ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
Bookmark and Share
 
 
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc σας προετοιμάζουν υπεύθυνα με εξειδικευμένους καθηγητές από τους σημαντικότερους του χώρου με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας κάθε χρόνο.

 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στις κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνουν μέρος πτυχιούχοι  ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, οι οποίοι επιθυμούν να καταταγούν στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, το ποσοστό κατάταξης ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

η επιλογή των υποψηφίψν ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ισοτίμων σχολών θα γίνει μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα ως εξής:
1. Μαθηματική Ανάλυση (1ου εξαμ.)
2. Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία (1ου εξαμ.)
3. Φυσική Ι (Μηχανική) (2ου εξαμ)

Το εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων στη Σχολή θα ορισθεί από την Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου

Τα μαθήματα προηγουμένων της κατάταξης εξαμήνων, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι κατατασσόμενοι στη ΣΑΤΜ, θα ανακοινώνονται ξεχωριστά στον κάθε επιτυχόντα, με βάση το πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας της Σχολής Προέλευσης.

Αιτήσεις - δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν από 1-15 Νοεμβρίου  αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής, με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία).
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία .
3. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργούνται από 1-20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 2017-2018

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ.Υ.Σ)


Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι είναι:
1. Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον (1ο εξαμ.)
2. Προγραμματιστικές Τεχνικές (2ου εξαμ.)
3. Βάσεις Δεδομένων (3ου εξαμ.)

Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα θεωρείται εκείνη που διδάχθηκε στα αντίστοιχα εξάμηνα σπουδών του προηγούμενου ακαδ. έτους, περιέχεται στον Οδηγό Σπουδών της ΣΑΤΜ

Η κατάταξη των επιτυχόντων  γίνεται στο 5ο εξάμηνο σπουδών, με υποχρέωση παρακολούθησης ορισμένων μαθημάτων από προηγούμενα εξάμηνα.

Για την κατάταξη των Αξιωματικών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) λήφθηκαν υπόψη:
1. Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π.
2. Η σημερινή στάθμη σπουδών της Σχολής Τοπογραφίας (Τμήμα Β1) της Γ.Υ.Σ. όπως προκύπτει από τον Οργανισμό της Σχολής, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και το Διδακτικό Προσωπικό.
3. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που έχουν παρακολουθήσει οι υποψήφιοι για κατάταξη αξιωματικοί


 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ισότιμων σχολών

Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα θεωρείται εκείνη που διδάχθηκε στα αντίστοιχα εξάμηνα σπουδών του προηγούμενου ακαδ. έτους

Μαθηματική Ανάλυση

Αριθμητικές Σειρές. Παράγωγος και διαφορικό συναρτήσεως μιας μεταβλητής. Ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα, μέθοδοι υπολογισμού και εφαρμογές. Ανάπτυξη συναρτήσεως σε σειρά Taylor. Χαρακτηριστικά αναπτύγματα και εφαρμογές. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος, διαφορικό, παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης. Τύπος Taylor, πεπλεγμένες συναρτήσεις. Ακρότατα Συναρτήσεων. Ολοκληρωτικός λογισμός (διπλά, τριπλά, επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα) εφαρμογές. Διανυσματική ανάλυσης (θεωρία πεδίων, βασική διανυσματική ανάλυση, εφαρμογές).

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία

Γραμμικοί Χώροι: Βάση και διάσταση γραμμικού χώρου. Εσωτερικό γινόμενο και ορθογωνιότητα. Πίνακες. Γραμμικές απεικονίσεις. Πίνακας γραμμικής απεικόνισης. Πίνακας αλλαγής βάσεως. Ορίζουσες. Αντιστροφή τετραγωνικού πίνακα. Γραμμικά συστήματα. Διανύσματα. Εξίσωση ευθείας και επιπέδου. Εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα τετραγωνικών πινάκων. Διαγωνοποίηση τετραγωνικού πίνακα. Χαρακτηριστικό πολυώνυμο πίνακα. Θεώρημα Cayley – Hamilton. Ορθογώνιοι, συμμετρικοί ορθομοναδιαίοι και ερμιτιανοί πίνακες. Τετραγωνικές μορφές. Καμπύλες και επιφάνειες δευτέρου βαθμού.

Φυσική Ι (Μηχανική)

Κινηματική και δυναμική υλικού σημείου. Κινηματική & δυναμική στερεού σώματος, περιστροφική κίνηση, ροπή αδρανείας, στροφορμή. Βαρύτητα και κεντρικές δυνάμεις. Μηχανικές και ηλεκτρικές ταλαντώσεις, χαρακτηριστικά μεγέθη, εξίσωση ταλάντωσης και λύσεις της, συντονισμός, σύζευξη ταλαντωτών. Γενικά χαρακτηριστικά των κυμάτων, εξίσωση κύματος. Μηχανικά κύματα, επαλληλία κυμάτων, στάσιμα κύματα. Σχετικιστική μηχανική: σχετικότητα του ταυτοχρονισμού, σχετικότητα μήκους και χρόνου, μετασχηματισμός Lorentz.

Αναφορές για διδακτικά βοηθήματα που είναι σχετικά με την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων υπάρχουν αναρτημένες στις ιστοσελίδες των Μαθημάτων (π.χ. στον ιστότοπο https://mycourses.ntua.gr).

Τα μαθήματα προηγουμένων της κατάταξης εξαμήνων, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι κατατασσόμενοι στη ΣΑΤΜ, θα ανακοινώνονται ξεχωριστά στον κάθε επιτυχόντα, με βάση το πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας της Σχολής Προέλευσης.

-


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009