ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Bookmark and Share
 
 
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021


ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc ξεκινούν τμήματα για τις κατατακτήριες εξετάσεις Νομικής Αθηνών και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

 

5 επιτυχόντες από τμήμα μας 10 ατόμων στις εξετάσεις 2017-2018

5 επιτυχόντες ήταν μαθητές μας στις εξετάσεις 2016 - 2017

6 από τους επιτυχόντες 2014 - 2015 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου μας.

5 από τους επιτυχόντες 2013-2014 ήταν μαθητές μας.

 ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδ. έτος 2020-2021


Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του   εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς  και  των  κατόχων πτυχίων  ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής Πανεπιστημίου.

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται μετά από εξετάσεις στο Γ ́ εξάμηνο σπουδών.

Κατατάξεις στο Α΄ εξάμηνο με βαθμό πτυχίου ή κατάταξη σε άλλο εξάμηνο, μετά από εξετάσεις, δε γίνονται.

Ο νόμος που αφορά τις κατατακτήριες ΦΕΚ 3185/2013

 

Yποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Σχολής από 1 έως 15 Νοεμβρίου

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

γ) επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και για τις δύο κατηγορίες, είναι:

Γενικές Αρχές   Αστικού Δικαίου  Α΄ εξαμήνου
Συνταγματικό Δίκαιο   Α΄ εξαμήνου
Γενικό Ποινικό Δίκαιο  Β΄ εξαμήνου

Η ύλη των μαθημάτων είναι η διδασκόμενη στο αντίστοιχο εξάμηνο του Τμήματος.  Προτεινόμενα συγγράμματα είναι αυτά τα οποία δίνονται προς επιλογή και στους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής

Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για το πρόγραμμα εξετάσεων θα βγεί σχετική ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος.

Βαθμολόγηση

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών των υποψηφίων δεν επιτρέπεται, μετά δε την παρέλευση ενός έτους καταστρέφονται.
Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το 0 μέχρι το 20 για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες και με την προϋπόθεση ότι συγκέντρωσαν 10 μονάδες τουλάχιστον σε κάθε μάθημα.

Προκειμένου να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις των κατατακτήριων εξετάσεων του τρέχοντος ακαδ. έτους, θα πρέπει να ακολουθείτε  τα παρακάτω βήματα:
Α) Μέσω του Τηλεφωνητή 210-3688644
Β) Μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος [http://www.law.uoa.gr – προπτυχιακές σπουδές – ανακοινώσεις-εκδηλώσεις – Γραμματεία Τμήματος-Προπτυχιακό].

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδ. έτος 2020-2021

Ύλη-Προτεινόμενα συγγράμματα:

Η ύλη των μαθημάτων είναι η διδασκόμενη στο αντίστοιχο εξάμηνο της Σχολής και τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι αυτά τα οποία δίνονται προς επιλογή και στους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής.

 

Συνταγματικό Δίκαιο Α΄εξαμήνου

Ι. Θεωρητικά προλεγόμενα: Κράτος (έννοια και στοιχεία), Σύνταγμα (έννοια, διακρίσεις, νομικοπολιτική σημασία), Πηγές του συνταγματικού δικαίου, Συντακτική εξουσία - Αναθεωρητική λειτουργία, Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

 

ΙΙ. Θεμελιώδεις αρχές: Δημοκρατική αρχή, αρχή του κράτους δικαίου, αρχή του κοινωνικού κράτους, αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας, αρχή της ελευθερίας.

 

ΙΙΙ. Το Πολίτευμα: Διακρίσεις, Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, Διάκριση των εξουσιών, Αντιπροσωπευτικό σύστημα, Συστήματα κυβερνήσεως, Ανάδειξη αρχηγού κράτους, Το πολίτευμα κατά το άρθρο 1 Συντ., Προστασία του πολιτεύματος.

IV. Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας: Το δικαίωμα πολιτικής ψήφου, το εκλογικό σώμα, τα πολιτικά κόμματα.

V. Βουλή: Ανάδειξη των μελών της Βουλής, Νομικό καθεστώς των βουλευτών, Εσωτερική δομή της Βουλής, Λειτουργία της Βουλής, Αρμοδιότητες της Βουλής, Διάλυση της Βουλής.

VI. Εκτελεστική εξουσία: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ανάδειξη, θητεία, συνταγματική θέση, αρμοδιότητες), η Κυβέρνηση (σύνθεση, νομική θέση, αρμοδιότητες, σχηματισμός, σχέσεις Κυβερνήσεως, Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής, ευθύνη υπουργών), η Διοίκηση (οργάνωση, συγκεντρωτικό-αποκεντρωτικό σύστημα, αυτοδιοίκηση καθ’ ύλη και τοπική, ειδικό καθεστώς Αγ. Όρους, όργανα της διοικήσεως, βασικές γραμμές υπηρεσιακής καταστάσεως).

 

VII. Δικαστική εξουσία: Δικαστήρια (είδος οργάνων, κατηγορίες, αρμοδιότητες), Συνταγματικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (προσωπικές και λειτουργικές), Δικαστήρια προβλεπόμενα ειδικά από το Σύνταγμα.

 

VIIΙ. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία

IX. Οι κανόνες δικαίου (αναθεώρηση συντάγματος, νόμοι, ευρωπαϊκό δίκαιο, κανονιστική αρμοδιότητα εκτελεστικής εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας κ.λ.π.)

 

Προτεινόμενα συγγράμματα:

·Συνταγματικό δίκαιο, Σπυρόπουλος Φίλιππος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.

·Συνταγματικό δίκαιο, Χρυσόγονος Κώστας Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ

·Συνταγματικό Δίκαιο, Μαυριάς Κώστας Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.

 

·Εγχειρίδιο Συνταγματικού δικαίου 4η έκδοση, Παντελής Μ. Αντώνης ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Α΄εξαμήνου
Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου-πηγές-κανόνες δικαίου.

ΙΙ. Δικαίωμα: Έννοια-διακρίσεις-γένεση-κτήση-αλλοίωση-απώλεια- άσκηση.

ΙΙΙ. Τα Πρόσωπα: Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια-φυσικά πρόσωπα-νομικά πρόσωπα

IV. Οι Δικαιοπραξίες: Έννοια και είδη-προαπαιτούμενα-κατάρτιση σύμβασης-ακυρότητα, ακυρωσία-ερμηνεία.

V. Αιρέσεις-Προθεσμίες.

VI. Συναίνεση-Έγκριση.

VII. Αντιπροσώπευση

VIII. Ο χρόνος στο δίκαιο

Προτεινόμενα συγγράμματα:

·Γενικές αρχές Αστικού δικαίου, Γεωργιάδης Απόστολος Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

·Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Φίλιος Παύλος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε

·Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Παντελίδου Καλλιρόη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ

 

·Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών, Σπυριδάκης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γενικό Ποινικό Δίκαιο Β΄ εξαμήνου

1.Η ποινική και η δικαιολογική της βάση.

2.Η αρχή της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών. Nullum crimen, Nulla poena sine lege.

3.Oι τρεις βαθμίδες της έννοιας του εγκλήματος.

4.Hέννοια της πράξης στο ποινικό δίκαιο.

5.Hειδική υπόσταση του εγκλήματος.

6.Oι διακρίσεις των εγκλημάτων.

7.Αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος και αντικειμενικός καταλογισμός ως στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης.

8.Η υποκειμενική υπόσταση.

9.Ο δόλος.

10.Η αμέλεια.

11.Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα.

12.Τα μη γνήσια εγκλήματα παραλείψεως.

13.Το άδικο.

14.Η προσταγή.

15.Η άμυνα.

16.Η κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο.

17.Η σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσης του άδικου.

18.Η συναίνεση του παθόντος.

19.Ειδικοί λόγοι άρσης του άδικου.

20.Η ενοχή.

21.Η ικανότητα προς καταλογισμό.

22.Η συνείδηση του άδικου.

23.Η βουλητική αδυναμία συμμόρφωσης.

24.Η απόπειρα.

25.Η συμμετοχή στο έγκλημα.

26.Η συναυτουργία.

27.Η ηθική αυτουργία.

28.Η συνέργεια.

29.Η έμμεση αυτουργία.

30.Ειδικά ζητήματα συμμετοχής.

31.Η συρροή εγκλημάτων (αληθινή συρροή).

32.Η συρροή νόμων (φαινομενική συρροή).

Προτεινόμενα συγγράμματα:

·Ποινικό Δίκαιο, Λεωνίδας Κοτσαλής ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

·Ποινικό Δίκαιο -Γενικό μέρος, Μυλωνόπουλος Χρίστος Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.

·Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος, Ανδρουλάκης ΝικόλαοςΠ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις εκ του Νόμου οριζόμενες διατάξεις (άρθρα 7α –ι της Υπ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13)
κάθε υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής: Στις αίθουσες που θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός kατάλογος των υποψηφίων.
Για  την  εξακρίβωση  της  ταυτότητας  κάθε  υποψηφίου  προσκομίζεται  από  αυτόν  δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Κατά  την πρώτη  ημέρα των εξετάσεων οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ ́ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται, σύμφωνα με τις οδηγίες  της  Επιτροπής  Κατατάξεων. Σε  αυτόν  που  αρνείται  να  παραδώσει  τα  απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράψει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης, σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.
Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιονδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών, κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται κάθε δοκίμιο.
Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Aποτελέσματα Κατατακτηρίων Νομικής Ακαδ. έτους 2014-2015

Aποτελέσματα Κατατακτηρίων Νομικής Ακαδ. έτους 2013-14

 

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων 2013-14
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00 – 20:00

Αίθουσες: 313 (3ος όροφος): Από ΑΒΔΙΚΟΥ Μ. έως  ΔΡΑΓΚΟΣ Γ.
438 (4ος όροφος): Από ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Χ. έως ΛΥΤΡΙΒΗ Ι.
440 (4ος όροφος): Από ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ Χ. έως ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ  Π.
442 (4ος όροφος): Από ΠΕΠΠΑ Μ. έως ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ Β.-Α.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00 – 20:00

Αίθουσες: 313 (3ος όροφος): Από ΑΒΔΙΚΟΥ Μ. έως  ΔΡΑΓΚΟΣ Γ.
438 (4ος όροφος): Από ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Χ. έως ΛΥΤΡΙΒΗ Ι.
440 (4ος όροφος): Από ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ Χ. έως ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ  Π.
442 (4ος όροφος): Από ΠΕΠΠΑ Μ. έως ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ Β.-Α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00 – 20:00

Αίθουσες: 313 (3ος όροφος): Από ΑΒΔΙΚΟΥ Μ. έως  ΔΡΑΓΚΟΣ Γ.
438 (4ος όροφος): Από ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Χ. έως ΛΥΤΡΙΒΗ Ι.
440 (4ος όροφος): Από ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ Χ. έως ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ  Π.
442 (4ος όροφος): Από ΠΕΠΠΑ Μ. έως ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ Β.-Α.

•    Όλες οι αίθουσες βρίσκονται στη Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.
•    Η εξέταση είναι δύο (2) ώρες από τη διανομή των θεμάτων. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από τις αίθουσες πριν από την πάροδο μίας (1) ώρας από τη διανομή των θεμάτων.
•    Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα.
•    Επιτρέπεται η χρήση Αστικού Κώδικα χωρίς σχόλια ή σημειώσεις μόνο για το μάθημα Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου.
•    Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιούν στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος.
•    Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακ. έτους 2012-2013

Ημερομηνίες διεξαγωγής Κατατακτήριων εξετάσεων Νομικής Αθηνών Ακαδ. έτους 2012-2013

Ανακοινώνεται ότι λόγω αδυναμίας προγραμματισμού και εύρεσης κατάλληλων αιθουσών, οι Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2012-2013 θα διενεργηθούν την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδ. Έτους 2010-2011

κατεβάστε εδώ

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»

ΘΕΜΑ : α) Ικανότητα δικαίου φυσικού και νομικού προσώπου: διάκριση από την ικανότητα για δικαιοπραξία, χρόνος έναρξης και λήξης

β) Ακυρώσιμη δικαιοπραξία: λόγοι και έννομες συνέπειες της ακυρωσίας

Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικό Ποινικό Δίκαιο»

Θέμα : Επιτρέπεται άμυνα υπέρ τρίτου όταν ο δεχόμενος την επίθεση αρνείται τη βοήθεια;

Εξεταζόμενο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο»

Θέμα : Συγκρίνατε τη Βουλή με την Κυβέρνηση. (Γενική θεωρία, ισχύον ελληνικό δίκαιο και ιστορικά παραδείγματα.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικό Ποινικό Δίκαιο»

ΘΕΜΑ : Τι γνωρίζετε για την απόπειρα γνησίου και μη γνησίου εγκλήματος παραλείψεως;

Εξεταζόμενο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο»

Θέμα: : Συγκρίνατε το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα και στο προεδρικό σύστημα.

Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»

Θέμα : Αναγκαστικές συμβάσεις, συμβάσεις προσχώρησης και ιδιωτική αυτονομία.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Εξεταζόμενο μάθημα «Ιστορία Δικαίου»

Θέμα : Τι γνωρίζετε για την Εξάβιβλο του Αρμενοπούλου και τον ρόλο της στο ελληνικό δίκαιο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και μέχρι την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα.

Εξεταζόμενο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο»

Θέμα: Συγκρίνατε το συνταγματικό έθιμο και τις συνθήκες του πολιτεύματος. Αναφέρατε και ελληνικά παραδείγματα.

Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»

Θέμα: Ο μεγαλοξενοδόχος Α αναζητεί οικόπεδο στην περιοχή της Κυλλήνης για την ανέγερση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδος. Ο δικηγόρος του, κύριος Δ, τον φέρνει σε επαφή με τον Π, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός παραθαλάσσιου οικοπέδου στην περιοχή, εκτάσεως 250 στρεμμάτων. Το οικόπεδο είναι ιδανικό για τον σκοπό που το θέλει ο Α. Όμως ως προς ένα τμήμα του, που βρίσκεται στο κέντρο του οικοπέδου και έχει έκταση 100 στρεμμάτων, υπάρχει η υπόνοια ότι είναι δασικό βάσει ενός παλαιού εγγράφου του Υπουργείου Γεωργίας. Αν και ο Π διαβεβαιώνει ότι το έγγραφο δεν έχει ισχύ, εντούτοις ο Α επιθυμεί την έρευνα του θέματος εις βάθος πριν οριστικοποιηθεί η πώληση. Ο Δ συμβουλεύει τότε τα μέρη, Π και Α, «να κάνουν ένα προσύμφωνο», το οποίο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) την τιμή πωλήσεως, η οποία έχει συμφωνηθεί στα 6.000.000 ? για το όλο οικόπεδο, β) την υποχρέωση του Α να μεριμνήσει, εντός 12 μηνών το πολύ, για την έκδοση πιστοποιητικού αποχαρακτηρισμού από την αρμόδια δασική υπηρεσία, γ) ότι το οριστικό συμφωνητικό πωλήσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητας του οικοπέδου θα υπογραφεί μόνον αν ο Α επιτύχει την έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού και δ) ότι, σε περίπτωση που ο Π, μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, αρνείται την μεταβίβαση του οικοπέδου, εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως από σήμερα τον Α να τον εκπροσωπήσει στην υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού πωλήσεως και μεταβιβάσεως του οικοπέδου.

 

Ερωτήσεις: 1) Πόσες και ποιες δικαιοπραξίες και με ποιες διατυπώσεις πρέπει να καταρτισθούν για την οριστική και έγκυρη μεταβίβαση της κυριότητας του οικοπέδου από τον Π στον Α;

2) Σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιοπραξιών υπάγεται η πώληση ακινήτου και γιατί: α) υποσχετική ή εκποιητική; β) ετεροβαρής ή αμφοτεροβαρής; γ) ενοχική ή εμπράγματη;

3) Είναι δυνατή η κατάρτιση του προσυμφώνου που προτείνει ο Δ κατά τρόπο που να δεσμεύει τα μέρη και, αν ναι, ποιες διατυπώσεις απαιτούνται για την έγκυρη κατάρτισή του και βάσει ποίων διατάξεων;

4) Είναι έγκυρος ο υπό δ όρος του προτεινομένου προσυμφώνου και, αν ναι, μπορεί ο Α, βάσει του όρου αυτού, να αποκτήσει την κυριότητα του οικοπέδου, αν έχει στο μεταξύ επιτύχει την εμπρόθεσμη έκδοση του πιστοποιητικού αποχαρακτηρισμού όμως ο Π δεν επιθυμεί πλέον την μεταβίβαση του οικοπέδου του σε αυτόν επειδή έχει βρει άλλο αγοραστή που προσφέρει υψηλότερο τίμημα;

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»

ΘΕΜΑ : Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε περιοχή της Αχαΐας. Ο Α αποφάσισε να πωλήσει το ακίνητο αυτό για να επενδύσει αλλού τα χρήματά του. Παρακάλεσε λοιπόν τον φίλο του Β, μόνιμο κάτοικο Πατρών, να βρει αγοραστή και να πωλήσει για λογαριασμό του το οικόπεδο αυτό έναντι τιμήματος 300.000 ? περίπου, που είναι η πραγματική αξία του. Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον Π, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου «Σ», σύμφωνα με το καταστατικό, συμφωνήθηκε το Σωματείο να αγοράσει το οικόπεδο έναντι τιμήματος 300.000 ?, για να ανεγείρει σε αυτό κτίριο γραφείων. Ο Π και ο Β υπέγραψαν την 12η Ιανουαρίου 2015 ένα ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό), στο οποίο συμφώνησαν ότι εντός δύο μηνών θα προσέλθουν για να καταρτίσουν τη σύμβαση αγοραπωλησίας.

Ερωτάται:

1. Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια ιδιότητα μπορούν ο Β και ο Π να επιχειρήσουν τις απαραίτητες νομικές πράξεις για την επιδιωκόμενη αγοραπωλησία για λογαριασμό του Α και του Σωματείου «Σ» αντίστοιχα;

2. Είναι έγκυρο το συμφωνητικό του Ιανουαρίου του 2015 εν προκειμένω;

3. Πόσες και ποιες δικαιοπραξίες πρέπει να συναφθούν για να αποκτήσει το Σωματείο «Σ» την κυριότητα επί του οικοπέδου; Αν απαιτούνται για την απόκτηση της κυριότητας περισσότερες δικαιοπραξίες, ποιες είναι οι μεταξύ τους διαφορές και τι είδους δικαιοπραξίες είναι αυτές;

4. Αν υποτεθεί ότι το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και ο Π αποφασίσει την αγορά του για λογαριασμό του Σωματείου «Σ», επειδή πιστεύει ότι το οικόπεδο σύντομα θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως:

α) Έχει δικαίωμα το Σωματείο «Σ» ή ο Π ατομικά να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης για το λόγο ότι το οικόπεδο δεν εντάχθηκε τελικά στο σχέδιο πόλεως;

β) Αν ο Β είχε διαβεβαιώσει συμβατικώς τον Π ότι το οικόπεδο θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως, μεταβάλλεται η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα;

Εξεταζόμενο μάθημα «Ιστορία Δικαίου»

Θέμα: Σχολιάστε τις κατωτέρω απόψεις του Πλάτωνα και την παρουσία τους στο Βυζαντινό ποινικό δίκαιο:

Πλ. Πρωτ. 342 a-b: ... εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σὲ διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται ―οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη― ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα. καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει.

(Πρωταγόρας:) Αν θέλεις να καταλάβεις, Σωκράτη, τι μπορεί να επιτευχθεί με την τιμωρία όσων διαπράττουν άδικες πράξεις, αυτό θα το δεις από το γεγονός ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι η αρετή είναι κάτι που μπορεί κανείς να το προετοιμάσει. Γιατί κανείς δεν τιμωρεί όσους αδικούν έχοντας κατά νου και ως κίνητρο το ότι διέπραξαν αδίκημα, παρά μόνο όποιος τιμωρεί ασυλλόγιστα, σαν θηρίο. Όποιος όμως προσπαθεί να τιμωρήσει με τη λογική, δεν τιμωρεί για το αδίκημα, που είναι πια περασμένο - γιατί αυτό που έγινε δεν ξεγίνεται - αλλά με τη σκέψη του στο μέλλον, ώστε να μην αδικήσει πάλι ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος που είδε ότι αυτός τιμωρήθηκε. Αντιμετωπίζοντας έτσι το πράγμα, θεωρεί ότι η αρετή είναι κάτι που μπορεί να διδαχθεί, διότι τιμωρεί προς αποτροπή.

Εξεταζόμενο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο»

Θέμα : Συγκρίνατε το ομοσπονδιακό κράτος και την ομοσπονδία κρατών.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ΕΝΑΡΞΗ 21/9/2018 

 


 

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • test
  • προσομοίωση εξετάσεων
  • συστηματική προσέγγιση επίκαιρων θεμάτων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες του χώρου με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 

 

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009