ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
Bookmark and Share
 
 
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021


ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc σας προετοιμάζουν υπεύθυνα με εξειδικευμένους καθηγητές από τους σημαντικότερους του χώρου.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ


Το ποσοστό των επιτυχόντων των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ορίζεται ώς το 12% επί του αριθμού των εισακτέων όπως αυτό ορίστηκε στο ΦΕΚ Φ. 815 τ.ΒΆ

H κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με εξετάσεις σε 3 μαθήματα:

Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μίας μεταβλητής)

-  Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών, και   Διανυσματική Ανάλυση)

-  Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι

 

Κατάταξη υποψηφίων
Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 της Φ2/12871/Β3, γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού επιτυχίας μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό επιτυχίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου και για την αποφυγή της υπέρβασης, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεραρίθμων.

Δικαιολογητικά – Χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων
Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να καταταγούν στη Σχολή πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής από 1η έως 15η Νοεμβρίου τα εξής:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Γραμματεία)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία.

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ύλη των εξεταστέων μαθημάτων


Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μίας μεταβλητής)
Πραγματικοί αριθμοί. Στοιχεία Λογικής. Εισαγωγή στα σύνολα. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής. Διαφορικός Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές. Δυναμοσειρές. Γενικευμένα Ολοκληρώματα. Κριτήρια Σύγκλισης. Συναρτήσεις Γάμμα και Βήτα. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξεως (γραφική λύση, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, γραμμικές, Bernoulli) Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Εφαρμογές.


Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών, και   Διανυσματική Ανάλυση)
Ο χώρος Rn. Τοπολογία ενός μετρικού χώρου. Συστήματα συντεταγμένων     (πολικές, σφαιρικές κυλινδρικές). Όριο και συνέχεια συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Βασικά θεωρήματα . Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Θεώρημα πεπλεγμένων συναρτήσεων και θεώρημα αντίστροφης απεικόνισης. Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Ακρότατα υπό συνθήκη. Στοιχεία διαφορικής γεωμετρίας. Καμπυλόγραμμες συντεταγμένες. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Διπλά, τριπλά ολοκληρώματα. Εφαρμογές. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Εφαρμογές. Επιφανειακά ολοκληρώματα. Εφαρμογές. Θεωρήματα Green, Gauss, Stokes. Διανυσματική ανάλυση (απόκλιση και περιστροφή διανυσματικού πεδίου, ολοκληρωτικοί τύποι, ειδικά διανυσματικά πεδία). Εφαρμογές στη μηχανική του συνεχούς μέσου.


Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι
Ορθή τάση και ορθή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ελαστικότητα, πλαστικότητα και ερπυσμός. Γραμμική ελαστικότητα, νόμος Hooke, λόγος Poisson. Διατμητική τάση και παραμόρφωση. Σχεδιασμός για αξονικά φορτία και απ ευθείας διάτμηση. Αξονικά φορτιζόμενες ράβδοι. Υπερστατικές κατασκευές. Επίδραση θερμοκρασίας, ατελειών και προέντασης. Τάσεις σε κεκλιμένες τομές. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω αξονικής φόρτισης. Κρουστική φόρτιση. Επαναληπτική φόρτιση και κόπωση. Συγκέντρωση τάσεων. Μη γραμμική συμπεριφορά. Ελαστοπλαστική ανάλυση.Επίπεδη ένταση. Σχέση μεταξύ μέτρου ελαστικότητας και μέτρου διάτμησης. Κύριες τάσεις και μέγιστες διατμητικές τάσεις. Κύκλος Mohr. Νόμος Hooke για επίπεδη ένταση. Καθαρή διάτμηση. Ενέργεια παραμόρφωσης για καθαρή διάτμηση. Τριαξονική εντατική κατάσταση. Επίπεδη παραμόρφωση. Σφαιρικά και κυλινδρικά λεπτότοιχα δοχεία πίεσης. Κριτήρια αστοχίας Mises, Tresca, Coulomb.Ροπές αδράνειας επίπεδων διατομών. Θεώρημα παραλλήλων αξόνων. Πολική ροπή αδράνειας. Γινόμενο αδράνειας. Στροφή αξόνων. Κύριες ροπές αδράνειας.Στρέψη ατράκτων κυκλικής διατομής από γραμμικά ελαστικά υλικά. Μη ομοιόμορφη στρέψη. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω στρέψης. Μεταφορά ισχύος από περιστρεφόμενους άξονες. Υπερστατικοί άξονες υπό στρέψη. Στρέψη ατράκτων με λεπτότοιχες διατομές.Καθαρή κάμψη. Καμπυλότητα δοκού. Διαμήκεις ορθές παραμορφώσεις και τάσεις. Σχεδιασμός δοκών ως προς τις ορθές τάσεις. Μη πρισματικές δοκοί. Δοκοί υπό κάμψη με αξονικά φορτία. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω κάμψης.

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2018

Προκήρυξη κατατακτηρίων Ναυπηγών ΕΜΠ 2018-2019

κατεβάστε εδώ


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009