ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Διαγωνισμός Τράπεζας της Ελλάδος
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020


Διαγωνισμός Τράπεζας της Ελλάδος

Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Eκδόθηκε η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ξεκινούν τμήματα προετοιμασίας με πολύ έμπειρους διδακτορικούς και πανεπιστημαικούς καθηγητές.

 

 

Παρέχονται και μαθήματα

e-learning


 

 

 

 

 


ΥΛΗ (ΔΕ)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1 Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένου/ων (συντελεστής βαρύτητας 25%)

Γραπτή δοκιμασία στο πλαίσο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξεταστεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

2 Άλγεβρα - Στοιχεία Στατιστικής (συντελεστής βαρύτητας 25%)

- Βιβλίο Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων, Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

κεφάλαιο 2. Οι πραγματικοί αριθμοί,

κεφάλαιο 3ο εξισώσεις,

κεφάλαιο 4ο ανισώσεις,

κεφάλαιο 6ο βασικές έννοιες συναρτήσεων

- βιβλίο "Άλγεβρα", Β΄τάξης Γενικού Λυκείου

κεφάλαιο 4ο Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές εξισώσεις,

κεφάλαιο 5ο Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

- Βιβλίο "Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής", Γ΄Λυκείου

κεφάλαιο 1ο Διαφορικός λογιστμός,

κεφάλαιο 2ο Στατιστική

3 Οικονομική Θεωρία (συντελεστής βαρύτητας 25%)

Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄Λυκείου


4 Λογιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 25%)
Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Λογιστικής» της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

διαγωνισμός Τράπεζας Ελλάδος 2019

Eκδόθηκε η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2019 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν γεννηθεί: από το έτος 1984 έως και το έτος 1998

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.

Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 και 9 του ν. 3528/2007 όπως ισχύει), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι :

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

5. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.  Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.

6. Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

7. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. τίτλο σπουδών, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους -εφόσον οι τελευταίοι αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

Τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.(παρ.5 άρθρο 10 του ν.2839/2000).

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Α. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Β. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, της ειδικής κατηγορίας «΄Ατομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%», οι οποίοι κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄199), δύναται να συμμετάσχουν χωρίς να απαιτείται η απόδειξη της ανωτέρω γνώσης ξένης γλώσσας, (άρθρο 62 του ν. 4590/2019,Φ.Ε.Κ.17/7.2.2019/τ.Α΄). Στην περίπτωση αυτή πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 002 που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

 

 

 

η βαθμολόγηση των μαθημάτων

θα γίνει με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μεσ οπτικοηλεκτονικού σαρωτή με βάση τις προκαθορισμένες από την Κεντρική ΕΡπιτροπή Διαγωνσιμού, ορθές απαντήσεις.  Η βάση της βαθμολογίας είναι εξήντα (60) μονάδες για κάθε μάθημα.

 

οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν από το ΑΣΕΠ.

τα θέματα θα ανακοινωθούν στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Blanking Internal (V.B.I) του Υπ.Παιδείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ιανουάριος 2019.

Η  προκήρυξη  για 60 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα,

Ο νέος διαγωνισμός θα είναι γραπτός και θα αφορά απόφοιτους ΔΕ και ΙΕΚ.  Η εξέταση θα γίνει με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

 

Το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται το επίσημο αίτημα για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

θα αποσαφηνιστούν:

τα ακριβή προσόντα των υποψηφίων

ο χρόνος των εξετάσεων

τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήματα πολλαπλών επιλογών (multiple choice)

 

Η βάση της βαθμολογίας είναι 60 μονάδες για κάθε (από τα 4) μαθήματα

Για να εγγραφεί ένας υποψήφιος στους πίνακες κατάταξης θα πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τη βάση σε κάθε μάθημα

Ο βαθμός από τα εξεταζόμενα μαθήματα προκύπτει από σύνολο των ορθών απαντήσεων

Εξετάζεται να εφαρμοστεί αρνητική βαθμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε λάθος απάντηση θα αφαιρείται ένας μέρος του βαθμού που αντιχτοιχεί στην σωστή απάντηση

o συνολικός αριθμός μορίων για τον διορισμό προκύπτει από τη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων στις οποίες θα προστεθούν και μόρια από πρασυξήσεις προσόντων

Η διόρθωση των γραπτών θα γίνει από σαρωτή (scanner) που υπάρχει στο ΑΣΕΠ

Τα θέματα θα μεταδοθούν με το σύστημα Vertical Blanking Internal -ταυτόχρονα- σε όλα τα εξεταστικά κέντρα

Η βαθμολογία του υποψηφίου προκύπτει από τον σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμών όλων των μαθημάτων, λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος (25%)

Παρέχεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης και χρήσης νοηματικής σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ 2007

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1.1 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)

Εξέταση γενικότερων και πρακτικών γνώσεων (π.χ. οικονομικών, επικαιρότητας, πολιτιστικών), δεξιοτήτων και αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων. 

1.2 Πολιτική Οικονομία (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
α) Οικονομική Ανάλυση

 • Εισαγωγικά: Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας: Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων ή μετασχηματισμού. Ο σχηματισμός των τιμών των αγαθών: a αγαθών, προσφορά αγαθών. Καταναλωτές – Επιχειρήσεις – Κράτος και οι «κανόνες του παιχνιδιού» της αγοράς.
 • Μικροοικονομική Θεωρία: Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή: Προτιμήσεις, εισοδηματικός περιορισμός, επιλογή, συνάρτηση χρησιμότητας. Ισορροπία καταναλωτή. Θεωρία παραγωγής και κόστους: Συναρτήσεις παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, μεγιστοποίηση κερδών μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, καμπύλες κόστους, ελαχιστοποίηση κόστους. Προσφορά προϊόντος μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, κέρδη και πλεόνασμα παραγωγού. Ισορροπία της επιχείρησης και προσδιορισμός παραγωγής και τιμών σε μορφές αγοράς, όπως στον τέλειο ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο, στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό και στο ολιγοπώλιο.
 • Μακροοικονομική Θεωρία: Μακροοικονομικά μεγέθη. Το νεοκλασικό μακροοικονομικό υπόδειγμα: Αγορά εργασίας, αποταμιεύσεις, επενδύσεις, επιτόκια, ποσοτική θεωρία χρήματος, αγορά χρήματος, ισορροπία του υποδείγματος. Το κεϋνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας της οικονομίας: Αγορά προϊόντος, αγορά χρήματος, αγορά εργασίας. Το υπόδειγμα IS-LM-AD-AS. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Επέκταση του κεϋνσιανού μακροοικονομικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας της οικονομίας σε ανοικτή οικονομία. Θέματα πολιτικής. Αγορά εργασίας και ανεργία: πληροφοριακή ανεργία, καμπύλη Philips, πληθωριστικές προσδοκίες, φυσικό ποσοστό ανεργίας. Θεωρίες πληθωρισμού.

β) Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διεθνής Χρηματοοικονομική

 • Χρηματοοικονομικοί δείκτες και ο ρόλος τους στη λήψη εταιρικών αποφάσεων.
 • Διεθνείς Κεφαλαιαγορές: Παραγώγων, Επιτοκίων, Εμπορευμάτων, Συναλλάγματος, Ομολόγων, Μετοχών και λοιπών σύνθετων προϊόντων.

γ) Επενδύσεις και Θεωρία Χαρτοφυλακίου

 • Μέθοδοι λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων (NPV, IRR).
 • Κόστος δανεισμού και αξιολόγηση χρηματοδοτικών προτάσεων.
 • Βασικές έννοιες της θεωρίας Χαρτοφυλακίου: Αξιολόγηση απόδοσης και κινδύνου χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα), κατασκευή αποδοτικών χαρτοφυλακίων (Markowitz), υπόδειγμα Αγοράς για μετοχές (CAPM).


1.3 Λογιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)

α) Εισαγωγή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

 • Βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
 • Περιεχόμενο του Ισολογισμού και της Κατάρτισης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης των κυριοτέρων στοιχείων των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων.
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β) Διοικητική Λογιστική

 • Βασικές αρχές κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων, ανάλυση αποκλίσεων, λήψη αποφάσεων βάσει κοστολογικών πληροφοριών, ανάλυση σχέσεων κόστους – όγκου -κέρδους.

γ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

 • Γενικές γνώσεις και ειδικότερα, γνώση των παρακάτω Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ):
 • ΔΛΠ 1: Παρουσιάση Οικονομικών Καταστάσεων IAS 1: Presentation of Financial Statements
 • ΔΛΠ 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΑS 16: Property Plant and Equipment
 • ΔΛΠ 32: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση IAS 32: Financial Instruments; Disclosure and Presentation
 • ΔΛΠ 39: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση IAS 39: Financial Instruments; Recognition and Measurement

1.4 Στατιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)

 • Περιγραφική στατιστική.
 • Εκτίμηση αριθμητικού μέσου, ποσοστού και διακύμανσης.
 • Έλεγχος υποθέσεων (μέσου και διακύμανσης).
 • Απλή γραμμική παλινδρόμιση και συσχέτιση.
 • Εκτίμηση τάσης και εποχικότητας σε χρονολογικές σειρές

 

 

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΕ)

ΠΕ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κατεβάστε εδώ

ΠΕ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  κατεβάστε εδώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΕ)

ΔΕ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ κατεβάστε εδώ

ΔΕ. ΑΛΓΕΒΡΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ κατεβάστε εδώ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

κατεβάστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

προγραμμα τμηματων

ενάρξεις νεων τμημάτων/

α΄τμήμα     έναρξη  Κυριακή  7/4/2019

Σάββατο 11.00 - 17.30

Κυριακή  12.00 - 18.30β. τμήμα     έναρξη   Παρασκευή 19/4/2019

Δευτέρα Τετάρτη & Παρασκευή

19.00-22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδάσκουν διδακτορικοί και Πανεπιστημιακοί καθηγητές


Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων (σημαντικός αριθμός ασκήσεων)
 • πλήρης και εύληπτες σημειώσεις
 • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι εισηγητές μας έχουν μεγάλη εμπειρία και εξοικείωση στους διαγωνσιμούς δημοσίου.
Η ποιότητάς τους σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε σε κάθε διαγωνισμό υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019

προκήρυξη Τράπεζας Ελλάδος 2019

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1Γ/2007

κατεβάστε εδώ


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009