ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΦΠΨ ΑΘΗΝΩΝ
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΦΠΨ ΑΘΗΝΩΝ

Οι επιτυχίες του φροντιστηρίου μας στο ΦΠΨ ΕΚΠΑ

Για το Ακαδ. έτος 2017-2018 Οι 4 επιτυχόντες ήταν μαθητές των φροντιστηρίων atc

Για το Ακαδ. έτος 2013 - 2014  Οι 5 επιτυχόντες ΑΕΙ ήταν μαθητές των φροντιστηρίων atc.

Για το Ακαδ. έτος 2012 - 2013  Οι 2 επιτυχόντες της κατηγορίας ΑΕΙ ήταν μαθητές των φροντιστηρίων atc.

Tα ονόματα είναι στη διάθεση των υποψηφίων.

 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθηνών

Ο νέος νόμος για τις κατατακτήριες ΦΕΚ 3185/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014

Δικαιολογητικά
1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. ή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

κατεβάστε την αίτηση εδώ

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο Τμήματος υποδοχής του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Επιτροπή Κατατάξεων.

Σε περίπτωση επιλογής των υποψηφίων για κατάταξη με βάση το βαθμό πτυχίου, η Επιτροπή Κατατάξεων είναι πενταμελής και συγκροτείται από το Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι.ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.).
Σε περίπτωση επιλογής των υποψηφίων με κατατακτήριες εξετάσεις, η Επιτροπή Κατατάξεων είναι επταμελής και συγκροτείται από το Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από μέλη άλλου Τμήματος του ιδίου Πανεπιστημίου ή Τμήματος του ιδίου Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

Βαθμολογία -Σειρά επιτυχίας.
Το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ιδίου Τμήματος. Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα. Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.
Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΑ

KATATAΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:
-Προσωκρατικοί: Ηράκλειτος-Παρμενίδης
-Αττική Φιλοσοφία: Σωκράτης-Πλάτων-Αριστοτέλης
-Ελληνιστική Φιλοσοφία: Στωικοί-Σκεπτικοί- Επικούρειοι
-Νεότερη Φιλοσοφία: Ντεκάρτ, Χιούμ, Καντ
-Σύγχρονη Φιλοσοφία: Βιτγκενστάϊν


2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ:
1. Η έννοια της αγωγής. Αναγκαιότητα, σκοποί και μέσα της αγωγής. Παράγοντες και μορφές αγωγής του σύγχρονου ανθρώπου. Το μορφώσιμο του ανθρώπου.
2. Η Παιδαγωγική ως Επιστήμη (αντικείμενο, προβληματική και μέθοδοι της Παιδαγωγικής). Βασικές παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές έννοιες (εκπαίδευση, διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση). Η σχέση της Παιδαγωγικής με τις λοιπές Κοινωνικές Επιστήμες. Οι κλάδοι της Παιδαγωγικής.
3. Η εκπαίδευση στις κοινωνίες της νεωτερικότητας (18ος – 20ος αιώνας). Η Ιδέα της παιδικής ηλικίας και οι απαρχές της φιλελεύθερης Παιδαγωγικής. Η γένεση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η «γραμματική του σχολείου». Ο νέος ουμανισμός. Βασικοί εκπρόσωποι.
4. Το Κίνημα της Νέας Αγωγής (1900-1950). Θεωρητικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βασικών εκπροσώπων της Νέας Αγωγής.
5. Η μεταπολεμική περίοδος : 1950- 1980. Ανάπτυξη και κρίση στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές ανισότητες. Ο εκπαιδευτικός νεοσυντηρητισμός. Η κριτική παιδαγωγική.
6. Η εκπαίδευση στις κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας. Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και οι επιδράσεις στην εκπαίδευση. Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής (ΤΠΕ, πολυπολιτισμικότητα, δια βίου μάθηση, ενεργός πολίτης) και ο αντίκτυπός τους στην αγωγή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση).
7. Οι «ικανότητες» των μαθητών στην κοινωνία της γνώσης. Ο ρόλος, τα προσόντα και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην κοινωνία της γνώσης.
8. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση. Το σχολείο ως «οργανισμός μάθησης» και οι εκπαιδευτικοί ως «κοινότητα μάθησης».

3. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:
-Εισαγωγή στην Ψυχολογία
-Σχολές σκέψης της Ψυχολογίας, Τομείς της Ψυχολογίας, Ιστορία της Ψυχολογίας
-Μέθοδοι έρευνας και Δεοντολογία στη Ψυχολογία
-Μνήμη (Δομή, Μοντέλα και εφαρμογές)
-Μάθηση
-Γλώσσα (Ανάπτυξη, Σχέση γλώσσας και σκέψης, Δεξιότητες και Διαταραχές), -
Σκέψη και Λύση Προβλημάτων
-Νοημοσύνη (Θεωρίες και Μέτρηση)
-Ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
-Προσωπικότητα
-Βασικά θέματα στην Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Βασικές θεωρίες,
Προσκόλληση, Κοινωνική συνείδηση, Ηθικότητα, Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο)

Για τα παραπάνω μαθήματα δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία.

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Ψ (ΕΚΠΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΦΠΨ 2013-2014

 

Οι 2 επιτυχόντες της κατηγορίας ΑΕΙ ήταν μαθητές των φροντιστηρίων atc.  Tα ονόματα είναι στη διάθεση των υποψηφίων.

κατεβάστε εδώ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ κατεβάστε εδώ

Αίτηση κατεβάστε εδώ


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009