ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2009

Γενικά προσόντα διορισμού 

 • Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 του ν.2812/2000.
 • Οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

Ειδικά προσόντα διορισμού

Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ.

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

 • Οι υποψήφιοι να κατέχουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής.
 • Να έχουν γνώση σε βασικό επίπεδο Πληροφορικής και Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στις ενότητες: επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα παρακάτω αντικείμενα

 

I.  Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

ΙΙ. Στοιχεία Αστικού Δικαίου

Γενικές αρχές, Εμπράγματο Δίκαιο (Εμπράγματα δικαιώματα - Μεταγραφή), Κληρονομικό Δίκαιο (Διαθήκες - Κληρονομητήριο).

ΙΙΙ. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου

(Γενικό μέρος: κεφ.1,2,3,4,7,10,11,12) και στοιχεία Ποινικής Δικονομίας (πλην εκτάκτων διαδικασιών και εκτελέσεως).

IV. Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988, άρθρα 1 έως και 22) και

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ω.2810/2000).

 

Την ευθύνη των απαντήσεων έχουν τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.

Ολομέλεια δικαστηρίων
Α. Πως συγκροτούνται και πως διευθύνονται οι ολομέλειες των δικαστηρίων
Β. Ποιος και σε ποιες περιπτώσεις συγκαλεί την ολομέλεια
Γ. Ποιες οι αρμοδιότητες της ολομέλειας

Απάντηση
Η ολομέλεια είναι το κορυφαίο συλλογικό όργανο διοίκησης του δικαστηρίου. Η συγκρότηση και λειτουργία καθώς και οι αρμοδιότητες της ρυθμίζονται στο αρ. 14  του Κώδικα και εξειδικεύονται στον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του κάθε δικαστηρίου

Α. Συγκρότηση και διεύθυνση

 • Συγκρότηση: Στην ολομέλεια συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι δικαστές και οι δικαστικοί πάρεδροι του δικαστηρίου. Στις εργασίες της παρευρίσκονται επίσης α) ο εισαγγελέας του οικείου δικαστηρίου ο οποίος όμως αποχωρεί πριν την ψηφοφορία και β) ο γραμματέας του δικαστηρίου για την τήρηση των πρακτικών (οφείλει να αποχωρήσει εφόσον του ζητηθεί)
 • Διεύθυνση: Πάρεδρος της ολομέλειας είναι ο πρόεδρος του τριμελούς Συμβουλίου εφόσον υπάρχει αυτό το όργανο διαφορετικά ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο


Β. Σύγκληση

 • Η ολομέλεια συγκαλείται από τον πρόεδρο της δυνητικά όταν ο ίδιος κρίνει ότι συντρέχει λόγος
 • Α) Αν ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 των υπηρετούντων μελών της Η ολομέλεια συγκαλείται από τον πρόεδρος της υποχρεωτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: B) Αν ζητηθεί από τον εισαγγελέα (για τις ολομέλειες των  πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων) και από τον Γενικό επίτροπο της Επικρατείας ( για τα διοικητικά δικαστήρια) σε περίπτωση που συντρέχουν ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του δικαστηρίου Γ) Εάν ασκηθεί προσφυγή μέλους της κατά πράξεων του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο, όποτε συγκαλείται για να αποφανθεί έπ’ αυτής Δ) Αν το ζητήσει με απόφαση του ο οικείος δικηγορικός σύλλογος και μόνο για ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Στην περίπτωση αυτή παρίσταται στην συνεδρίαση και αναπτύσσει τη θέση του εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου (αποχωρεί όμως πριν την ψηφοφορία)


* Σημείωση: αν ο πρόεδρος της ολομέλειας δεν την συγκάλεση μέσα σε 5 μέρες από την σχετική αίτηση τότε ο αιτών μπορεί να την συγκαλέσει με σχετική αίτηση που γνωστοποιεί ο ίδιος στα μέλη της


Γ. Αρμοδιότητες
Η Ολομέλεια διαθέτει διοικητικές, κανονιστικές και δικαστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κώδικα (αρ. 14 παρ. 4 και 7) καθώς και στον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες άλλοτε είναι δέσμιες και άλλοτε ασκούνται κατά διακριτική ευχέρεια. Ειδικότερα η Ολομέλεια είναι αρμόδια:

 • Για την κατάρτιση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας καθώς και για την συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων του (κανονιστική αρμοδιότητα)
 • Για ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος κυρίως νομικής φύσεως, ( π.χ αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου ) καθώς και για ζητήματα που αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης (π.χ. χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων)
 • Για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του οικείου δικαστηρίου (π.χ. θέματα εποπτείας, επιθεώρησης, πειθαρχικού ελέγχου κτλ) (διοικητική αρμοδιότητα)
 • Για την κατάρτιση των τμημάτων διακοπών
 • Επίσης  γνωμοδοτεί ή  αποφασίζει για όσα θέματα έχει υπαγάγει στην αρμοδιότητα της ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας

Τέλος η ολομέλεια μπορεί να ανταλλάξει απόψεις για νομικά ζητήματα ώστε να διασφαλιστεί η ενότητα της νομολογίας του δικαστηρίου. Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση δεν εκδίδει δεσμευτική απόφαση αλλά διατυπώνει πόρισμα το οποίο έχει ενδεικτικό για τα δικαιοδοτικά όργανα χαρακτήρα
Αναλυτικότερα βλέπε: αρ. 14 παρ. 1,2,,3,4 και 7 καθώς επίσης και σελ. 201-211 σημειώσεων
Να διαβάσετε επίσης και τα ζητήματα που αφορούν τους κανόνες λειτουργίας της ολομέλειας ( απαρτία, διαδικασία λήψης αποφάσεων, τρόπος λειτουργίας κτλ) που ρυθμίζονται στο αρ, 14 παρ. 5, 6, 8

 

EΡΩΤΗΣΗ 2.

Αναπλήρωση Γραμματέα
Ο γραμματέας του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης απουσιάζει από την υπηρεσία του λόγω μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας.
Α. Από ποιον και με ποια διαδικασία αναπληρώνεται εφόσον επαρκούν τα μέσα αυτοδύναμης αναπλήρωσης
Β. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του από υπάλληλο της γραμματείας

Απάντηση

Α. Σύμφωνα με τον Κώδικα (αρ. 10 παρ. 4) εφόσον το προσωπικό της Γραμματείας επαρκεί τότε ο προϊστάμενος της γραμματείας δηλαδή στην συγκείμενη περίπτωση ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου του Πρωτοδικείου Θε/σνικης, ορίζει με πράξη του ως αναπληρωτή στην διεύθυνση της γραμματείας τον αμέσως επόμενο στην ιεραρχία υπάλληλο. Παράλληλα ο απουσιάζον γραμματέας που διευθύνει την γραμματεία μπορεί να ορίσει τον υπάλληλο που θα τον αναπληρώσει στα λοιπά δηλαδή τα μη διευθυντικά του καθήκοντα

Β. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διακρίνουμε της δυο δυνατότητες που προβλέπει ο Κώδικας. Δηλαδή την αναπλήρωση από προσωπικό Γραμματείας άλλου Δικαστηρίου (αρ. 10 παρ. 5) και την αναπλήρωση από ημεδαπό ιδιώτη (αρ. 10 παρ. 6). Ειδικότερα: α) στην πρώτη περίπτωση ο προϊστάμενος του δικαστηρίου δηλαδή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα απευθυνθεί με αίτηση του στον προϊστάμενο του Εφετείου Θεσσαλονίκης ζητώντας ενίσχυση. Αυτός με παραγγελιά που θα εκδώσει θα ορίσει ως προσωρινό αναπληρωτή γραμματέα οποιονδήποτε γραμματέα από το δυναμικά των Γραμματειών των δικαστηρίων που ανήκουν στην περιφέρεια του εφετείου Θεσσαλονίκης.

Β) στην δεύτερη περίπτωση και εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση με τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν ο πρόεδρος του τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, θα αναθέσει με πράξη του την εκτέλεση των καθηκόντων του γραμματέα σε οποιανδήποτε βιδωτή πάντα όμως ημεδαπό δηλαδή έλληνα πολίτη είναι κατά την κρίση του κατάλληλος. Η πράξη αυτή κοινοποιείται στον διοριζόμενο ο οποίος οφείλει να παρουσιαστεί στον πρόεδρο , να ορκιστεί και να αναλάβει υπηρεσία.

Παρέχουμε:

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
 • τεστ προσομοίωσης
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων απο τους καθηγητές.


Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και αρκετοί  κατέχουν την Πανεπιστημιακή ιδιότητα.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.