ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ

Τα φροντιστήρια atc οργανώνουν τμήματα για τις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Θεατρικών Σπουδών με μεγάλες αξιώσεις.

Οι επιτυχίες του φροντιστηρίου μας

(τα ονόμαα των επιτυχόντων είναι στη διάθεση των υποψηφίων)

Για το ακαδ. έτος 2017-2018 2 επιτυχούσες στην 4η και 10η θέση.

Για το ακαδ. έτος 2014 - 2015 2 επιτυχούσες ήταν μαθήτριές μας

Για το ακαδ. έτος 2012-2013 1 επιτυχούσα από τις 6 ήταν μαθήτριά μας.


ΓΕΝΙΚΑ

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα: Το Θέατρο της Αρχαιότητας, Ευρωπαϊκή Δραματολογία, Το Ελληνικό Θέατρο των Νεότερων Χρόνων

Σύμφωνα με την απόφαση Φ1/192329/B3/13 (ΦΕΚ 3185 Β/16-12-2013), που ορίζει τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται, κατά περίπτωση, από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

δικαίωμα συμμετοχής έχουν

οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται, κατά περίπτωση, από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

Ο νόμος για τις κατατακτήριες ΦΕΚ 3185/2013

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων-αιτήσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη γραμματεία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.  Τη συμπληρώνετε και καταθέτετε στη γραμματεία μαζί με το αντίγραφο πτυχίου ή αποστέλλετε μέσω email στο secr@theatre.uoa.gr

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.


Δικαιολογητικά

Α) Πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ:
•  Αίτηση του ενδιαφερομένου (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή στη σελίδα του τμήματος).
• Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Β) Πτυχιούχων Δραματικών σχολών υπερδιετούς φοίτησης:
•    Αίτηση του ενδιαφερομένου (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή στη σελίδα του τμήματος).  Τη συμπληρώνετε και καταθέτετε στη γραμματεία μαζί με το αντίγραφο πτυχίου ή αποστέλλετε μέσω email στο secr@theatre.uoa.gr
•    Αντίγραφο πτυχίου δραματικής σχολής με πιστοποίηση από την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ή Πολιτισμού (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
•    Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

Επιτροπή Κατατάξεων.

H Επιτροπή Κατατάξεων είναι επταμελής και συγκροτείται από το Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από μέλη άλλου Τμήματος του ιδίου Πανεπιστημίου ή Τμήματος του ιδίου Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

Βαθμολογία -Σειρά επιτυχίας.
Το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ιδίου Τμήματος. Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα. Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.
Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αισχύλου: Πέρσαι
2. Αισχύλου: Επτά επί Θήβας
3. Αισχύλου: Ικέτιδες
4. Αισχύλου: Προμηθεύς Δεσμώτης
5. Αισχύλου: Αγαμέμνων
6. Αισχύλου: Χοηφόροι
7. Αισχύλου: Ευμενίδες
8. Gregory, Justina (επιμ.). Όψεις και θέματα της αρχαίaς ελληνικής τραγωδίας. Μετ. Μαρία Καίσαρ, Όλγα Μπεζαντάκου, Φιλιώ Φιλίππου, επιμ: Δ.Ι. Ιακώβ. Αθήνα:. Παπαδήμας, 2010.
9. Goldhil, Simon: Ορέστεια. Μετ. Αργύρης Παπασυριόπουλος. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 2008.
10. Sommerstein, Alan: H ζωή και το έργο του Αισχύλου. Μετ. Πολ. Πολυκάρπου. Αθήνα: Gutenberg, 2017.
11. Wiles, David: Το αρχαίο ελληνικό δράμα ως παράσταση. Μετ. Ελ. Οικονόμου. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2009.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Σαίξπηρ: Βασιλιάς Ληρ, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας
2. Μολιέρος: Μισάνθρωπος, Σχολείο των γυναικών
3. Κορνέϊγ: Ελ Σίντ, Το παιχνίδι της φαντασίας
4. Ρασίν: Φαίδρα, Ανδρομάχη
5. Ν. Μακιαβέλλι: Μανδραγόρας
6. Ρουτζάντε: Λα Μοσκέτα
7. Λόπε ντε Βέγκα: Φουέντε Οβεχούνα
8. Καλντερόν: Η ζωή είναι ένα όνειρο
9. Μπεν Τζόνσον: Βολπόνε
10. Κρίστοφερ Μάρλοου: Εδουάρδος Β΄
11. Fischer-Lichte, Erika: Ιστορία ευρωπαϊκού δράματος και θεάτρου .Μετ.: Γιάννης Καλιφατίδης. Τόμ. Α΄. Αθήνα : Πλέθρον, 2012.
12. Kermode Frank: Όλος ο κόσμος μια σκηνή. Η εποχή του Σαίξπηρ, Αθήνα: ΜΙΕΤ 2011.
13. Πούχνερ, Βάλτερ: Μια εισαγωγή στην επιστήμη του θεάτρου. Αθήνα: Παπαζήσης, 2011.
14. Ταμπάκη, Άννα. Σπυριδοπούλου, Μαρία και Αλτουβά, Αλεξία: Ιστορία και δραματολογία του ευρωπαϊκού θεάτρου. Από την Αναγέννηση στον 18ο αιώνα. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. 403σ. (e.book https://repository.kallipos.gr).


ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
1. Γεώργιος Χορτάτσης: Ερωφίλη, Κατζούρμπος,Πανώρια
2. Ανωνύμου: Η θυσία του Αβραάμ
3. Ανωνύμου: Ζήνων
4. Θεόδωρος Μοντσελέζε: Ευγένα
5. Μάρκος Αντώνιος Φόσκολο : Φορτουνάτος
6. Σαβόγια Ρούσμελη: Οι Ψευτογιατροί
7. Δημήτριος Γουζέλης: Ο Χάσης
8. Ανωνύμου: Η Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου
9. Holton, David (επιμ.). Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης (μτφρ: Ναταλία Δεληγιαννάκη, επιμέλεια σειράς: Νάσος Βαγενάς). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997, σσ. 1-20, 95- 193, 223-252.
10. Πούχνερ, Βάλτερ. Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας. Τόμ. Α´-B´. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2006.
11. Πούχνερ, Βάλτερ. Θεωρητικά Θέατρου. Αθήνα: Παπαζήσης, 2010.
12. Σπάθης, Δημήτρης. «Το νεοελληνικό θέατρο». Στον τόμο: Ελλάδα: Ιστορία και πολιτισμός. Τόμ. 10ος. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης, 1983, σσ. 11-67 .
13. Ταμπάκη, Άννα. Το νεοελληνικό θέατρο (18ος-19ος αιώνας). Αθήνα: Δίαυλος, 2005.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εγγραφές επιτυχόντων 2017-2018 στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-2018 του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος  (γραφείο 322, 3ος όροφος) την Πέμπτη 15/2/2018 και ώρα 10.00 – 13.00 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.
Οι επιτυχόντες οφείλουν να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα:
- φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας
- 2 (δύο) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Επιτυχόντες με σειρά κατάταξης 2017-2018

1. ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

3. ΜΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ

5. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΝΤΟΡΙΣ – ΑΛΙΣ

6. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

7. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

8. ΜΑΚΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

10. ΣΟΥΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝΗ

11. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

12. ΧΡΥΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΚΠΑ) 2012-2013

κατεβάστε εδώ

 

Tελευταία ενημέρωση : 12-12-2012

Ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τ.Θ.Σ. ακαδ. έτους 2012 – 2013 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Γραμματεία τη Δευτέρα 3-12 και Τετάρτη 5-12 και ώρα 11:00 – 14:00 . Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 7-12-2012 . Άλλη παράταση δε θα δοθεί .

Πρόγραμμα εξετάσεων

17-12-2012 : "Αρχαίο Θέατρο" ώρα 18:00 με 21:00 στην αίθουσα 427

18-12-2012 : "Ευρωπαϊκό Θέατρο" ώρα 18:00 με 21:00 στην αίθουσα 427

19-12-2012 : "Ιστορία και θεωρία του Θεάτρου" 18:00 με 21:00 στην αίθουσα 426

Η ενότητα "Νεοελληνικό Θέατρο" συμπεριλαμβάνεται στην εξέταση του μαθήματος "Ιστορία και θεωρία του Θεάτρου" .


Διεύθυνση Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Γραφείο 322)

ΤΚ15703

 

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων και αιτήσεων για κατατακτήριες   20/11/2012

Οι δηλώσεις των μαθημάτων παρατείνονται. Μετά το πέρας της λήξης  της απεργίας των Διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου θα δοθούν  και οι τελικές ημερομηνίες.

Επίσης παρατείνεται και ότι αφορά τις  Γραμματειακές Υπηρεσίες  όπως υποβολή Αιτήσεων  για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

κατεβάστε εδώ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013

κατεβάστε εδώ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • test
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι διδακτορικοί επιστήμονες, γνωστά ονόματα του χώρου, με άριστη θεωρητική κατάρτιση και  πολυετή διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 

2018-2019 προκήρυξη

Προκήρυξη Κατατακτήριων  εξετάσεων  στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ακ έτους 2018-2019

Γενικές πληροφορίες
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται, κατά περίπτωση, από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος, ώστε να ενημερώνονται με ευθύνητους για τις ημερομηνίες ή όποιες άλλες αλλαγές προκύψουν.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα: Το Θέατρο της Αρχαιότητας, Ευρωπαϊκή Δραματολογία, Το Ελληνικό Θέατρο των Νεότερων Χρόνων.

Δικαιολογητικά
Α) Πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ:
• Αίτηση του ενδιαφερομένου (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του
Τμήματος ή τη βρίσκετε στο σύνδεσμο αυτό). Τη συμπληρώνετε και
καταθέτετε στη γραμματεία μαζί με το αντίγραφο πτυχίου ή αποστέλλετε
μέσω email στο secr@theatre.uoa.gr
• Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για
πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου
σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το
όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
Β) Πτυχιούχων Δραματικών σχολών υπερδιετούς φοίτησης:
• Αίτηση του ενδιαφερομένου (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του
Τμήματος ή τη βρίσκετε στο σύνδεσμο αυτό). Τη συμπληρώνετε και
καταθέτετε στη γραμματεία μαζί με το αντίγραφο πτυχίου και το
απολυτήριο Λυκείου ή αποστέλλετε μέσω email στο secr@theatre.uoa.gr
• Αντίγραφο πτυχίου δραματικής σχολής με πιστοποίηση από την αντίστοιχη
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ή Πολιτισμού (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
• Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018-2019
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αισχύλου: Πέρσαι
2. Αισχύλου: Επτά επί Θήβας
3. Αισχύλου: Ικέτιδες
4. Αισχύλου: Προμηθεύς Δεσμώτης
5. Αισχύλου: Αγαμέμνων
6. Αισχύλου: Χοηφόροι
7. Αισχύλου: Ευμενίδες
8. Gregory, Justina (επιμ.). Όψεις και θέματα της αρχαίaς ελληνικής
τραγωδίας. Μετ. Μαρία Καίσαρ, Όλγα Μπεζαντάκου, Φιλιώ Φιλίππου,
επιμ: Δ.Ι. Ιακώβ. Αθήνα:. Παπαδήμας, 2010.
9. Goldhil, Simon: Ορέστεια. Μετ. Αργύρης Παπασυριόπουλος. Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 2008.
10. Sommerstein, Alan: H ζωή και το έργο του Αισχύλου. Μετ. Πολ.
Πολυκάρπου. Αθήνα: Gutenberg, 2017.
11. Wiles, David: Το αρχαίο ελληνικό δράμα ως παράσταση. Μετ. Ελ.
Οικονόμου. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2009.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Σαίξπηρ: Βασιλιάς Ληρ, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας
2. Μολιέρος: Μισάνθρωπος, Σχολείο των γυναικών
3. Κορνέϊγ: Ελ Σίντ, Το παιχνίδι της φαντασίας
4. Ρασίν: Φαίδρα, Ανδρομάχη
5. Ν. Μακιαβέλλι: Μανδραγόρας
6. Ρουτζάντε: Λα Μοσκέτα
7. Λόπε ντε Βέγκα: Φουέντε Οβεχούνα
8. Καλντερόν: Η ζωή είναι ένα όνειρο
9. Μπεν Τζόνσον: Βολπόνε
10. Κρίστοφερ Μάρλοου: Εδουάρδος Β΄
11. Fischer-Lichte, Erika: Ιστορία ευρωπαϊκού δράματος και θεάτρου .Μετ.:
Γιάννης Καλιφατίδης. Τόμ. Α΄. Αθήνα : Πλέθρον, 2012.
12. Kermode Frank: Όλος ο κόσμος μια σκηνή. Η εποχή του Σαίξπηρ,
Αθήνα: ΜΙΕΤ 2011.
13. Πούχνερ, Βάλτερ: Μια εισαγωγή στην επιστήμη του θεάτρου. Αθήνα:
Παπαζήσης, 2011.
14. Ταμπάκη, Άννα. Σπυριδοπούλου, Μαρία και Αλτουβά, Αλεξία: Ιστορία
και δραματολογία του ευρωπαϊκού θεάτρου. Από την Αναγέννηση
στον 18ο αιώνα. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών, 2015. 403σ. (e.book https://repository.kallipos.gr).

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
1. Γεώργιος Χορτάτσης: Ερωφίλη, Κατζούρμπος,Πανώρια
2. Ανωνύμου: Η θυσία του Αβραάμ
3. Ανωνύμου: Ζήνων
4. Θεόδωρος Μοντσελέζε: Ευγένα
5. Μάρκος Αντώνιος Φόσκολο : Φορτουνάτος
6. Σαβόγια Ρούσμελη: Οι Ψευτογιατροί
7. Δημήτριος Γουζέλης: Ο Χάσης
8. Ανωνύμου: Η Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου
9. Holton, David (επιμ.). Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της
Αναγέννησης (μτφρ: Ναταλία Δεληγιαννάκη, επιμέλεια σειράς: Νάσος
Βαγενάς). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997, σσ. 1-20,
95- 193, 223-252.
10. Πούχνερ, Βάλτερ. Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας. Τόμ. Α´-B´.
Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2006.
11. Πούχνερ, Βάλτερ. Θεωρητικά Θέατρου. Αθήνα: Παπαζήσης, 2010.
12. Σπάθης, Δημήτρης. «Το νεοελληνικό θέατρο». Στον τόμο: Ελλάδα:
Ιστορία και πολιτισμός. Τόμ. 10ος. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης, 1983, σσ.
11-67 .
13. Ταμπάκη, Άννα. Το νεοελληνικό θέατρο (18ος-19ος αιώνας). Αθήνα:
Δίαυλος, 2005.


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009