                     

 


Παρέχουμε από το 1998:

 Άρτια προετοιμασία για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ και ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

 • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
 • τεστ προσομοίωσης
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.


Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία μας επί σειρά ετών. Αρκετοί έχουν διδάξει σε αρκετά ΑΕΙ.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε προετοιμασία αξιώσεων.

Διαβάστε τα σχετικά νέα

08/05/2022
Το υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ την κατανομή των θέσεων για υπουργεία, οργανισμούς, δήμους και περιφέρειες για την πρόσληψη  μόνιμου προσωπικού και  αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) …