ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
Bookmark and Share
 
 
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ

Είμαστε το μοναδικό φροντιστήριο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες κάθε χρόνο.  Tα ονόματα των επιτυχόντων είναι στη διάθεση των υποψηφίων.

θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μας

Για το Ακαδ. έτος 2018-2019

το 70% των μαθητών μας (δηλαδή 6 άτομα) πέτυχαν στις εξετάσεις

Για το Ακαδ. έτος 2017-2018

Οι 5 στους 18 ήταν μαθητές μας

Για το Ακαδ. έτος 2016-2017

0ι 7 από τους 18 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας
Για το Ακαδ. έτος 2015-2016

Οι 8 από τους 17 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας.

Για το Ακαδ. έτος 2014-2015

Οι 8 από τους 18 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας.

Για το Ακαδ. 2013 - 2014

Οι 9 από τους 15 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας

Για το Ακαδ. 2012 - 2013

Η 1 από τις 3 επιτυχούσες της κατηγορίας ΑΕΙ ήταν μαθήτρια των φροντιστηρίων atc.

Οι 2 από τους 6 επιτυχόντες της κατηγορίας ΤΕΙ ήταν επίσης μαθητές μας.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήμα Ψυχολογίας EKΠΑ Ακαδ. έτος 2018-2019

ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ e-learning

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του   εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς  και  των  κατόχων πτυχίων  ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.   ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται μετά από εξετάσεις στο Γ ́ εξάμηνο σπουδών και ο αριθμός των επιτυχόντων στις κατατακτήριες σύμφωνα με το ΦΕΚ 1123/ 27 Μαρτίου 2018 θα ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη ορίστηκαν με απόφαση της 8ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας  26 Απριλίου 2018.

Μαθήματα
1.      Κοινωνική Ψυχολογία Ι
2.      Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς
3.      Ψυχολογία της Προσωπικότητας

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2018-2019

 

το ΦΕΚ για τις κατατακτήριες

Συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση

Σημαντικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Ο νόμος για τις κατατακτήριες ΦΕΚ 3185/2013

Ι. χρόνος υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00-14.00). Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, αρκεί η σφραγίδα του Ταχυδρομείου να βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Διεύθυνση
Γραμματεία Τμήματο Ψυχολογίας, Φιλοσοφική (Γρ. 533, 5ος όροφος)
15703 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΑΘΗΝΑ

ΙΙ. Τα δικαιολογητικά
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Επιτροπή Κατατάξεων.

H Επιτροπή Κατατάξεων είναι 7μελής και συγκροτείται από το Δ.Σ. του Τμήματος. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από μέλη άλλου Τμήματος του ιδίου Πανεπιστημίου που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Κ ΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις εκ του Νόμου οριζόμενες διατάξεις (άρθρα 7α – ι της Υπ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13) κάθε υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:
Στις αίθουσες που θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.
Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ΄ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράψει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης, σε
κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιονδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών, κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται κάθε δοκίμιο.
Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Βαθμολογία -Σειρά επιτυχίας.
Το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ιδίου Τμήματος. Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα. Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.
Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Α) Σκοπός και έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Β) Μέθοδοι της κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας, Ερευνητική δεοντολογία. Γ) Στάσεις,  θεμελιώδεις κλίμακες μέτρησης των στάσεων, δομή και λειτουργία των στάσεων, ανακολουθία στάσεων-συμπεριφοράς, θεωρίες για τη σχέση στάσεων- συμπεριφοράς και παράγοντες πρόβλεψης της συμπεριφοράς, διαμόρφωση των στάσεων, έννοιες που σχετίζονται με τις στάσεις, όπως αξίες, ιδεολογία, κοινωνικές αναπαραστάσεις. Δ) Πειθώ και αλλαγή των στάσεων, στάσεις και επιχειρήματα, πειστική επικοινωνία, Μοντέλα Πειθούς Διττής Διαδικασίας, ενδοτικότητα, και τακτικές ενίσχυσης της ενδοτικότητας, Πολλαπλά αιτήματα,  γνωστική ασυμφωνία, αντίσταση στην πειθώ. Ε) Κοινωνική επιρροή, τύποι κοινωνικής επιρροής, ενδοτικότητα και η σχέση της με την υπακοή και τη συμμόρφωση, ισχύς και επιρροή, υπακοή στην εξουσία και οι πειραματικές μελέτες του Milgram, παράγοντες που επηρεάζουν την υπακοή, θέματα δεοντολογίας, συμμόρφωση και νόρμες,  ρόλος της ομαδικής πλειοψηφίας στην άσκηση πίεσης, παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση - ατομικοί, ομαδικοί, πολιτισμικές νόρμες, μέγεθος και βαθμός ομοφωνίας της ομάδας,  κοινωνική ταυτότητα και διαδικασίες κανονιστικής, πληροφοριακής επιρροής και επιρροής αναφοράς. ΣΤ) Η έννοια της ομάδας, επίδραση της ομάδας στην ατομική απόδοση, ομαδική συνεκτικότητα, ομαδική κοινωνικοποίηση, νόρμες, δομή της ομάδας, λόγοι ένταξης/ μη ένταξης σε ομάδες, Ζ) Διομαδική συμπεριφορά, συνεργασία-ανταγωνισμός, Δίλημμα του φυλακισμένου, Παίγνιο των φορτηγών, η επίλυση κοινωνικών διλημμάτων, το φαινόμενο του παρασιτισμού, Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας, κοινωνική ταυτότητα και υπαγωγή στην ομάδα, Αποπροσωποποίηση.

2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η δομή και λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Η νευροδιαβίβαση (η νευρωνική αγωγιμότητα και η συναπτική διαβίβαση). Η δομή των συνάψεων, τα συστήματα και οι δράσεις των νευροδιαβιβαστών. Οι επιδράσεις των φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών στη συμπεριφορά. Η δομή και λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Το σωματαισθητικό σύστημα: η επεξεργασία της αφής και του πόνου. Το ακουστικό σύστημα και η ακουστική επεξεργασία, η αιθουσαία αντίληψη. Το οπτικό σύστημα και η οπτική επεξεργασία και αντίληψη από τον εγκέφαλο.

Γ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ατομικές διαφορές στη σκέψη, στο συναίσθημα, στα κίνητρα και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Bασικές αρχές και έννοιες κλασσικών και σύγχρονων θεωριών της προσωπικότητας: Ψυχαναλυτικές και Ψυχοδυναμικές θεωρίες (πχ., Freud, Erickson, Ψυχολογία του Εγώ, Θεωρία Αντικειμενότροπων Σχέσεων), Συμπεριφοριστικές θεωρίες (κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, θεωρία ερεθίσματος-αντίδρασης), Φαινομενολογικές θεωρίες (Rogers, Maslow), Γνωστικές θεωρίες (Bandura, Mischel), Θεωρίες των Γνωρισμάτων (πχ Allport, Eysenck, Cattell, Θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων). Φιλοσοφική θεώρηση της ανθρώπινης φύσης. Ανάπτυξη της προσωπικότητας βάσει της θεωρίας των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων και βάσει της θεωρίας Δεσμού Μητέρας-Βρέφους. Διαμάχη ατόμου-περιστάσεων. Διαχρονική και δια-περιστασιακή σταθερότητα της συμπεριφοράς. Η βιολογική βάση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας. Κληρονομικότητα και περιβάλλον. Προσωπικότητα και νοημοσύνη. Προσωπικότητα και σωματική υγεία. Προσωπικότητα και ψυχοπαθολογία.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις παραπάνω ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑ

 

 

ΕΝΑΡΞΗ 6/3/2019


ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00 - 22.00

 

 

 


 

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • test
  • προσομοίωση εξετάσεων
  • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, γνωστοί ψυχολόγοι του χώρου.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 

 

NEA-ANAKOΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2016-2017

Αποτελέσματα / επιτυχόντες κατατακτηρίων 2016-2017

Εγγραφή επιτυχόντων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Γνωστική Ψυχολογία      Παρασκευή    9-12-2016    15:00-18:00    438, 440, 442, 204
Κοινωνική Ψυχολογία     Τετάρτη       14-12-2016    15:00-18:00    438, 442, 437, 311
Εξελικτική Ψυχολογία     Παρασκευή  16-12-2016    15:00-18:00    438, 440, 442

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2015-16

8 από τους 17 επιτυχόντες ήταν μαθητές του φροντιστηρίου μας

Πρόγραμμα εξετάσεων Δεκεμβρίου 2015

Aποτελέσματα Επιτυχόντων Κατατακτηρίων 2014-2015

Πληροφορίες και χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων 2014-2015

Αποτέλεσματα Επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2013-2014

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες 13-23 Ιανουαρίου 2014

 

Η 1 από τις 3 επιτυχούσες της κατηγορίας ΑΕΙ ήταν μαθήτρια των φροντιστηρίων atc.

Η 1 από τους 6 επιτυχόντες της κατηγορίας ΤΕΙ ήταν επίσης μαθήτριά μας.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ" ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 κατεβάστε εδώ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

κατεβάστε εδώ

Αίτηση κατεβάστε εδώ

 

Πρόγραμμα εξετάσεων 2012-13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

 


Τελευταία νέα
• Νέα τμήματα για το Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

 

 

• Ενάρξεις νέων τμημάτων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016

 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009