ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc σας προετοιμάζουν υπεύθυνα με εξειδικευμένους καθηγητές από τους σημαντικότερους του χώρου με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας κάθε χρόνο.

 


ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 2019-2020

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ Αριθ: Φ1/192329/Β3 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3185/16.12.2013 Τ.β), οι πτυχιούσοι ΑΕΙ,ΤΕΙ και Ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων εισάγονται στη Σχολή σε ποσοστό 12% επί των εισακτέων.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με εξέταση 3 μαθημάτων

Μετάδοση θερμότητας

Μηχανική Ρευστών Ι

Στοιχεία Μηχανών Ι

 

στο 1ο εξάμηνο κατατάσσονται

1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής

2. Απόφοιτοι ΤΕΙ (πλην των τμημάτων Μηχανολογίας)

3. Απόφοιτοι Ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων

στο 3ο εξάμηνο κατατάσσονται

1. Πτυχιούχοι του Μαθηματικού, του Φυσικού και του Γεωλογικού τμήματος, του τμήματος Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών Ευελπίδων, Αεροπορίας (Ικάρων) και Ναυτικών Δοκίμων (μαχίμων).

2. Πτυχιούχοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

στο 5ο εξάμηνο κατατάσσονται

1. διπλωματούχοι του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τπυ Πολυτεχνείου Κρήτης

2. Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής

3. Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

4. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

5. Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί  ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

6. Απόφοιτοι των Σχολών Μηχανικών Αεροπορίας, Παραγωγικών Σχολών του Τεχνικού Σώματος και Ναυτικών Δοκίμων (τμήμα Μηχανικών).

7. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής

8. Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

9. Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχαικοί ΕΜΠ  και των Πολυτεχνικών  Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής

10. Αξιωματικοί του ΓΕΣ απόφοιτοι του Τεχνικού Σώματος Στρατού απόφοιτοι ΣΤΕΑΤΧ *

11. Απόφοιτοι των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΑΤΕΙ.

 

* Ειδικά για τα ακαδ. έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 έχει εκδοθεί ΚΥΑ (Φ.331.1/16/387348/Σ.1191 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2020/5.7.2016) η οποία καθορίζει τον αριθμό οκτώ (8) θέσεων κατάταξης των Αξιωματικών του Τεχνικού Σώματος αποφοίτων της ΣΤΕΑΤΧ στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Κατάταξη υποψηφίων
Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 της Φ2/12871/Β3, γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού επιτυχίας μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό επιτυχίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου και για την αποφυγή της υπέρβασης, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεραρίθμων.

Δικαιολογητικά – Χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων
Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να καταταγούν στη Σχολή πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής από 1η έως 15η Νοεμβρίου τα εξής:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Γραμματεία)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία.

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016- 2017


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Μηχανική Ρευστών Ι

Ιστορική αναδρομή, επιτεύγματα. Φυσικοχημερία ρευστών. Μηχανική συνεχούς μέσου. Κινηματική. Βασικοί νόμοι σε ολοκληρωματική και διαφορική διατύπωση: διατήρηση μάζας, ορμής, στροφορμής, ενέργειας (1ος και 2ος). Υλικές εξισώσεις. Νευτώνεια και μη νευτώνεια ρευστά. Εφαρμογές, απλοποιήσεις: εξισώσεις Euler και Bernoulli. Εξισώσεις Navier, Stokes. Ακριβείς λύσεις εξισώσεων Navier, Stokes (στρωτή ροή σε σωλήνες). Αστρόβιλο πεδίο ροής ασυμπιέστου ρευστού.  Ροές επαλληλίας στοιχειωδών πεδίων.  Νόμοι ομοιότητας.  Ευστάθεια ροής. Τυρβώδεις ροές.  Έννοια οριακού στρώματος.  Στρωτό οριακό στρώμα σε επίπεδη πλάκα (θεωρία Blasius). Τυρβώδης ροή σε σωλήνα. Δυνάμεις σε στερεά κινούμενα σώματα. Κινούμενα συστήματα αναφοράς. Ασυνέχειες. Μονοδιάσταση, ισεντροπική ροή συμπιεστού ρευστού - Ακροφύσιο Laval.

Στοιχεία Μηχανών Ι

Εισαγωγή στη μαθηματική μοντελοποίηση των Στοιχείων Μηχανών (ΣΜ) και συναρμολογημάτων. Υλικά κατασκευής (ΣΜ) και διαδικασία εκλογής τους. Είδη καταπονήσεων και αστοχιών σε ΣΜ. Οι εννοιες της διαρκούς αντοχής (design for life) και της ελεγχόμενης καταστροφής (fall safe).  Στατικός και δυναμικός υπολογισμός κταπονήσεων.  Διαγράμματα Woehler, Soderberg και Goodman -Smith για τον υπολογισμό της δυναμικής αντοχής. Στοιχεία μηχανικής των θραύσεων και διαγράμματα Paris. Συντελεστές έντασης τάσεων  και συγκέντρωσης τάσεων σε ΣΜ.  Αθροιστική επιδραση της κοπωσης και κανόνας Palmgren-Miner. Aντοχή διατομών σε σύνθετη καταπόνηση.  ¶ξονες και άτρακτοι.  Υπολογισμός συγκολλητικών και προσκολλητικών συνδέσεων.  Μηχανική και υπολογισμός σπειρωμάτων και κοχλιοσυνδέσεων. Συνδέσεις άτρακτου-πλήμνης (σφήνες, πολύσφηνα, συνδέσεις τριβής, σφικτές συναρμογές). Σύνδεσμοι, συμπλέκτες (μορφής τριβής) και φρένα.  Εδρανα με στοιχεία κυλίσεως και ξηρά έδρανα τριβής.  Περιστροφικές μηχανολογικές φραγές, ελατήρια και ελαστικά στοιχεία μηχανών.  Σύρματόσχοινα και γραμμικά -επιφανειακά εύκαμπτα ΣΜ και εφαρμογές του.  Προστατευτικές επικαλύψεις ΣΜ.

Μετάδοση θερμότητας

Μόνιμη αγωγή θερμότητας σε απλά και σύνθετα στερεά σώματα. Μεταβατικά φαινόμενα. Γραφικές και αριθμητικές μέθοδοι. Βέλτιστο πάχος μόνωσης. Συναγωγή. Θεωρία ομοιότητας. Αδιάστατοι αριθμοί Nusselt. Prandtl, Grashoff. Εξαναγκασμένη συναγωγή στο εσωτερικό αγωγών, εγκάρσια σε κυλινδρικά και παράλληλη σε επίπεδα σώματα. Ελεύθερη συναγωγή σε επίπεδα και κυλινδρικά σώματα.  Αλλαγή φάσης (ατμοποίηση, συμπύκνωση).  Εναλλάκτες θερμότητας, τύποι, λειτουργία, λογαριθμική μέση θερμοκρασιακή διαφορά.  Εναλλάκτες ομορροής, αντιρροής, σταυρορροής, με/χωρίς ανάμειξη των ρευμάτων, ΝΤU-μέθοδος, Βαθμός απόδοσης. Αρχές ακτινοβολίας. Νόμοι Max Planck, Stefan-Boltzmann, Kirchhoff, Wien.

 

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων και οδηγίες ακ. έτους 2017-2018

 

Πρόγραμμα εξετάσεων κατατακτηρών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 2013-2014

ΚATATAKTHΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ
Αποτελέσματα Κατατακτήρων Ακαδημαικού Έτους 2013 - 2014

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

Κατατάξεις ΑΕΙ Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012

Κατατάξεις BS και MASTER Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012

Κατατάξεις ΤΕΙ και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων, Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012

Ύλη Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011

Έγκριση Εγγραφών Επιτυχόντων Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

Ανακοίνωση (νέα ημερομηνία) για την Εξέταση του Μαθήματος "Μηχανική Ρευστών Ι"

Ανακοίνωση για την Εξέταση του Μαθήματος "Μηχανική Ρευστών Ι"

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

Κατατάξεις ΑΕΙ Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011

Κατατάξεις BS και MASTER Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011

Κατατάξεις ΤΕΙ και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων, Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011

Ύλη Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011


Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

Έγκριση Εγγραφών Επιτυχόντων Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

Κατατάξεις ΑΕΙ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

Κατατάξεις BS και MASTER Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

Κατατάξεις ΤΕΙ και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων, Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

Ύλη Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010


Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2008-2009

Κατατάξεις ΑΕΙ, ΤΕΙ, BS και Master Ακαδ. Έτους 2008-2009

Οδηγίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2008-2009

Ύλη Κατατακτήριων Εξετάσεων ΑΕΙ, ΤΕΙ, BS και Master Ακαδ. Έτους 2008-2009

 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

κατεβάστε εδω


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009