ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019


ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Τα φροντιστήρια atc ξεκινούν την προετοιμασία σας με άριστους διδακτορικούς καθηγητές με μεγάλη εξοικείωση στις συγκεκριμένες εξετάσεις με υψηλά όπως κάθε χρόνο πσοοστά επιτυχίας.


ΓΕΝΙΚΑ

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Η επιλογή για κατάταξη των πτυχιούχων όλων των κατηγοριών στο Τμήμα Βιολογίας γίνεται ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα:
α) Στοιχεία Βιολογίας Φυτών
β) Στοιχεία Ζωολογίας
γ) Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας

Oι κατατάξεις σε εξάμηνα σπουδών

α)Η κατάταξη των πτυχιούχων Τμημάτων Α.Ε.Ι. θετικής κατεύθυνσης γίνεται στο Γ΄εξάμηνο σπουδών.

β) Η κατάταξη των λοιπών πτυχιούχων Τμημάτων Α.Ε.Ι. θεωρητικής κατεύθυνσης, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, γίνεται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 (μεταξύ των ωρών 11:00 και 14:00).

δικαιολογητικά
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται από 1-15 Νοεμβρίου μετά από ανακοίνωαη της σχολής

χρόνος διεξαγωγής

οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2018.

Η Επιτροπή Κατάταξης Πτυχιούχων για το 2018-2019 είναι επταμελής και απαρτίζεται από την Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Καθηγήτρια κ. Ισιδώρα Παπασιδέρη και μέλη τους: Κ. Θάνο - Καθηγητή, Ν. Χριστοδουλάκη – Καθηγητή, Α. Λεγάκη - Καθηγητή, Π. Παφίλη – Αναπληρωτή Καθηγητή, Ι. Τρουγκάκο – Αναπληρωτή Καθηγητή και Δ. Στραβοπόδη – Επίκουρο Καθηγητή

Ο νόμος για τις κατατακτήριες ΦΕΚ 3185/2013

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2018-2019

α) Στοιχεία Βιολογίας Φυτών
β) Στοιχεία Ζωολογίας
γ) Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας
Οι εξετάσεις γίνονται με θέματα ανάπτυξης στο γνωστικό αντικείμενο των τριών αντιπροσωπευτικών μαθημάτων, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων περιλαμβάνει:
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ:
Στοιχεία Ιστολογίας και Οργανογραφίας Τραχεοφύτων: Δομή, οντογένεση, διαφοροποίηση και λειτουργία επιδερμικού, παρεγχυματικού, στηρικτικού, εκκριτικού και αγωγού ιστού, καθώς και ιδιοβλάστων κυτταρικών τύπων. Εξωτερική μορφολογία, εσωτερική οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία ρίζας, βλαστού, φύλλου, άνθους, σπέρματος, καρπού και αρτιβλάστου.
Στοιχεία Φυσιολογίας: Φωτοσύνθεση (χρωστικές, φωτεινές αντιδράσεις, αντιδράσεις δέσμευσης του άνθρακα, εναλλακτικοί τύποι φωτοσύνθεσης). Θρέψη και έδαφος (απαραίτητα στοιχεία, το έδαφος, κύκλοι αζώτου και φωσφόρου). Εξωτερικοί παράγοντες και φυτική ανάπτυξη (τροπισμοί, φωτοπεριοδισμός, άνθιση, ημερήσιοι ρυθμοί, λήθαργος).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
- Βιολογία των Φυτών, (Raven P.H., Evert R.F., Εichhorn S.E. - Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Κ. Θάνος, Γ. Ιατρού, Ν. Χριστοδουλάκης, 8η Αμερικανική έκδοση - 1η Ελληνική 2014, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ)
- Εισαγωγή στη Βοτανική (Β. Γαλάτη, Χ. Κατσαρού, Π. Αποστολάκου - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ)
- και οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό σύγγραμμα καλύπτει επαρκώς την αντίστοιχη ύλη.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ:
Στοιχεία Γενικής Ζωολογίας: Εισαγωγικές έννοιες της Ζωολογίας, κλάδοι της Ζωολογίας, μορφή, συμμετρία, τρόπος ζωής των ζώων, αναπαραγωγή, εμβρυϊκή ανάπτυξη, ιστολογία, τύποι οργάνωσης σώματος, διαίρεση και τρόποι ταξινόμησης του ζωικού βασιλείου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
- Γενική Ζωολογία (Συγγραφέας: Μαρία Δημητριάδου-Λαζαρίδου, Εκδόσεις Γιαχούδη, 2016, Σελ. 504, ISBN:
960-7425-24-3)
- Ζωολογία. Ολοκληρωμένες αρχές, τομ. Ι (Συγγραφείς: Hickman κ.α., Εκδόσεις Utopia, 2015, σελ. 920, ISBN:978-618-5173-04-3)
- και οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό σύγγραμμα καλύπτει επαρκώς την αντίστοιχη ύλη.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών. Δομικοί λίθοι - από τα βιομόρια στα κύτταρα. Δεσμοί δομικών λίθων και βιομορίων. Κυτταρική οργάνωση.
Η οργάνωση και λειτουργία ενός πρότυπου κυτταρικού συστήματος: Η δυναμική της κυτταρικής δομής και λειτουργίας. Δομή και λειτουργία αντιπροσωπευτικών κυτταρικών τύπων.
Συστατικά των βιολογικών μεμβρανών. Ιδιότητες κυτταρικών μεμβρανών. Μοντέλα για τη δομή και τη λειτουργία των μεμβρανών.
Πυρήνας, Πυρηνίσκος, Χρωμοσωμικά συστατικά. Πυρηνικός φάκελος, Πυρηνικός σκελετός και πυρηνικοί πόροι
Αντιγραφή, Μεταγραφή.
Πρωτεϊνοσύνθεση, δομή και λειτουργία ενδοπλασματικού δικτύου και Golgi
Μορφολογία, σύσταση και λειτουργία των μιτοχονδρίων. Κατανομή και προέλευση των συστατικών τους. Ημιαυτονομία δομής και λειτουργίας.
Μορφολογία και λειτουργία υπεροξυσωμάτων και λυσοσωμάτων. Συμμετοχή των λυσοσωμάτων στη διαδικασία κυτταροποσίας και κυτταροφαγίας.
Μικροϊνίδια. Συμμετοχή της ακτίνης στους κυτταρικούς μηχανισμούς κίνησης. Ενδιάμεσα ινίδια. Μικροσωληνίσκοι. Κέντρα Οργάνωσης (MTOC). Ο ρόλος των μικροσωληνίσκων στη μίτωση.
Συστατικά, οργάνωση και λειτουργίες του κολλαγόνου και της ελαστίνης.
Κυτταρική αύξηση και διαίρεση. Μεσόφαση. Μίτωση και κυτταροκίνηση. Μηχανισμοί που ελέγχουν τη μίτωση. Μείωση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
- Βιολογία Κυττάρου, 4η έκδοση (Συγγραφείς: Μαργαρίτης ΛΧ, Γαλανόπουλος ΒΚ, Κεραμάρης ΚΕ, Μαρίνος ΕΣ, Παπασιδέρη ΙΣ, Στραβοπόδης ΔΙ, Τρουγκάκος ΙΠ.
Εκδοτικός Οίκος: Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2004, ISBN: 960-372-077-1)
- Το κύτταρο - μία μοριακή προσέγγιση (Συγγραφείς: Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σια ΟΕ, Αλεξανδρούπολη 2018, ISBN: 978-618-5135-08-9)
- και οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό σύγγραμμα καλύπτει επαρκώς την αντίστοιχη ύλη.

 


Τελευταία νέα
• Νέα τμήματα για το Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

 

 

• Ενάρξεις νέων τμημάτων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016

 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009