ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020


ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc ξεκινούν νέα τμήματα για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής Θεσσαλονίκης με Πανεπιστημιακούς Καθηγητές.

Για το Ακαδ. έτος 2013-2014 Οι 5 επιτυχόντες ήταν μαθητές του φροντιστηρίου μας

Για το Ακαδ. έτος 2012-2013
Οι 4 επιτυχόντες της κατηγορίας ΤΕΙ ήταν μαθητές των φροντιστηρίων atc

Τα ονόματα των επιτυχόντων είναι στη διάθεση των υποψηφίων


ΓΕΝΙΚΑ

Στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οι κατατάξεις:

Ο νέος νόμος για τις κατατακτήριες ΦΕΚ 3185/2013

-   Των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ. Ε. Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων ανώτερων σχολών υπερδιετούς  και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12 % επί του αριθμού των εισακτέων.

Θα γίνουν με εξετάσεις στα τρία (3) μαθήματα που αναφέρονται ακολούθως και  οι επιτυχόντες θα εγγραφούν σε εξάμηνο σπουδών που θα αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση της Σχολής σε σχέση πάντα με την παρούσα υπουργική απόφαση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

από 1- 15 Νοεμβρίου και ώρες που θα δέχεται αιτήσεις η Γραμματεία της Νομικής Σχολής θα ανακοινωθούν εκείνη την περίοδο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
•    Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη Γραμματεία της Σχολής)
•    Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.

Διαδικασία εξετάσεων:
Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων θα αναρτηθεί ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην συγκεκριμένη αίθουσα.
Οι υποψήφιοι, για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωματιστού μελανιού εκτός του μπλε και του μαύρου.
Απαγορεύεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα, κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές ή άλλα αντικείμενα εκτός από το στυλό και το πιστοποιητικό της ταυτοπροσωπίας.

Τρόπος Βαθμολόγησης -Σειρά επιτυχίας.
Το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ιδίου Τμήματος. Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα. Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.
Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

 

Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο 15 ημερο του Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για το πρόγραμμα εξετάσεων θα βγεί σχετική ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις πινακίδες του Τμήματος και στο internet.

 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

κατατακτήριες εξετάσεις Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θεσσαλονίκη

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΥΛΗ:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Οι υπογραμμισμένες θεματικές βρίσκονται και στα 3 βιβλία που προτείνονται. 
Ύλη:
Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο περιλαμβάνει τις βασικές θεματικές ενότητες που προϋποθέτουν την κατανόηση της διεθνούς έννομης τάξης. Μέσα από την ιστορική διαδρομή και τη δογματική/θεωρητική εξέλιξη του διεθνούς δικαίου γίνεται κατανοητή η φύση του, όπως και η θεσμική και κανονιστική συγκρότηση της διεθνούς κοινότητας. Δίνεται έμφαση στα υποκείμενα και τις πηγές του διεθνούς δικαίου, στους σύγχρονους δικαιοπαραγωγικούς μηχανισμούς και στους φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στη διεθνή έννομη τάξη. Επιπλέον, εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στη διεθνή και στις επιμέρους εσωτερικές δικαιοταξίες, και η έννοια της κρατικής κυριαρχίας και της κρατικής ευθύνης υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Περαιτέρω, εξετάζονται οι αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες στο διεθνές δίκαιο, όπως επίσης οι αρμοδιότητες στον χώρο (ειδικά στο Δίκαιο της Θάλασσας), ενώ τέλος αναλύονται η έννομη τάξη και τα βασικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών.


Για την προετοιμασία των υποψηφίων προτείνονται ενδεικτικά τα παρακάτω εγχειρίδια:
• Χατζηκωνσταντίνου Κ., Χ. Αποστολίδης, Μ. Σαρηγιαννίδης, Θεμελιώδεις Έννοιες στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο (2η έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014).
• Αντωνόπουλος Κ. & Κ. Μαγκλιβέρας (επιμ.), Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας (2η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014).
• Ρούκουνας Εμ., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (2η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015).
Κώδικες
• Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Βασικά Νομοθετήματα, Μάιος 2015, Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης (σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, τ. 29) ή οποιαδήποτε άλλη μη σχολιασμένη συλλογή Διεθνών Συνθηκών.

Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου

Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
•    ορισμός θετικού δικαίου
•    Θεμελιώδεις αρχές μιας σύγχρονης έννομης τάξης
•    Βασικά γνωρίσματα μορφής του σύγχρονου δικαίου
•    Γλώσσα του δικαίου και το νόημα των νομικών όρων
Β. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
•    Ηθική και θετικό δίκαιο
•    Νομιμότητα και κοινός ανθρώπινος νους
•    Νομιμότητα και κοινωνική ηθική
Γ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
•    Η θετικότητα του δικαίου: νόημα κι αξία
•    Νομοθέτηση και δημόσια σφαίρα επικοινωνίας των πολιτών
•    Νομιμοποίηση της έννομης τάξης
•    Αρχές δικαιοσύνης με τα μέσα του ανθρώπινου λογικού
•    Αντιρρήσεις στην ιδέα περί δικαιοσύνης και αντίλογος
Δ. ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
•    Η ρύθμιση του κανόνα δικαίου: γενική κι αφηρημένη
•    Νομικός συλλογισμός
•    Αυθεντία των κανόνων δικαίου και καταναγκασμός
Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ
•    Αυτόνομη και ετερόνομη ρύθμιση
•    Κοινωνικοί κανόνες
•    Θετοί κανόνες
•    Κριτική της θεώρησης των κανόνων ως προσταγών
•    Επιτακτικοί και απαγορευτικοί κανόνες
•    Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες κανόνες
ΣΤ. ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ
•    Επιτρεπτικοί κανόνες και η ιδέα των δικαιωμάτων
•    Ο διαπλαστικός τρόπος ρύθμισης και η ιδέα των δικαιοπραξιών
•    Επιτελεστικοί (ή διαπλαστικοί) κανόνες και η πλαστικότητα του κόσμου του δικαίου
Ζ. ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
•    Θέσπιση και ισχύς των κανόνων δικαίου
•    Κυριαρχία και νομοθέτηση (Θεμελιώδης κανόνας, Κοινωνικός κανόνας αναγνώρισης)
•    Η έννομη συγκρότηση της πολιτικής συμβίωσης
Η. ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
•    Τι είναι οι πηγές του δικαίου; (Ισχύς και αποτελεσματικότητα των κανόνων)
•    Νόμος: Σύνταγμα (νομικοπολιτική σπουδαιότητά του, συνταγματική κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων), τυπικός νόμος (Νόμος και δημοκρατική παράδοση, τυπολογία τυπικών νόμων), Προεδρικά διατάγματα και κανονιστικές διοικητικές πράξεις, το δίκαιο της ανάγκης.
•    Το έθιμο (Αγγλικό Κοινοδίκαιο, ελληνική έννομη τάξη)
•    Δευτερογενείς πηγές δικαίου: χρηστά ήθη, συναλλακτικά ήθη, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ήπιο δίκαιο και αλλοδαπό δίκαιο.
•    Διεθνές δίκαιο (η διασύνδεσή του με την εγχώρια έννομη τάξη, η νομική σπουδαιότητα του, τα γενικώς παραδεγμένα διεθνή έθιμα και οι διεθνείς συμβάσεις ως πηγές του εσωτερικού δικαίου)
•    Το δίκαιο της ΕΕ και η νομοπαραγωγική εξουσία των οργάνων της  (Πρωτείο του δικαίου της ΕΕ έναντι του ημεδαπού δικαίου;)
Θ. Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ
•    Τα πρόσωπα ως υποκείμενα δικαίου (Πρόσωπα, πράγματα, ζώα). Δικαιώματα και υποχρεώσεις
•    Η διάκριση του δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό
•    Ιδιωτική αυτονομία και ελευθερία συναλλαγών στη σύγχρονη κοινωνία
•    Το ποινικό δίκαιο (χαρακτήρας του και περιορισμοί στην αρμοδιότητα ποινικής νομοθέτησης)
Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1.  Αναγκαιότητα της ερμηνείας του δικαίου (ανάδειξη και εξειδίκευση του νοήματος των κανόνων δικαίου, η παγίδα της «κατά γράμμα» ερμηνείας). Η ορθότητα των νομικών κρίσεων
2.   Το ζήτημα της ορθότητας των νομικών κρίσεων
3.   Βασικές μέθοδοι ερμηνείας («γραμματική» ερμηνεία, «Λογική» ερμηνεία, «Ιστορική»  ερμηνεία, «Συστηματική» ερμηνεία, «Τελολογική» ερμηνεία)
4.  Το σύγχρονο νόημα της τελολογικής ερμηνείας (τελολογική ερμηνεία στο ποινικό δίκαιο)

Προτεινόμενα βοηθήματα για τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις:
•    Κώστα Σταμάτη – Ανδρέα Τάκη, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2015.
•    Παύλου Κ. Σούρλα, Justi atque injusti scientia. Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 1995.

Συνταγματικό Δίκαιο
Ύλη:
Συνταγματικό Δίκαιο: αντικείμενο και μέθοδοι του Συνταγματικού Δικαίου. Οι σχέσεις του Συνταγματικού Δικαίου με τους άλλους κλάδους του δικαίου.
Σύνταγμα: Έννοια του Συντάγματος, διακρίσεις -τυπικό και ουσιαστικό Σύνταγμα, Σύνταγμα με την σύνθετη έννοια και πραγματικό Σύνταγμα-, σημασίες και λειτουργίες του Συντάγματος.
Συντακτική εξουσία: έννοια και διακρίσεις.
Πολίτευμα: έννοια του πολιτεύματος και είδη. Μοναρχία-Ολιγαρχία-Δημοκρατία. Αντιπροσωπευτική και Άμεση Δημοκρατία. Συνταγματική Δημοκρατία.
Κυβερνητικά συστήματα: έννοια και κατηγορίες κυβερνητικών συστημάτων. Οι σχέσεις πολιτεύματος και κυβερνητικού συστήματος.
Το ισχύον πολίτευμα στην Ελλάδα: Δημοκρατική αρχή και αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Αντιπροσωπευτική και επιτακτική εντολή. Χαρακτηριστικά της ψήφου και αρχές που διέπουν την ψηφοφορία. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η θέση των πολιτικών κομμάτων.
Το κοινοβουλευτικό σύστημα στο Σύνταγμα του 1975: Η αρχή της δεδηλωμένης και η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης (πρόταση εμπιστοσύνης- δυσπιστίας, κοινοβουλευτικός έλεγχος).
Η προεδρευόμενη μορφή του ισχύοντος πολιτεύματος. Αρμοδιότητες και συνταγματικός ρόλος του Προέδρου Δημοκρατίας.
Οι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος.

Βιβλιογραφία:
Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι απολύτως ενδεικτική
•     Δ. Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο, τ. Α και Β’, Αθήνα- Κομοτηνή, Α. Σάκκουλας, 1993
•    Αντ. Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο τ. Ι, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2004
•     Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2014.
•    Α. Δημητρόπουλου, Σύστημα συνταγματικού δικαίου, Γενική συνταγματική θεωρία - Οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα 2011
•     Φ. Σπυρόπουλου, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα, Α. Σάκκουλα, 2006 (εξαντλημένο στον εκδότη, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες).
Κώδικες
•    Το Σύνταγμα, σε οποιαδήποτε μη σχολιασμένη έκδοση.

Σημαντική διευκρινιστική σημείωση:
Στην εξέταση των μαθημάτων του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ και του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα και συνεπώς επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένων κωδίκων-συλλογή νομοθεσίας.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014


Οι ημερομηνίες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2014 διαμορφώνονται ως εξής:
Παρασκευή 21/2/2014
19:00-22:00 Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος (Αμφ. Δ. Ευρυγένης)
Σάββατο 22/2/2014
10π.μ.-1μ.μ. Εισαγωγή στην ΕΠιστήμη του ΔΙκαίου (ΑμΦ. Δ. Ευρυγένης)
Κυριακή 23/2/2014
10-π.μ.-1μ.μ. Εισαγωγή στους Διεθνείς Οργανισμούς (Αμφ. Δ Ευρυγένης)

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

κατεβάστε εδώ

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων Νομικής Θεσσαλονίκης ακ. έτους 2012-2013

Λίστες συμμετεχόντων κατατακτήρίων εξετάσεων Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης 2011-2012

κατεβάστε εδώ

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009