Το υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ την κατανομή των θέσεων για υπουργεία, οργανισμούς, δήμους και περιφέρειες για την πρόσληψη  μόνιμου προσωπικού και  αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.