ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc οργανώνουν τμήματα προετοιμασίας Κατατακτηρίων εξετάσεων για το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών

Διδάσκουν και πανεπιστημιακοί καθηγητές  με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας κάθε χρόνο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

ΕΝΑΡΞΗ 28/9/2019

Σάββατο 12.00 - 18.30 και Κυριακή 12.00-15.00


 

 

 

 


Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις
  • test
  • προσομοίωση εξετάσεων
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι διδακτορικοί επιστήμονες, άριστοι του χώρου.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2019-2020

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατατάσσονται σε Τμήματα σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμ. σπουδών και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στο Α΄εξαμ.

Για τις παραπάνω κατηγορίες η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα παρακάτω τρία μαθήματα:
1. Θεωρίες της Αγωγής
2. Νεοελληνική Γλώσσα: το Λεξιλόγιο
3. Μαθηματικά Ι

Σημειώνεται ότι η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και 6 (έξι) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η ανωτέρω Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται ηλεκτρονικά και από τη Γραμματεία)
2.Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Ναυαρίνου 13α, από 1η έως 15 Νοεμβρίου 2018 κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10.30- 13.30.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1η έως 20 Δεκεμβρίου 2018, το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των αιτήσεων.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2019-2020

1. Θεωρίες της Αγωγής
Βρεττός, Ιωάννης (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. B΄ Αθήνα, Γρηγόρης, σελ. 19-67, σελ. 156-211, 261-283

Γαλανάκη, Ε. (2011). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Γνωστική – κοινωνική – συναισθηματική ανάπτυξη. Αθήνα: Διάδραση, σελ. 41-110.

Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση, σελ. 117-169, 233-307.

Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η Ζωή στη Σχολική Τάξη. Αθήνα, Διάδραση, κεφάλαιο 1ο: σελ. 29-58

Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2009). Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 17-53, 238-264

2. Νεοελληνική Γλώσσα: Το λεξιλόγιο
1. Βασικές γλωσσολογικές έννοιες
Ενδεικτικά από:

➢Μπαμπινιώτης , Γ. (1998) «Θεωρητική Γλωσσολογία» Kεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5
➢Lyons, J. (1995) «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία», εκδόσεις Πατάκη Κεφάλαια: 1, 2, 5, 6
➢Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2015) «Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας», εκδόσεις Πατάκη Κεφάλαια: 1, 3, 5

2. Δομή του λεξιλογίου της Ν. Ελληνικής : δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση, παραγωγή, σύνθεση, λεξιλογικά πεδία κ.λπ.). Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω:
➢ Λεξικά της Νέας Ελληνικής
➢ Νάκας, Θ. (2004) «Γλωσσοφιλολογικά, Δ΄» εκδόσεις Πατάκη, σελίδες 18-20, 23-34, 554-573
➢ «Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL Glossikes-Askiseis_Lyk.pdf

3. Μαθηματικά Ι
Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας
Στοιχεία λογικής
Μέθοδοι απόδειξης
Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων
Συστήματα αρίθμησης θέσης
Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους
Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση)
Ευκλείδεια διαίρεση
Διαιρετότητα
Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί
Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α΄ Άλγεβρα
2. Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»
3. Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»
4. Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009