ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ   ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Bookmark and Share
 
 
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019‐2020

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12%, επί του αριθμού εισακτέων.

Γίνεται γνωστό ότι, σύμφωνα με την από 7‐06‐2018 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και τις διατάξεις του Ν. 3404/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4186/2013, Ν. 4218/2013, την υπ. αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υ.Α. (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16‐12‐2013) και τον Ν. 4485/2017 άρθ. 74παρ.3, οι κατατάξεις των Πτυχιούχων στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019‐2020, θα γίνουν με εξετάσεις στα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα:

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Οικονομική

2. Στατιστική

3. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο κατάταξης

Η εγγραφή των κατατασσόμενων θα γίνει στο Α΄ εξάμηνο σπουδών μετά από την επιτυχή εξέταση στα τρία μαθήματα.

Οι αιτήσεις

με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 11:30π.μ. – 14:00μ.μ.  στη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς (γρ.113)

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Αντίγραφο πτυχίου με γενικό βαθμό

3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

4. Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο διάστημα από 01 έως 20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος διεξαγωγής τους θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α) Οικονομική

Αρχές Μακροοικονομικής

Το σύστημα τιμών, Νοικοκυριά και επιχειρήσεις, Προϊόν και ανεργία, Πληθωρισμός, Πλήρης απασχόληση και μακροοικονομική, Δημόσια οικονομία, Οικονομική Μεγέθυνση, Χρήμα, Μακροοικονομικές διακυμάνσεις,

Μικροοικονομική

Τέλειες αγορές, Ζήτηση, προσφορά και τιμή, Ελαστικότητες,Επιλογή του καταναλωτή, Αγορά εργασίας, Αγορά κεφαλαίου, Αποτελεσματικότητα ανταγωνιστικών αγορών, Ατελείς αγορές, Μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, Κυβερνητικές πολιτικές, Δημόσιος τομέας, Οικονομική περιβάλλοντος, Διεθνές εμπόριο, Τεχνολογική πρόοδος.

Βιβλιογραφία: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική των J. Stiglitz- C.Walsh, εκδόσεις Παπαζήση.

Β) Στατιστική

Η Στατιστική ως εφαρμοσμένη επιστήμη για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Στατιστικοί πληθυσμοί, δείγματα, μεταβλητές. Στατιστικά δεδομένα, στατιστικοί πίνακες και διαγράμματα. Κατανομές συχνοτήτων. Χαρακτηριστικές παράμετροι μονοδιάστατων κατανομών: Τάσης, θέσης, διασποράς, ασυμμετρία και κυρτώσεως. Αριθμοδείκτες. Βασικές έννοιες της θεωρίας των πιθανοτήτων: Τυχαίο πείραμα, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα, πιθανότητες. Θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας. Διμεταβλητοί πληθυσμοί, συνδιακύμανση, συσχέτιση. Βασικές διακριτές και συνεχείς θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων: Διωνυμική Poisson, Γεωμετρική, Κανονική, Εκθετική, t‐student, X2,F. Τυχαίο δείγμα. Δειγματοληπτικά σχέδια. Κατανομές δειγματοληψίας: μέσου, αθροίσματος και διαφοράς δύο μέσων, διαφοράς δύο μέσων ζευγαρωτών παρατηρήσεων, διακύμανσης και τυπικής απόκλισης, διαφοράς δύο διακυμάνσεων, αναλογίας ή ποσοστού, διαφοράς δύο αναλογιών ή ποσοστών.

Εκτίμηση σημείου ή διαστήματος εμπιστοσύνης πληθυσμιακών παραμέτρων. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των εκτιμήσεων. Μέθοδοι εκτιμήσεως πληθυσμιακών παραμέτρων. Υπολογισμός της ακρίβειας των εκτιμήσεων, Εκτιμήσεις διαστήματος εμπιστοσύνης των προαναφερθέντων (κατανομές δειγματοληψίας) παραμέτρων. Έλεγχος Στατιστικών υποθέσεων. Η διατύπωση των υποθέσεων, υπολογισμοί και στατιστικά συμπεράσματα. Συνάρτηση δυνάμεως του κριτηρίου. Αγγλική ορολογία.

Βιβλιογραφία: Στατιστική του Ι. Χαλικιά, εκδόσεις Rosili.

Γ) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάνατζμεντ : Ιστορία και έννοιες, Κλασικές σχολές της θεωρίας του Μάνατζμεντ, Η σχολή συμπεριφοράς της Θεωρίας του Μάνατζμεντ, Η προσέγγιση της επιστήμης του Μάνατζμεντ, Η θεωρία Ζ: Οι τεχνικές του Ιαπωνικού Μάνατζμεντ, Το μάνατζμεντ και το περιβάλλον της Επιχείρησης, Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης , Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, Λήψη αποφάσεων: Είδη Και Τρόποι, Γραμμικός Τρόπος σκέψης, Συστηματικός Τρόπος σκέψης, Κατηγορίες αποφάσεων της Διοίκησης, Επίπεδα λήψεις αποφάσεων, Τρόποι Λήψης αποφάσεων, Λήψη αποφάσεων κάτω από διαφορετικές συνθήκες, Οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ, Προγραμματισμός, Στρατηγικός Προγραμματισμός, Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός, Λειτουργικός Προγραμματισμός, Προγραμματισμός: Εφαρμογή της Στρατηγικής, Τύποι αντικειμενικών στόχων, Κριτήρια αξιολόγησης στόχων, Οργανωτικές Δομές: Έννοιες και Μορφές, Οργάνωση κατά λειτουργία, Οργάνωση κατά τομέα, Οργάνωση κατά διεργασία, Άλλες δομές οργάνωσης, Εκχώρηση αρμοδιοτήτων: Η τέχνη της διοίκησης, Συγκεντρωτισμός και αποκέντρωση, Προσωπικό: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Υποκίνηση: Θεωρία και Πράξη, Θεωρία της ιεράρχηση αναγκών του Maslow, Η θεωρία των Δύο παραγόντων, Παράγοντες Υποκίνησης: Ομοιότητες και Διαφορές, Ηγεσία: Θεωρία και Πράξη, Νόμιμη εξουσία, Εξουσία Ανταμοιβής, Εξουσία καταναγκασμού, Θεωρίες Ηγεσίας, Μάνατζμεντ: Ο Έλεγχος

Βιβλιογραφία:Τίτλος: Μάνατζμεντ ,Τρίτη Αμερικανική έκδοση Συγγραφείς: Patrick J. Montana & Bruce H. Charnov Εκδόσεις Κλειδάριθμος


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009